Félagsmálaráðuneyti

306/1975

Reglugerð um holræsi fyrir Selfosshrepp. - Brottfallin

REGLUGERÐ 306

um holræsi fyrir Selfosshrepp.

 

1. gr.

Þegar Selfosshreppur hefur látið leggja holræsi í veg eða götu eða annað opið svæði, eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun eldri holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga hús eða í námunda við, skylt að leggja á sinn kostnað holræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út aðalræsið.  Regn­vatn of húsum og lóðum skal einnig, svo sem unnt er, leiða í ræsið. Vanræki einhver að gera holræsi eða endurnýja eldra innan hæfilegs tíma, sem sveitarstjóri ákveður, getur hreppurinn látið vinna verkið á kostnað húseiganda.

 

2. gr.

Selfosshreppur lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum, sem hann lætur gera eftir 1, janúar 1975. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu 2 m inn fyrir lóðamörk húsa. Heimlagnir eru á kostnað húseiganda. Við raðhús eða fjöl­býlishús skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum um lóðaúthlutun.

 

3. gr.

Húseigandi, scm óskar að tengja hús sitt við holræsakerfi hreppsins eða að gera breytingar eða viðbætur við ræsi, sem áður hefur verið tengt við það, skal með nægum fyrirvara fá til þess leyfi frá hreppsnefndinni eða þeim umsjónarmanni, sem málið fellur undir.  Umsóknir skulu skrifaðar á eyðublöð, sem hreppurinn lætur í té, og skulu þær undirritaðar of eiganda hússins, eða fullgildum umboðsmanni hans ásamt pípulagningameistara þeim, sem verkið á að annast. Með umsókninni fylgi uppdráttur of holræsakerfi hússins í tvíriti. Uppdráttur þessi skal gerður af manni með tækniþekkingu á sviði holræsalagna, sem til þess hefur hlotið löggildingu hreppsnefndar. Sá, sem uppdr átt gerir, ber ábyrgð á að hann sé í samræmi við reglugerð þessa og brjóti ekki í bága við byggingarsamþykkt eða aðrar samþykktir um þessi mál, sem í gildi eru í Selfosshreppi.

 

4. gr.

Uppdrættir skulu gerðir á haldgóðan, óstökkan pappír og þannig frá þeim gengið, að myndir og áletrun máist ekki við geymslu.  Stærð þeirra skal vera 42,0 X 59,4 eða 59,4 ~ 84,0 cm.

 

Standi sérstaklega á, getur fulltrúi hreppsnefndar, sem málið fellur undir, leyft að gera uppdrættina á stærri blöð í DIN broti. Nota skal mælikvarða 1:100 og 1:50, en 1:10 og 1:20, ef sýna þarf smá atriði. Uppdrættir skulu sýna allar lagnir utan húss sem innan, bæði í grunnmynd og rúmmynd. Þá skal einnig gera afstöðumynd, sem sýni málsetta legu heimæðar frá húsvegg að tengistað við skólpveituæð. Á upp­dráttum skal sýna gerð, vídd og halla allra pípna í holræsakerfi húss og enn fremur alla vatnslása, niðurföll, hreinsiloka og brunna, sem kerfinu tilheyra. Hæðartölur, sem sýndar eru á uppdráttum, skulu miðaðar við hæðarmerkjakerfi Selfosshrepps. Nota skal tákn í samræmi við íslenska staðla.

Ef uppdrættir eru ekki til af gömlum frárennslislögnum, sem breyta á, getur byggingafulltrúi krafist þess, að þeir séu gerðir, og ber húseigandi allan kostnað of því. Þegar uppdráttur hefur verið samþykktir of fulltrúa hreppsnefndar, sem málið fellur undir, skal hann árita uppdráttinn í tvíriti og skal annað eintak hans síðan geymt í skjalasafni hreppsins.

 

 

 

 

5. gr.

Pípulagningameistari sá er verkið annast með samþykki byggingarnefndar ber ábyrgð á því, að allar lagnir séu í samræmi við reglugerð þessa, nánari fyrirmæli, sem kunna að verða sett, og samþykktan uppdrátt á þann hátt sem byggingarsam­þykkt mælir fyrir um.

 

6. gr.

Byggingafulltrúi skal hafa eftirlit með því, að nýlagnir séu í samræmi við sam­þykktan uppdrátt og samþykkt þessa. Engar holræsalagnir má hylja, fyrr en þær bafa verið teknar út af byggingafulltrúa. Álíti byggingafulltrúi, að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum þessarar samþykktar eða öðrum reglum, sem settar kunna að vera um slík verk, getur hann stöðvað verkið, þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera.

 

7. gr.

Allt efni sem notað er til holræsagerðar, skal standast kröfur byggingarsam­þykktar, en auk þess getur byggingarnefnd sett reglur um holræsaefni, t. d. ef um nýjungar á því sviði er að ræða.

Byggingafulltrúi getur gert kröfur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi húseiganda, þar sem ástæða þykir til.

 

8. gr.

Eigi er heimilt að láta renna í holræsakerfið sýrur, sterkan lút, olíur, kvika­silfur eða önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun. Á þeim stöðum, sem slík hætta er fyrir hendi, skal koma fyrir síum, gildrum eða öðru, sem hindrar það, að þessi efni komist út í holræsakerfi hreppsins. Hús­eigandi er ábyrgur fyrir vanrækslu hér á og hugsanlegu tjóni sem af slíkri van­rækslu kann að leiða.

 

9. gr.

Skylt er mönnum að hlíta því, að holræsalagnir séu lagðar um eignarland þeirra eða umráðasvæði og fram fari á þeim nauðsynlegt viðhald. Um bætur fyrir slíkt fer samkvæmt vatnalögum.

 

10. gr.

Kostnaður við aðalholræsakerfi hreppsins greiðist úr sveitarsjóði, en til að vega upp á móti þeim kostnaði skal innheimta stofngjöld og holræsagjöld af húseigendum samkv. 11. og 12. gr.

 

11. gr.

Áður en tenging heimæðar fer fram sbr. 3. grein, skal húseigandi greiða stofn­gjald. Gjaldið miðast við rúmmál viðkomandi húss, samkvæmt sérstakri gjaldskrá.

12. gr.

Innheimta skal holræsagjald of öllum húsum i lögsagnarumdæmi Selfosshrepps, sem standa við götu eða opin svæði, þar sem holræsi hefur verið lagt í, samkvæmt sérstakri gjaldskrá.

Undanþága frá gjaldskyldu hins almenna fasteignaskatts skapar ekki undan­þágu frá greiðslu holræsagjalds.

Nú er fasteign, sem greiða ber af holræsagjald, eigi virt fasteignamatsvirðingu, og ákveður þá hreppsnefnd gjaldið.

Við ákvörðun holræsagjalds samkvæmt þessari málsgrein skal höfð hliðsjón af því, hvert líklegt fasteignamat myndi verða á eigninni fullfrágenginni.

Greiða skal holræsagjald af húsum og öðrum mannvirkjum, sem í byggingu eru og því eigi virt til fasteignamats, eftir ákvörðun hreppsnefndar.

Gjalddagi holræsagjalds er hinn sami og gjalddagi fasteignaskatts.

 

13. gr.

Holræsagjald af fasteign má taka lögtaki og má gera lögtak í hinu skattskylda húsi án tillits til eigendaskipta. Nýtur holræsagjaldið lögveðsréttar í húseigninni næstu tvö ár eftir gjalddaga með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

 

14. gr.

Húseigendum er skylt að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum sinum innan lóðarmarka.

Þar sem húseigandi hefur látið koma fyrir hreinsibrunni, 2 m innan við lóðar­rnörk, ábyrgist hreppurinn að halda frárennslislögnum opnum frá þeim brunni, en hafi slíkur hreinsibrunnur ekki verið settur, ábyrgist hreppurinn ekki rennsli í frárennslislögnum fyrr en í götuhæð.

Dragi húseigandi á langinn nauðsynlegt viðhald, getur hreppurinn ráðist í þær framkvæmdir á kostnað húseiganda.

 

15. gr.

Hreppsnefnd getnr sett nánari reglur um framkvæmd mála, sem reglugerð þessi f,jallar um. Jafnframt getur h tín vent undanþágur frá reglugerðinni, ef hún telur gildar ástæður til þess.

 

16. gr.

Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum allt að kr. 100 000.00 nema þyngri refsing liggi við samkvæmt lögum.

Með mál út af brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.

 

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt of hreppsnefnd Selfosshrepps stað­festist hér með samkvæmt vatnalögum nr.15 20. júní 1923 til þess að öðlast gildi þegar í stað.

 

Félagsmálaráðuneytið, 20. ,júní 1975.

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica