Fjármálaráðuneyti

319/2003

Reglugerð um ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga. - Brottfallin

319/2003

REGLUGERÐ
um ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga.

Aðsetur.
1. gr.

Ríkisskattstjóri starfrækir ársreikningaskrá.

Hlutverk ársreikningaskrár er að annast móttöku, geymslu og birtingu ársreikninga skilaskyldra félaga, úrtakskannanir og athuganir á þeim.


Skilaskyldir aðilar.
2. gr.

Félögum sem tilgreind eru í 1. og 2. gr. laga nr. 144/1994 með síðari breytingum ber að skila til ársreikningaskrár gögnum samkvæmt reglugerð þessari til birtingar.

Skilaskyldan hvílir á stjórn og framkvæmdastjóra. Hjá félögum sem ekki hafa formlega stjórn hvílir skilaskyldan á öllum félagsaðilum sameiginlega.


Birtingarskyld gögn.
3. gr.

Ársreikning félags sem skylt er að semja samkvæmt lögum nr. 144/1994 með síðari breytingum, sbr. 3. gr. þeirra laga, ásamt skýrslu stjórnar, áritun endurskoðenda eða skoðunarmanna og upplýsingar um hvenær ársreikningurinn var samþykktur skal senda ársreikningaskrá.

Samstæðureikning móðurfélags sem skylt er að semja samstæðureikning samkvæmt VI. kafla laga nr. 144/1994 með síðari breytingum, sbr. 54. gr. A þeirra laga, ásamt skýrslu stjórnar, áritun endurskoðenda eða skoðunarmanna og upplýsingar um hvenær samstæðureikningurinn var samþykktur skal senda ársreikningaskrá.

Ef samþykkt á ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps kemur ekki fram á ársreikningnum eða skýrslu stjórnar skal til viðbótar gögnum skv. 1. og 2. mgr. senda staðfest endurrit úr gerðabók aðalfundarins þar sem greint er frá ráðstöfun hagnaðar eða jöfnun taps.


4. gr.

Þrátt fyrir ákvæði 3. gr. er félagi, sem tvö ár í röð fer ekki fram úr tvennum af eftirfarandi stærðarmörkum á reikningsskiladegi, heimilt að senda ársreikningaskrá samandregna útgáfu af rekstrarreikningi, efnahagsreikningi og skýringum sbr. reglugerð nr. 694/1996 með síðari breytingum, um framsetningu ársreikninga í samandregnu formi:
1. eignir nema 230 milljónum króna;
2. rekstrartekjur nema 460 milljónum króna;
3. fjöldi ársverka á reikningsári nemur a.m.k. 50.

Heimild þessi nær þó hvorki til félaga sem hafa hlutabréf sín eða skuldabréf skráð á opinberu verðbréfaþingi né til félaga sem leggja ekki hömlur á viðskipti með eignarhluti sína.


5. gr.

Þegar sérstakar samkeppnisaðstæður mæla með því geta félög sem fara tvö reikningsár í röð á reikningsskiladegi ekki fram úr tvennum af eftirfarandi stærðarmörkum, og að fengnu samþykki ársreikningaskrár, lagt fram til birtingar samandreginn rekstrarreikning sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 694/1996 með síðari breytingum:
1. eignir nema 575 milljónum króna;
2. rekstrartekjur nema 1.150 milljónum króna;
3. fjöldi ársverka á reikningsári nemur a.m.k. 250.


Form birtingar og fyrirvarar.
6. gr.

Ef félag birtir ársreikning sinn eða samstæðureikning í heild skal hann vera í sama formi og hann var samþykktur á aðalfundi og með áritun endurskoðenda eða skoðunarmanna. Vekja skal athygli á hvers konar fyrirvara endurskoðenda eða fyrirsvarsmanna og tilgreina ástæður þeirra.

Nú er ársreikningur eða samstæðureikningur ekki birtur í heild, sbr. 4. og 5. gr., skal þá koma fram með ótvíræðum hætti að hann sé samandreginn.

Heimilt er að birta ársreikning á tölvutæku formi. Skal þá fylgja með yfirlýsing frá endurskoðanda eða skoðunarmanni um að skjalið sé í samræmi við frumrit ársreiknings og skýrslu stjórnar.


Skilafrestur.
7. gr.

Félagi sem skylt er að gera ársreikninga samkvæmt lögum nr. 144/1994 með síðari breytingum, skal eigi síðar en mánuði eftir samþykkt ársreiknings, þó eigi síðar en átta mánuðum eftir lok reikningsárs, senda ársreikningaskrá gögn skv. 3. gr.

Á sama hátt skulu félög sem skyld eru til að semja samstæðureikninga skv. VI. kafla laga nr. 144/1994 með síðari breytingum senda ársreikningaskrá samstæðureikning innan sama tímafrests og gögn skv. 3. gr.

Þó skal félag, sem hefur hlutabréf sín eða skuldabréf skráð á opinberu verðbréfaþingi, senda ársreikning sinn þegar í stað eftir samþykkt hans og eigi síðar en sex mánuðum eftir lok reikningsárs. Sama gildir um skil samstæðureikninga þegar a.m.k. eitt félag í samstæðunni hefur hlutabréf sín eða skuldabréf skráð á opinberu verðbréfaþingi.

Ársreikningaskrá skal birta reglulega með rafrænum og aðgengilegum hætti lista yfir félög sem skilað hafa ársreikningi samkvæmt þessari reglugerð.


Aðgangur að gögnum.
8. gr.

Veita skal aðgang að þeim gögnum sem skilað er samkvæmt reglugerð þessari. Heimilt er að afhenda ljósrit af gögnum þessum gegn gjaldi, sbr. lög nr. 88/1991, um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum.


Skoðun gagna.
9. gr.

Ársreikningaskrá skal gera úrtakskannanir og athuganir á ársreikningum, samstæðureikningum og skýrslum stjórna í því skyni að sannreyna að þessi gögn séu í samræmi við ákvæði laga nr. 144/1994 með síðari breytingum. Heimilt er að krefjast þeirra upplýsinga hjá hverju félagi sem nauðsynlegar eru í þessu sambandi.

Hafi ársreikningur verið tekinn til skoðunar samkvæmt þessari grein skal það koma fram í gögnum ásamt athugasemdum og niðurstöðum ársreikningaskrár.


Erlend félög og sameignar- og samlagsfélög.
10. gr.

Útibú erlendra félaga, erlend dótturfélög og sameignar- og samlagsfélög sem skráð eru hér á landi skulu með sama hætti senda ársreikningaskrá ársreikninga sína og eftir atvikum samstæðureikninga eftir þeim reglum sem tilgreindar eru í 73. - 76. gr. laga nr. 144/1994 með síðari breytingum.


Skil ársreiknings.
11. gr.

Á forsíðu ársreiknings skal koma fram skráð nafn félagsins, kennitala þess og póstfang ásamt áritun um það hvenær aðalfundur samþykkti reikninginn.

Á forsíðu samstæðureiknings skal koma fram skráð nafn móðurfélagsins, kennitala þess og póstfang ásamt nöfnum og kennitölum allra dótturfélaga þeirra sem teknar eru inn í samstæðureikninginn ásamt áritun um það hvenær reikningurinn var samþykktur.


Viðurlög og málsmeðferð.
12. gr.

Brot gegn ákvæðum reglugerðar þessarar varða sektum sbr. 82. gr. laga nr. 144/1994 með síðari breytingum. Ef ekki er sinnt ákvæðum reglugerðar þessarar skal ársreikningaskrá senda skattrannsóknarstjóra ríkisins málið til meðferðar skv. 3. mgr. 1. gr. reglugerðar nr. 373/2001, um framkvæmd skatteftirlits og skattrannsókna, sbr. 88. gr. laga nr. 144/1994, um ársreikninga, með síðari breytingum.


Gildistaka.
13. gr.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 89. laga nr. 144/1994, um ársreikninga, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir varðandi skil ársreikninga og samstæðureikninga vegna reikningsárs sem lýkur 31. desember 2002 eða síðar. Frá sama tíma fellur úr gildi reglugerð nr. 523/2001, um ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga.


Fjármálaráðuneytinu, 25. apríl 2003.

F. h. r.
Baldur Guðlaugsson.
Elva Ósk S. Wiium.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica