Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1090/2019

Reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur.

I. KAFLI

Rekstrarform.

1. gr.

Hitaveita Dalvíkur er sjálfstætt fyrirtæki, sem Dalvíkurbyggð á og starfrækir.

2. gr.

Tilgangur hitaveitunnar er að afla, selja og veita heitu vatni um orkuveitusvæði sitt og reka aðra þá starfsemi sem því tengist.

3. gr.

Orkuveitusvæði hitaveitunnar er lögsagnarumdæmi Dalvíkurbyggðar.

Hitaveitan hefur einkaleyfi til dreifingar og sölu á heitu vatni á orkuveitusvæði sínu. Veitu- og hafna­ráð getur veitt öðrum aðilum leyfi til þess að leggja staðbundin dreifikerfi fyrir hitaveitu, en slíkt leyfi þarf sérstaka staðfestingu sveitarstjórnar.

4. gr.

Yfirstjórn hitaveitunnar er í höndum sveitarstjórnar en framkvæmd hennar er falin veitu- og hafna­ráði, sbr. samþykkt um stjórn Dalvíkurbyggðar nr. 206/2013, sbr. breytingu nr. 554/2014 og erindis­­bréf veitu- og hafnaráðs, þar sem kveðið er á um verkefni ráðsins.

5. gr.

Verkefni veitu- og hafnaráðs er:

  1. að hafa eftirlit með því að skipulag hitaveitunnar og starfsemi sé jafnan í réttu og góðu horfi,
  2. að ákveða framkvæmdir varmaorkumála á veitusvæði hitaveitunnar í samræmi við sam­þykktir sveitarstjórnar og ákvæði sveitarstjórnarlaga,
  3. að gera tillögu að gjaldskrá fyrir veituna og leggja hana fyrir sveitarstjórn áður en leitað er eftir staðfestingu ráðherra,
  4. að undirbúa samninga um orkukaup og orkusölu,
  5. að gera tillögu að fjárhagsáætlun og leggja fyrir sveitarstjórn,
  6. að gefa sveitarstjórn þær upplýsingar sem óskað er eftir,
  7. að gera tillögu að nánari reglum um einstök framkvæmdaratriði þessarar reglugerðar eftir því sem þörf gerist og leggja þær fyrir sveitarstjórn til staðfestingar.

6. gr.

Sveitarstjórn ræður sviðsstjóra veitu- og hafnasviðs og er hann jafnframt veitustjóri hitaveit­unnar.

Veitustjóri annast allan daglegan rekstur hennar og skal í þeim efnum fara eftir þeirri stefnu og fyrirmælum, sem veitu- og hafnaráð gefur.

Veitustjóri ræður aðra starfsmenn til veitunnar.

Veitustjóri situr fundi veitu- og hafnaráðs og hefur þar málfrelsi og tillögurétt.

7. gr.

Hitaveitan skal hafa sjálfstæðan fjárhag og sjálfstætt reikningshald. Reikningsárið er það sama ogDalvíkurbyggðar og skulu reikningar hennar fylgja reikningum sveitarsjóðs og vera endurskoð­aðir af endurskoðendum hans.

Dalvíkurbyggð sér um bókhald fyrirtækisins, en veitustjóri fylgist með stöðu þess á hverjum tíma og að bókhald sé rétt og tímanlega fært. Tekjum hitaveitunnar skal varið til þess að standa straum af rekstrarkostnaði hennar, viðhaldi og uppbyggingu. Ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps skal ákveðin af sveitarstjórn að fengnum tillögum veitu- og hafnaráðs.

Heimilt er að mynda framkvæmdasjóð ef hentugt þykir til undirbúnings kostnaðarsamra fram­kvæmda í uppbyggingu veitunnar.

Við gerð gjaldskrár skal þess gætt að orkuverð sé við það miðað að eðlilegur afrakstur fáist af því fjármagni, sem á hverjum tíma er bundið í rekstri fyrirtækisins. Einnig skal að því stefnt að fyrir­tækið skili nægilegum greiðsluafgangi til þess að það geti jafnan með eigin fjármagni og hæfilegum lántökum tryggt notendum sínum næga orku á hagkvæmu verði.

II. KAFLI

Almenn ákvæði.

8. gr.

Húsveita er sjálfstæð veita sem tengd er við veitukerfi Hitaveitu Dalvíkur. Eigandi húsveitu sem tengist veitukerfi hitaveitunnar nefnist húseigandi.

Kaupandi varmaorku eða sá, sem ber ábyrgð á greiðslu hennar nefnist notandi.

Húseigandi ber ábyrgð á því að réttur aðili sé skráður notandi á hverjum tíma og skal tilkynna um allar breytingar jafnóðum og þær eiga sér stað.

9. gr.

Varmaorkan er afhent um veitukerfi hitaveitunnar samkvæmt gildandi reglugerð og gjaldskrá.

Hitaveitunni er heimilt að semja sérstaklega um sölu á heitu vatni utan almennra söluskilmála. Slíkir samningar skulu háðir samþykki sveitarstjórnar.

Hitaveituvatn sem runnið hefur í gegnum hitunarkerfi húss (afrennsli) er eign hitaveitunnar. Hita­veitan getur heimilað notkun þess til upphitunar í gróðurhúsum, bílastæðum og öðrum stöðum. Frá­gangur lagna og búnaðar vegna slíkrar notkunar skal vera samkvæmt byggingarreglugerð. Hita­veitan getur afturkallað slík leyfi án þess að skapa sér bótaskyldu, ef nauðsynlegt er vegna almennra orkusparnaðarsjónarmiða. Hitaveitunni er heimil gjaldtaka fyrir þessa notkun samkvæmt gjald­skrá.

Óheimilt er að leiða afrennslisvatn í frárennsli sem er heitara en 35ºC. Hitaveitan getur krafist þess að settur sé hitastýrður loki á afrennsli, ef grunur leikur á að afrennslisvatnið sé of heitt. Hús­eigandi skal tryggja að tenging afrennslisvatns sé með þeim hætti að hægt sé að mæla hitastig þess með orkumælum hitaveitunnar.

Óheimilt er að tengja vatnsdælur, varmadælur og eða annan slíkan búnað við afrennslið nema að fengnu samþykki hitaveitunnar.

10. gr.

Varmaorkan er afhent í formi heits vatns. Hitaveitan skal gefa kaupendum og húseigendum upp­lýsingar um þrýsting, hitastig og þess háttar ef óskað er.

11. gr.

Óviðráðanlegar breytingar á þrýstingi, hitastigi eða magni heita vatnsins eru ekki á ábyrgð hita­veit­unnar. Aðrar breytingar skal hitaveitan tilkynna notendum um með hæfilegum fyrirvara.

Þar sem svo hagar til að þrýstingsmunur er umtalsverður á kerfum hita- og vatnsveitu kann að vera nauðsynlegt að setja þrýstiminnkara á húskerfi til að jafna þrýsting. Húseiganda ber að setja slíkan búnað upp á sinn kostnað telji pípulagningameistari hússins, byggingarfulltrúi eða veitustjóri það nauðsynlegt.

12. gr.

Endursala heita vatnsins er óheimil án samþykkis hitaveitunnar. Hitaveitunni er heimilt að kaupa orku tilendursölu.

13. gr.

Á öllum hitakerfum tengdum hitaveitu skal vera hitamælir á útrennsli, sjá 11. gr., þrýstimælir og öryggisloki, staðsett samkvæmt fyrirmælum veitustjóra.

Á hitakerfum, tengdum dreifikerfi hitaveitu, skal nota sjálfvirka loka á afrennsli sem halda hæfi­legum þrýstingi á hitakerfinu.

III. KAFLI

Veitukerfið.

14. gr.

Hitaveitan leggur, kostar og á allar lagnir veitukerfisins, aðveituæðar, stofnæðar, dreifiæðar, götuæðar svo og heimæðar og lagnir innanhúss að og með mæligrindum ásamt tilheyrandi búnaði. Eigi er hitaveitunni skylt að leggja heimæðar meðan jörð er frosin, eða lóð ekki tekin í rétta hæð. Heimilt er hitaveitunni að setja nánari ákvæði um lögn heimæða í ný byggðahverfi, í skilmála þá er fylgja lóðarúthlutun. Hún annast rekstur og viðhald eigin veitukerfis.

15. gr.

Húseiganda innan orkuveitusvæðis hitaveitunnar þar sem veitukerfi hitaveitunnar liggur, er skylt að láta tengja hús sitt við hitaveituna. Sveitarstjórn getur veitt undanþágu frá þessu ákvæði.

16. gr.

Pípulagningameistari hússins annast tengingu húsveitu kaupanda við veitukerfi hitaveitunnar. Veitu­stjóri ákveður staðsetningu mælagrindar og inntaks í samráði við húseiganda.

17. gr.

Húseigandi greiðir heimæðargjald samkvæmt gjaldskrá. Þegar aðstæður eru óvenjulegar að því er varðar fjarlægð húsveitu frá veitukerfi eða fyrirhugaða orkunotkun húsveitunnar, skal heimæðar­gjald ákveðið samkvæmt sérstökum samningi hverju sinni þar sem hliðsjón er höfð af stofnkostnaði við framkvæmdir. Skal slíkur samningur liggja fyrir áður en til framkvæmda kemur og undirritaður af húseiganda sem með undirritun sinni skuldbindur sig til þess að greiða þann kostnað sem af lagningu heimæðar leiðir.

18. gr.

Í samræmi við skyldur samkvæmt lögum og byggingarreglugerð er húsráðendum skylt að halda vel við vatnslögnum og vatnstækjum innanhúss. Kostnað við breytingar á húsveitu eða hitunarkerfi húss vegna tengingar við hitaveituna skal húseigandi/kaupandi annast og kosta.

Húseigandi/kaupandi kostar breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans.

Húseigandi skal fyrirfram sækja um leyfi til hverra þeirra framkvæmda, sem kunna að hafa í för með sér röskun á veitukerfi hitaveitunnar.

19. gr.

Starfsmenn hitaveitunnar hafa rétt til aðgangs að húsnæði því sem veitukerfi hennar liggur um til viðhalds eftirlits og breytinga í samráði við eiganda viðkomandi húsnæðis. Við allar framkvæmdir samkvæmt þessari grein skal gætt að því að valda ekki meira raski eða óþægindum en nauðsynlegt kann að reynast og skal hitaveitan ganga þannig frá málum að sem minnst rask verði eftir. Ef inntak hitaveitu og mælagrind eru ekki í sama herbergi skal lögn þar á milli vera óhulin eða í stokk sem auðvelt er að opna.

IV. KAFLI

Húsveitur og tenging þeirra við hitaveituna.

20. gr.

Áður en hafist er handa um lögn nýrra hitunarkerfa eða breytinga á eldri kerfum, skal sækja um orkukaupin eða breytinguna til hitaveitunnar á þar til gerðum eyðublöðum sem skrifstofa hennar lætur umsækjanda í té. Umsóknin skal undirrituð af eiganda hússins eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt pípulagningameistara þeim sem verkið á að annast. Hitaveitan annast lagningu eigin veitukerfis. Húseigandi/húsbyggjandi skal koma fyrir inntaksvinklum og/eða ídráttarinntaksbeygjum í samráði við veitustjóra.

Áhleypingu (tengingu) skal sækja um til hitaveitunnar með nægum fyrirvara. Engir aðrir en umboðs­menn hitaveitunnar mega hleypa vatni úr kerfi veitunnar á hitakerfi húsa í fyrsta sinn eftir tengingu.

Hitaveitunni er heimilt að leggja heimæð eða sameiginlega heimæð um lóð og húseigandi skal sjá fyrir inntaksstað fyrir hitaveitu við útvegg kjallara eða fyrstu hæðar ef húsið er kjallaralaust, ásamt nauðsynlegu rými fyrir mælagrindur og eða annað tilheyrandi tengingu við veituna. Þar skal vera niðurfall í gólfi og það húsrými skal vera aðgengilegt starfsmönnum hitaveitunnar.

Við framkvæmdir skal hitaveitan halda raski í lágmarki og ganga þrifalega um. Jafnframt skal hitaveitan færa allt til fyrra horfs, eftir því sem við verður komið. Húseigandi á ekki kröfu til sér­stakrar greiðslu vegna lagningar veitukerfa hitaveitunnar.

21. gr.

Húsveitur sem tengjast veitunni skulu uppfylla ákvæði byggingarreglugerðar og byggingar­skilmála.

22. gr.

Starfsmenn hitaveitunnar eiga ætíð rétt til að hafa óhindraðan aðgang til skoðunar á veitum, jafnt fullgerðum sem ófullgerðum, hvort sem er til athugunar á öryggi þeirra þ.m.t. tækja, til athug­unar á mælitækjum og hvort öll notkun komi rétt til mælis samkvæmt gjaldskrá, til álestrar á mæli­tæki, til lokunar vegna vanskila og til annarra þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru samkvæmt réttindum og skyldum hitaveitunnar.

23. gr.

Sé húsveita tengd veitukerfi hitaveitunnar án heimildar, getur hitaveitan aftengt húsveituna fyrir­vara­­laust.

24. gr.

Húseigandi/notandi ber ábyrgð á meðferð búnaðar og lagna innanhúss sem eru í eigu hitaveit­unnar.

Húseiganda/notanda ber að tilkynna tafarlaust til hitaveitunnar ef vart verður bilunar á búnaði og tækjum hennar.

Húseigandi greiðir breytingar á heimæðum sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda hans.

Húseigandi/notandi greiðir kostnað við viðgerð eða endurnýjun búnaðar sem verður fyrir skemmdum af hans völdum eða frosta.

V. KAFLI

Skilmálar fyrir orkusölu.

25. gr.

Heitu vatni verður ekki hleypt á húsveitu fyrr en heimæðagjald hefur verið greitt.

Upphaf og lok samningsins um orkukaup eru við skráningu tilkynninga hjá hitaveitunni þess efnis.

26. gr.

Hitaveitan ber ekki fjárhagslega ábyrgð á tjóni sem leiða kann af rekstrartruflunum er verða á veitunni vegna frosta, rafmagnstruflana, náttúruhamfara eða annarra óviðráðanlegra atvika. Sama gildir ef rennsli í vatnsæð er stöðvað um stundarsakir vegna viðgerða eða annarra nauðsynlegra framkvæmda veitunnar. Þurfi að takmarka notkun um lengri eða skemmri tíma ákveður hitaveitan hvernig hún skuli takmörkuð. Takmörkunin hefir ekki áhrif á greiðslu fastagjalds (fasts aflgjalds eða mælagjalds). Hitaveitunni er ekki skylt að greiða bætur eða veita afslátt vegna takmörkunar á afhend­ingu heita vatnsins og/eða lækkunar á hitastigi.

27. gr.

Hitaveitan ákveður stærð og gerð orkumæla og eru þeir innsiglaðir af starfsmönnum hita­veitunnar.

Ef rofið er innsigli á búnaði hitaveitunnar varðar það refsingu samkvæmt almennum hegningar­lögum.

Ef notandi óskar að mælir sé prófaður skal hann senda skriflega beiðni þar um til hitaveitunnar. Komi í ljós við þá athugun að frávik sé 5% eða minna er heimilt að gera kaupanda að greiða mæla­álestrargjald. Sé frávik meira skal hitaveitan greiða kostnað við prófunina og leiðrétta reikning kaup­anda við niðurstöður hennar, þó ekki fyrir lengri tímabil en tvo mánuði nema kaupandi eða hita­veitan, eftir því sem við á, geti sannað að um lengri tímabil hafi verið að ræða, þó lengst fjögur ár.

28. gr.

Notandi skal greiða hitaveitunni gjald fyrir heita vatnið samkvæmt gildandi gjaldskrá. Verði ágreiningur á milli veitustjóra og notanda um skilning á ákvæðum gjaldskrár eða settum skilyrðum fyrir orkunotkun getur notandi skotið ágreiningnum til úrskurðar veitu- og hafnaráðs.

Notandi mælis er sá, sem skráður er fyrir vatnsnotkun þess hitakerfis, sem mælirinn er fyrir. Skal notandi bera ábyrgð á honum svo og vatnsnotkun hitakerfisins þar til hann lætur af notkun hans og hefur sagt notkun upp eða tilkynnt flutning.

Við breytingar á gjaldskrá skal reikningsfæra notkun í beinu hlutfalli við gildistíma hverrar gjald­skrár á því tímabili, sem reikningurinn tekur til.

Hitaveitan má byggja orkureikninga á áætlun um heitavatnsnotkun kaupanda og innheimta reglu­lega samkvæmt slíkri áætlun. Reikningar sem byggjast á staðreyndri heitavatnsnotkun nefnast álestrar­reikningar, en reikningar sem byggjast á áætlaðri orkunotkun nefnast áætlunarreikningar.

Raunverulega notkun hitaveituvatns skal staðreyna eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti. Þegar notkun hefur verið staðreynd, skal hún reikningsfærð og gerð upp fyrir tímabilið milli álestra og koma þá áætlunarreikningar til frádráttar.

Kaupandi getur þó jafnan gegn greiðslu mælaálestrargjalds krafist aukaálestrar og uppgjörs miðað við staðreynda notkun. Ennfremur getur hann óskað eftir breytingu á áætlun um orkunotkun vegna nýrra forsendna.

Ef mælir bilar eða orkukaup eru leyfð tímabundið án mælis, áætlar hitaveitan selt heitt vatn með hliðsjón af hitaþörf hússins. Reikninga skal senda kaupanda á notkunarstað eða annan stað sem hann tiltekur.

Sé reikningur eigi greiddur innan tilgreinds frests frá gjalddaga, er fram kemur á reikningi, reiknast dráttarvextir frá gjalddaga.

Heimilt er að skipta reikningi vegna heitavatnskaupa um einn mæli fyrir allt að þrjá kaupendur. Sé það gert bera kaupendur um þann mæli allir fyrir einn og einn fyrir alla ábyrgð á greiðslu hvers reiknings. Verði vanskil á greiðslu eins eða fleiri reikninga er hitaveitunni heimilt að stöðva orku­afhendingu um hinn sameiginlega mæli, sbr. 1. mgr. 29. gr.

Það eru vanskil ef gjöld fyrir orkunotkun eru ekki greidd innan tilgreinds frests frá gjalddaga reiknings.

29. gr.

Hitaveitan hefur rétt til að stöðva afhendingu varmaorku til húsveitu (mælis) kaupanda, sem greiðir ekki áætlunar- eða álestrarreikning eða vanrækir skyldur sínar samkvæmt reglugerð þessari.

Til slíkra aðgerða má þá fyrst grípa eftir tilgreindan greiðslufrest á reikningi og að undan­genginni skriflegri aðvörun, sem sendist kaupanda með minnst fimm daga fyrirvara. Hitaveitan ber ekki ábyrgð á hugsanlegum afleiðingum slíkrar lokunar.

Hitaveitan hefur rétt til að krefja notanda um greiðslu kostnaðar við undirbúning að stöðvun orkuafhendingar, framkvæmd stöðvunarinnar, svo og opnun veitunnar á ný.

Enginn má af- eða endurtengja hitaveituna nema þeir sem hitaveitan hefur veitt umboð til þess. Sé brotið gegn þessu skal farið með það sem óleyfilega orkunotkun.

Verði uppvíst að heitt vatn hafi verið notað á annan hátt en um er samið, að raskað hafi verið mælitækjum eða tengingum breytt þannig að ekki komi fram öll notkun skal hitaveitan áætla þá orku sem notuð var óleyfilega.

30. gr.

Nú vanrækir húseigandi/notandi að vinna verk sem honum ber samkvæmt reglugerð þessari, eða verk er ekki unnið á viðunandi hátt, er hitaveitunni þá heimilt að láta vinna það sem þörf krefur á kostnað hans. Skal þó áður skora á húseiganda/notanda og veita honum hæfilegan frest til úrbóta.

VI. KAFLI

Ýmis ákvæði.

31. gr.

Öll gjöld vegna heits vatns þ.m.t. heimæðargjald samkvæmt reglugerð þessari og gjaldskrá má innheimta með fjárnámi, skv. 10. tl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1989 um aðför, og 79. gr. orkulaga nr. 58/1967, með síðari breytingum.

32. gr.

Brot á reglugerð þessari varða sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. Ef brot veldur skemmdum á eignum hitaveitunnar eða veldur henni tjóni á annan hátt skal hinn brotlegi auk þess bæta skaðann.

Með mál út af brotum á reglugerð þessari fer samkvæmt ákvæðum almennra hegningarlaga, sbr. einnig lög um meðferð sakamála.

33. gr.

Reglugerð þessi, sem samþykkt er af sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar, er hér með staðfest sam­kvæmt orkulögum, nr. 58/1967, með síðari breytingum, til að öðlast gildi þegar í stað. Við gildistöku þessarar reglugerðar fellur úr gildi reglugerð fyrir Hitaveitu Dalvíkur, nr. 893/1999.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 25. nóvember 2019.

F. h. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra,

Ingvi Már Pálsson.

Hreinn Hrafnkelsson.

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica