Leita
Hreinsa Um leit

Félagsmálaráðuneyti

658/1995

Reglugerð um holræsi og holræsagjöld í Skógarhlíð, Glæsibæjarhreppi. - Brottfallin

Reglugerð

um holræsi og holræsagjöld í Skógarhlíð, Glæsibæjarhreppi.

I. Um holræsi.

1.gr.

            Hreppsnefnd hefur ein heimild til að láta leggja holræsi samkvæmt skipulagi um lagningu holræsa, aðalæða, götuæða og rotþróa. Allar framkvæmdir sem varða holræsakerfið, svo sem viðhald, endurbætur, viðaukar og umsjón, annast hreppsnefndin eða þeir menn sem hreppsnefnd felur það undir hennar umsjón.

2.gr.

            Hreppsnefnd lætur leggja holræsi svo að hver lóðarhafi nái til þeirra í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð hans telst til. Skult er lóðareigendum og húsráðendum að gera samkvæmt reglugerð á sinn kostnað holræsi er flytji skolp allt út í aðalræsi. Þar sem lagðar hafa verið aðskildar lagnir fyrir skolp og yfirborðsvatn skal lóðarhafi leggja aðskildar lagnir að aðalræsum og tengja. Allar lagnir svo go frágangur skulu vera í samræmi við gildandi staðla go reglugerðir á hverjum tíma.

            Ekki er heimilt að veita frárennsli, er valdið getur skemmdum á holdærakerfinu eða truflað rekstur þess, út í göturæsi. Þetta getur átt við um eiturmentað, olíumengað, próteinríkt, fituríkt eða blóðblandað fráveituvatn. Þar sem hætta er á að skolp innihaldi ofangreind efni ber húseiganda skylda til að fjarlægja þau eða gera óskaðleg áður en því er veitt út í holræsakerfið. Ráðstöfunum þessum ber að haga samkvæmt fyrirmælum byggingarfulltrúa og heilbrigðisnefndar.

4.gr.

            Við nýbyggingar og breytingar á ræsum í lóð er lóðarhafa skylt að leggja fram til samþykktar uppdrátt í tvíriti er sýni legu, halla, stærð og gerð ræsa. Sá sem updrátt gerir skal undirrita hann með eigin hendi og ber hann ábyrgð á að hann sé í samræmi við gildandi reglugerðir og staðla. Þegar byggingarfulltrúi hefur samþykkt uppdrátt, stimplar hann og áritar bæði eintökin. Annað eintakið skal varðveitt í skjalasafni byggingarfulltrúa. Hitt eintakið skal liggja fyrir á byggingarstað. Ekki má hefja framkvæmdir við lagnir fyrr en samþykktur uppdráttur liggur fyrir. Samþykkt byggingarfulltrúa rýrir á engan hátt ábyrgð þess sem uppdráttinn gerir.

5.gr.

            Byggingarfulltrúi skal hafa eftirlit með því að lagnir séu í samræmi við samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa. Ekki má hylja frárennslislagnir fyrr en þær hafa verið viðurkenndar af byggingarfulltrúa. Álíti byggingarfulltrúi að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar go gildandi stöðlum, getur hann stöðvað verkið þar til bætt hefur verið úr því sem áfátt kann að vera.

II. Um holræsagjald.

6.gr.

            Hverjum þeim sem á hús eða húshluta í Skógarhlíð eða leigir lóð við götu eða opið svæði sem holræsi hefur verið lagt í ber að greiða holræsagjald til sveitarsjóðs Glæsibæjarhrepps.

            Upphæð gjaldsins skal vera 0,15% af fasteignamati íbúðarhúsa og lóða og 0,15% af fasteignamati atvinnuhúsnæðis og lóðar samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94/1976. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki holræsagjald. Hafi hreppsnefnd ekki lokið framkvæmdum skv. 2. gr. er heimilt að fella niður holræsagjald. Gjöld samkvæmt grein þessari er hreppsnefnd heimilt að hækka eða lækka um allt að 50% án þess að samþykki ráðuneytisins komi til.

7.gr.

            Holræsagjald greiðist af hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda ef um eignarlóð er að ræða, en af leigutaka ef um leigulóð er að ræða, og bera þessir aðilar ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveðsrétti í lóð og mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga þess með forgangsrétti fyrir hvers konaar samningsveði og aðfararveði.

8.gr.

            Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalda fer með sama hætti og um fasteignaskatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega.

            Samþykkt þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Glæsibæjarhrepps staðfestist hér með skv. vatnalögum nr. 15/1923 til þess að öðlast tildi 1. janúar 1996.

Félagsmálaráðuneytið, 21. desember 1995.

F.h.r.

Húnbogi Þorsteinsson

Sesselja Árnadóttir.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica