Félagsmálaráðuneyti

245/1984

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Patrekshreppi. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um gatnagerðargjöld í Patrekshreppi.

 

1. gr.

       Hreppsnefnd Patrekshrepps ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir. Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.

 

2. gr.

       Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að undirbyggja götu með vatns- og holræsalögnum og B-gjald, sem er þátttaka lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu svo og að ganga endanlega frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir:

       Tilgatna og holræsagerðar............................................................ 80%

       Tilvatnsveitu ..............................................................................  20%

 

3. gr.

       A-gjald vegna nýbygginga skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra í fjölbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

       Einbýlishús ................................................................................ 1,5%

       Tvíbýlishús og raðhús ................................................................. 1,0%

       Verslunar- og skrifstofubyggingar ............................................... 1,5%

       Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .................... 0,5%

       Opinberar byggingar .................................................................. 1,5%

       Bílskúrar ................................................................................... 1,5%

       Önnur hús ................................................................................. 0,5%

       Af kjöllurum og jarðhæðum, sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnurekstrar, skal greiða hálft gjald. Gjald skal miðað við stærð húss skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag geri ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirfarandi lágmarksstærðir fyrir hverja íbúð í húsi:

       Einbýlishús .............................................................................  500 m2

       Raðhús,tvíbýlishús ..................................................................  400 m2

       Fjölbýlishús,hveríbúð............................................................... 300 m2

       Í atvinnuhúsnæði skal miða við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við

lofthæð 3,5 m nema uppdráttur sýni annað. Framgreindar reglur gilda þegar hús er stækkað að því er til stækkunar tekur.

       Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 4,00 af hverjum fermetra lóðar.

 

4. gr.

       Gjöld samkvæmt 3. grein skulu breytast til samræmis við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar gefinni út af Hagstofu Íslands.

 

5. gr.

       Gjalddagar gatnagerðargjalds samkvæmt 3. gr. skulu vera sem hér segir:

       Við lóðarveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu verðtryggðar samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar og greiðast þegar byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði frá lóðarúthlutun. Þegar sérstaklega stendur á, þá má semja um aðra gjalddaga en að framan greinir.

6. gr.

       Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatnagerðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjaldskrá þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni.

 

7. gr.

       Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. Þó skal gjaldið aldrei vera lægra en sem nemur 25% af byggingarkostnaði á einum rúmmetra í vísitöluhús­inu, og er það lágmarksgjald fyrir veitt byggingarleyfi eða breytingu á byggingarleyfi.

 

8. gr.

       Byggingarfrestur er 12 mánuðir þ.e.a.s. að 1óð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. Óski lóðarhafi eftir að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu gatnagerðargjalds. Almennir innlánsvextir gilda frá greiðslu­degi gatnagerðargjaldsins til þess tíma er lóðin er endurgreidd.

 

9. gr.

       Lóðin er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu og á lóðarhafi engar kröfur á hendur bæjarfélaginu síðar vegna ástands hennar. Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum, sem settir eru, svo og öllum þeim lögum sem til greina kunna að koma.

 

10. gr.

       Sveitarstjórn er heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjöld, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Ennfremur getur sveitarstjórn ákveðið gatnagerðargjald sérstak­lega í þeim tilvikum að byggingar séu sérhæfðar og sérstakar um notkun og annað slíkt.

 

11. gr.

       B-gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu umfram það, sem segir í 3. gr., þ. e. til að gera slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra í fjölbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

       Einbýlishús.................................................................................... 3%

       Tvíbýlishús.................................................................................... 2%

       Fjölbýlishús................................................................................... 1%

       Verslanir og skrifstofubyggingar..................................................... 3%

       Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði .................... 1,5%

       Opinberar byggingar ..................................................................... 3%

       Önnur hús .................................................................................... 1%

       Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 5,00 af hverjum fermetra lóðar.

 

12. gr.

       Gjöld samkvæmt 11. gr. skal miða við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem í gildi er við staðfestingu þessarar reglugerðar og síðan þá vísitölu, sem í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram við viðkomandi götu.

 

13. gr.

       Ganga skal frá greiðslum á B-gatnagerðargjaldi samkvæmt 1l. gr. á því ári, sem lagning slitlags á viðkomandi götu fer fram.

       20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu.

       Sveitarstjórn ákveður gjalddaga í hverju tilviki.

       80% gatnagerðargjalds skal greiða með skuldabréfi.

       Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi eign og vera með sömu kjörum og Byggðasjóður lánar sveitarfélögum til gatnagerðargjalda.

       Sveitarstjórn er heimilt að selja skuldabréfin þriðja aðila.

       Dragist framkvæmdir við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá greiðsluskuld­bindingum vegna innheimtu B-gjalda, færast gjalddagar til í samræmi við það.

       Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur verið

lögð við þá götu, sem viðkomandi fasteign er skráð við.

       Staðgreiðsluafsláttur verði samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar hverju sinni.

 

14. gr.

       Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu.

 

15. gr.

       Sveitarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkvæmt 13. gr. í eftirfarandi tilvikum:

a.    Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur, sem þegar hafa verið lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu.

b.    Þegar greiða skal á sama tíma A-gjald og B-gjald samkvæmt 15. gr.

c.    Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar.

 

16. gr.

       Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til tryggingafjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885. Sveitarstjórn skal skera úr meiri háttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og innheimtu samkvæmt reglugerð þessari.

      

       Samþykkt þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Patrekshrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum um gatnagerðargjöld nr. 51/1974 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

       Jafnframt er úr gildi felld reglugerð nr. 77 12. mars 1976 um gatnagerðargjöld í Patrekshreppi.

 

Félagsmálaráðuneytið, 8. maí 1984.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica