Fjármálaráðuneyti

103/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 667/1995, um framtal og skil á virðisaukaskatti, með síðari breytingum.

1. gr.

Í stað fjárhæðarinnar "1.400.000 kr." í 2. málsl. 2. gr. kemur: 3.000.000 kr.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 3. gr. reglugerðarinnar:

 1. Í stað fjárhæðarinnar "1.400.000 kr." í 1. mgr. kemur: 3.000.000 kr.
 2. 4. tölul. 2. mgr. orðast svo: Umboðsmanna og annarra sem eru í fyrirsvari fyrir erlenda aðila sem reka hér á landi skattskyld viðskipti, skv. 6. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 50/1988.
 3. Við 5. tölul. 3. mgr. bætast orðin: skv. lögum nr. 50/2007 um sameignarfélög.
 4. Í stað orðanna "Skattstjóri" og "100.000 kr." í 4. mgr. kemur: Ríkisskattstjóri og 150.000 kr.
 5. Í stað orðanna "Skattstjóri" og "1.400.000 kr." í 5. mgr. kemur: Ríkisskattstjóri og 3.000.000 kr.
 6. Í stað orðanna "skattstjóri" í 1. málsl. 8. mgr. og "Skattstjóri" í 2. málsl. 8. mgr. kemur: ríkisskattstjóri og Ríkisskattstjóri.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 4. gr. reglugerðarinnar:

 1. 1. mgr. orðast svo: Aðili getur fengið heimild ríkisskattstjóra til þess að nota hvern almanaksmánuð sem uppgjörstímabil ef útskattur er að jafnaði lægri en innskattur vegna þess að verulegur hluti veltunnar er undanþeginn skv. 1. mgr. 12. gr. laga nr. 50/1988. Sama gildir um fyrirtæki sem selja vöru og þjónustu sem fellur undir 2. mgr. 14. gr. laga nr. 50/1988 ef meiri hluti aðfanga þeirra vegna framleiðslu eða aðvinnslu ber virðisaukaskatt skv. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 50/1988.
 2. Í stað orðsins "skattstjóra" í 2. mgr. kemur: ríkisskattstjóra.
 3. 3. mgr. orðast svo: Uppgjörstímabili má einungis breyta þannig að það sé miðað við upphaf tveggja eða sex mánaða tímabils skv. 1. eða 2. gr. Beiðni um breytingu á uppgjörstímabili verður að hafa borist ríkisskattstjóra a.m.k. einum mánuði fyrir gildistöku væntanlegrar breytingar. Fái aðili heimild til að breyta uppgjörstímabili skal sú breyting gilda í a.m.k. tvö ár.

4. gr.

Ný grein bætist við reglugerðina sem verður 4. gr. A með fyrirsögninni Uppgjör aðila sem nota skulu hvern almanaksmánuð sem uppgjörstímabil og orðast svo:

Aðili sem hefur verið skráður að nýju á virðisaukaskattsskrá skv. 2. mgr. 27. gr. A laga nr. 50/1988 skal, samkvæmt 3. mgr. sömu greinar, nota hvern almanaksmánuð sem uppgjörstímabil í a.m.k. tvö ár frá og með því tímabili sem skráning á sér stað að nýju og skal gjalddagi vera 15 dögum eftir að uppgjörstímabili lýkur. Hafi aðili gert fullnægjandi skil á þessu tímabili skal hann að því loknu standa skil á virðisaukaskatti samkvæmt almennum reglum 24. gr. laga nr. 50/1988. Sama á við um nýskráningu á virðisaukaskattsskrá skv. 5. gr. laga nr. 50/1988 og endurskráningu skv. 2. mgr. 27. gr. A laga nr. 50/1988, ef aðili sjálfur, eigandi, framkvæmdastjóri eða stjórnarmaður, sé um félag að ræða, hefur orðið gjaldþrota á næstliðnum fimm árum fyrir skráningu á virðisaukaskattsskrá.

Með hugtökunum framkvæmdastjóri, stjórnarmaður og eigandi í 1. mgr., sbr. 4. mgr. 27. gr. A laga nr. 50/1988, er átt við þá aðila sem skráðir eru opinberri skráningu samkvæmt fyrirtækjaskrá. Ákvæðið nær einnig til raunverulegra stjórnenda eða eigenda félags.

5. gr.

Í stað orðsins "skattstjóra" og "einn fjórði hluti almanaksmánaðar" í 5. gr. kemur: ríkisskattstjóra og einn almanaksmánuður.

6. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 6. gr. reglugerðarinnar:

 1. 1. mgr. orðast svo: Aðili skal ótilkvaddur gera grein fyrir virðisaukaskatti, sem honum ber að standa skil á eða hann á rétt á að fá endurgreiddan, á sérstökum virðisaukaskattsskýrslum. Virðisaukaskattsskýrslu skal skila rafrænt til ríkisskattstjóra. Ríkisskattstjóri getur veitt heimild til eins árs í senn til þess að skila virðisaukaskattsskýrslu á pappír ef gildar ástæður eru fyrir hendi og metur hann í hverju tilviki fyrir sig hvað telja skuli gildar ástæður í þessu sambandi. Ríkisskattstjóri ákveður form virðisaukaskattsskýrslu.
 2. Í stað orðsins "skattstjóra" í 3. mgr. kemur: ríkisskattstjóra.

7. gr.

Í stað orðanna "skýrslueyðublöð" og "skattyfirvöldum" í 7. gr. kemur: virðis­auka­skatts­skýrslur og ríkisskattstjóra.

8. gr.

Í stað orðsins tollstjórinn í Reykjavík í 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. kemur: tollstjóri.

9. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 10. gr. reglugerðarinnar:

 1. Í stað orðanna "skattstjóra" og "Skattstjóri" í 1. mgr. kemur: ríkisskattstjóra og Ríkisskattstjóri.
 2. 2. mgr. 10. gr. orðast svo: Hafi skýrslu verið skilað á tilskildum tíma skal endurgreiðsla fara fram innan tuttugu og eins dags frá lokum skilafrests. Berist skýrsla eftir lok skilafrests skal endurgreiðsla fara fram innan tuttugu og eins dags frá því að ríkisskattstjóri kvað upp úrskurð um innsenda skýrslu skv. 29. gr. laga nr. 50/1988. Hafi aðili fengið heimild ríkisskattstjóra til að nota skemmra uppgjörstímabil, sbr. 4. gr., skal endurgreiðsla fara fram innan tuttugu og eins dags frá því að skýrsla barst ríkisskattstjóra.
 3. Í stað orðsins "skattstjóri" í 3. mgr. kemur: ríkisskattstjóri.
 4. Í stað orðsins "Skattstjóri" í 4. mgr. kemur: Ríkisskattstjóri.
 5. 5. mgr. 10. gr. orðast svo: Ríkisskattstjóri má aðeins samþykkja endurgreiðslu samkvæmt þessari grein að skattákvörðun liggi fyrir vegna fyrri uppgjörstímabila. Skattákvörðun í þessu sambandi felur ekki í sér áætlanir á grundvelli 2. málsl. 2. mgr. 25. gr. og 1. og 2. mgr. 26. gr. laga nr. 50/1988. Kröfu um vangoldin opinber gjöld og skatta til ríkissjóðs ásamt verðbótum, álagi og dráttarvöxtum skal skuldajafna á móti endurgreiðslu. Skuldajafna má ógreiddum virðisaukaskatti vegna fyrri tímabila ásamt álagi og dráttarvöxtum þótt hann sé ekki enn fallinn í gjalddaga.

10. gr.

Í stað orðsins "Skattstjóra" í 1. mgr. 11. gr. kemur: Ríkisskattstjóra.

11. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 12. gr. reglugerðarinnar:

 1. 1. mgr. orðast svo: Sláturleyfishafar samkvæmt lögum nr. 96/1997 geta fengið heimild ríkisskattstjóra til að skila á ári hverju fimm sérstökum bráða­birgða­skýrslum vegna innskatts af innlögðum sauðfjárafurðum. Uppgjörs­tímabil skýrslna þessara skal vera eftirfarandi:
  1. 1. september til og með 15. september.
  2. 16. september til og með 30. september.
  3. 1. október til og með 15. október.
  4. 16. október til og með 31. október.
  5. 1. nóvember til og með 15. nóvember.
 2. Í stað orðsins "Skattstjóri" í 2. mgr. 12. gr. kemur: Ríkisskattstjóri.

12. gr.

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 14. gr. reglugerðarinnar:

 1. Í stað orðsins "skattstjóri" í 1. mgr. kemur: ríkisskattstjóri.
 2. Í stað orðsins "skattstjóra" í 3. mgr. kemur: ríkisskattstjóra.

13. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 5. mgr. 27. gr. A, 1. mgr. 24. gr. og 1. og 3. mgr. 49. gr. laga nr. 50/1988 og öðlast þegar gildi. Aðilar sem höfðu veltu af virðisauka­skatts­skyldri starfsemi á árinu 2011 á bilinu 1.400.000 kr. til 3.000.000 kr. skulu eiga val um það hvort þeir nota almanaksárið 2012 sem uppgjörstímabil eða almenn uppgjörs­tímabil, sbr. 1. gr.

Fjármálaráðuneytinu, 2. febrúar 2012.

F. h. r.

Maríanna Jónasdóttir.

Hlynur Ingason.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica