Félagsmálaráðuneyti

653/1994

Reglugerð um holræsi og holræsagjald í Vík í Mýrdal. - Brottfallin

Felld brott með samþykkt nr. 227/2007

I. Um holræsi.

1. gr.

            Hreppsnefnd hefur ein heimild til að láta leggja holræsi um Víkurþorp. Allar fram­kvæmdir sem varða holræsakerfi þorpsins, svo sem viðhald, endurbætur, viðauka og umsjón annast hreppsnefnd eða þeir menn sem hreppsnefnd felur það undir hennar umsjón.

 

2. gr.

            Hreppsnefnd lætur leggja holræsi svo, að hver lóðarhafi nái til þeirra í götu, vegi eða opnu svæði, er lóð hans telst til. Skylt er lóðareigendum og húsráðendum að gera sam­kvæmt reglugerð á sinn kostnað holræsi er flytji frá húsum og lóðum skolp allt út í aðalræsi. Allar lagnir svo og frágangur skulu vera í samræmi við gildandi staðla og reglugerðir á hverjum tíma.

 

3. gr.

            Nú hefur hreppsnefnd ekki látið leggja holræsi skv. 2. gr. og skal þá lóðarhafi leiða skolp gegnum rotþró af  nægjanlegri stærð. Hönnun á rotþró og staðsetning hennar er háð samþykki heilbrigðisfulltrúa og byggingarfulltrúa. Hreppsnefnd kostar gerð rotþróa og lætur sjá um að hreinsa þær og tæma eftir þörfum.

 

4. gr.

            Þar sem lagðar hafa verið aðskildar lagnir fyrir skolp og yfirborðsvatn skal lóðarhafi einnig leggja aðskildar lagnir að aðalræsum og tengja. Þar sem engin 1ögn er fyrir hendi eða að lögð hefur verið sameiginleg lögn fyrir skolp og yfirborðsvatn skal lóðarhafi gera svelg og tengja yfirborðsvatn af  húsi sínu og lóð þangað. Nú lætur hreppsnefnd leggja sérstaka lögn fyrir yfirborðsvatn og er þá lóðarhafa skylt að tengja yfirborðsvatn sitt þangað.

 

5. gr.

            Ekki er heimilt að veita frárennsli, er valdið getur skemmdum á holræsakerfinu eða truflað rekstur þess, út í göturæsi. Þetta getur átt við um eiturmengað, olíumengað, prótein­ríkt, fituríkt eða blóðblandað fráveituvatn. Þar sem hætta er á að skolp innihaldi ofangreind efni ber húseiganda skylda til að fjarlægja þau eða gera óskaðleg áður en því er veitt út í holræsakerfið. Ráðstöfunum þessum ber að haga samkvæmt fyrirmælum byggingarfull­trúa og heilbrigðisnefndar.

 

6. gr.

            Við nýbyggingar og breytingar á ræsum í lóð er lóðarhafa skylt að leggja fram til samþykktar, uppdrátt í tvíriti er sýni legu, halla, stærð og gerð ræsa. Sá sem uppdrátt gerir skal undirrita hann með eigin hendi, og ber hann ábyrgð á að hann sé í samræmi við gild­andi reglugerðir og staðla. Þegar byggingarfulltrúi hefur samþykkt uppdrátt, stimplar hann og áritar bæði eintökin. Annað eintakið skal varðveitt í skjalasafni byggingarfulltrúa. Hitt eintakið skal liggja fyrir á byggingarstað. Ekki má hefja framkvæmdir við lagnir fyrr en samþykktur uppdráttur liggur fyrir. Samþykkt byggingarfulltrúa rýrir á engan hátt ábyrgð þess sem uppdráttinn gerir.

 

7. gr.

            Byggingarfulltrúi skal hafa eftirlit með því að lagnir séu í samræmi við samþykktan uppdrátt og reglugerð þessa. Ekki má hylja frárennslislagnir fyrr en þær hafa verið viður­kenndar af  byggingarfulltrúa. Álíti byggingarfulltrúi að verk sé eigi framkvæmt samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar og gildandi staðla, getur hann stöðvað verkið þar til bætt hefur verið úr því, sem áfátt kann að vera.

 

II. Um holræsagjald.

8. gr.

            Hverjum þeim, sem á hús eða húshluta í Vík eða leigir lóð í þorpinu við opið svæði, sem holræsi hefur verið lagt í eða rotþró sett niður, ber að greiða árlega holræsagjald til sveitarsjóðs Mýrdalshrepps.

            Upphæð holræsagjaldsins skal vera 0,15% af  fasteignamati íbúðarhúsa og 1óða, og 0,15% af  fasteignamati atvinnuhúsnæðis og lóðar samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 94/1976. Sé ekkert mannvirki á lóð greiðist ekki holræsagjald. Hafi hrepps­nefnd ekki lokið framkvæmdum skv. 2. og 3. gr. er heimilt að fella niður holræsagjald.

 

9. gr.

            Holræsagjald greiðist af  hús- og íbúðareiganda, lóðareiganda, ef um eignarlóð er að ræða, en af  leigutaka ef um leigulóð er að ræða og bera þessir aðilar ábyrgð á greiðslu gjaldsins. Gjaldið hefur lögtaksrétt og er tryggt með lögveðsrétti í lóð og mannvirkjum næstu 2 ár eftir gjalddaga þess, með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og að­fararveði.

 

10. gr.

            Um gjalddaga og innheimtu holræsagjalda fer með sama hætti og um fasteignaskatt, enda skulu gjöld þessi innheimt sameiginlega.

 

            Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af  hreppsnefnd Mýrdalshrepps, staðfest­ist hér með samkvæmt vatnalögum nr. 15/1923 til þess að öðlast gildi 1. janúar 1995.

 

Félagsmálaráðuneytið, 19. desember 1994.

 

F. h. r.

Húnbogi Þorsteinsson.

Sesselja Árnadóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica