Félagsmálaráðuneyti

472/1988

Reglugerð um gatnagerðargjöld á Laugarvatni, Laugardalshreppi, Árnessýslu. - Brottfallin1. gr.

            Hreppsnefnd er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir á Laugarvatni eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök 1óð.

 

2. gr.

            Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undirbyggingu götu.

 

3. gr.

            Nú ákveður hreppsnefnd að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar vega og skal þá miða gjaldið við ákveðinn hundraðshluta af byggingarkostnaði á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

            Einbýlis- og tvíbýlishús .............................................................       1.5%

            Tveggja hæða raðhús ................................................................     0.8%

            Raðhús á einni hæð ..................................................................      1.0%

            Fjölbýlishús ..............................................................................      0.5%

            Verslunar- og skrifstofubyggingar ...........................................         1.5%

            Opinberar byggingar .................................................................      1.5%

            Iðnaðarhús, vöruskemmur og annað atvinnuhúsnæði ..............          0.5%

            Bílskúrar ..................................................................................      1.5%

            Önnur hús...................................................................................    0.5%

            Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða 140 kr. af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss skv. uppdrætti. Sé samþykktur uppdráttur ekki fyrir hendi skal miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir:

            Einbýlishús með tilheyrandi bílageymslu ................................            500 rúmm.

            Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlíshús hver íbúð .............            400 rúmm.

            Fjölbýlishús ..............................................................................       300 rúmm.

            Í atvinnuhúsnæði skal útreikningur rúmmáls til gatnagerðargjalds miðaður við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Framangreindar reglur gilds, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

 

4. gr.

      Gjöld samkvæmt 3. grein breytast ársfjórðungslega samkvæmt vísitölu byggingarkostn­aðar.

 

5. gr.

      Hreppsnefnd er heimilt að lækka gjaldstuðla samkvæmt 3. grein hvern fyrir sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

 

6. gr.

            Full greiðsla gatnagerðargjalds A skal fara fram þegar hreppsnefnd veitir byggingarleyfi i: nema sérstakur samningur hafi verið gerður um annað.

 

7. gr.

            Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ.e.a.s., að lóð fellur aftur til landeiganda sem skal leigja hana öðrum hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar.       Noti lóðarhafi ekki veitta 1óð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðar­ gjaldi, svo sem hér segir: Eftir 6 mánuði endurgreiðast 50% og eftirstöðvar eftir 12 mánuði. Verði 1óð veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið endurgreitt, þegar greiðsla samkvæmt þeirri úthlutun fer fram.

 

8. gr.

            Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseiganda og lóðarhafa í að leggja bundið slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið skal nema, sbr. 5. gr. laga nr. 50/1974, ákveðnum hundraðshluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

            Einbýlis- og tvíbýlishús ...........................................................         4.0%

            Tveggja hæða raðhús ...............................................................      3.0%

            Raðhús á einni hæð .................................................................       3.0%

            Fjölbýlishús .............................................................................       2.0%

            Verslunar- og skrifstofuhús ....................................................         4.0%

            Opinberar byggingar ...............................................................        4.0%

            Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði ............            2.5%

            Bílskúrar .................................................................................       4.0%

            Önnurhús ................................................................................       2.5%

            Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjald B 140 kr. af hverjum fermetra lóðar.

            Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en gjald miðað við 300 rúmm. hús. Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur. Samanlögð gatnagerðargjöld B mega þó aldrei nema hærri fjárhæð en nemur kostnaði við að leggja bundið slitlag og gangstéttir á hlutaðeigandi götu sbr. 4. gr. laga nr. 51/1974.

 

9. gr.

            Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 8. gr. skal miðast við þá vísitölu, sem gildir þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitala meðan verk fer fram og skal þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

 

10. gr.

            Hreppsnefnd er heimilt að víkja frá gjalddögum á B gjaldi samkvæmt 8. gr. í eftirfarandi tilfellum:

            a) Þegar greiða skal á sama tíma bæði A og B gjald.

            b) Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar.

 

11. gr.

            Hreppsnefnd er heimilt að lækka gjaldstuðla samkvæmt 8. gr. hvern fyrir sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytisins.

 

12. gr.

            Gatnagerðargjald samkvæmt 8. gr. (gatnagerðargjald B) greiðist þannig að 20% greiðist þegar framkvæmdir við götu hefjast, 20% þegar lagningu bundins slitlags er lokið og eftirstöðvar, 60% , með jöfnum árlegum afborgunum á næstu 3 árum.

            Gjalddaga afborgana og vaxta, svo og vaxtaprósentu ákveður hreppsnefnd hverju sinni.

 

13. gr.

            Gjöld samkvæmt 3. og 8. gr. breytast í samræmi við breytingar á vísitölu byggingarkostn­aðar. Grunntölur þær, sem nefndar eru í 3. og 8. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnað­ar, sem gilti 1. júní 1980.

 

14. gr.

            Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem lagt er á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur það einnig til vátryggingarfjár eignarinnar.

            Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum nr. 29 1885.

            Reglugerð þessi sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Laugardalshrepps, Árnes­sýslu, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld til þess að öðlast gildi þegar í stað.

 

Félagsmálaráðuneytið, 12. október 1988.

 

F. h. r.

Berglind Ásgeirsdóttir.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir


Þetta vefsvæði byggir á Eplica