Iðnaðarráðuneyti

861/2003

Reglugerð um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun rafmagnsofna til heimilisnota. - Brottfallin

I. KAFLI
Gildissvið.
1. gr.

Reglugerð þessi nær til rafmagnsofna til heimilisnota sem notaðir eru til eldunar þ.m.t. ofna sem eru hluti af stærri tækjum.

Reglugerðin nær ekki til:

a) ofna sem einnig nota aðra orkugjafa en rafmagn
b) ofna sem falla utan við gildissvið tilskipunar framkvæmdastjórnar EB nr. 98/24 um tilhögun upplýsinga og tæknilegra staðla og reglugerða
c) færanlegra ofna sem hafa minni massa en 18 kg að því gefnu að ofnarnir séu ekki ætlaðir til viðskeytingar við uppsetningu.


II. KAFLI
Skilgreiningar.
2. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Birgðasali: Framleiðandi rafmagnsofna, viðurkenndur fulltrúi framleiðanda á Evrópska efnahagssvæðinu, innflytjandi rafmagnsofna eða sá sem markaðssetur rafmagnsofna á efnahagssvæðinu.

Seljandi: Smásöluaðili eða annar sem selur, leigir eða sýnir notendum rafmagnsofna.


III. KAFLI
Merkingar og upplýsingar.
3. gr.

Rafmagnsofnar skulu merktir með merkimiða sem sýnir orkunotkun þeirra.

Merkimiðinn skal vera með þeim hætti sem tilgreint er í I. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB. Skal miðanum komið fyrir eða hann prentaður eða festur utan á umbúðir sjálfs rafmagnsofnsins þannig að hann sjáist greinilega og ekkert skyggi á hann.

Á þeim rafmagnsofnum, sem dreift er á Íslandi, skulu merkimiðarnir vera á íslensku.

Aðra merkimiða, merki, tákn eða áletranir en skv. 2. mgr. má ekki setja á rafmagnsofna eða umbúðir rafmagnsofna ef slíkt kann að vera villandi.


4. gr.

Birgðasali skal sjá til þess að rafmagnsofnunum fylgi upplýsingablað sem veiti staðlaðar upplýsingar um viðkomandi rafmagnsofn. Blaðið skal setja inn í kynningarrit frá birgðasala. Séu slík rit ekki fyrir hendi hjá birgðasala skal upplýsingablaðið vera sérstakt skjal. Blaðið skal vera í samræmi við II. viðauka við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB.

Upplýsingablöð um rafmagnsofna, sem dreift er á Íslandi, skulu vera á íslensku.


5. gr.

Upplýsingar á merkimiðum skv. 3. gr. og upplýsingablöðum skv. 4. gr. skulu byggðar á tæknilegum gögnum um viðkomandi rafmagnsofn.

Tæknilegu gögnin skulu hafa að geyma:

1. nafn, vörumerki og heimilisfang birgðasala;
2. almenna lýsingu á rafmagnsofninum sem er nægilega ítarleg fyrir einhlíta skilgreiningu hans;
3. upplýsingar, þar með taldar teikningar ef við á, um helstu hönnunareinkenni rafmagnsofnsins, einkum atriði sem hafa umtalsverð áhrif á orkunotkun hans;
4. skýrslur um viðeigandi mælingar og prófanir sem gerðar hafa verið samkvæmt samhæfðum stöðlum skv. 2. gr. tilskipunar framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB;
5. leiðbeiningar um notkun ef þær eru fyrir hendi.


6. gr.

Upplýsingar um hávaða, sem berst frá rafmagnsofni, ber að meta í samræmi við reglugerð nr. 524/1994 um hávaða sem berst í lofti frá heimilistækjum.


IV. KAFLI
Skyldur birgðasala og seljanda.
7. gr.

Birgðasali skal sjá til þess að merkimiðar, upplýsingablöð og tæknileg gögn skv. 3. - 6. gr. séu fyrir hendi.

Birgðasali skal hafa til reiðu öll tæknileg gögn sem nægja til að leggja mat á nákvæmni upplýsinga vegna hugsanlegrar skoðunar á rafmagnsofni næstu fimm árin eftir að það var síðast framleitt.


8. gr.

Birgðasali skal láta seljanda í té merkimiða á íslensku án endurgjalds.


9. gr.

Seljandi, sem stillir út rafmagnsofni, skal festa merkimiða skv. 3. gr. við hann.

Seljandi skal gefa kaupanda kost á að kynna sér upplýsingablað um rafmagnsofn skv. 4. gr.


10. gr.

Séu rafmagnsofnar boðnir til sölu eða leigu og þeim komið á framfæri með prentaðri orðsendingu, svo sem póstpöntunarlista, verðlista eða öðrum hætti þar sem hugsanlegur kaupandi getur ekki séð rafmagnsofninn útstilltan og neytendur eru hvattir til að panta rafmagnsofninn til afhendingar beint, skal orðsending hafa að geyma allar þær upplýsingar sem tilgreindar eru í III. viðauka (póstverslun og önnur fjarsala) við tilskipun 2002/40/EB, sbr. 16. gr. reglugerðar þessarar.


V. KAFLI
Eftirlit.
11. gr.

Iðnaðarráðherra fer með framkvæmd reglugerðar þessarar. Ráðherra getur falið öðrum aðilum að annast eftirlit með því að ákvæðum reglugerðarinnar sé fylgt. Kallast þeir aðilar eftirlitsaðilar.


12. gr.

Eftirlitsaðilar geta farið fram á að birgðasalar afhendi þeim merkimiða skv. 3. gr., upplýsingablöð skv. 4. gr. og orðsendingar skv. 10. gr. varðandi rafmagnsofna.

Seljandi skal gefa eftirlitsaðilum upplýsingar um það frá hvaða birgðasala rafmagnsofn sé ef þess er óskað.


13. gr.

Telji eftirlitsaðilar að upplýsingar þær sem veittar hafa verið séu rangar er þeim heimilt að krefja birgðasala og seljanda um öll gögn, m.a. tæknileg gögn, sem nauðsynleg eru við eftirlit.

Ef upplýsingar þær sem veittar hafa verið eru ekki taldar byggjast á fyrirliggjandi gögnum getur eftirlitsaðilinn krafist þess að birgðasalinn endurskoði merkimiðann, upplýsingablaðið og önnur gögn innan ákveðins frests.


14. gr.

Verði birgðasali ekki við kröfu eftirlitsaðila skv. 2. mgr. 13. gr. er eftirlitsaðilum heimilt að krefjast þess að birgðasali leggi án endurgjalds fram rafmagnsofninn til skoðunar. Skal birgðasalinn greiða kostnað við skoðunina nema upplýsingar hans hafi reynst réttar.

Birgðasali skal bera kostnað af eftirliti.


15. gr.

Hafi iðnaðarráðuneytið falið öðrum aðila eftirlit með ákvæðum reglugerðar þessarar getur birgðasali kært ákvörðun þess eftirlitsaðila til ráðuneytisins. Kæran skal borin fram innan þriggja mánaða frá því að ákvörðunin var tilkynnt. Að öðru leyti gildir 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um kærufresti.


VI. KAFLI
Gildistaka.
16. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 8. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 72/1994 um merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja o.fl.

Reglugerðin er sett á grundvelli eftirfarandi ákvæða EES-samningsins, sbr. IV. kafla II. viðauka við samninginn:

1. tilskipun ráðsins 92/75/EBE frá 22. september 1992 um merkingar og staðlaðar vörulýsingar á heimilistækjum sem greina frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum (tilskipunin er birt í 3. bók sérstakrar útgáfu EES-viðbætis við Stjórnartíðindi EB á árinu 1994);
2. tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB frá 8. maí 2002 um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar rafmagnsofna til heimilisnota (tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB);
3. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 141/2003 um breytingar á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (ákvörðunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB).

Um framkvæmd reglugerðarinnar vísast að öðru leyti í viðkomandi gerðir sem framkvæma skal hér á landi í samræmi við ákvæði EES-samningsins, m.a. bókun 1 við samninginn um altæka aðlögun.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.


Iðnaðarráðuneytinu, 18. nóvember 2003.

F. h. r.
Helgi Bjarnason.
Pétur Örn Sverrisson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica