Fjármálaráðuneyti

169/1995

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 254/1993, um vörugjald af ökutækjum. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 254/1993, um vörugjald af ökutækjum.

1. gr.

3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Á fólksbifreiðar og önnur vélknúin ökutæki, sem ekki eru sérstaklega tilgreind í 4. grein, skal lagt vörugjald í eftirfarandi fjórum gjaldflokkum miðað við sprengirými aflvélar mælt í rúmsentimetrum:

   
 
                Sprengirými aflvélar     Sprengirými aflvélar    Gjald
 
Flokkur           bensínbifreiðar          dísilbifreiðar         í %
 
 
I                      0-1400                   0-1900             30
 
II                   1401-2000                1901-2500            40
 
III                 2001 - 2500               2501-3000            60
 
IV                   yfir 2500                yfir 3000            75
 

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. reglugerðarinnar:

a. Við bætist nýr töluliður er verður 1. tölul. en töluröð síðari töluliða breytist samkvæmt því. Orðast hann svo:

5% vörugjald: Hópferðabifreiðar sem skráðar eru fyrir 18 manns eða fleiri að meðtöldum ökumanni.

b. e-liður 2. tölul. fellur brott.

3. gr.

Í stað orðsins "sex" í 9. gr. reglugerðarinnar kemur: tólf.

4. gr.

Við 19. gr. reglugerðarinnar bætist ný málsgrein er verður 2. mgr., sem orðast svo:

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skal vörugjald af skráningarskyldu ökutæki vera greitt við skráningu þess, þó aldrei síðar en tólf mánuðum frá tollafgreiðslu þess.

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 23. gr. reglugerðarinnar:

a. 4. tölul. orðast svo:

Af leigubifreiðum til fólksflutninga skal vörugjald lækka um 3/4 hluta þess sem gjaldið er umfram 30%. Að teknu tilliti til eftirgjafar verður því gjald sem hér segir, sbr. 3. gr.:

 
 
               Sprengirými aflvélar      Sprengirými aflvélar           Gjald
 
Flokkur           bensínbifreiðar           dísilbifreiðar               í %
 
 
I                    0-1400                    0-1900                    30
 
II                1401-2000                 1901-2500                    32,5
 
III               2001-2500                 2501-3000                    37,5
 
IV                yfir 2500                 yfir 3000                    41,25
 

b. Við bætist nýr töluliður er verður 5. tölul. sem orðast svo:

Af hópferðabifreiðum sem skráðar eru fyrir 10-17 manns að meðtöldum ökumanni og eru í eigu hópferða- eða sérleyfishafa eða fjármögnunarleigu vegna fjármögnunarleigusamnings við hópferða- eða sérleyfishafa, skal vörugjald lækka í 20%.

c. Við bætist nýr töluliður er verður 6. tölul., sem orðast svo:

Af fólksbifreiðum sem falla í gjaldflokk II skv. 3. gr. og ætlaðar eru til útleigu hjá aðilum er hafa tilskilin leyfi til reksturs bifreiðaleigu skal vörugjald lækka í 30%.

6. gr.

2. tölul. 24. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Tekjur kaupanda af leiguakstri hafi a.m.k. tvö af síðustu þremur árum fyrir kaup nýrrar bifreiðar verið a.m.k. 70% af heildartekjum hans og skattskyldar árstekjur af leiguakstri eigi lægri en 1.080.000 krónur þessi tvö ár. Fjárhæð þessi breytist árlega í samræmi við skattvísitölu eins og hún er ákveðin í fjárlögum ár hvert.

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 26. gr. reglugerðarinnar:

a. 1. tölul. orðast svo:

Innan fimm ára frá skráningardegi ökutækis þegar um er að ræða eftirgjöf skv. 2. tölul. 22. gr. og 1.-3. og 5. tölul. 23. gr.

b. Við bætist nýr tölul. er verður 3. tölul. sem orðast svo:

Innan tveggja ára frá skráningardegi ökutækis þegar um er að ræða eftirgjöf skv. 6. tölul. 23. gr.

8. gr.

Reglugerð þessi , sem sett er samkvæmt heimild í 28. gr. laga nr. 29 13. apríl 1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., sbr lög um breyting á þeim lögum nr. 41 7. mars 1995, öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytið, 24. mars 1995.
Friðrik Sophusson.
Jón Guðmundsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica