Félagsmálaráðuneyti

174/1977

Reglugerð um gatnagerðargjöld á Raufarhöfn. - Brottfallin

1. gr.

Hreppsnefnd Raufarhafnar ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitar­félaginu, eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir.

Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök 1óð.

 

2. gr.

            Gatnagerðargjöld eru tvennskonar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar­hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum, og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu svo og að ganga endanlega frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir:

                        Til gatna og holræsagerðar .............................. 80%

Til vatnsveitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 %

 

3. gr.

            A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

          Einbýlishús .......................................................................................................... 1.0%

          Tvíbýlishús og tveggja hæða íbúðarhús................................................................. 0.5%

          Tveggja hæða raðhús og sambyggð einbýlishús á einni hæð (raðhús).................... .0.4%

          Fjölbýlishús ........................................................................................................ 0.2%

          Verslunar- og skrifstofubyggingar ........................................................................ 1.0%

          Opinberar byggingar ........................................................................................... 0.8%

          Iðnaðar og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur .................................................. 0.4%

          Verbúðir og gripahús .........................................................................................  0.2%

 


            Af kjöllurum, rishæðum og jarðhæðum sem ekki eru notaðar til íbúðar eða atvinnurekstrar svo og bifreiðageymslum, skal greiða hálft gjald.

            Gjald skal miða við stærð húss, samkv. samþykktum uppdráttum. Nú er ekki fyrirliggjandi samþykktur uppdráttur og skal þá miða við þá stærð húss, sem skipu­lag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir

                        Einbýlishús ........................................... 500 m3

                        Tvíbýlishús ............................................ 400 m3

                        Fjölbýlishús ........................................... 300 m3

 

            Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3,3 m. að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Áætla skal nýtingar­hlutfall lóðar 0.3-0.5 eftir nánari ákvörðun bygginganefndar hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti í samþykktu deiliskipulagi.

Framangreindar reglur gilda ef hús er stækkað, að því er til stækkunarinnar tekur.

 

4. gr.

            Gjöld samkv. 3. grein breytast árlega í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar, sem gildir um hver áramót.

5. gr.

            Gjalddagar gatnagerðargjalds samkv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við lóðar­veitingu skal greiða 70% of áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði frá lóðarúthlutun.

 

6. gr.

            Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla gatnagerðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum i gjaldskrá þessari, en þó aðeins of byggingaráfanga hverju sinni. Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald of hinu breytta húsnæði sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu of hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna.

            Þó skal gjaldið aldrei vera lægra en sem nemur 25% of byggingarkostnaði á rúmmetra í vísitöluhúsinu og er það lágmarksgjald fyrir vein byggingarleyfi eða breytingu á byggingarleyfi svo og önnur erindi afgreidd í byggingarnefnd, sem ekki falla undir þessa reglugerð.

 

7. gr.

            Byggingarfrestur er 8 mánuðir, þ.e.a.s. lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest.

            Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal harm eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir:

            50% gatnagerðargjalds endurgreiðist eftir 6 mánuði. Eftirstöðvar endurgreið­ast eftir 12 mánuði.

            Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar­gjaldið endurgreitt þegar sú úthlutun fer fram


 

8. gr.

            Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins tíma, þ.e. 8 mánaða, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald of þeim hluta sem endurnýjaður er, eins og það er þá að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem þegar er greitt of sama áfanga.

 

9. gr.

            Lóðin er veitt í því ástandi sem hún er i við afhendingu, og á lóðarhafi engar kröfur á hendur hreppsfélaginu síðar vegna ástands hennar.

            Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og reglum sem til greina kunna að koma.

 

10. gr.

            Sveitarstjórn getur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald (A-gjald) af fjölbýlishúsum. Þá er sveitarstjórn heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðar­gjald af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Enn fremur getur sveitarstjórn ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum að byggingar séu sérhæfðar og afbrigðilegar um notkun og annað slíkt.

 

11. gr.

            B-gjald sem er gjald til að ljúka frágangi götu, umfram það sem segir í 3. gr. þ.e. til að gera slitlag og gangstétt, skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostn­aðar á rúmmetra eins og hann er talinn of Hagstofu Íslands svo sem hér segir

              Einbýlishús ........................................... .....................................2.25%

              Tvíbýlishús og tveggja hæða íbúðarhús . .. ............................... 1.50%

              Tveggja hæða raðhús og samb. einbýlish. á einni hæð (rað)...... 1.20%

              Fjölbýlishús ................................................................................. 0.60%

              Verslunar- og skrifstofubyggingar .............................................. 2.00 %

              Opinherar byggingar ....... ........................................................... 1.50%

              Iðnaðar- og annað atvinnuhúsnæði, vörugeymslur ..................... 1.00%

              Verbúðir og gripahús.................................................................... 0.80%

 

            Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss og lóðar samkvæmt fasteignamatsskráningu.

 

12. gr.

            Gjöld samkvæmt 11. gr, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er við staðfestingu þessarar reglugerðar, og síðan við þá vísitölu sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili sem um er að ræða.

 

13. gr.

            Innheimta skal B-gjald of fasteignum við götur, sem lagðar hafa verið bundnu slitlagi og/eða gangstétt á síðustu 5 árum.

 

14. gr.

            Ganga skal frá greiðslum á gatnagerðargjaldi samkvæmt 11. gr. á eftirfarandi hátt á því ári sem lagning bundins slitlags á viðkomandi götu er ákveðin. Skal við það miðað að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir hefjast við lagningu bundins slitlags,


            20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu.

            Sveitarstjórn ákveður gjalddaga i hverju tilviki.

            80% gatnagerðargjaldsins skal greiða með skuldabréfum sem greiðast með jöfnum afborgunum á næstu fjórum árum. Skuldabréfin skulu tryggð með veði i viðkomandi fasteign, þau skulu bera 10% vexti er greiðast eftir á, á gjalddaganum 1. júlí ár hvert. Sveitarstjórn er heimilt að selja skuldabréfin þriðja aðila.

            Dragist framkvæmdir á langinn við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá greiðsluskuldbindingum vegna innheimtu B-gjalds færast gjalddagar til í sam­ræmi við það.

Lokagreiðsla of skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur verið lögð við þá götu sem viðkomandi fasteign er skráð við. Staðgreiðslu­afsláttur skal vera sá sami og nemur innlánsvöxtum of eins árs sparisjóðsbók á hverjum tíma.

 

15. gr.

            Hafi gangstéttargjald áður verið greitt of lóð, skal sú greiðsla koma til frá­dráttar við álagningu B-gjalds enda hafi það gjald verið innheimt vegna lagningar gangstéttar við viðkomandi götu.

 

16. gr.

            Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu.

 

17. gr.

            Sveitarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkvæmt 14. gr. i eftirfarandi tilfellum:

a) Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur sem þegar hafa verið lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu.

b) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald, sbr. 16. gr.

c) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar.

 

18. gr.

            Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885.

            Sveitarstjórn sker úr meiriháttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og um innheimtu samkvæmt reglugerð þessari.

 

            Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt of hreppsnefnd Raufarhafnarhrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 og nr. 31/1975 til þess að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að m,áli,

 

Félagsmálaráðuneytið, 23. mars 1977.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Skúli Sigurðsson


Þetta vefsvæði byggir á Eplica