Leita
Hreinsa Um leit

Félagsmálaráðuneyti

106/1958

Reglugerð um holræsagerð í Miðneshreppi.

1. gr.

Þegar hreppurinn hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði, er þeim húseigendum, er þar eiga hús að eða í námunda við og í holræsið geta náð, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðal­ræsið ásamt rigningarvatni, ef unnt er að koma því við. Vanræki einhver að láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem vatnsveitunefnd setur, getur hún látið vinna verkið á kostnað húseiganda.

 

2. gr.

Öll framkvæmdastörf sem holræsakerfi kauptúnsins varða, svo sem viðhald, endurbætur, viðauka og umsjón alla, annast vatnsveitunefnd eða maður, sem hrepps­nefnd felur það. Þóknun fyrir þau störf, og einnig fyrir reikningshald eða annað vegna holræsagerðarinnar ákveður hreppsnefnd.

Engum er heimilt að leggja ræsi í aðalræsi, nema að fengnu leyfi ofangreindra aðila, og er mönnum skylt að hlýta fyrirmælum þeirra um gerð og legu ræsis og annað það, er máli skiptir í sambandi við það.

 

3. gr.

Kostnaður allur við holræsakerfið greiðist úr hreppssjóði. Til að standast þann kostnað, ber hverjum húseiganda, sem á hús við götu, veg eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt í, að greiða tengigjald um leið og hann tengir ræsi við aðalræsið, kr. 800.00, miðað við hús með einni íbúð. Hækkar gjald þetta um kr. 400.00 fyrir hverja ibúð í húsi umfram eina. Verksmiðjur, sölubúðir, baðhús, þvottahús, iðnaðar­fyrirtæki o.fl. þ.h. greiða í tengigjald kr. 1000.00.

Auk tengigjalds greiði hver húseigandi í holræsagjald til hreppsins kr. 250.00 árlega af hverju húsi og enn fremur 2 af þúsundi af fasteignamati húsanna.

 

4. gr.

Hið árlega holræsagjald, sem og tengigjald, getur hreppsnefnd hækkað eða lækkað um allt að 50% án staðfestingar ráðuneytisins.

 

5. gr.

Húseigandi ber ábyrgð á greiðslu tengigjalds og holræsag,jalds gagnvart hrepps­nefnd. Kröfur, sem hreppsnefnd kann að öðlast skv. 1. og 3. gr., má taka lögtaki á kostnað gjaldanda, og eru gjöld þessi tryggð með lögveði í húseigninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga með forgangsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfarar­veði.

Gjalddagi holræsagjalds er 1. júní ár hvert.

 

6. gr.

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 1500.00, nema þyngri refsing liggi við að lögum.

Með má1 út af reglugerð þessari skal farið, sem almenn lögreglumál.


Reglugerð þessi, sem hreppsnefnd Miðneshrepps hefur samið og samþykkt, og 106 gerð er samkv, lögum nr.15 20, júní 1923, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi 21. ágúst og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að má1i.

 

Félagsmálaráðuneytið, 21. ágúst 1958

 

 

Hannibal Valdimarsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica