Félagsmálaráðuneyti

41/1984

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Dalvíkurkaupstað. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um gatnagerðargjöld í Dalvíkurkaupstað.

 

1. gr

       Bæjarstjórn Dalvíkur ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu, eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir:

       Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök 1óð.

 

2. gr.

       Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu svo og að ganga endanlega frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir.

              Tilgatna-og holræsagerðar.................................................... 80%

              Til vatnsveitu ....................................................................... 20%

 

3. gr

       A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á

gólffermetra einbýlishúss, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir:

              Verslunar- og skrifstofuhúsnæði.......................................... 6,0%

              Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu ............................... 5,0%

              Iðnaðar-, atvinnu- og vöruhús ............................................ 4,5%

              Tvíbýlishús og parhús ......................................................... 3,5%

              Rað- og keðjuhús, ein hæð ................................................ 2,5%

              Rað- og keðjuhús, tvær hæðir ............................................ 2,0%

              Fjölbýlishús, allt að 5 hæðir ................................................ 2,0%

              Fjölbýlishús, 5 hæðir eða meira .......................................... 1,0%

              Geymsluhús ....................................................................... 1,0%

       Af gólffleti á jarðhæð í kjallara og nýtanlegum gólffleti á rishæð aura húsa svo og

bifreiðageymslum við íbúðarhús skal reikna 50% af gjaldstuðli viðkomandi húss.


       Lágmarksstærðir íbúða við útreikning til gatnagerðargjalds, reiknuðu af gjaldstuðli hæða, skulu vera þessar nema bæjarráð ákveði annað við auglýsingu lóða:

       Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu ............................................... 140 m2

       Tvíbýlishús og parhús                                                                           ................................................................. 130 m2 hver íbúð

       Raðhús, keðjuhús og fjölbýlishús:

       Áætluð meðalstærð:           90  m2 ...................................................... 60  hver íbúð

                                               90 m2 og 120 m2 ....................................... 90 m2  hver íbúð

                                               120  m2 .................................................... 120  m2 hver íbúð

       Þegar veittar eru lóðir fyrir verslunar-, iðnaðar- eða atvinnuhúsnæði, skal áætla nýtingarhlutfall 1óða 0,3--0,5 eftir nánara mati byggingarnefndar hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti í samþykktu deiliskipulagi og skal það flatarmál reiknast til lágmarksgjalds. Sé byggt umfram áætlaðan gólfflöt greiðist af því byggingargjald, þegar byggingarleyfið er notað og skal það greitt áður en útmæling er gerð.

 

4. gr.

       Gjöld samkv. 3. gr. breytast í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar á sama tíma og sú vísitala breytist.

 

 

5. gr.

       Gjalddagar gatnagerðargjalds samkv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Við lóðaveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðaveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingarleyfi er veitt og breytast samkvæmt ákv. 4. gr. Þó er heimilt að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði frá lóðaúthlutun..

 

6. gr

       Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðaveitingar er greiðsla gatnagerð­argjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjaldskrá þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni.

       Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. Þó skal gjaldið aldrei vera lægra en sem nemur 25% af byggingarkostnaði á rúmmetra í vísitöluhúsinu og er það lágmarksgjald fyrir veitt byggingarleyfi eða breytingu á byggingarleyfi svo og önnur erindi afgreidd í byggingarnefnd sem ekki falla undir þessa reglugerð.

 

7 . gr.

       Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til bæjarsjóðs hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingarfrest. Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir:

       50% gatnagerðargjalds endurgreiðast eftir 6 mán.

       Eftirstöðvar endurgreiðast eftir 12 mán.

       Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið endurgreitt þegar sú úthlutun fer fram. Vextir og/eða verðbætur reiknast ekki af endurgreiðslu.

 

8. gr.

       Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins tíma, þ. e. 12 mán., nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingar­frest, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta sem endurnýjaður er, eins og það er þá að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem þegar er greitt af sama áfanga.


 

9. gr.

       Lóðin er veitt í því ástandi sem hún er í við athendingu, og á lóðarhafi engar kröfur á hendur bæjarfélaginu vegna ástands hennar.

       Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og reglum sem til greina kunna að koma.

 

10. gr.

       Bæjarráð getur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald (A-gjald) af fjölbýlishúsum. Þá er bæjarráði heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Ennfremur getur bæjarráð ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum að byggingar séu sérhæfðar og afbrigðilegar um notkun og annað slíkt.

 

11. gr.

       B-gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu umfram það sem segir í 3. gr. þ. e. til að gera slitlag og gangstétt, skal miðað við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra í einbýlishúsi eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir:

              Verslunar- og skrifstofuhúsnæði ................................................... 2,0%

              Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu ........................................ 2.0%

  Tvíbýlis- og parhús ...................................................................... 1,7%

              Rað- og keðjuhús á einni hæð ..................................................... 1,4%

              Rað- og keðjuhús á 2 hæðum....................................................... 1,2%

              Fjölbýlishús, allt að 5 hæðir ......................................................... 1.2%

              Fjölbýlishús, 5 hæðir eða meira ................................................... 0,8%

              Iðnaðar-, atvinnu- og vöruhús ...................................................... 1,0%

              Geymsluhús................................................................................. 0,8%

       Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 40,00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss og lóðar samkvæmt fasteignamatsskráningu.

 

12. gr.

       Gjöld skv. 11. gr. skal miða við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu, sbr. þó 13. gr. Gjöld þessi skulu breytast samkvæmt byggingarvísitölu á sama tíma og sú vísitala breytist.

 

13. gr.

       Innheimta skal B-gjald af fasteignum við götur sem lagðar hafa verið bundnu slitlagi og/ eða gangstétt og skal gjaldið miðast við þá vísitölu byggingarkostn. sem í gildi er þegar byggingarleyfið er veitt, og breytast samkv. henni.

 

14. gr.

       Ganga skal frá greiðslum á gatnagerðargjaldi samkvæmt 11. gr. á eftirfarandi hátt á því ári sem lagning slitlags á viðkomandi götu er ákveðin. Skal við það miðað að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir hefjast við lagningu bundins slitlags.

       -  20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu.

       -  Bæjarráð ákveður gjalddaga í hverju tilviki.

       -  80% gatnagerðargjalds skal greiða með skuldabréfi.

       -  Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign og ákveður bæjarráð við hverja álagningu með hvaða lánskjörum skuldabréfin skulu vera.

       -  Bæjarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin þriðja aðila.

            - Dragist framkvæmdir við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá greiðslu­skuldbindingum vegna innheimtu B-gjalds, færast gjalddagar til í samræmi við það.

       - Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur verið lögð við þá götu sem viðkomandi fasteign er skráð við.

                        Staðgreiðsluafsláttur verði samkv. ákvörðun bæjarráðs hverju sinni.

 

15. gr.

       Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða bæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu.

 

16. gr.

       Bæjarstjórn er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkv. 14. gr. í eftirfarandi tilfellum:

a.         Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur sem þegar hafa verið lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu.

b.      Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald, sbr. 15. gr.

c.      Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar.

       Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkv. lögum nr. 29/1885.

       Bæjarstjórn sker úr meiri háttar ágreiningi sem rísa kann um álagningu og innheimtu samkvæmt reglugerð þessari.

      

       Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Dalvíkur staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld sbr. lög nr. 31/1975 til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð um gatnagerðargjöld í Dalvíkurkaupstað nr. 392 frá 29. október 1976.

 

Félagsmálaráðuneytið, 30. janúar 1984.

 

F. h. r.

Jón S. Ólafsson.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.

 

 

 

 

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica