Félagsmálaráðuneyti

287/1972

Reglugerð um holræsi á Kópaskeri í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjarsýslu. - Brottfallin


 

REGLUGERÐ

um holræsi á Kópaskeri í Presthólahreppi, Norður-Þingeyjarsýslu.

 

1. gr.

            Þegar Presthólahreppur hefur 1átíð leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, er þeim  er eiga hús að eða í námunda við og í holræsið geta 70.00 náð, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. Regnvatn af húsum skal einnig, ef unnt er, leiða í ræsið. Vanræki ein­hver að láta gera holræsi frá húsi sínu í aðalræsi, innan hæfilegs frests, sem hreppsnefnd setur, getur hreppsnefndin látið vinna verkið á kostnað húseigenda.

 

2. gr.

            Öll framkvæmdastörf, sem aðalholræsakerfi hreppsins varða, svo sem viðhald, viðauka, endurbætur og umsjón alla, annast hreppsnefnd eða maður, sem hún felur það. Þóknun fyrir þau störf og einnig reikningshald eða annað vegna hol­ræsanna, ákveður hreppsnefnd.

            Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, nema að fengnu leyfi framangreindra aðila, og er mönnum skylt að hlíta fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað það, er máli skiptir í þessu sambandi.

 

3. gr.

            Kostnaður allur víð holræsakerfið, þar með talið viðhald, greiðist úr hrepps­sjóði. Til að standast þann kostnað ber hverjum húseiganda, sem á hús að eða í námunda víð götu, veg eða opið svæði, sem holræsi er lagt í, að greiða tengigjald um leið og hann tengir ræsi sitt við aðalræsi, sem nemur kr. 1 000.00, miðað víð hús með einni íbúð. Hækkar gjald þetta um kr. 400.00 fyrir hverja íbúð í húsinu umfram eina.

            Auk tengigjalds greiði hver húseigandi holræsagjald til Presthólahrepps krónur 150.00 af húsi, en kr. 75.00 á íbúð í húsi umfram eina, og enn fremur 0.05% - hálft promille - af hinu opinbera fasteignamati húss eins og það er reiknað á hverjum tíma.

 

4. gr.

            Hið árlega holræsagjald svo og tengigjaldið getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað eftir atvikum um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins.

 

5. gr.

                 Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess gagnvart hreppsnefnd.

                 Kröfur, sem hreppsnefndin kann að öðlast samkvæmt reglugerð þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseign­inni


í næstu tvö ár eftir gjalddaga, með forgangsveðrétti fyrir hvers konar samnings- og aðfararveði.

            Gjalddagi holræsagjalds og innheimta fer með lama hætti og um fasteigna­skatt.

 

6. gr.

            Mál út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið með sem opinber mál.

 

            Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Presthólahrepps hefur samið og samþykkt samkvæmt lögum nr. 15 20. júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim. sem hlut eiga að máli.

            Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 225 frá 20. desember 1961 um holræsi á Kópaskeri í Presthólahreppi.

 

Félagsmálaráðuneytið, 17. október 1972.

 

Hannibal Valdimarsson.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica