Félagsmálaráðuneyti

393/1975

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Ólafsvíkurhreppi. - Brottfallin

 

1. gr.

Hreppsnefnd er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir i lögsagnarumdæmi Ólafsvíkurhrepps eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök 1óð.

 

2. gr.

Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir­byggingu götu með tilheyrandi lögnum.

 

3. gr.

Nú ákveður hreppsnefnd að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar og skal þá miða gjaldið við ákveðinn hundraðshluta of byggingarkostnaði á rúmmetra, eins og hann er talinn of Hagstofu Íslands, svo sem, hér segir:

Einbýlishús                                                                                1,5%

Tvíbýlishús og sambyggð einbýlishús á einni hæð                        1%

Tveggja hæða raðhús og íbúðarhús                                            1%

Fjölbýlishús                                                                              1%

Verslunar- og skrifstofubyggingar                                              1,5%

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði       1,5%

Opinberar byggingar                                                                 1,5%

Bílskúrar                                                                                   1,5%

Önnur hús                                                                                 0,5%

 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00kr af hverjum fermetra lóðar.  Gjald skal miða við stærð húss, skv. samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi          samþykktur uppdráttur, og skal þá miða við stærð húss sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir:     

 

Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu                                       500 m3

Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús hver íbúð                  400 m3

Fjölbýlishús                                                                                          300 m3

 

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað.

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

 

4. gr.

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, sem gildir um áramót.

 

5. gr.

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana sbr. gr. 3, hvern fyrir sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

 

 

 

6. gr.

Gjalddagar gatnagerðargjalda skv. 3. gr. skulu vera sem hér segir: Ef um er að ræða leigulóð í eigu sveitarfélags, getur sveitarstjórn áskilið að úthlutun verði háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingarleyfi verður veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur.

 

7. gr.

Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseigenda og lóðarhafa í að leggja bundið slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið nemur ákveðnum hundraðs­hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn of Hagstofu Íslands svo sem hér segir:

 

1.         Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu                                                  3%

2.         Tvíbýlishús og sambyggð einbýlisraðhús á einni hæð                               2%

3.         Tveggja hæða ibúðarhús                                                                                   2%

4.         Fjölbýlishús                                                                                                      1%

5.         Verslunar- og skrifstofubyggingar                                                                      3%

6.         Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði                                           1,5%

7.         Opinberar byggingar                                                                                         3%

8.         Bifreiðageymslur                                                                                               3%

9.         Önnur hús.

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjöld kr. 60.00 af hverjum fermetra lóðar.

Gjald af íbúðarhúsnæði skal því aldrei vera lægra en gjald miðað við 250 m3 hús.

 

8. gr.

Upphæð gatnagerðargjalda samltvæmt 7. gr. skal miðast við þá visitölu sem í gildi er þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala, meðan verk fer fram, og skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

Gjald af fasteignum við götur þar sem lagt hefur verið varanlegt slitlag og/eða gangstétt á síðustu fimm árum, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er, þegar sam­þykkt þessi öðlast gildi.

 

9. gr.

Hreppsnefnd er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðlana sbr. gr. 7, hvern fyrir sig eða alla í einu, um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

 

10. gr.

Gatnagerðargjald samkvæmt 7. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar lagn­ingu varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborg­unum á næstu 4 árum.

Gjalddagi afborgana er 1. jú1í. Ársvextir 10% greiðast eftir á á sömu gjalddögum. Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig til vátryggingafjár eignarinnar.

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt lögum þessum lögtaki skv. lögum nr. 29/1885.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Ólafsvíkurhrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli.

 

 

Félagsmálaráðuneytið, 5. September 1975.

 

 

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica