Innanríkisráðuneyti

216/2015

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 589/2004, um skipsbúnað, með síðari breytingum. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

Við 5. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:

Heimilt er að setja búnað á markað sem er tilgreindur í 1. dálki í viðauka A.1 og sem hefur verið færður úr viðauka A.2, og framleiddur fyrir 4. desember 2014 í samræmi við aðferðir við gerðarsamþykki sem voru í gildi fyrir þann dag innan Evrópska efnahagssvæðisins, og koma honum fyrir um borð í skipi skráðu innan Evrópska efnahagssvæðisins til 4. desember 2016.

2. gr.

Í stað viðauka A kemur nýr viðauki A sem er hluti tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2013/52/ESB frá 30. október 2013 um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum.

3. gr.

Innleiðing.

Með reglugerð þessari öðlast gildi hér á landi tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/52/ESB um breytingu á tilskipun ráðsins 96/98/EB um búnað um borð í skipum, sem vísað er til í XIII. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2014 frá 8. apríl 2014, sem birt var í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 49, 28. ágúst 2014, bls. 23, að því er varðar tilskipun 2013/52/ESB, með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af XIII. viðauka samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum hans. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2013/52/ESB birtist í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu­sambandsins nr. 23, 10. apríl 2014, bls. 407.

4. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 4. mgr. 1. gr. laga nr. 47/2003, um eftirlit með skipum, og öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 17. febrúar 2015.

Ólöf Nordal.

Ragnhildur Hjaltadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica