Félagsmálaráðuneyti

467/1975

Reglugerð um gatnagerðargjöld í Neshreppi utan Ennis. - Brottfallin

1. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að leggja gatnagerðargjöld á lóðir í lögsagnarumdæmi Neshrepps utan Ennis eftir því sem nánar segir í reglugerð þessari. Heimilt er að leggja gatnagerðargjöld á land sem sambærilegt telst þótt ekki sé sérstök 1óð.

 

2. gr.

Gatnagerðargjald A er gjald vegna þátttöku lóðarhafa í kostnaði við undir­byggingu götu með tilheyrandi lögnum.

 

3. gr.

Nú ákveður sveitarstjórn að leggja á gatnagerðargjald vegna nýbyggingar og skal þá miða gjald við ákveðinn hundraðshluta of byggingarkostnaði á rúmmetra, eins og hann er talinn af Hagstofu Íslands, svo sem hér segir:

 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu                                      1.5%

Tvibýlishús og raðhús                                                                1.0%

Tveggja hæða íbúðarhús                                                           1.0%

 Fjölbýlishús                                                                             0,5%

Verslunar- og skrifstofubyggingar                                              1.5%

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði                   0.5%

Opinberar byggingar                                                                 1.5%

Bifreiðageymslur                                                                       1.5%

Annað húsnæði                                                                         0.5%

 

Auk þessa gjalds skal lóðarhafi greiða kr. 40.00 af hverjum fermetra lóðar. Gjald skal miða við stærð húss, samkvæmt samþykktum uppdrætti. Nú er ekki fyrir hendi samþykktur uppdráttur og skal þá miða við stærð húss, sem skipulag gerir ráð fyrir, en sé slíkt ekki ákveðið í skipulagi, skal miða við eftirtaldar lágmarksstærðir:

 

Einbýlishús með tilheyrandi bilgeymslu                                                               500m3

Raðhús, tvibýlishús, sambyggð einbýlishús, hver íbúð                                         400m3

Fjölbýlishús                                                                                                      300m3

Í atvinnuhúsnæði skal við útreikning rúmmáls til gatnagerðargjalds miðað við lofthæð 3.3 m að innanmáli, nema uppdráttur sýni annað.

Framangreindar reglur gilda, ef hús er stækkað, að því er til stækkunar tekur.

 

4. gr.

Gjöld samkvæmt 3. gr. breytast árlega samkvæmt vísitölu byggingarkostnaðar, sem gildir um áramót.

 

5. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkvæmt 3. gr. hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis.

 

 

 

6. gr.

Gjalddagar gatnagerðargjalds samkvæmt 3. gr. skulu vera sem hér segir:

Ef um er að ræða leigulóð getur sveitarstjórn áskilið að úthlutun verði háð því, að full skil verði gerð innan ákveðins frests, áður en byggingarleyfi verður veitt eða sérstakur samningur gerður um greiðslur.

 

7. gr.

Gatnagerðargjald B er gjald vegna þátttöku húseigenda og lóðarhafa í að leggja bundið slitlag á götur og til lagningar gangstétta. Gjaldið nemur ákveðnum hundraðs­hluta byggingarkostnaðar á rúmmetra eins og hann er talinn of Hagstofu Íslands svo sem hér segir:

 

Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu                                                                          3.0%

Tvíbýlishús, sambyggð einbýlishús á einni hæð og raðhús                                                2.0%

Tveggja hæða íbúðarhús                                                                                               2.0%

Fjölbýlishús                                                                                                                  1.0%

Verslunar- og skrifstofubyggingar                                                                                  3.0%

Iðnaðarhús, vörugeymslur og annað atvinnuhúsnæði                                                       1.5%

Opinberar byggingar                                                                                                     3.0%

Bifreiðageymslur                                                                                                           3.0%

Annað húsnæði                                                                                                             1.0%

 

Gjald af íbúðarhúsnæði skal þó aldrei vera lægra en sem svarar stærð 250 m3 húsnæðis.

Auk þessa gjalds skulu lóðarhafar greiða í gatnagerðargjöld kr. 60.00 of hverjum fermetra lóðar.

 

8. gr.

Upphæð gatnagerðargjalda samkvæmt 7. gr. skal miðast við þá vísitölu sem í gildi er þegar lagning varanlegs slitlags fer fram. Nú breytist vísitalan meðan verk for fram og skal það þá miðað við meðalvísitölu á því tímabili, sem um er að ræða.

Gjald af fasteignum við götur þar sem lagt hefur verið varanlegt slitlag og/eða gangstétt á síðustu fimm árum, skal miða við þá vísitölu sem í gildi er þegar sam­þykkt þessi öðlast gildi.

 

9. gr.

Sveitarstjórn er heimilt að hækka eða lækka gjaldstuðla samkvæmt 1. gr. hvern um sig eða alla í einu um allt að 50% án frekari staðfestingar ráðuneytis.

 

10. gr.

Gatnagerðargjald samkvæmt 1. gr. greiðist þannig að 20% greiðist, þegar lagningu varanlegs slitlags er lokið. Eftirstöðvar greiðast með jöfnum árlegum afborgunum á næstu fjórum árum.

Gjalddagi afborgana er 1. jú1í. 10% vextir greiðast eftir á á sömu gjalddögum.

 

11. gr.

Gatnagerðargjaldi fylgir lögveð í fasteign þeirri, sem það er lagt á, og gengur það ásamt vöxtum fyrir öllum veðkröfum sem á eigninni hvíla og tekur það einnig til vátryggingafjár eignarinnar.

Heimilt er að taka gjöld samkvæmt reglugerð þessari lögtaki samkvæmt lögum nr. 29/ 1885.

Reglugerð þessi, sem samin er og samþykkt af hreppsnefnd Neshrepps utan Ennis, staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 51/1974 til að öðlast gildi þegar í stað og birtist til eftirbreytni öllum þeim, sem hlut kunna að eiga að máli.

 

 

Félagsmálaráðuneytið, 21. október 1975.

 

 

F. h. r.

Jón S. Ólafsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica