Félagsmálaráðuneyti

390/1984

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Árskógshreppi. - Brottfallin

REGLUGERÐ

um gatnagerðargjöld í Árskógshreppi.

 

1. gr.

       Hreppsnefnd Árskógshrepps ákveður að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í sveitarfélaginu, eftir þeim reglum, sem hér fara á eftir:

Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land sem sambærilegt telst, þótt ekki sé sérstök lóð.

 

2. gr.

       Gatnagerðargjöld eru tvenns konar, A-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við að gera undirbyggða götu með vatns- og holræsalögnum, og B-gjald, sem er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í því að setja bundið slitlag á götu svo og að ganga endanlega frá gangstétt. Skipting A-gjalds skal vera sem hér segir:

       Tilgatna-og holræsagerðar.......................................................... 80`%

       Til vatnsveitu............................................................................... 20%

 

3. gr

       A-gjald vegna nýbyggingar skal miða við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á

gólffermetra einbýlishúss, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands svo sem hér segir:

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði............................................. 6,0%

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu.................................. 5,0"/°

Iðnaðar-, atvinnu- og vöruhús................................................ 4,5%

Tvíbýlishús og parhús............................................................ 3,5%

Rað-,og keðjuhús tvær hæðir................................................ 2,0%

Rað- og keðjuhús ein hæð..................................................... 2,5%

Fjölbýlishús allt að 5 hæðir.................................................... 2,0%

Fjölbýlishús 5 hæðir eða meira.............................................. 1,0%

Geymsluhús.......................................................................... 1,0%

       Af gólffleti á jarðhæð í kjallara og nýtanlegum gólffle ti á rishæð aura húsa svo og

       bifreiðageymslum við íbúðarhús skal reikna 50% af gjaldstuðli viðkomandi húss.

lágmarksstærðir íbúða við útreikning til gatnagerðargjalds, reiknuðu af gjaldstuðli hæða, skulu very þessar nema bæjarráð ákveði annað við auglýsingu lóða:

       Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu................................................ 140 m2

Tvíbýlishús og parhús.......................................................................... 130 m2 hver íbúð Raðhús, keðjuhús og fjölbýlishús:

Áætluð meðalstærð:                                    90 m2                                                   60 m2 hver íbúð

                                                                  90 m2og 120 m2                                90 m2 hver íbúð

                                                                  120 m2-                                   120 m2 hver íbúð

 

       Þegar veittar eru lóðir fyrir verslunar-, iðnaðar- eða atvinnuhúsnæði, skal áætla nýtingarhlutfall 1óða 0,3--0,5 eftir nánara mati bygginganefndar hverju sinni, ef það er ekki bundið að öðru leyti í samþykktu deiliskipulagi og skal það flatarmál reiknast til lágmarksgjalds. Sé byggt umfram áætlaðan gólfflöt greiðist af því byggingargjald, þegar byggingaleyfið er notað og skal það greitt áður en útmæling er gerð.

 

4. gr

       Gjöld samkvæmt 3. grein breytast í samræmi við vísitölu byggingarkostnaðar á sama tíma og sú vísitala breytist.

 

5. gr.

       Gjalddagar gatnagerðargjalds samkvæmt 3. grein skulu vera sem hér segir: Við lóðaveitingu skal greiða 50% af áætluðu gatnagerðargjaldi innan eins mánaðar frá lóðaveitingu. Eftirstöðvar skulu greiðast þegar byggingaleyfi er veitt og breytast samkvæmt ákvæðum 4. gr. Þó er heimilt að veita gjaldfrest á eftirstöðvum í allt að þrjá mánuði frá lóðaúthlutun.

 

6. gr.

       Þegar veitt er byggingaleyfi án undangenginnar lóðaveitingar er greiðsla gatnagerðargjalds áskilin og skal húsbyggjandi greiða gatnagerðargjald eftir reglum í gjaldskrá þessari, en þó aðeins af byggingaáfanga hverju sinni.

       Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir breytingu eða endurbyggingu húsnæðis, sem felur í sér breytta notkun þess, þannig að húseignin færist í hærri gjaldflokk, þá skal húseigandi greiða gatnagerðargjald af hinu breytta húsnæði, sem nemur mismun á gjaldinu reiknuðu af hinu breytta húsnæði fyrir og eftir breytinguna. Þó skal gjaldið aldrei vera lægra en sem nemur 25% af byggingakostnaði á rúmmetra í vísitöluhúsinu og er það lágmarksgjald fyrir vein byggingaleyfi eða breytingu á byggingaleyfi svo og önnur erindi afgreidd í bygginganefnd sem ekki falla undir þessa reglugerð.

 

7. gr

       Byggingafrestur er 12 mánuðir, þ.e.a.s. að lóð fellur aftur til bæjarsjóðs hafi framkvæmdir ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu hennar, nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingafrest. Óski lóðarhafi að segja sig frá veittri 1óð, skal hann eiga rétt á endurgreiðslu á greiddu gatnagerðargjaldi svo sem hér segir: 50% gatnagerðargjalds endurgreiðist eftir 6 mán. Eftirstöðvar endurgreiðast eftir 12 mán. Verði lóðin veitt að nýju innan þess tíma, skal fyrri lóðarhafi fá gatnagerðargjaldið endurgreitt þegar sú L•hlutun fer fram. Vextir og/eða verðbætur reiknast ekki af endurgreiðslu.

 

8. gr

       Hafi byggingaleyfi verið veitt í bygginganefnd og aðeins hluti þess notaður innan tilskilins tíma, þ.e. 12 mán., nema leyfið hafi verið háð öðrum skilmálum um byggingafrest, skal við endurnýjun leyfisins greiða fullt gjald af þeim hluta sem endurnýjaður er, eins og það er þá að frádregnu gatnagerðargjaldi, sem þegar er greitt af sama áfanga.

 

9. gr.

       Lóðin er veitt í því ástandi sem hún er í við athendingu, og á lóðarhafi kröfur á hendur sveitarfélaginu vegna ástands hennar. Lóðarhafi skal hlíta byggingarskilmálum ef settir eru, svo og öllum þeim lögum og reglum sem til greina kunna að koma.

 

10. gr.

       Hreppsnefnd getur ákveðið að lækka eða fella niður gatnagerðargjald (A-gjald) af fjölbýlishúsum. Þá er hreppsnefnd heimilt að lækka eða fella niður gatnagerðargjald af iðnaðar- og atvinnuhúsnæði, enda liggi til þess fullgild rök hverju sinni. Ennfremur getur hreppsnefnd ákveðið gatnagerðargjald sérstaklega í þeim tilvikum að byggingar séu sérhæfðar og atbrigðilegar um notkun og anna ð slíkt.

11. gr.

       B-gjald, sem er gjald til að ljúka frágangi götu umfram það sem segir í 3. gr., þ.e. til að gera slitlag og gangstétt, skal miðað við ákveðinn hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra í einbýlishúsi, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði............................................. 2,0%

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu.................................. 2,0%

Tvíbýlis- og parhús................................................................ 1,7%

Rað- og keðjuhús á einni hæð............................................... 1,4%

Rað- og keðjuhús á 2 hæðum................................................ 1,2%

Fjölbýlishús allt að 5 hæðir.................................................... 1,2%

Fjölbýlishús 5 hæðir eða meira.............................................. 0,5%

Iðnaðar-, atvinnu- og vöruhús................................................ 1,0%

Geymsluhús ......................................................................... 0,5%

       Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða kr. 40 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miðað við stærð húss og lóðar samkvæmt fasteignamatsskráningu.

 

12. gr.

       Gjöld samkvæmt 11. gr. skal miða við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem í gildi er þegar lagning bundins slitlags fer fram við hlutaðeigandi götu, sbr. þó 13. gr. Gjöld þessi skulu breytast samkvæmt byggingavísitölu á lama tíma og sú vísitala breytist.

 

13. gr.

       Innheimta skal B-gjald af fasteignum við götur, sem lagðar hafa verið bundnu slitlagi og/eða gangstétt og skal gjaldið miðast við þá vísitölu byggingarkostnaðar sem í gildi er þegar byggingarleyfið er veitt, og breytast samkvæmt henni.

 

14. gr.

       Ganga skal frá greiðslum á gatnagerðargjaldi samkvæmt 11. gr. á eftirfarandi hátt á því ári sem lagning slitlags á viðkomandi götu er ákveðin. Skal við það miðað að gengið hafi verið frá greiðsluskuldbindingum áður en framkvæmdir hefjast við lagningu bundins slitlags.

       - 20% gatnagerðargjalds skulu greidd á framkvæmdaárinu. Hreppsnefnd ákveður gjalddaga í hverju tilviki.

       - 80% gatnagerðargjalda skal greiða með skuldabréfi.

       Skuldabréfin skulu tryggð með veði í viðkomandi fasteign og ákveður hreppsnefnd við hverja álagningu, með hvaða lánskjörum skuldabréfin skulu vera.

       Hreppsnefnd er heimilt að selja skuldabréfin þriðja aðila. Dragist framkvæmdir við viðkomandi götu eftir að gengið hefur verið frá greiðsluskuldbindingum vegna innheimtu B-gjalds, færast gjalddagar til í samræmi við það.

       Lokagreiðsla af skuldabréfum skal ekki falla í gjalddaga fyrr en gangstétt hefur verið  lögð við þá götu sem viðkomandi fasteign er skráð við.

       Staðgreiðsluafsláttur verði samkvæmt ákvörðun hreppsnefndar hverju sinni.

 

15. gr.

       Þegar veitt er byggingarleyfi fyrir nýbyggingu eða viðbyggingu við götu sem þegar hefur verið lögð bundnu slitlagi, skal greiða óæði A- og B-gjald af viðkomandi byggingu.

 

16. gr.

       Hreppsnefnd er heimilt að víkja frá gjalddögum á B-gjaldi samkvæmt 14. gr. í eftirfarandi tilfellum:

a.    Við innheimtu gatnagerðargjalds af fasteignum við götur sem þegar hafa verið lagðar bundnu slitlagi að hluta eða fullu.

b.    Þegar greiða skal á sama tíma bæði A- og B-gjald, sbr. 15. gr.

c.    Þegar í hlut eiga efnalitlir elli- og örorkulífeyrisþegar.

 

17. gr.

       Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum, sem á eigninni hvíla og tekur einnig til vátryggingarfjár eignarinnar. Heimilt er að taka gjöld þessi lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/1885.

       Hreppsnefnd sker úr um meiri háttar ágreining sem rísa kann um álagningu og innheimtu samkvæmt reglugerð þessari.

 

       Reglugerð þessi, sem er samin og samþykkt af hreppsnefnd Árskógshrepps í Eyjafjarðarsýslu og staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 um gatnagerðargjöld sbr. lög nr. 31/1975 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

 

Félagsmálaráðuneytið, 25. september 1984.

F. h. r.

Hallgrímur Dalberg.

Hólmfríður Snæbjörnsdóttir.

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica