Félagsmálaráðuneyti

631/2021

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 390/2009, um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum, með síðari breytingum.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á mengunarmarkaskrá viðauka I við reglugerðina:

EB-nr. CAS-nr. Efni Mengunarmörk Ath. Nr.
Fyrir 8 tíma Þakgildi
ppm mg/m³ ppm mg/m³
200-539-3 62-53-3 Anilín 1 4 5 19,35    
200-817-4 74-87-3 Klórómetan 20 42 - -    
200-875-0 75-50-3 Trímetýlamín 2 4,9 5 12,5    
202-704-5 98-82-8 Ísóprópýlbensen,
2-fenýlprópan
10 50 50 250 H  
203-403-1 106-49-0 4-amínótólúen 1 4,46 2 8,92 H  
204-633-5 123-51-3 Ísóamýlalkóhól 5 18 10 37    
203-300-1
203-745-1
204-658-1
105-46-4
110-19-0
123-86-4
Bútýlasetat, allir
ísómerar
50 241 150 723    
233-046-7 10025-84-3 Fosfórýltríklóríð 0,01 0,064 0,02 0,12    

 

2. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 38. gr. og 3. mgr. 51. gr. laga nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum, að fenginni umsögn stjórnar Vinnueftirlits ríkisins og umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, til innleiðingar á tilskipun framkvæmda­stjórnarinnar (ESB) 2019/1831 frá 24. október 2019 um gerð fimmtu skrár um leið­beinandi viðmið­unarmörk fyrir váhrif í starfi samkvæmt tilskipun ráðsins 98/24/EB og um breytingu á tilskipun fram­kvæmdastjórnarinnar 2000/39/EB, sem vísað er til í lið 16j XVIII. viðauka samn­ingsins um Evrópska efnahagssvæðið eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 226/2020, öðlast þegar gildi.

 

Félagsmálaráðuneytinu, 31. maí 2021.

 

Ásmundur Einar Daðason.

Bjarnheiður Gautadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica