Fjármálaráðuneyti

332/1993

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 484/1992, um endurgreiðslu virðisaukaskatts af sölu á heitu vatni og rafmagni til hitunar húsa og laugarvatns. - Brottfallin

1. gr.

Við 1. gr. bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Þeir aðilar geta átt rétt til endurgreiðslu skv. 1. mgr. sem starfa eftir einkaleyfi sem iðnaðarráðuneyti hefur veitt og samkvæmt sérstakri reglugerð, sbr. orkulög, nr. 58/1967. Jafnframt skal liggja fyrir gjaldskrá, staðfest af iðnaðarráðuneyti og birt í B-deild Stjórnartíðinda.

2. gr.

2. mgr. 2. gr. orðast svo:

Eftirtaldir aðilar, sem uppfylla skilyrði 2. mgr. 1. gr., eiga rétt til endurgreiðslu og skal þeim endurgreiddur tilgreindur hundraðshluti af álögðum virðisaukaskatti:

Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61%

Hitaveita Hvammstanga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19%

HitaveitaBlönduóss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

Hitaveita Seyluhrepps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19%

HitaveitaHrí.seyjar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32%

Hitaveita Akureyrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60%

HitaveitaReykjahlíðar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43%

Hitaveita Egilsstaða og Fella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43%

Hitaveita Rangæinga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58%

Selfossveitur vegna Hitaveitu Eyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58%

Hitaveita Þorlákshafnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

HitaveitaSuðurnesja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27%

Bæjarveitur Vestmannaeyja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55%

Orkubú Vestfjarða . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62%

Rafmagnsveitur ríkisins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58%

3. gr.

1. mgr. 5. gr. orðast svo:

Aðilar sem fá endurgreiðslu samkvæmt reglugerð þessari skulu færa meðal efnahagsliða í fjárhagsbókhaldi sínu sérstakan biðreikning vegna uppsöfnunar á endurgreiðslum hvers tímabils. Á debet-hlið reikningsins skal færa endurgreiðslur hvers uppgjörstímabils en um kredit-hlið færist heildarfjárhæð endurgreiðslna á uppgjörstímabili, þegar skattstjóri hefur samþykkt endurgreiðslubeiðni, sbr. 4. gr. Endurgreiðslan skal tilgreind annað hvort sérstaklega í ársreikningi sem fylgir skattframtali eða í skýringum með honum.

4. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 42. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, gildir frá 1. júlí 1993.

Fjármálaráðuneytið, 10. ágúst 1993.

F. h. r.

lndriði H. Þorláksson.

Snorri Olsen.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica