Leita
Hreinsa Um leit

Félagsmálaráðuneyti

560/1987

Reglugerð um holræsi í Húsavíkurkaupstað.

1. gr.

            Þegar Húsavíkurkaupstaður hefur látið leggja holræsi í veg, götu eða annað opið svæði eða þar sem bærinn hefur tekið að sér viðhald og endurnýjun holræsa, er þeim húseigendum, sem þar eiga húseignir að eða í námunda við og til holræsa geta náð, skylt að leggja á sinn kostnað ræsi frá húsinu, er flytji allt skólp frá því út í aðalræsið.

            Regnvatn af húsum og lóðum skal einnig, ef unnt er. leiða í ræsið eða í sérstakt regnvatnsræsi, ef gert er.

            Vanræki einhver að láta gera holræsi innan hæfilegs frests, sem bæjarstjóri ákveður, getur bærinn látið vinna verkið á kostnað húseigenda.

 

2. gr.

            Húsavíkurkaupstaður lætur leggja holræsastúta út frá aðalræsi í nýjum götum, sem hann lætur byggja. Skulu stútar þessir ná út fyrir götu að lóðarmörkum húsa.

            Við raðhús og fjölbýlishús skal um holræsastúta fara eftir nánari skilmálum um lóðarúthlutun. Séu gerðir sérstakir holræsastofnar fyrir regnvatn er húseigendum skylt að hafa sérstakt frárennsliskerfi fyrir regnvatn og tengja það við lóðarmörk sín skv. nánari fyrirmælum bæjatæknifræðings eða bæjarstjóra. Verði ágreiningur um túlkun þessarar greinar sker bæjarráð úr honum.

 

3. gr.

            Bæjarstjóri og bæjartæknifræðingur, undir yfirstjórn bæjarráðs, fara með stjórn framkvæmda, er varða holræsakerfi bæjarins svo sem viðhald, endurbætur. viðauka og umsjón alla. Bæjarráði er heimilt að fela sérstökum umsjónarmanni, yfirumsjón með holræsakerfinu.

            Húseigandi skal leggja fram teikningu af frárennsliskerfi sínu. Húseiganda er skylt að hlýða fyrirmælum bæjartæknifræðings eða umsjónarmanns í öllu því, er að tilhögun og lagningu ræsanna lýtur, enda hafi starfsmenn bæjarins ávallt eftirlit með því að vel og örugglega sé frá öllu gengið.

            Áður en húseigandi byrjar að leggja ræsi sitt skal hann skýra bæjartæknifræðingi eða umsjónarmanni frá því og fá samþykki fyrir því.

 

4. gr.

            Allt efni, sem notað er til holræsagerðar, skal standast þær kröfur, sem til slíks eru gerðar í byggingasamþykkt, en auk þess getur bygginganefnd sett reglur um holræsaefni, t.d. ef um nýjungar á því sviði er að ræða.

            Bæjartæknifræðingur getur gert kröfur um sérstaka hreinsibrunna á holræsakerfi húseiganda, þar sem ástæða þykir til.

 

5. gr.

            Bannað er að láta renna í holræsakerfið sýrur, sterkan lút, olíur, kvikasilfur eða önnur efni, sem valdið geta skemmdum á holræsakerfinu eða varanlegri mengun.

 

6. gr.

            Kostnaður við aðalholræsakerfið greiðist úr bæjarsjóði, en til að standast þann kostnað ber húseigendum, sem húseignir eiga við götu, veg eða opið svæði, þar sem holræsi er lagt, að greiða stofngjald skv. reglugerð um gatnagerðargjöld í Húsavíkurkaupstað. Auk stofngjalds af hverri húseign, sem tengd er holræsakerfi bæjarins eða holræsi, sem bærinn hefur yfirtekið og eins um húseignir, sem vegna sérstakra aðstæðna þurfa ekki að tengjast aðalholræsakerfinu, skal húseiganda skylt að greiða árlegt holræsagjald, sem nemur 0,15% af hinu opinbera fasteignamati húss og lóðar eins og það er á hverjum tíma notað sem álagningarstofn fasteignaskatts.

            Lámark holræsaárgjalds skal vera kr. 100,00. Undanþága frá greiðslu hins almenna fasteignaskatts veitir ekki rétt til undanþágu frá greiðslu holræsaárgjalds.

            Bæjarstjórn er heimilt, fyrir eitt ár í senn, vegna sérstakra mikilvægra verkefna í holræsamálum, að hækka hið árlega holræsa gjald, án staðfestingar viðkomandi ráðuneytis.       

            Að öðru leyti er bæjarstjórn heimilt að hækka eða lækka gjaldið um allt að 50%, án       staðtestingar ráðuneytisins. Slík ákvörðun gildir fyrir eitt ár í senn.

 

7.gr

            Holræsagjaldið greiðist af húseiganda og er hann einn ábyrgur fyrir greiðslu þess gagnvart bæjarsjóði.

            Kröfur sem bæjarsjóður kann að öðlast skv. reglugerð þessari má taka lögtaki á kostnað gjaldanda og er gjaldið tryggt með lögveði í húseigninni.

            Gjalddagi holræsaárgjalds er 1. janúar ár hvert, en bæjarstjórn getur ákveðið að innheimta það á fleiri gjalddögum um leið og hinn almenni fasteignaskattur er innheimtur.

 

8. gr.

            Ákvæði þessarar reglugerðar ná til aura holræsa, sem bærinn hefur látið gera enda annist hann viðhald og endurnýjun þeirra, annarra en ræsa, sem eru hluti af frárennslislögn fasteignar og innan lóðarmarka hennar.

            Húseigendum er skylt að annast viðhald og endurnýjun ræsa frá húsum sínum að aðalræsi, skv. ákvæði 3. gr. um fyrirmæli bæjartæknifræðings eða umsjónarmanns.

            Brot gegn reglugerð þessari varðar sektum, nema þyngri refsing liggi við að lögum. Mál út af brotum gegn reglugerð þrasari skal farið með sem opinber mál.

 

            Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af bæjarstjórn Húsavíkur staðfestist hér með skv. lögum nr. 15 frá 20. júní 1923, til þess að öðlast gildi 1. janúar 1988, og birtast til eftir breytni öllum þeim, sem hlut eiga að máli.

            Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 49 frá 2. mars 1978 um holræsi í Húsavíkur­kaupstað með síðari breytingum.

 

Félagsmálararáðuneytið, 4. desember 1987.

F.h.r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttin.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica