Félagsmálaráðuneyti

483/1981

Reglugerð um gatnagerðargjöld á Hvammstanga - Brottfallin

1. gr.

            Hreppsnefnd Hvammstangahrepps er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir og byggingar í Hvammstangahreppi, eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjald á land, sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.

 

2. gr.

            Gatnagerðargjöld eru tvennskonar: A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðar­hafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að leggja bundið slitlag á götu, svo og ganga endanlega frá gangstétt.

 

3. gr.

            Við álagningu gatnagerðargjalda skal miða við ákveðið hlutfall byggingar­            kostnaðar á rúmmetra "vísitöluhúss", eins og hann er reiknaður af Hagstofu Íslands. Miða skal við stærð bygginga samkv. fasteignamatsskráningu, eða samþykktum teikningum.

Ef fleiri en eir~.n eigandi er að byggingu skiptast gjöld í samræmi við það rúm­mál, sem hverjum tilheyrir, samkv. fasteignamatsskrá.

 

4. gr.

Álagningu A-gjalds og B-gjalds skal vera sem hér segir:

1. Íbúðabyggingar;                                                                              A-gjald        B-gjald

     1.1. Einbýlishús ........................................................................         3,0%           3,0%

     1.2. Tvíbýlishús, raðhús ............................................................         2,3%           2,3%

     1.3. Fjölbýlishús, bifreiðageymslur ..........................................           1,6%           1,6%

2. Aðrar byggingar:                                                                                                           

     2.1. Verslanir, skrifstofur, þjónusta- og viðskiptastofnanir.....               3,0%           3,0%

     2.2. Opinberar byggingar, heilbrigðis- og skólamannvirki,                                              

            samkomuhús o. fl...............................................................         3,0%           3,0%

     2.3. Iðnaðarhúsnæði, sláturhús, mjólkurbú, fiskvinnslu-                                                 

            stöðvar. vöruskemmur o. fl................................................          1,6%           1,0%

     2.4. Önnur hús eftir nánari ákvörðun sveitastjórnar ...............          1,6-3%       1,6-3%

3. Jafnframt B-gjaldi og sem hluti þess skulu lóðarhafar greiða kr. 2,50 (vísitala

     682) á hvern fermetra lóðar eða lands, hvort sem bygging er þar á eða ekki. Þó

     skulu einbýlishúsalóðir útmældar samkv. skipulagi ekki reiknast stærri en 750 m2.

 

5. gr.

            Við álagningu A-gjalda fyrir íbúðabyggingar skal miða við brúttóstærð húss samkv. samþykktum uppdráttum. Ef ekki er fyrirliggjandi samþykktur uppdráttur skal miða við þá stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir:

            Einbýlishús með tilheyrandi bílgeymslu ...........................................         500 m3

            Raðhús, tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð ......................        400 m3

            Fjölbýlishús, hver íbúð .......................................................................    300 m3

            Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3,3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað. Áætla skal nýtingarhlut­fall lóðar 0,3-0,5 eftir nánari ákvörðun byggingarnefndar hverju sinni, ef það er ekki bundið í samþykktu deiliskipulagi. Framangreindar reglur gilda ef hús er stækkað, að því er til stækkunarinnar tekur.

 

6. gr.

            Gjalddagar A-gjalda skulu vera sem hér sagir: Við lóðarveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðarveitingu. Eftir­stöðvar skulu greiðast, þegar byggingarleyfi er veitt. Þó er heimilt að veita gjald­frest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði.

 

7. gr.

            Þegar veitt er byggingarleyfi án undangenginnar lóðarveitingar er greiðsla A-gjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjald­skrá þessari, en þó aðeins af byggingaráfanga hverju sinni.

            Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurnýjun húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseign færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald.

            Gjaldið af hinu breytta húsnæði skal nema mismun á gatnagerðargjaldi reiknuðu fyrir og eftir breytinguna.

            Sömu reglur gilda ef notkun byggingarrýma er breytt, sem felur í sér að hús­eignin færist í hærri gjaldflokk, þótt ekki þurfi breytinga á byggingu eða endur­byggingar við.

 

8. gr.

            Byggingarfrestur er 8 mánuðir þ. e. a. s. að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um bygginnarfrest.

            Noti lóðarhafi ekki veitta lóð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir:

            Eftir 6 mánuði skal endurgreiða 50%. Eftirstöðvar endurgreiðist eftir 12 mánuði.

            Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðar­gjaldið endurgreitt þegar greiðsla samkv. þeirri úthlutun fer fram.

 

9. gr.

            Hafi byggingarleyfi verið veitt í byggingarnefnd og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins byggingarfrests, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta, sem endurnýjaður er, eins og það er þá, að frádregnu gatnagerðargjaldi sem áður var greitt af sama áfanga.

 

10. gr.

            Lóðin er veitt í því ástandi, sem hún er í við afhendingu og á lóðarhafi engar kröfur á hendur sveitarfélaginu síðar vegna ástands hennar.

            Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum, ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og reglum, sem til greina kunna að koma.

 

11. gr.

            Gjöld samkv. 4. gr. breytast samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar. Sveitarstjórn hefur fulla heimild til þess að endurskoða flokkun húsa í gjald­stuðla sbr. 4. gr. svo og gjald einstakra gjaldenda, ef sérstakar ástæður eru til.

 

12. gr.

            B-gjald samkv. 4. gr. miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar, sem í gildi er, þegar lagning bundins slitlags fer fram. 1d'ú breytist vísitala meðan verk fer fram, og skal þá miða við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

            B-gjald samkv. 4. gr. af fasteignum við götu, þar sem þegar hefur verið lagt slitlag og/eða gangstétt, skal miða við vísitölu, sem í gildi er, þegar samþykkt þessi öðlast gildi.

 

13. gr.

Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu, sem þegar hefur varið lögð bundnu slitlagi, skal innheimta óæði A- og B-gjald af við­komandi byggingu.

 

14. gr.

Ganga skal frá greiðslum á B-gjaldi samkv. 4. gr. á eftirfarandi hátt á því ári, sem lagning slitlags  viðkomandi götu er ákveðin, og skal við það miðað að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir hefjast.

            Af álögðu gjaldi skal greiða 20% á framkvæmdaárima með gjalddaga samkvæmt nánari ákvörðun hreppsnefndar við hverja framkvæmd.

            Greiða má 80% gjaldsins máð skuldabréfum, sem greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á næstu fjórum árum. Gjalddagi afborgana er 1. jú1í. Ársvextir eru breytilegir og greiðast eftir á sömu gjalddögum og miðast við vexti Byggðasjóðs hins og þeir eru á hverjum tíma af skuldabréfum til sveitarfélagsins vegna lagningar bundins slitlags, nú 22%. Sveitarsjóði er heimilt að selja skuldabréfin. Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign.

            Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur verið lögð við nótu þá, sem viðkomandi fasteign er skráð við.

            Heimilt er að veita 10% staðgreiðsluafslátt, eftir ákvörðun sveitarstjórnar á hverjum tíma. Heimilt er að veita sömu greiðslukjör á B-gjöldum álögðum samkv. 13. gr.

 

15. gr.

Heimilt er sveitarstjórn að fresta álagningu B-gjalds, ef um er að ræða íbúðar­húsnæði elli- eða örorkulífeyrisþega. sem engar eða litlar tekjur hafa aðrar en tryggingabætur, húsnæðið af hæfilegri stærð og ekki nýtt til annars en íbúðar fyrir þá. Skilyrði fyrir frestun álagningar er, að gjaldinu verði þinglýst sem kvöð á við­komandi eign og falli til álagningar í samræmi við þá gildandi gjaldskrá, ef eigenda­skipti verða eða aðstæður breytast á annan þann hátt að forsendur frestunar bresti.

            Einnig er heimilt að víkja frá gjalddögum B-gjalds þegar greiða skal á sama tíma A- og B-gjald sbr. 13. gr.

 

16. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á og gengur ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla o~ tekur einnig til vá­tryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka ,gjöld þessi lögtaki samkv. lögum nr. 29/1885.

Sveitarstjórn skertir um meiri háttar ágreining sem rísa kann um álagningu og

innheimtu samkv. reglugerð þessari.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Hvammstanga­hrepps, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað. Jafnframt er úr gildi felld reglugerð sama efnis nr. 135 1. mars 1978.

 

Félagsmálaráðuneytið, 20. júlí 1981.

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Jón Sigurpálsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica