Innanríkisráðuneyti

310/2012

Hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarðarhöfn. - Brottfallin

1. gr.

Stærð og takmörk hafnarinnar.

Hafnarsvæði.

Hafnarsvæði Hafnarfjarðarhafnar er fyrir allri strandlengju lögsagnarumdæmis Hafnar­fjarðar. Lega hafnarsvæðanna er einnig sýnd á 3 viðfestum kortum sem eru hluti af reglu­gerð þessari.

Takmörk á sjó eru:

Lína úr Mararkletti við Hraunsnes í Gróttuvita og lína úr Balaklöpp til skurðar við áður­nefnda línu, 5000 m frá meðalstórstraumsfjöruborði á Hraunsnesi.

Takmörk á landi eru:

Öll strandlengja lögsagnarumdæmis Hafnarfjarðar.

Helstu hafnarsvæði eru:

Innri og ytri höfn. Hvaleyrargarður skiptir höfninni í Hafnarfirði í innri og ytri höfn. Í Hafnarfirði eru mörk innri og ytri hafnar Hvaleyrargarður og lína dregin úr enda Hvaleyrargarðs í Rauðsnef á norðurströnd hafnarinnar. Í Straumsvík eru mörk ytri og innri hafnar hafnargarðurinn (Álbakki) og við línu, sem hugsast dregin, frá ysta enda norðurbrúnar hafnargarðsins, í sömu stefnu og hafnarbakkinn, þvert yfir hafnarmynnið í fjöruborð vesturstrandar Straumsvíkur.

Hafnarsvæði er teljast innri höfn í reglugerð þessari eru:

a)

Í Hafnarfirði; höfnin innan Hvaleyrargarðs, svo og strandlengjan sjávarmegin við eftirfarandi mörk; Herjólfsgötu, Norðurbakka, Fjarðargötu, Strandgötu sunnan Lækjargötu, Fornubúðir, Hvaleyrarbraut að vestari lóðamörkum Hval­eyrar­brautar 34, niður að Hvaleyrarlóni með vestari lóðamörkum Hval­eyrar­brautar 34, þaðan í beinni línu út fyrir enda varnargarðs og þaðan í beinni línu í enda Hvaleyrargranda.

b)

Í Straumsvík; höfnin innan hafnargarðs (Álbakka), fjaran á vesturströndinni og að auki allt landsvæði frá miðjum botni Straumsvíkur og Reykjanesbraut á austurströndinni, sjávarmegin við Víkurbraut.Önnur land- og sjávarsvæði teljast ytri höfn.

Landsvæði hafnarinnar skiptast í:

-

Hafnarbakka og bryggjur.

-

Farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði.

-

Götur.

-

Lóðir, iðnaðar- og baksvæði.

2. gr.

Stjórn hafnarinnar.

Hafnarfjarðarbær, er eigandi hafnarinnar.

Hafnarfjarðarhöfn er rekin sem „höfn með hafnarstjórn í eigu Hafnarfjarðarbæjar“, í samræmi við V. kafla hafnalaga nr. 61/2003.

Hafnarstjórn er kjörin af bæjarstjórn skv. þeim reglum er gilda um kjör fastra nefnda bæjarstjórnar. Hafnarstjórn skipa 5 fulltrúar og 5 til vara og er kjörtímabil þeirra hið sama og bæjarstjórnar.

Bæjarstjórn kýs formann úr hópi kjörinna hafnarstjórnarmanna. Hafnarstjórn skiptir að öðru leyti með sér verkum.

Auk hinna kjörnu fulltrúa situr hafnarstjóri fundi hafnarstjórnar með málfrelsi og tillögu­rétt.

3. gr.

Starfs- og valdsvið hafnarstjórnar.

Hafnarstjórn hefur umsjón með fjármálum, rekstri, viðhaldi og nýbyggingum hafnarinnar. Leita skal samþykktar bæjarstjórnar á fjárhagsáætlun hafnarsjóðs svo og lántökum hafnarsjóðs lengur en yfirstandandi fjárhagsár.

Hafnarstjórn hefur ákvörðunarvald um rekstur hafnarinnar, svo sem ráðstöfun á aðstöðu, þ.m.t. leiga á húsnæði í eigu hafnarinnar og landi hennar.

Hafnarstjórn veitir leyfi til starfsemi á hafnarsvæðinu og hefur vald til að banna eða tak­marka afnot hafnarsvæðis fyrir starfsemi sem hún telur torvelda eðlilegri hafnar­starfsemi.

Hafnarstjórn gerir tillögur til bæjarstjórnar varðandi skipulagsmál á hafnarsvæðinu, enda hafi tillögurnar fengið umfjöllun skipulagsnefndar.

Byggingamál á hafnarsvæðinu skulu hljóta umfjöllun hafnarstjórnar áður en þau eru lögð fyrir sveitarstjórn.

Hafnarstjórn leggur til, við bæjarstjórn, hverjum verði úthlutað lóðum á hafnarsvæðinu.

Hafnarstjórn getur kosið starfsnefndir til að vinna að einstökum afmörkuðum verkefnum. Umboð slíkra nefnda fellur niður við lok kjörtímabils bæjarstjórnar og fyrr ef verkefni starfsnefndar er lokið. Hafnarstjórn getur afturkallað umboð slíkra starfsnefnda hvenær sem er.

Hafnarstjórn hefur eftirlit á hafnarsvæðinu, með byggingu mannvirkja sem undanþegin eru ákvæðum laga um mannvirki nr. 160/2010.

Önnur þau mál, sem hafnarstjórn fær til meðferðar, hljóta fullnaðarafgreiðslu í hafnar­stjórn, nema lög mæli fyrir á annan veg.

4. gr.

Um fundi hafnarstjórnar.

Hafnarstjórn heldur fundi að jafnaði tvisvar í mánuði. Þó er heimilt að víkja frá þeirri reglu, ef aðstæður leyfa, svo sem fá fyrirliggjandi mál o.þ.h.

Hafnarstjóri boðar til hafnarstjórnarfundar í samráði við formann stjórnar.

Formaður hafnarstjórnar skal stjórna fundum en varaformaður í forföllum hans. Ef báðir eru forfallaðir skal hafnarstjóri stjórna fundi.

Skylt er að boða til fundar ef a.m.k. tveir stjórnarmanna, formaður stjórnar, hafnarstjóri eða bæjarstjóri óska þess.

Stjórnarmönnum er skylt að sækja fundi hafnarstjórnar. Geti stjórnarmaður ekki sótt fund skal hann boða varamann í sinn stað.

Hafnarstjórnarmanni ber að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar hann eða nána venslamenn hans svo sérstaklega að almennt má ætla að viljaafstaða hans mótist að einhverju leyti þar af. Hafnarstjórnarmaður, sem vanhæfur er við úrlausn máls, skal yfirgefa fundarstað við meðferð og afgreiðslu þess. Hafnarstjórnarmanni, sem veit hæfi sitt orka tvímælis, ber að vekja athygli hafnarstjórnar á því.

Hafnarstjórnarfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað og meira en helmingur stjórnarmanna er mættur á fundinn.

Til fundar telst löglega boðað hafi allir stjórnarmenn eða varamenn í forföllum aðal­manna, svo og aðrir sem seturétt hafa á fundunum verið boðaðir skriflega eða með tölvu­pósti með að minnsta kosti eins sólarhrings fyrirvara. Dagskrá skal fylgja fundar­boði.

Rita skal fundargerðir hafnarstjórnar í sérstaka fundargerðabók, eða rita þær í tölvu skv. ákvæðum 51. og 32. gr. samþykkta um Hafnarfjarðarkaupstað.

Fundargerðir hafnarstjórnar skulu teknar á dagskrá bæjarráðs og síðan bæjarstjórnar svo fljótt, sem unnt er að afloknum fundi. Ef fundargerðir innihalda ekki ályktanir eða tillögur, sem þarfnast sérstakrar staðfestingar bæjarstjórnar, eru fundargerðirnar lagðar fram til kynningar. Ef ályktanir eða tillögur þarfnast staðfestingar bæjarstjórnar ber að taka þær sérstaklega fyrir, enda sé í fundargerð hafnarstjórnar skilmerkilega gerð grein fyrir því, með tillögu þar að lútandi til bæjarstjórnar.

Mál er afgreitt í hafnarstjórn með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá eða vísa því til afgreiðslu bæjarstjórnar, bæjarráðs eða hafnarstjóra.

Hafnarstjórn getur vísað málum til umsagnar annarra stjórna, nefnda, fagnefnda, ráða eða hafnarstjóra.

Hafnarstjórnarmaður á rétt á að fá bókaða stutta athugasemd um afstöðu sína til máls, sem til meðferðar er í stjórninni. Bókun hafnarstjórnarmanna skal ætíð vera skrifleg.

5. gr.

Starfs- og valdsvið hafnarstjóra.

Hafnarstjóri er ráðinn af hafnarstjórn og fer hann með daglega stjórn hafnarinnar í umboði hafnarstjórnar. Hafnarstjóri undirbýr mál sem leggja á fyrir hafnarstjórn, veitir viðtöku erindum til hennar og sér um framkvæmd samþykkta hafnarstjórnar. Hann veitir hafnarstjórn og bæjarstjórn upplýsingar um málefni hafnarinnar. Hann sér um að fjárhagsáætlun sé fylgt og ber ábyrgð á fjárreiðum hafnarsjóðs. Hann er yfirmaður allra starfsmanna hafnarinnar og sér um ráðningu þeirra og uppsögn.

Hafnarstjóri skal vinna störf sín í samræmi við ákvæði hafnalaga og hafnarreglugerða, auk reglugerðar þessarar, ákvæði laga um siglingavernd og reglugerð þar um og að öðru leyti eftir samþykktum hafnarstjórnar og bæjarstjórnar.

Hafnarstjóri sér um að gætt sé reglu á öllu hafnarsvæðinu hvort sem er á sjó eða landi. Er öllum skylt að hlýða fyrirmælum hans, eða þeirra sem hann felur störf við eftirlit og aðgæslu.

6. gr.

Um aðra starfsmenn hafnarinnar.

Hafnarstarfsmenn sem hafa umsjón með eignum hafnarinnar, gæta reglu og sinna skipa­þjónustu, skulu bera skilríki um starf sitt og/eða einkennisbúning samkvæmt ákvörðun hafnarstjórnar.

Starfsmenn hafnarinnar skulu gæta allrar kurteisi í starfi en skipunum starfsmanna ber að hlýða þegar í stað. Telji einhver sig órétti beittan af hálfu starfsmanna hafnarinnar getur hann kært það til hafnarstjóra.

7. gr.

Hafnsaga og önnur þjónusta við skip.

Skip sem er lengra en 60 metrar (mesta lengd) og skip sem flytja hættulegan varning, skulu taka hafnsögumann um borð við siglingu inn í, út úr eða um, innri höfnina í Hafnar­firði og Straumsvík.

Sérhvert skip, sem ætlar til Hafnarfjarðar eða Straumsvíkur og skal hlíta eða óskar eftir hafnsögu skal gera boð um það til hafnsögumanns með minnst 3ja klst. fyrirvara. Er hafnsögumanni skylt að fara til móts við skipið allt að ½ sjómílu út fyrir ystu mörk hafnarinnar, ef skipstjóri æskir þess.

Hafnsögumaður vísar skipinu leið til hafnar og má eigi yfirgefa það án samþykkis skipstjóra, fyrr en skipið er komið í viðlegu. Heimilt er hafnsögumanni meðan hann hefur ekki lokið starfi sínu að banna hverjum þeim sem ekki á lögmætt erindi að koma á skipsfjöl. Meðan hafnsögumaður dvelur um borð ber skipinu að sjá honum fyrir fæði.

Hafnarstjóra er heimilt að veita skipstjóra skips sem skylt er að lúti hafnsögu skv. þessari grein, undanþágu frá hafnsögu. Skilyrði undanþágu er mat hafnarstjóra á hæfni skipstjóra til siglinga um hafnarsvæði Hafnarfjarðarhafnar. Undanþágan gildir einungis til siglinga á það eða þau hafnarsvæði, sem viðkomandi hefur reglulega komið á. Nú hefur skipstjóri ekki gegnt skipstjórnarstörfum í 2 ár og fellur undanþágan þá niður.

Undanþága frá hafnsögu skuldbindur viðkomandi skipstjóra til að hafa náið talstöðvar­samband við hafnsögumenn og hlíta í einu og öllu fyrirmælum þeirra, ella má svipta þá undanþágunni fyrirvaralaust.

Hafnarstjóri getur veitt undanþágu frá hafnsöguskyldu ef sérstakar aðstæður eru fyrir hendi.

Höfnin veitir, meðal annars eftir atvikum, aðstoð dráttarbáta, sér um bindingu skipa, sölu og afgreiðslu vatns og rafmagns. Hafnsögumaður ákveður notkun báta og mannafla eftir aðstæðum hverju sinni.

Dráttarbátar hafnarinnar eru í þjónustu og á ábyrgð þess skips, er þeir aðstoða, frá því þeir taka við taug, eða fyrirmælum stjórnanda skipsins, er aðstoðar nýtur, og þar til taug er sleppt eða fyrirmæli gefin um að aðstoð sé lokið. Hafnsögumaður skal vera í skipi, er það nýtur aðstoðar dráttarbáts.

8. gr.

Löggæsla á hafnarsvæði.

Lögreglan í umdæmi Hafnarfjarðar hefur á hendi almenna löggæslu á hafnarsvæðinu.

Þeim sem ekkert lögmætt erindi eiga á hafnarsvæðinu er bannað að dvelja þar ef þeir með því tálma lestun, losun eða önnur störf, sem þar eru unnin. Banna má ónauðsynlegan akstur hvers konar ökutækja og ónauð­syn­lega umferð gangandi fólks um bryggju, hafnarbakka, farmstöðvar og önnur afgreiðslusvæði á hafnarsvæðinu. Fólk sem fer um hafnarsvæðið er þar ávallt á eigin áhættu og ábyrgð.

Bannað er að skjóta af byssum eða öðrum skotvopnum við höfnina eða á henni. Sömu­leiðis er bannað að skjóta flugeldum á hafnarsvæðinu án leyfis.

Sand- og malarnám og önnur slík starfsemi er bönnuð á hafnarsvæðinu án leyfis hafnar­stjóra. Fiskveiðar á hafnarsvæðinu mega ekki trufla eðlilega umferð og afgreiðslu. Bannað er að leggja veiðarfæri á merktar siglingaleiðir og er heimilt að fjarlægja slík veiðar­færi bótalaust.

Hafnarstjóra skal þegar í stað tilkynnt um það sem bjargað er í höfninni en hann gefur lögreglunni skýrslu, telji hann þess þörf.

9. gr.

Bryggjur, skipsflök og hlutir í hirðuleysi.

Ef skip lendir á grynningum eða sekkur þar sem það, að áliti hafnarstjóra, tálmar greiðri notkun hafnarinnar, skal það fært burtu svo fljótt sem auðið er af eiganda, umráðamanni eða öðrum sem málið varðar. Verði dráttur á því, má hafnarstjóri láta færa skipið burt á ábyrgð og kostnað eiganda og/eða umráðamanns og skal það flutt á öruggan stað, að vali og eftir mati hafnarstjóra.

Hafnarstjóra er heimilt að láta selja viðkomandi skip, til lúkningar á kostnaði, á hvern þann hátt sem hagkvæmastur þykir, að undangenginni áskorun til eiganda og/eða umráðamanns um að fjarlægja skipið tafarlaust. Sala fari fram á kostnað og ábyrgð eiganda og/eða umráðamanns skips.

Skipsflök má ekki draga á land á hafnarsvæðinu án leyfis hafnarstjóra.

Ef skip, bátar, bryggjur, flutningstæki á landi eða annar búnaður, í eigu annarra en hafnarinnar, er í hirðuleysi á hafnarsvæðinu og/eða veldur óþrifnaði eða hættu, þá skal hafnarstjóri fyrirskipa eiganda og/eða umráðamanni að gera nauðsynlegar úrbætur innan ákveðins frests. Sé slíkum fyrirmælum ekki sinnt, má fjarlægja viðkomandi hlut á ábyrgð og kostnað eiganda og/eða umráðamanns og koma fyrir í geymslu á öruggum stað, eftir vali og mati hafnarstjóra.

Hafnarstjóra er heimilt að láta selja viðkomandi hlut á hvern þann hátt sem hag­kvæm­astur þykir, til lúkningar á kostnaði, að undangenginni áskorun til eiganda og/eða umráða­manns um að fjarlægja hlutinn tafarlaust. Sala fari fram á ábyrgð og kostnað eiganda og/eða umráðamanns.

10. gr.

Varnir gegn mengun og óþrifnaði.

Engum úrgangi eða rusli má kasta í höfnina eða ytri höfn hennar.

Bannaður er hvers konar hvalskurður í eða við höfnina. Eigi má draga, reka eða flytja á annan hátt, inn í höfnina, hvali, skipsflök eða neitt það sem valdið getur óþrifnaði, umferðartruflun eða óþægindum í höfninni nema leyfi hafnarstjóra komi til.

Öllum skipum, farartækjum svo og verksmiðjum og öðrum atvinnurekstri er stranglega bannað að dæla eða láta renna í höfnina olíu, lýsi, olíusora eða öðru sem valdið getur mengun.

Skip sem hyggjast taka fljótandi eldsneyti skulu áður hafa gert ráðstafanir til að eldsneyti renni ekki í sjóinn af þilfari ef óhapp verður við eldsneytistökuna. Afgreiðsluaðila er óheimilt að afgreiða olíu til skipa sem ekki hafa, að mati hafnarstarfsmanna, gert forsvaranlegar ráðstafanir til varnar mengun.

Um varnir gegn mengun sjávar og viðurlög við mengunarbrotum fer samkvæmt gildandi lögum á hverju tíma.

11. gr.

Beiðni um og skilyrði fyrir þjónustu.

Allir þeir sem óska eftir afgreiðslu fyrir skip, láni á tækjum eða þjónustu á einn eða annan hátt hjá höfninni, skulu snúa sér beint til starfsmanna hafnarinnar með beiðni þar að lútandi.

Heimilt er hafnarstjóra að neita þeim aðilum um aðstoð eða þjónustu, sem eru í van­skilum með gjöld til hafnarinnar og hafa ekki sinnt ítrekuðum áskorunum hafnarinnar um greiðslu gjaldfallinna gjalda. Í slíkri áskorun skal geta um þær afleiðingar af van­skilum sem koma fram í 1. málslið greinarinnar.

12. gr.

Hverjum gefa skal fyrirmæli.

Fyrirmæli samkvæmt reglugerð þessari skulu gefin skipstjóra en stýrimanni ef skipstjóri er ekki á skipi. Ef stýrimaður er einnig fjarverandi má gefa einhverjum öðrum af skips­höfninni skipanir og er það jafngilt sem skipstjóri hefði sjálfur tekið við skipunum.

13. gr.

Um skaðabótaskyldu.

Um skaðabótaskyldu þeirra sem leið eiga um höfn og hafnarsvæði, vegna skemmda á höfninni, mannvirkjum hennar eða áhöldum fer eftir almennum skaðabótareglum.

Ef ekki næst samkomulag um fjárhæð skaðabóta skulu þær ákveðnar með mati tveggja dómkvaddra matsmanna, sem dómkvaddir eru af héraðsdómi Reykjaness. Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að óska dómkvaðningar samkvæmt þessari grein. Kostnaður af mati greiðist að jöfnu.

Hvorum aðila fyrir sig er heimilt að krefjast yfirmats, innan mánaðar frá því matsgerð samkvæmt 2. gr. liggur fyrir og hefur verið kynnt aðilum. Til yfirmats skal dómkveðja þrjá matsmenn. Kostnaður við yfirmat greiðist af þeim sem þess krafðist, nema það sé honum í vil, þá skal kostnaður greiðast að jöfnu.

Niðurstaða dómkvaddra matsmanna, hvort sem er samkvæmt 2. eða 3. mgr. skal vera endanleg niðurstaða um bótafjárhæð.

14. gr.

Kæruheimild.

Notendum Hafnarfjarðarhafnar er heimilt að skjóta ákvörðunum hafnarstjórnar sam­kvæmt reglugerð þessari, öðrum en gjaldskrárákvörðunum, til Siglingastofnunar Íslands. Ákvörðunum Siglingastofnunar má skjóta til samgönguráðherra. Um máls­meðferð fer samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga.

15. gr.

Brot.

Brot gegn 7., 8. og 10. gr. reglugerðar þessarar varða sektum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum og fer um þau mál að hætti laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008.

16. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 4. gr. hafnalaga nr. 61/2003 og 17. gr. laga nr. 417/2003 um vaktstöð siglinga, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli. Jafnframt fellur úr gildi hafnarreglugerð fyrir Hafnarfjarðarhöfn, nr. 442/2005, með síðari breytingum.

Innanríkisráðuneytinu, 9. mars 2012.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica