Iðnaðarráðuneyti

365/2008

Reglugerð um söfnun gagna um innflutning, geymslu og sölu á eldsneyti. - Brottfallin

1. gr.

Orkustofnun skal safna gögnum um orkulindir og aðrar jarðrænar auðlindir, nýtingu þeirra og orkubúskap landsmanna, varðveita þau og miðla upplýsingum til stjórnvalda og almennings.

2. gr.

Til að sinna hlutverki sínu samkvæmt 1. gr. er Orkustofnun heimilt að krefjast gagna sem varða nýtingu á jarðrænum auðlindum, orkuframleiðslu og orkunotkun, þ.m.t. gagna um innflutning, geymslu og sölu á jarðefnaeldsneyti. Skylt er þeim sem stunda atvinnu­rekstur er varðar framangreint að afhenda stofnuninni gögn samkvæmt reglugerð þessari.

3. gr.

Eftirtöldum gögnum ber að skila til Orkustofnunar:

 1. Sölutölum eftir notkunarflokkum, sem skilgreindir eru í 5. gr. Gera skal grein fyrir óvissu í tölum.
 2. Upplýsingum um birgðastöðu í upphafi og við lok árs.
 3. Upplýsingum um rýrnun: Gera skal grein fyrir þeirri rýrnun sem orðið hefur á birgðum á því ári sem tölurnar ná til.

4. gr.

Upplýsingar um sölutölur, birgðir og rýrnun skulu gefnar í tonnum.

Fyrir hverja eldsneytistegund skal jafnframt gefa upp eðlisþyngd í kílógrömmum á lítra, orkuinnihald í megajúlum á kílógramm, kolefnisinnihald sem hlutfall af massa og brennisteinsinnihald sem hlutfall af massa. Þetta skulu vera mæld gildi, ekki gildi gefin upp skv. stöðlum. Gildin skulu mæld fyrir hvern eldsneytisfarm sem berst til landsins. Uppgefið gildi til Orkustofnunar skal vera vegið meðaltal hverrar eldsneytistegundar.

5. gr.

Eftirfarandi eru þeir notkunarflokkar sem vísað er til í 3. gr. reglugerðar þessarar. Orkustofnun gefur út leiðbeiningar með nánari skýringum á flokkun eldsneytis:

 1. Flugvélabensín tekið hér á landi, innlend notkun
 2. Flugvélabensín tekið hér á landi, millilandanotkun
 3. Blýlaust bensín á bifreiðar
 4. Steinolía, samgöngur
 5. Steinolía, annað
 6. Þotueldsneyti tekið hér á landi, innlend notkun
 7. Þotueldsneyti tekið hér á landi, millilandanotkun
 8. Dísilolía á bifreiðar (frá söludælu)
 9. Dísilolía á tæki (frá bíl)
 10. Dísilolía, innlend fiskiskip
 11. Dísilolía, erlend fiskiskip
 12. Dísilolía, önnur skip, innlend notkun
 13. Dísilolía, önnur skip, millilandanotkun
 14. Dísilolía, húshitun og sundlaugar
 15. Dísilolía, steinefnaiðnaður
 16. Dísilolía, framleiðsla og vinnsla málma
 17. Dísilolía, matvæla- og drykkjarvöruiðnaður utan fiskimjölsiðnaðar
 18. Dísilolía, fiskimjölsiðnaður
 19. Dísilolía, efnaiðnaður
 20. Dísilolía, annar iðnaður
 21. Dísilolía, orkuvinnsla
 22. Dísilolía, annað
 23. Skipagasolía, innlend fiskiskip
 24. Skipagasolía, erlend fiskiskip
 25. Skipagasolía, önnur skip, innlend notkun
 26. Skipagasolía, önnur skip, millilandanotkun
 27. Skipagasolía, húshitun og sundlaugar
 28. Skipagasolía, steinefnaiðnaður
 29. Skipagasolía, framleiðsla og vinnsla málma
 30. Skipagasolía, matvæla- og drykkjarvöruiðnaður utan fiskimjölsiðnaðar
 31. Skipagasolía, fiskimjölsiðnaður
 32. Skipagasolía, efnaiðnaður
 33. Skipagasolía, annar iðnaður
 34. Skipagasolía, orkuvinnsla
 35. Skipagasolía, annað
 36. Flotadísilolía, innlend fiskiskip
 37. Flotadísilolía, erlend fiskiskip
 38. Flotadísilolía, önnur skip, innlend notkun
 39. Flotadísilolía, önnur skip, millilandanotkun
 40. Flotadísilolía, húshitun og sundlaugar
 41. Flotadísilolía, steinefnaiðnaður
 42. Flotadísilolía, framleiðsla og vinnsla málma
 43. Flotadísilolía, matvæla- og drykkjarvöruiðnaður utan fiskimjölsiðnaðar
 44. Flotadísilolía, fiskimjölsiðnaður
 45. Flotadísilolía, efnaiðnaður
 46. Flotadísilolía, annar iðnaður
 47. Flotadísilolía, orkuvinnsla
 48. Flotadísilolía, annað
 49. Svartolía tekin hér á landi, innlend fiskiskip
 50. Svartolía, erlend fiskiskip
 51. Svartolía, önnur skip, innlend notkun
 52. Svartolía, önnur skip, millilandanotkun
 53. Svartolía, húshitun og sundlaugar
 54. Svartolía, steinefnaiðnaður
 55. Svartolía, framleiðsla og vinnsla málma
 56. Svartolía, matvæla og drykkjarvöruiðnaður utan fiskimjölsiðnaðar
 57. Svartolía, fiskimjölsiðnaður
 58. Svartolía, efnaiðnaður
 59. Svartolía, annar iðnaður
 60. Svartolía, orkuvinnsla
 61. Svartolía, annað
 62. Kol, iðnaður
 63. Kol, málmvinnsla
 64. Koks, iðnaður
 65. Koks, málmvinnsla
 66. Kol, annað
 67. Koks, annað
 68. Gas, heimili
 69. Gas, landbúnaður
 70. Gas, iðnaður
 71. Gas, framleiðsla og vinnsla málma
 72. Gas, þjónusta
 73. Gas, annað
 74. Metan á bifreiðar
 75. Metan, orkuvinnsla
 76. Metan, annað
 77. Vetni á bifreiðar
 78. Vetni, annað
 79. Úrgangsolía
 80. Skautleifar
 81. Timburkurl

6. gr.

Gögnum skal skilað til Orkustofnunar á því formi sem stofnunin ákveður, fyrir 15. mars ár hvert vegna næstliðins almanaksárs. Sé gögnum ekki skilað innan tilgreinds frests er Orkustofnun heimilt að leggja dagsektir á viðkomandi fyrirtæki eða stofnun. Dagsektir geta numið 10-100 þús. kr. á dag. Ákvörðun um dagsektir skal tilkynnt bréflega á sannanlegan hátt þeim sem hún beinist að. Ákvarðanir um að leggja á dagsektir eru aðfararhæfar. Innheimtar dagsektir skulu renna í ríkissjóð að frádregnum kostnaði við innheimtuna.

7. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 5. mgr. 2. gr. laga nr. 87/2003, sbr. lög nr. 48/2007, öðlast þegar gildi.

Iðnaðarráðuneytinu, 28. mars 2008.

Össur Skarphéðinsson.

Kristján Skarphéðinsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica