Iðnaðarráðuneyti

869/1999

Reglugerð fyrir Hitaveitu Stykkishólms - Brottfallin

I. KAFLI

Rekstrarform.

1. gr.

Hitaveita Stykkishólms er sjálfstætt fyrirtæki, sem Stykkishólmsbær á og starfrækir.

Fyrirtækið heitir Hitaveita Stykkishólms og er hér eftir nefnt hitaveitan.

2. gr.

Tilgangur hitaveitunnar er að afla, selja og veita heitu vatni um orkuveitusvæði sitt og reka aðra þá starfsemi sem því tengist.

3. gr.

Starfssvæði hitaveitunnar er Stykkishólmur.

4. gr.

Yfirstjórn hitaveitunnar er í höndum bæjarstjórnar en framkvæmdastjórn hennar skal falin bæjarráði, eða sérstakri veitustjórn eftir ákvörðun bæjarstjórnar. Kjörtímabil hennar skal þá vera hið sama og bæjarstjórnar. Bæjarstjórn ræður framkvæmdastjóra hitaveitunnar.

5. gr.

Verkefni framkvæmdastjórnar veitunnar er:

1. Að hafa eftirlit með því að skipulag hitaveitunnar og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi.

2. Að ákveða framkvæmdir varmaorkumála á orkuveitusvæði hitaveitunnar í samræmi við samþykktir bæjarstjórnar og ákvæði sveitarstjórnarlaga.

3. Að semja gjaldskrá fyrir veituna og leggja hana fyrir bæjarstjórn.

4. Að undirbúa samninga um orkukaup og orkusölu.

5. Að semja fjárhagsáætlanir og leggja fyrir bæjarstjórn.

6. Að gera tillögur um ráðningu fastra starfsmanna eða verktaka fyrir hitaveituna til bæjarstjórnar.

7. Að gefa bæjarstjórn þær skýrslur sem óskað er eftir.

8. Að semja nánari reglur um einstök framkvæmdaatriði þessarar reglugerðar eftir því sem þörf gerist og leggja þær fyrir bæjarstjórn til staðfestingar.

6. gr.

Hitaveitan skal hafa sjálfstæðan fjárhag og sjálfstætt reiknishald. Reiknisár hitaveitunnar er almanaksárið og skulu reikningar hennar fylgja reikningum bæjarsjóðs og vera endurskoðaðir af endurskoðendum hans. Tekjum hitaveitunnar skal fyrst og fremst varið til að standa straum af nauðsynlegum rekstrarkostnaði þannig að tryggður sé öruggur rekstur veitunnar svo og til greiðslu afborgana og vaxta af skuldum hennar. Ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps skal ákveðin af bæjarstjórn að fengnum tillögum framkvæmdastjórnar.

II. KAFLI

Almenn ákvæði.

7. gr.

Eigandi húsveitu eða annarrar veitu sem tengist veitukerfi hitaveitunnar nefnist húseigandi. Kaupandi varmaorku eða sá, sem ber ábyrgð á greiðslu hennar nefnist notandi.

8. gr.

Varmaorka er afhent um veitukerfi hitaveitunnar samkvæmt reglugerð og gjaldskrá. Hitaveitunni er heimilt að semja sérstaklega um sölu varmaorku utan almennra söluskilmála. Slíkir samningar skulu háðir samþykki bæjarstjórnar. Hitaveituvatn sem runnið hefur í gegnum hitaveitukerfi húss (bakrásarvatn) er eign hitaveitunnar. Hitaveitan getur heimilað notkun þess til upphitunar í gróðurhúsum, bílastæðum og öðrum þeim stöðum sem ekki þurfa ákveðið hitastig. Frágangur lagna og búnaðar vegna slíkrar notkunar skal vera samkvæmt fyrirmælum hitaveitunnar. Hitaveitan getur afturkallað slík leyfi. Hitaveitunni er heimil gjaldtaka fyrir þessa notkun samkvæmt gjaldskrá. Óheimilt er að tengja vatnsdælur, varmadælur eða annan slíkan búnað við bakrennslið, nema að áður fengnu samþykki hitaveitunnar.

9. gr.

Óviðráðanlegar breytingar á þrýstingi, hitastigi eða magni heita vatnsins eru án ábyrgðar hitaveitunnar.

10. gr.

Endursala varmaorkunnar er óheimil án samþykkis hitaveitunnar.

III. KAFLI

Veitukerfið.

11. gr.

Hitaveitan leggur, kostar og á allar lagnir veitukerfisins, aðveituæðar, stofnæðar, dreifiæðar, götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss að tengigrindum ásamt tilheyrandi búnaði og annast rekstur hans og viðhald. Hitaveitan leggur til tengigrind í íbúðarhúsnæði og magnmæli í annað húsnæði sbr. 14. gr.

12. gr.

Hitaveitan hefur einkarétt til dreifingar og sölu á heitu vatni á orkuveitusvæðinu.

13. gr.

Hitaveitan annast tengingu eigin veitukerfis við húsveitu notanda. Við slíka framkvæmd skal hitaveitan halda raski í lágmarki og ganga þrifalega um. Jafnframt skal hitaveitan færa til fyrra horfs eins og við verður komið. Hitaveitan ákveður staðsetningu tengigrindar og inntaks í samráði við húseiganda. Húseigandi á ekki kröfu um sérstaka greiðslu fyrir óþægindi vegna lagningar veitukerfisins. Hitaveitunni er heimilt að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð og húseigandi skal sjá fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða fyrstu hæðar ef húsið er kjallaralaust, ásamt nauðsynlegu rými fyrir tengigrind og/eða annað tilheyrandi tengingu við veituna. Húsrými skal vera aðgengilegt starfsmönnum hitaveitu.

14. gr.

Húseigandi greiðir stofn- og tengigjald samkvæmt gjaldskrá. Lagnir að og frá tengigrind ásamt inntaksloka eru eign hitaveitunnar sbr. 11. gr. Hluti tengigrindar, þ.e. sía og magnmælir er í eigu hitaveitunnar, sem annast rekstur þeirra og viðhald. Aðrir hlutar tengigrindar verða í eigu og ábyrgð notenda sem skulu annast rekstur þeirra og viðhald. Tengigrindur í annað húsnæði en íbúðarhúsnæði leggur húseigandi til að öðru leyti en því að hitaveitan leggur til magnmæli.

Áður en hafist er handa um lagningu heimæðar skal lóð vera komin í sem næst rétta hæð og gluggar og hurðir húss lokanlegar. Hitaveitunni er ekki skylt að leggja heimæðar meðan jörð er frosin. Óski húseigandi eftir því skal hann greiða þann aukakostnað sem af því hlýst.

15. gr.

Kostnað við breytingar á húsveitu eða hitunarkerfi húss vegna tengingar við hitaveituna skal húseigandi/notandi annast og kosta. Húseigandi/notandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans. Húseigandi skal fyrirfram sækja um leyfi til hverra þeirra framkvæmda, sem kunna að hafa í för með sér röskun á veitukerfi hitaveitunnar.

16. gr.

Hitaveitan hefur rétt til aðgangs að húsnæði því, sem veitukerfi hennar liggur um til viðhalds, eftirlits, breytinga og lokunar. Ef inntak hitaveitu og tengigrind eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á milli vera óhulin eða í stokk sem auðvelt er að opna.

IV. KAFLI

Húsveitur og tenging þeirra við hitaveituna.

17. gr.

Um lögn nýrra hitunarkerfa og breytinga á eldri kerfum gilda ákvæði byggingarreglugerðar. Áður en hafist er handa um lögn nýrra hitunarkerfa eða breytingu á eldri kerfum, skal sækja um orkukaupin eða breytinguna til hitaveitunnar á þar til gerðum eyðublöðum sem hitaveitan lætur í té. Umsóknin skal undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt pípulagningameistara þeim sem verkið á að annast. Umsókn skulu fylgja teikningar samþykktar af byggingarfulltrúa bæjarins. Áhleypingu skal sækja um til hitaveitunnar með minnst fjögurra daga fyrirvara. Engir aðrir en umboðsmenn hitaveitunnar mega hleypa vatni úr kerfi veitunnar á hitakerfi húsa í fyrsta sinn eftir tengingu.

18. gr.

Starfsmenn hitaveitunnar eiga ætíð rétt til þess að hafa óhindraðan aðgang til skoðunar á húsveitum, jafnt fullgerðum sem ófullgerðum, hvort sem er til athugunar á öryggi þeirra þ.m.t. tækja, til athugunar á mælitækjum og hvort öll notkun komi rétt til mælis og til aflestrar á mælitæki. Einnig til lokunar vegna vanskila eða annarra þeirra aðgerða, sem nauðsynlegar eru samkvæmt réttindum og skyldum hitaveitunnar. Húseiganda/notanda er skylt að láta í té upplýsingar um hitun hússins og hita neysluvatns sé þess óskað. Komi í ljós að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar, byggingarreglugerð, eða öðrum reglum er settar kunna að verða, getur hitaveitan stöðvað verkið þar til úr því verður bætt. Pípulagningameistari skal annast prófun hitalagna og vera viðstaddur þegar vatni er hleypt á hitakerfið.

19. gr.

Sé húsveita tengd veitukerfi hitaveitunnar án heimildar getur hitaveitan aftengt húsveituna fyrirvaralaust.

20. gr.

Húseigandi/notandi ber ábyrgð á meðferð búnaðar og lagna innanhúss sem eru í eigu hitaveitunnar. Húseiganda/notanda ber að tilkynna tafarlaust til hitaveitunnar ef vart verður bilunar á búnaði og tækjum hennar. Húseigandi/notandi greiðir kostnað við viðgerð eða endurnýjun búnaðar sem verður fyrir skemmdum af hans völdum.

V. KAFLI

Skilmálar fyrir orkusölu.

21. gr.

Upphaf og lok samningsins um orkukaup eru við skráningu tilkynninga hjá hitaveitunni þess efnis. Húseigandi ber ábyrgð á tilkynningu um notendaskipti. Vanræki húseigandi tilkynningarskyldu sína, er heimilt að gera hann ábyrgan fyrir orkunotkun sem til fellur eftir að fyrri notandi yfirgaf húseignina.

22. gr.

Skilyrði varmaorkusölunnar er að í gildi sé samþykkt umsókn um tengingu viðeigandi húsveitu við veitukerfi hitaveitunnar. Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem leiða kann af rekstrartruflunum er verða á veitunni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúruhamfara eða annarra óviðráðanlegra atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerða eða annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. Þurfi að takmarka notkun varmaorku um lengri eða skemmri tíma ákveður hitaveitan hvernig hún skuli takmörkuð. Takmörkunin hefur ekki áhrif á greiðslu fastagjalds. Hitaveitunni er ekki skylt að greiða bætur eða veita afslátt vegna takmörkunar á afhendingu varmaorku.

23. gr.

Hitaveitan ákveður stærð og gerð mæla. Starfsmenn hitaveitunnar mega einir innsigla mæla. Ef rofið er innsigli á búnaði hitaveitunnar varðar það refsingu samkvæmt almennum hegningarlögum. Ef notandi óskar að mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til hitaveitunnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna er heimilt að gera notanda að greiða mælaálestrargjald. Sé frávik meira skal hitaveitan greiða kostnað við prófunina og leiðrétta reikning notanda við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir lengra tímabil en tvo mánuði nema notandi eða hitaveitan, eftir því sem við á, geti sannað að um lengra tímabil hafi verið að ræða, þó lengst fjögur ár.

24. gr.

Notandi skal greiða hitaveitunni gjald fyrir heitavatnsnotkun sína samkvæmt gildandi gjaldskrá. Við breytingar á gjaldskrá skal reiknisfæra notkun í beinu hlutfalli við gildistíma hverrar gjaldskrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til. Hitaveitan má byggja orkureikninga á áætlun um varmaorkunotkun notanda og innheimta reglulega samkvæmt slíkri áætlun. Reikningar sem byggja á staðreyndri varmaorkunotkun nefnast álestrarreikningar, en reikningar sem byggjast á áætlaðri orkunotkun nefnast áætlunarreikningar. Raunverulega varmaorkunotkun skal staðreyna eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti. Þegar varmaorkunotkun hefur verið staðreynd, skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir tímabilið milli álestra og koma þá áætlunarreikningar til frádráttar. Notandi getur þó jafnan gegn greiðslu mælaálestrargjalds krafist aukaálestrar og uppgjörs miðað við staðreynda notkun. Ennfremur getur hann óskað eftir breytingu á áætlun um varmaorkunotkun vegna nýrra forsendna. Ef mælir bilar eða orkukaup eru leyfð tímabundið án mælis, áætlar hitaveitan selda varmaorku með hliðsjón af hitaþörf hússins. Reikninga skal senda notanda á notkunarstað eða annan stað sem hann tiltekur. Gjalddagi reikninga er útgáfudagur. Eindagi er 15 dögum síðar og skal hann tilgreindur á reikningi. Einnig skal tilgreina greiðslustað. Útsending varmaorkureikninga skal fara fram eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Heimilt er að skipta reikningi vegna varmaorkukaupa um einn mæli. Sé það gert bera kaupendur um þann mæli allir fyrir einn og einn fyrir alla ábyrgð á greiðslu hvers reiknings. Verði vanskil á greiðslu eins eða fleiri reikninga er hitaveitunni heimilt að stöðva orkuafhendingu um hinn sameiginlega mæli samanber 1. mgr. 26. gr. Verði greiðslufall á reikningi hvort sem um er að ræða áætlunar- eða álestrarreikning, má hitaveitan reikna dráttarvexti frá gjalddaga reiknings hverju sinni.

25. gr.

Hitaveitan hefur rétt til að stöðva afhendingu varmaorku til húsveitu notanda, sem greiðir ekki áætlunar- eða álestrarreikning eða vanrækir skyldur sínar samkvæmt reglugerð þessari. Beri notandi ábyrgð á orkukaupum um fleiri en eina veitu má stöðva orkuafhendingu um hverja þeirra sem er, eða allar, vegna vanskila eða vanefnda í sambandi við eina þeirra. Til slíkra aðgerða má þó fyrst grípa eftir eindaga og að undangenginni skriflegri aðvörun, sem sendist notanda með fimm daga fyrirvara. Hitaveitunni er ekki skylt að tilkynna notanda um sjálfa stöðvun orkuafhendingarinnar, enda sé hún gerð innan 20 daga frá aðvörun um hana. Hitaveitan ber ekki ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar. Notanda ber að greiða fastagjöld samkvæmt gjaldskrá þó lokað hafi verið fyrir heita vatnið. Hitaveitan hefur rétt til að krefja notandann um greiðslu kostnaðar við undirbúning að stöðvun orkuafhendingar, framkvæmd stöðvunarinnar, svo og opnun veitunnar á ný. Enginn má af- eða endurtengja hitaveituna nema þeir sem hitaveitan hefur veitt umboð til þess. Sé brotið gegn þessu skal fara með það sem óleyfilega orkunotkun. Verði uppvíst að varmaorka hafi verið notuð á annan hátt en um er samið, að raskað hafi verið mælitækjum eða tengingum breytt þannig að ekki komi fram öll notkun skal hitaveitan áætla þá varmaorku sem notuð var óleyfilega og skal notandi greiða fyrir hana á allt að þreföldu verði samkvæmt gjaldskrá fyrir allan tímann sem liðinn er frá síðustu skoðun veitunnar þar til leiðrétt er.

VI. KAFLI

Ýmis ákvæði.

26. gr.

Öll gjöld samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má innheimta með fjárnámi sbr. 10. tl. 1. mgr. 1. gr. laga um aðför nr. 90/1989, sbr. 79. gr. orkulaga nr. 58/1967.

27. gr.

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum.

28. gr.

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.

29. gr.

Reglugerð þessi, sem samþykkt er af bæjarstjórn Stykkishólms, er hér með staðfest samkvæmt orkulögum nr. 58 frá 29. apríl 1967 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Iðnaðarráðuneytinu, 17. desember 1999.

F. h. r.

Guðjón Axel Guðjónsson.

Katrín Jóhannsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica