Leita
Hreinsa Um leit

Félagsmálaráðuneyti

56/1973

Reglugerð um holræsi í Hríseyjarhreppi.

1. gr.

Þegar Hríseyjarhreppur hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði eða þar sem hreppurinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, er þeim húseigendum, er þar eiga húseign að eða í námunda við og til holræsa geta náð, skylt að leggja á sinn kostnað holræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið. Regnvatn af húsum og; lóðum skal einnig, ef unnt er, leiða í ræsið eða sérstakt holræsi fyrir ofanjarðarvatn, ef gert er, samkvæmt fyrirmælum verk­stjóra. Vanræki einhver að láta gera nýtt holræsi eða endurnýja eldra, innan hæfi­legs frests, skal sveitarstjórn ákveður, getur hreppurinn látið vinna verkið á kostnað húseiganda.

 

2. gr.

Hríseyjarhreppur lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum, sem hann lætur gera eftir 1. janúar 1973. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu að lóðarmörkum húsa. Heimlagnir eru á kostnað húseiganda. Við raðhús eða fjöl­býlishús skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum um lóðaúthlutun.

 

3. gr.

Sveitarstjóri, verkstjóri og byggingarfulltrúi, undir yfirstjórn sveitarstjóra, fara með stjórn framkvæmda, er holræsakerfi kauptúnsins varðar. Heimilt er sveitar­stjóra að fela sérstökum umsjónarmanni yfirstjórn holræsakerfisins. Áður en hús­eigandi byrjar að leggja holræsi sitt, skal fá samþykki umsjónarmanns þar til. Skal húseigandi leggja fram teikningar af frárennsliskerfi sínu, ef krafizt verður. Skylt er húseiganda að hlýða fyrirmælum umsjónarmanns á öllu því, er að tilhögun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi starfsmenn hreppsins ávallt eftirlit með því, að vel og örugglega sé frá öllu gengið.

 

4. gr.

Allt efni, sem notað er til holræsagerðar, skal standast kröfur byggingarsam­þykktar, en auk þess getur byggingarnefnd sett reglur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi húseiganda, þar sem ástæða þykir til.

 

5. gr.

Bannað er að láta renna í holræsakerfið sýrur, olíur eða önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun.

 

6. gr.

Kostnaður við aðalholræsakerfið greiðist úr sveitarsjóði, en til að standast þann kostnað, er húseigendum, sem hús eiga við veg, götu eða opið svæði, þar sem hol­ræsi er lagt í, skylt að greiða árlega holræsagjald, sem nemur 0.10% of hinu opin­bera fasteignamati húss eins og það er reiknað á hverjum tíma. Undanþága frá greiðslu hins almenna fasteignaskatts skapar ekki undanþágu frá greiðslu holræsa­gjalds. Gjald þetta getur sveitarstjórnin hækkað um allt að 50%, án þess að leita þurfi staðfestingar ráðuneytisins.

 

7. gr.

Holræsagjaldið greiðist of húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess gagnvart sveitarsjóði. Kröfur, sem sveitarsjóður kann að öðlast samkvæmt reglu­gerð þessari, má taka lögtaki á kostnað gjaldanda og eru gjöld þessi tryggð með lög­veði í húseigninni í næstu 2 ár eftir gjalddaga, með fasteignamatsveði fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði. Gjalddagi holræsagjalds er 2. janúar ár hvert.

 

8. gr.

Brot gegn reglugerð þessari varða sektum allt að kr. 100 000.00, nema þyngri refs­ing liggi við samkvæmt lögum.

Með mál út of brotum á reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála. Reglugerð þessi staðfestist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi þegar í stað, og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

 

Félagsmálaráðuneytið, 20. febrúar 1973.

 

Hannibal Valdimarsson.

 

Hallgrímur Dalberg.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica