Fjármálaráðuneyti

59/1999

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 309/1996, um ákvörðun þungaskatts og skyldur ökumanna, með síðari breytingum.

1. gr.

3. mgr. 1. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Bifreiðar erlendra sendisveita, bifreiðar erlendra ræðismanna sem ekki eru íslenskir ríkisborgarar og námubifreiðar, sem eingöngu er notaðar utan vega eða á lokuðum vinnusvæðum, eru undanþegnar skattskyldu.

2. gr.

Lokamálsliður 3. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Skráning ökutækis samkvæmt þessari málsgrein tekur gildi um leið og heimild hefur verið veitt og gildir í a.m.k. tólf mánuði.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglugerðarinnar:

a.             1. mgr. 4. gr. orðast svo:

                Árlegt fast gjald þungaskatts er eftirfarandi:

Eigin þyngd

Þungaskattur

Eigin þyngd

Þungaskattur

bifreiðar,kg

kr.

bifreiðar, kg

kr.

Allt að 1.000

94.273

2.800-2.999

175.770

1.000-1.499

113.163

3.000-3.199

183.589

1.500-1.999

136.675

3.200-3.399

191.408

2.000-2.199

144.494

3.400-3.599

199.227

2.200-2.399

152.313

3.600-3.799

207.046

2.400-2.599

160.132

3.800-3.999

214.865

2.600-2.799

167.951

 

 

 

b.         Við bætist ný málsgrein er orðast svo:

            Árlegt fast gjald þungaskatts með 25% álagi er eftirfarandi:

Eigin þyngd

Þungaskattur

Eigin þyngd

Þungaskattur

bifreiðar, kg

kr.

bifreiðar, kg

kr.

Allt að 1.000

117.841

2.800-2.999

219.713

1.000-1.499

141.454

3.000-3.199

229.486

1.500-1.999

170.844

3.200-3.399

239.260

2.000-2.199

180.618

3.400-3.599

249.034

2.200-2.399

190.391

3.600-3.799

258.808

2.400-2.599

200.165

3.800-3.999

268.581

2.600-2.799

209.939

 

 

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. reglugerðarinnar:

a.             Orðin „og eftirvögnum“ í 2. málsl. 1. mgr. falla brott.

b.             Við 1. mgr. bætist nýr málsliður er orðast svo: Þó skal ekki greitt fast árgjald þungaskatts af slökkvibifreiðum sem falla undir vörulið 8705.3009 í viðauka I við tollalög, nr. 55/1987.

c.             4. mgr. orðast svo:

                Kílómetragjald bifreiða skal vera sem hér segir:

Gjaldþyngd

Kílómetragjald,

Gjaldþyngd

Kílómetragjald,

ökutækis, kg

kr.

ökutækis, kg

kr.

4.000-4.999

6,97

13,40

18.000-18.999

5.000-5.999

7,41

14,43

19.000-19.999

6.000-6.999

8,01

15,20

20.000-20.999

7.000-7.999

8,42

16,08

21.000-21.999

8.000-8.999

8,78

17,09

22.000-22.999

9.000-9.999

9,17

17,90

23.000-23.999

10.000-10.999

9,73

18,71

24.000-24.999

11.000-11.999

10,10

19,63

25.000-25.999

12.000-12.999

11,38

20,50

26.000-26.999

13.000-13.999

12,44

21,41

27.000-27.999

14.000-14.999

10,14

22,32

28.000-28.999

15.000-15.999

10,92

23,23

29.000-29.999

16.000-16.999

11,79

24,14

30.000-30.999

17.000-17.999

12,64

25,05

31.000 og yfir

d.             Á eftir 4. mgr. kemur ný málsgrein, 5. mgr., er orðast svo:

                Kílómetragjald eftirvagna skal vera sem hér segir:

Gjaldþyngd

Kílómetragjald,

Gjaldþyngd

Kílómetragjald,

ökutækis, kg

kr.

ökutækis, kg

kr.

6.000-6.999

7,63

19.000-19.999

17,31

7.000-7.999

8,01

20.000-20.999

18,24

8.000-8.999

8,36

21.000-21.999

19,29

9.000-9.999

8,73

22.000-22.999

20,51

10.000-10.999

9,28

23.000-23.999

21,49

11.000-11.999

9,62

24.000-24.999

22,46

12.000-12.999

10,83

25.000-25.999

23,55

13.000-13.999

11,85

26.000-26.999

24,59

14.000-14.999

12,17

27.000-27.999

25,70

15.000-15.999

13,10

28.000-28.999

26,79

16.000-16.999

14,15

29.000-29.999

27,87

17.000-17.999

15,18

30.000-30.999

28,96

18.000-18.999

16,08

31.000 og yfir

30,07

5. gr.

7. gr. reglugerðarinnar ásamt fyrirsögn orðast svo:

95.000 km fast kílómetragjald.

Eigendur eða umráðamenn ökutækja geta, þrátt fyrir ákvæði 5. gr., valið áður en nýtt gjaldár hefst að greiða gjald sem tekur mið af kílómetrafjölda er samsvari 95.000 km akstri á gjaldárinu í stað gjalds fyrir hvern ekinn kílómetra. Upphæð fasts kílómetragjalds ræðst af gjaldþyngd ökutækis. Við nýskráningu ökutækis er einnig heimilt að velja fast kílómetragjald og skal gjaldið þá reiknað í hlutfalli við fjölda mánaða sem eftir eru af gjaldári. Velji eigandi eða umráðamaður að greiða fast kílómetragjald á bifreið skal hann að auki greiða 100.000 kr. fast árgjald, sbr. 1. mgr. 5. gr.

Ákvörðun um fast kílómetragjald verður ekki breytt vegna viðkomandi ökutækis eftir að gjaldár er hafið, nema ökutæki lendi í altjóni, sem staðfest er af vátryggingafélagi. Niðurfelling fasts kílómetragjalds miðast þá við innlögn skráningarmerkja. Verði viðkomandi ökutæki sett í umferð að nýju áður en gjaldári er lokið er niðurfelling fasts kílómetragjalds afturkölluð frá og með niðurfellingardegi.

Umsókn um fast kílómetragjald skal send ríkisskattstjóra í því formi sem hann ákveður.

Þeir sem fá heimild samkvæmt þessari grein eru undanþegnir ökumælisskyldu, sbr. 15. gr., skráningu í akstursbók skv. 16. gr. og að mæta í álestur á álestrartímabili skv. 18. gr.

6. gr.

Í stað 7. og 8. gr. reglugerðarinnar kemur ný grein, 8. gr., ásamt fyrirsögn er orðast svo:

Gjald af ökutækjum skráðum erlendis.

Af bifreiðum, sem skrásettar eru erlendis og nota annan orkugjafa en bensín og af eftirvögnum sem eru 6.000 kg eða meira af leyfðri heildarþyngd skal greiða þungaskatt skv. 2. og 3. mgr. Ef nýting bifreiðar fellur undir skilgreiningu 2. mgr. 4. gr., skal vikugjaldið vera 25% hærra. Af bifreiðum, sem að leyfðri heildarþyngd eru 4.000 kg eða meira og af eftirvögnum, sem að leyfðri heildarþyngd eru 6.000 kg eða meira og nýtt eru í atvinnuskyni skal ákvörðun þungaskatts fara eftir ákvæðum 5. gr.

Af ökutækjum skráðum erlendis skal greiða þungaskatt fyrir hverja byrjaða viku sem ökutækið er hér á landi sem hér segir:

Eigin þyngd

Þungaskattur

Eigin þyngd

Þungaskattur

ökutækis,

fyrir hverja

ökutækis,

fyrir hverja

kg

byrjaða viku,

kg

byrjaða viku,

 

kr.

 

kr.

Allt að 1.000

1.813

2.800-2.999

3.380

1.000-1.499

2.176

3.000-3.199

3.531

1.500-1.999

2.628

3.200-3.399

3.681

2.000-2.199

2.779

3.400-3.599

3.831

2.200-2.399

2.929

3.600-3.799

3.982

2.400-2.599

3.079

3.800-3.999

4.132

2.600-2.799

3.230

 

 

 

Sé eigin þyngd ökutækis meiri en 4.000 kg skal þungaskattur fyrir hverja byrjaða viku hækka um 1.000 kr. fyrir hver byrjuð 1.000 kg sem eigin þyngd er umfram 4.000 kg. Við ákvörðun þungaskatts samkvæmt þessari málsgrein reiknast brot úr viku sem heil vika.

Við brottflutning ökutækis sem gjaldskylt er skv. lokamálslið 1. mgr. skal toll- eða löggæslumaður lesa af ökumæli og ákvarða þungaskatt í samræmi við ekinn kílómetrafjölda frá komudegi. Þungaskatt skv. 2. og 3. mgr. skal greiða við komu ökutækisins til landsins. Við ákvörðun skattsins skal miða við þann tíma sem áformað er að ökutæki verði hér á landi.

7. gr.

Í stað orðsins „þrjátíu“ í 2. málsl. 1. mgr. 9. gr. reglugerðarinnar kemur: fimmtán.

8. gr.

Við 10. gr. reglugerðarinnar bætist nýr málsliður er orðast svo: Óheimilt er að skrá eigendaskipti nema fast kílómetragjald skv. 7. gr. hafi verið greitt til þess dags sem eigendaskipti eru skráð í ökutækjaskrá.

9. gr.

Í stað orðsins „þrjátíu“ í 1. og 2. mgr. 11. gr. reglugerðarinnar kemur: fimmtán.

10. gr.

Eftirfarandi breytingar á 12. gr. reglugerðarinnar:

a.             2. mgr. orðast svo:

                Sé almenningsvagn að hluta notaður utan áætlunarferða skal þungaskattur greiddur að fullu vegna heildaraksturs og hluti hans síðan endurgreiddur. Senda skal ríkisskattstjóra greinargerð þar sem koma skal fram fjöldi kílómetra sem almenningsvagni er ekið í föstum áætlunarferðum á gjaldtímabili. Endurgreiða skal 70% af þeim hluta greidds þungaskatts, sem rekja má til aksturs í áætlunarferðum.

b.             4. mgr. fellur brott.

c.             Orðin „eða 4. mgr.“ í 5. mgr. falla brott.

11. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 20. gr. laga nr. 3/1987, um fjáröflun til vegagerðar, með síðari breytingum, öðlast gildi 11. febrúar 1999.

Fjármálaráðuneytinu, 26. janúar 1999.

F. h. r.

Jón Guðmundsson.

Eggert J. Hilmarsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica