Félagsmálaráðuneyti

830/2021

Reglugerð um starfsemi og fjármögnun Húsnæðissjóðs.

1. gr.

Húsnæðissjóður.

Húsnæðissjóður er lánasjóður í eigu og á ábyrgð ríkissjóðs sem hefur það hlutverk að fjármagna lánveitingar á samfélagslegum forsendum í samræmi við almannaþjónustuhlutverk Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og hluta reksturs þeirrar stofnunar samkvæmt lögum um húsnæðismál, nr. 44/1998, með síðari breytingum. Yfirumsjón með sjóðnum er í höndum stjórnar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar en stjórnun og dagleg umsýsla sjóðsins er í höndum stofnunarinnar sem jafnframt tekur ákvarðanir um einstaka lánveitingar samkvæmt lögum um húsnæðismál.

Óheimilt er að ráðstafa eignum og tekjum sjóðsins til annarra verkefna en þeirra sem heyra undir Húsnæðis- og mannvirkjastofnun lögum samkvæmt.

 

2. gr.

Fjármögnun og áætlun um lánsfjárþörf.

Húsnæðissjóður er fjármagnaður annars vegar með tekjum af eigin fé sjóðsins og afborgunum, vöxtum og verðtryggingu af lánum í eigu sjóðsins og hins vegar með lántöku úr ríkissjóði í sam­ræmi við áætlaða lánsþörf byggða á húsnæðisáætlunum. Vaxtatekjur af lánum skulu standa undir rekstrar­kostnaði Húsnæðissjóðs.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal árlega gera lánsfjáráætlun fyrir Húsnæðissjóð og meta þörf fyrir lánsfé úr ríkissjóði á grundvelli húsnæðisáætlana sveitarfélaga, lausafjárstöðu sjóðsins og áætlana stjórnar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um lánveitingar næsta árs. Áætlunin skal lögð fyrir stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem sendir hana til fjármála- og efnahagsráðuneytisins, félagsmálaráðuneytisins og Seðlabanka Íslands fyrir fjárlagagerð hvers árs.

Í tengslum við gerð fjármálaáætlunar ár hvert skal gerður samningur á milli félagsmála­ráðuneytisins og fjármála- og efnahagsráðuneytisins um fyrirhuguð útlán Húsnæðissjóðs og umfang þeirra á grundvelli lánsfjáráætlunar. Lánsheimildir ríkissjóðs til Húsnæðissjóðs á fjárlögum ár hvert skulu byggja á samkomulagi þessu ásamt fjármálastefnu, sbr. lög um opinber fjármál, nr. 123/2015, með síðari breytingum.

 

3. gr.

Ákvörðun vaxta.

Stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar skal gefa út vaxtatöflu vegna útlána eigi sjaldnar en ársfjórðungslega og skal hún birt á heimasíðu stofnunarinnar. Við ákvörðun vaxta skal stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hafa hliðsjón af markmiðum lánveitingar og markaðsvöxtum á útgefnum ríkisskuldabréfum að viðbættu álagi til að mæta rekstrarkostnaði, áætluðum útlánatöpum og vaxtaáhættu. Skal vaxtaálagið endurmetið við útgáfu vaxtatöflu hverju sinni m.t.t. áhættu viðkomandi lánaflokks. Í vaxtatöflu skal kveðið á um vexti á útlánum til einstaklinga annars vegar og hins vegar til lögaðila og sveitarfélaga. Heimilt er að ákvarða mismunandi vexti vegna ólíkra félagslegra verkefna. Þá skulu vextir á lánum til lögaðila og sveitarfélaga taka mið af félagslegri stöðu þeirra hópa sem lántaki þjónar með það að markmiði að auka möguleika fólks á að leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum.

 

4. gr.

Fjárstýring.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal varðveita og ávaxta á tryggan hátt það fé sem Húsnæð­is­sjóður hefur umsjón með, í þeim tilgangi að tryggja eins góð lánskjör og kostur er og lágmarka áhættu ríkissjóðs af skuldbindingum sjóðsins. Skulu skilmálar lánveitinga Húsnæðissjóðs endurspegla skilmála lánveitinga ríkissjóðs til sjóðsins. Stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar skal setja Húsnæðissjóði stefnu um fjárstýringu.

Fjárstýring Húsnæðissjóðs skal tryggja að sjóðurinn hafi nægilegt laust fé til að standa við skuld­bindingar sjóðsins og sinna lögbundnum verkefnum. Reynist lausafé vera mun meira en sjóður­inn þarf til að standa við skuldbindingar og fjármögnun verkefna getur fjárhagsnefnd gert tillögu til stjórnar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um ráðstöfun hluta eigin fjár til að greiða upp skuld­bindingar sjóðsins.

 

5. gr.

Áhættustýring.

Stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar skal setja Húsnæðissjóði stefnu um áhættustýringu í því skyni að stýra áhættu sjóðsins og draga úr henni sem kostur er.

Áhættustýringarstefnan skal marka umgjörð um mat á áhættu sjóðsins og gera kleift að greina áhættuþætti, leggja mat á ólíka áhættu og mæla fyrir um skipulag sem tryggir aðskilnað verkþátta og skilgreinir ábyrgð á þeim. Í áhættustýringarstefnu skal fjallað um helstu áhættuþætti, þ.e. markaðsáhættu og útlánaáhættu, s.s. stórar áhættuskuldbindingar, svæðisbunda áhættu og stórar einstaka lánveitingar. Í lánareglum skal fjallað um í hvaða farveg skuli setja ákvarðanir sem varða einstaka lánveitingar sem falla undir áhættustýringarstefnu, þ.m.t. hvaða ákvarðanir skuli teknar af stjórn.

 

6. gr.

Fjárhagsnefnd.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun skal starfrækja fjárhagsnefnd. Fjárhagsnefnd hefur eftirlit með fjár- og áhættustýringu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Húsnæðissjóðs og gefur stjórn Hús­næðis- og mannvirkjastofnunar reglulega stöðuskýrslu. Forstjóri Húsnæðis- og mannvirkja­stofnunar skipar fjárhagsnefnd.

 

7. gr.

Skýrslugjöf.

Stjórn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar skal árlega skila félags- og barnamálaráðherra skýrslu um fjár­hag Húsnæðissjóðs, heildarútlán og áætlaða fjármögnunarþörf næsta árs. Í skýrslunni skal jafnframt greina þróun vanskila, hlutfall lána í sérmeðferð af heildarútlánum sjóðsins, uppgreiðslur og vaxta­þróun nýrra útlána. Þá skal leggja mat á tapsáhættu útlána og greina stöðu afskriftar­­reiknings, horfur um afskriftir og áhrif aukaafborgana og uppgreiðslna á fjárhag sjóðsins.

  Þá skal Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tvisvar á ári gefa félags- barnamálaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og Ríkisábyrgðasjóði skýrslu um stöðu útlánasafns Húsnæðissjóðs, þar sem farið er yfir þróun áhættu í safninu. 

8. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 4. mgr. 13. gr. laga um Húsnæðis- og mannvirkja­stofnun, nr. 137/2019, tekur þegar gildi.

Þegar reglugerð þessi hefur öðlast gildi skal fella meginmál hennar inn í reglugerð nr. 855/2020 og gefa hana út svo breytta með samfelldri greinatölu.

 

Félagsmálaráðuneytinu, 13. júlí 2021.

 

Ásmundur Einar Daðason.

Gissur Pétursson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica