Iðnaðarráðuneyti

912/2004

Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun loftræstisamstæðna til heimilisnota. - Brottfallin

I. KAFLI
Gildissvið.
1. gr.

Reglugerð þessi nær til loftræstisamstæðna til heimilisnota sem ganga fyrir rafmagni og eru skilgreindar í Evrópustöðlum EN 255-1, EN 814-1 eða samræmdum stöðlum.

Reglugerðin nær ekki til:

a) tækja sem geta einnig notað aðra orkugjafa en rafmagn,
b) tækja sem flytja varma frá lofti til vatns og frá vatni til vatns,
c) tækja með meiri afköst (kæliafköst) en 12 kW.


II. KAFLI
Skilgreiningar.
2. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Birgðasali: Framleiðandi loftræstisamstæðna, viðurkenndur fulltrúi framleiðanda á Evrópska efnahagssvæðinu, innflytjandi loftræstisamstæðna eða sá sem markaðssetur loftræstisamstæður á efnahagssvæðinu.

Seljandi: Smásöluaðili eða annar sem selur, leigir eða sýnir notendum loftræstisamstæður.


III. KAFLI
Merkingar og upplýsingar.
3. gr.

Loftræstisamstæður skulu merktar með merkimiða sem sýnir orkunotkun þeirra.

Merkimiðinn skal vera með þeim hætti sem tilgreint er í I. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB. Skal miðanum komið fyrir utanvert á framhlið eða ofan á tækinu, þannig að hann sjáist greinilega og ekkert skyggi á hann.

Á þeim loftræstisamstæðum, sem dreift er á Íslandi, skulu merkimiðarnir vera á íslensku.

Aðra merkimiða, merki, tákn eða áletranir en skv. 2. mgr. má ekki setja á loftræstisamstæður eða umbúðir loftræstisamstæðna ef slíkt kann að vera villandi.


4. gr.

Birgðasali skal sjá til þess að loftræstisamstæðunum fylgi upplýsingablað sem veiti staðlaðar upplýsingar um viðkomandi loftræstisamstæðu. Blaðið skal setja inn í kynningarrit frá birgðasala. Séu slík rit ekki fyrir hendi hjá birgðasala skal upplýsingablaðið vera sérstakt skjal. Blaðið skal vera í samræmi við II. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB.

Upplýsingablöð um loftræstisamstæður, sem dreift er á Íslandi, skulu vera á íslensku.


5. gr.

Upplýsingar á merkimiðum skv. 3. gr. og upplýsingablöðum skv. 4. gr. skulu byggðar á tæknilegum gögnum um viðkomandi loftræstisamstæðu.

Tæknilegu gögnin skulu hafa að geyma:

1. nafn og heimilisfang birgðasala;
2. almenna lýsingu á loftræstisamstæðunni þannig að hana megi sanngreina auðveldlega og án nokkurs vafa;
3. upplýsingar, þar með taldar teikningar ef við á, um helstu hönnunareinkenni loftræstisamstæðunnar, einkum atriði sem hafa afgerandi áhrif á orkunotkun hennar;
4. skýrslur um viðeigandi mælingar og prófanir sem gerðar hafa verið samkvæmt samhæfðum stöðlum skv. 1. mgr. 2. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB;
5. leiðbeiningar um notkun ef þær eru fyrir hendi.


6. gr.

Upplýsingar um hávaða, sem berst frá loftræstisamstæðu, ber að meta í samræmi við reglugerð nr. 524/1994 um hávaða sem berst í lofti frá heimilistækjum.


IV. KAFLI
Skyldur birgðasala og seljanda.
7. gr.

Birgðasali skal sjá til þess að merkimiðar, upplýsingablöð og tæknileg gögn skv. 3. - 6. gr. séu fyrir hendi.

Birgðasali skal hafa til reiðu öll tæknileg gögn sem nægja til að leggja mat á nákvæmni upplýsinga vegna hugsanlegrar skoðunar á loftræstisamstæðu næstu fimm árin eftir að hún var síðast framleidd.


8. gr.

Birgðasali skal láta seljanda í té merkimiða á íslensku án endurgjalds.


9. gr.

Seljandi, sem stillir út loftræstisamstæðu, skal festa merkimiða skv. 3. gr. við hana.

Seljandi skal gefa kaupanda kost á að kynna sér upplýsingablað um loftræstisamstæðu skv. 4. gr.


10. gr.

Séu loftræstisamstæður boðnar til sölu, leigu eða kaupleigu með prentuðum eða skriflegum upplýsingum eða á annan hátt sem gefur til kynna að ekki sé gert ráð fyrir því að hugsanlegur viðskiptamaður geti séð tækið í útstillingu, s.s. með skriflegu tilboði, í póstpöntunarlista, auglýsingum á netinu eða öðrum rafrænum miðli, skulu upplýsingarnar vera allar þær sömu og tilgreindar eru í III. viðauka (póstverslun og önnur fjarsala) við tilskipun 2002/31/EB, sbr. 16. gr. reglugerðar þessarar.


V. KAFLI
Eftirlit.
11. gr.

Iðnaðarráðherra fer með framkvæmd reglugerðar þessarar. Ráðherra getur falið öðrum aðilum að annast eftirlit með því að ákvæðum reglugerðarinnar sé fylgt. Kallast þeir aðilar eftirlitsaðilar.


12. gr.

Eftirlitsaðilar geta farið fram á að birgðasalar afhendi þeim merkimiða skv. 3. gr., upplýsingablöð skv. 4. gr. og orðsendingar skv. 10. gr. varðandi loftræstisamstæður.

Seljandi skal gefa eftirlitsaðilum upplýsingar um það frá hvaða birgðasala loftræstisamstæða sé ef þess er óskað.


13. gr.

Telji eftirlitsaðilar að upplýsingar þær sem veittar hafa verið séu rangar er þeim heimilt að krefja birgðasala og seljanda um öll gögn, m.a. tæknileg gögn, sem nauðsynleg eru við eftirlit.

Ef upplýsingar þær sem veittar hafa verið eru ekki taldar byggjast á fyrirliggjandi gögnum getur eftirlitsaðilinn krafist þess að birgðasalinn endurskoði merkimiðann, upplýsingablaðið og önnur gögn innan ákveðins frests.


14. gr.

Verði birgðasali ekki við kröfu eftirlitsaðila skv. 2. mgr. 13. gr. er eftirlitsaðilum heimilt að krefjast þess að birgðasali leggi án endurgjalds fram loftræstisamstæðuna til skoðunar. Skal birgðasalinn greiða kostnað við skoðunina nema upplýsingar hans hafi reynst réttar.

Birgðasali skal bera kostnað af eftirliti.


15. gr.

Hafi iðnaðarráðuneytið falið öðrum aðila eftirlit með ákvæðum reglugerðar þessarar getur birgðasali kært ákvörðun þess eftirlitsaðila til ráðuneytisins. Kæran skal borin fram innan þriggja mánaða frá því að ákvörðunin var tilkynnt. Að öðru leyti gildir 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um kærufresti.


VI. KAFLI
Gildistaka.
16. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 8. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl.

Reglugerðin er sett á grundvelli eftirfarandi ákvæða EES-samningsins, sbr. IV. kafla II. viðauka við samninginn:

1. tilskipun ráðsins 92/75/EBE frá 22. september 1992 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á heimilistækjum sem greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum (tilskipunin er birt í 3. bók sérstakrar útgáfu EES-viðbætis við Stjórnartíðindi EB á árinu 1994);
2. tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB frá 22. mars 2002 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar loftræstisamstæðna til heimilisnota (tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB);
3. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2004 frá 24. september 2004 um breytingar á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB).

Um framkvæmd reglugerðarinnar vísast að öðru leyti í viðkomandi gerðir sem framkvæma skal hér á landi í samræmi við ákvæði EES-samningsins, m.a. bókun 1 við samninginn um altæka aðlögun.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.


Iðnaðarráðuneytinu, 15. nóvember 2004.

Valgerður Sverrisdóttir.
Kristján Skarphéðinsson.

 

Þetta vefsvæði byggir á Eplica