Innviðaráðuneyti

250/2024

Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra.

I. KAFLI

Inngangur.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um umferðarmerki, umferðarljós, hljóðmerki og önnur merki á eða við veg til stjórnunar á eða leiðbeiningar fyrir umferð, gerð þeirra, hvað þau tákna og hvenær má víkja frá þeim. Í viðaukum við reglugerð þessa er fjallað um hvernig veghaldari skal nota umferðar­merki, þar á meðal um kröfur til tæknilegrar útfærslu og uppsetningar merkja.

Útlit, litur, lögun og táknmyndir umferðarmerkja og umferðarljósa skulu vera eins og sýnt er í reglugerð þessari. Hið sama gildir um hljóðmerki og önnur merki á eða við veg. Umferðarmerki halda þó gildi sínu þrátt fyrir smávægileg frávik í útliti frá því sem í reglugerðinni greinir.

 

2. gr.

Viðaukar.

Eftirtaldir viðaukar, sem kveða á um nánari reglur við notkun umferðarmerkja og tengds bún­aðar, teljast hluti af reglugerð þessari:

Viðauki I - Notkun umferðarmerkja.
Viðauki II - Notkun breytilegra umferðarmerkja.
Viðauki III - Notkun ljós- og hljóðmerkja.
Viðauki IV - Notkun yfirborðsmerkinga.

 

3. gr.

Undanþágur.

Vegagerðin, að höfðu samráði við Samgöngustofu, getur heimilað að tekin séu tímabundið í notkun ný merki, önnur en merki í flokkum bannmerkja, boðmerkja, forgangsmerkja og sérreglu­merkja, þrátt fyrir að þeirra sé ekki getið í reglugerð þessari.

 

4. gr.

Myndir og málsetningar.

Vegagerðin skal á vefsíðu sinni gera aðgengilegar myndir og málsetningar merkja sem getið er í reglugerð þessari. Þar skal einnig birta myndir, málsetningar, heiti og númer annarra afbrigða af þeim merkjum sem í reglugerð þessari er sérstaklega getið að heimilt sé að útfæra á annan máta, þ. á m. akreinamerkja og þjónustumerkja. Þar skulu enn fremur talin upp merki sem veitt hefur verið heimild fyrir í samræmi við 3. gr.

 

II. KAFLI

Umferðarmerki.

5. gr.

Almennt - Gildissvið.

Ákvarðanir um uppsetningu umferðarmerkja skulu teknar af veghaldara í samræmi við ákvæði umferðarlaga. Sérákvæði fyrir umferð sem gefin eru til kynna með umferðarmerki, gilda frá þeim tíma sem merkið er sett upp eða afhjúpað í samræmi við lögmæta ákvörðun veghaldara.

Umferðarmerki gilda almennt um alla umferð ökutækja sem merkjunum er beint að og á öllum akreinum vegar með akstursstefnu í sömu átt. Sérákvæði um umferð á tilteknum akreinum vegar eru gefin til kynna með sérreglumerkjum, með merkjum yfir akrein og ör sem vísar á akreinina eða með yfirborðsmerkingum á akreininni.

Á akreinum þar sem sérreglumerkjum er beitt má neyðaraðili þ.e. lögregla eða neyðarlínan 112 beina umferð björgunarökutækja og aðstoðarökutækja að slysstað.

Umferðarmerki gilda einnig, eftir því sem við á, til stjórnunar eða leiðbeiningar fyrir umferð gangandi, hjólandi og ríðandi vegfarenda. Á stígum geta enn fremur þær yfirborðsmerkingar sem almennt skulu standa með öðrum umferðarmerkjum, staðið einar og sér til leiðbeiningar fyrir umferð.

Eigi má án leyfis veghaldara setja upp, nema á brott eða breyta umferðarmerki. Enn fremur er óheimilt að setja á eða við veg spjöld, auglýsingar, ljósaskilti eða sambærilegan búnað þannig að honum sé beint að umferð nema með heimild veghaldara.

 

6. gr.

Flokkar umferðarmerkja.

Umferðarmerki skiptast í þessa flokka:

Merki til viðvörunar fyrir umferð:

100 Viðvörunarmerki.

Merki til stjórnunar umferðar:

200 Forgangsmerki.
300 Bannmerki.
400 Boðmerki.
500 Sérreglumerki.

Merki til leiðbeiningar fyrir umferð:

600 Upplýsingamerki.
700 Vegvísar og þjónustumerki.

Önnur merki og búnaður:

800 Undirmerki.
900 Önnur merki.

 

Viðvörunarmerki.

7. gr.

Um viðvörunarmerki.

Viðvörunarmerkjum er ætlað að vekja athygli vegfarenda á því að vegur sé hættulegur eða að sérstök hætta sé á vegi.

 

8. gr.

Upptalning viðvörunarmerkja.

Viðvörunarmerki eru þessi:

 Merki 100.1

100.1

 Merki 100.2

100.2

 

100 Hættuleg beygja.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé stök beygja sem er hættuleg vegna legu vegarins eða þar sem vegsýn er takmörkuð. Merkið tekur breytingum í samræmi við stefnu beygjunnar.

 Merki 102.1

102.1

 

 Merki 102.2

102.2

 

102 Hættulegar beygjur.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli með tveimur eða fleiri hættulegum beygjum. Merkið tekur breytingum í samræmi við stefnu fyrstu beygju.

Merki 104.1 

104.1

 

 Merki 104.2

104.2

 

104 Brött brekka.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé brött brekka með þeim halla, sem fram kemur á skiltinu í prósentum. Merkið tekur breytingum eftir því hvort ekið sé upp (104.1) eða niður (104.2) brekkuna.

Merki 106.1 

106.1

 

106 Vegur mjókkar.

Merki þetta gefur til kynna að vegur mjókki verulega. Merkið tekur breytingum í samræmi við þá átt sem vegur mjókkar frá.

 Merki 106.2

106.2

 

 Merki 106.3

106.3

 

 

 

 Merki 108.1

108.1

 

108.1 Ósléttur vegur.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli þar sem miklar ójöfnur eru á yfirborði akbrautar.

 Merki 108.2

108.2

 

108.2 Holur.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli þar sem holur hafa eða geta skyndilega myndast í yfirborði vegar með bundnu slitlagi.

 Merki 109

109

 

109 Hraðahindrun.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé hraðahindrun.

 Merki 110

110

 

110 Vegavinna.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan séu framkvæmdir á eða við veg.

 Merki 111

111

 

111 Vegheflun.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé unnið að viðhaldi malar­vegar með veghefli.

Merki 112 

112

 

112 Steinkast.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli þar sem hætta er á steinkasti.

Merki 114.1 

114.1

 

Merki 114.2 

114.2

 

114 Grjóthrun, snjóflóð.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé hætta á grjóti á vegi, grjóthruni eða snjóflóði. Merkið tekur breytingum í samræmi við þá átt sem hrunhætta er úr.

Merki 115 

115

 

115 Skert sýn vegna veðurs.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli þar sem líkur á skertri vegsýn vegna veðurs, svo sem þoku, eru meiri en almennt gerist. Merkið er fyrst og fremst notað sem breytilegt umferðarmerki.

 Merki 116.1

116.1

 

116.1 Sleipur vegur.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli þar sem sérstök hætta er á að vegur sé mjög sleipur eða háll.

 Merki 116.2

116.2

 

116.2 Ísing á vegi.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli þar sem hætta er á óvæntri ísingu á vegi.

Merki 117.1 

117.1

 

117.1 Há slitlagsbrún.

Merki þetta gefur til kynna háa brún slitlags við vegöxl.

 Merki 117.2

117.2

 

117.2 Ótryggur vegkantur.

Merki þetta gefur til kynna að vegkantur beri ekki þung ökutæki.

Merki 120 

120

 

120 Bryggjusvæði.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé bryggja, hafnarkantur eða ferjulægi.

Merki 122 

122

 

122 Jarðgöng.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan séu jarðgöng.

Merki 124 

124

 

124 Hættuleg vegamót.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan séu hættuleg vegamót þar sem umferð frá hægri hefur forgang.

Merki 125.1 

125.1

 

125 Hættuleg vegamót þar sem umferð á vegi hefur forgang.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan séu vegamót þar sem umferð á vegi sem merkið stendur við hefur forgang gagnvart umferð af hliðar­vegum. Merkið tekur breytingum í samræmi við legu vegamótanna.

 Merki 125.2

125.2

 

 Merki 125.3

125.3

 

 Merki 125.4

125.4

Merki 125.5

125.5

 

 Merki 125.6

125.6

 

 Merki 125.7

125.7

 

 

 

 Merki 126

126

 

126 Hringtorg.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé hringtorg.

Merki 132 

132

 

132 Umferðarljós.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan séu umferðarljós.

Merki 140 

140

 

140 Gangbraut.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé gangbraut.

Merki 141 

141

 

141 Gangandi vegfarendur.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan megi búast við umferð gangandi vegfarenda.

 Merki 142

142

 

142 Börn.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan megi búast við börnum við veg.

Merki 144 

144

 

144 Hjólandi vegfarendur.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan megi búast við mikilli umferð reiðhjóla og/eða léttra bifhjóla í flokki I þvert á veg eða að slík umferð þurfi að nota hluta akbrautar við þröngar aðstæður.

Merki 146.1 

146.1

 

146 Dýr.

Merki þetta gefur til kynna að nauðsynlegt sé að sýna sérstaka aðgát vegna dýra á eða við veg. Merkið tekur breytingum eftir því hvaða dýrum varað er við. Á merkinu geta því t.d. verið hestar, hreindýr, fuglar, nautgripir, sauðfé eða kanínur.

Merki 146.2 

146.2

 

 Merki 146.3

146.3

 

 Merki 146.4

146.4

 

Merki 146.5

146.5

 

 Merki 146.6

146.6

 

 

 

 

 Merki 148

148

 

148 Tvístefnuakstur.

Merki þetta gefur til kynna að umferð sé í báðar áttir eftir vegi eða stíg.

Merki 149 

149

 

149 Umferðartafir.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan megi vænta tafa vegna umferðar.

 Merki 150.1

150.1

 

Merki 150.1 

150.2

 

150 Lágflug.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé svæði þar sem loftfar sem hefur sig til flugs eða lendir á flugvelli kunni að fljúga lágt yfir nálægan veg. Merkið tekur breytingum þannig að flugvél stefni í átt að flugvelli.

Merki 152.1 

152.1

 

Merki 152.2 

152.2

 

152 Sviptivindur.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé svæði þar sem miklir sviptivindar eru tíðir. Merkið tekur breytingum í samræmi við ríkjandi vindátt á svæðinu.

 Merki 153

153

 

153 Slys.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan hafi orðið slys. Merkið er eingöngu notað sem breytilegt umferðarmerki.

Merki 154 

154

 

154 Vélavinna.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan megi búast við umferð tengdri atvinnustarfsemi, á svæði sem ekki er lokað fyrir umferð gangandi vegfar­enda.

Merki 155 

155

 

155 Reiðmenn.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan megi búast við umferð reið­manna eða að reiðstígur þveri veg.

 Merki 156

156

 

156 Önnur hætta.

Merki þetta gefur til kynna aðra hættu sem nánar er tilgreind á undir­merki.

9. gr.

Merkingar vegna framkvæmda við veg.

Þegar þörf er á tímabundnum merkingum, svo sem vegna framkvæmda eða atburða á eða við veg, er heimilt að nota skæran gulgrænan lit í stað guls litar á viðvörunarmerkjum. Eftirfarandi merki skulu ávallt vera með gulgrænum lit í samræmi við ákvæði reglugerðar um merkingar og aðrar öryggis­ráðstafanir vegna framkvæmda, viðburða og annarra aðstæðna á og við veg og reglna sem settar hafa verið á grundvelli hennar:

  Merki 110

110

 Merki 111

111

 

 

 

 

 

Forgangsmerki.

10. gr.

Um forgangsmerki.

Forgangsmerki mæla með bindandi hætti fyrir um forgang umferðar við vegamót, þrengingar á vegi og samruna akreina. Fyrirmæli um forgang umferðar gilda við staðsetningu forgangsmerkis nema annað sé sérstaklega tekið fram með undirmerki.

Fyrirmæli sem gefin eru til kynna með forgangsmerki gilda framar almennum reglum um forgang umferðar en víkja fyrir fyrirmælum sem gefin eru til kynna með umferðarljósum eða af lögreglu.

 

11. gr.

Upptalning forgangsmerkja.

Forgangsmerki eru þessi:

 Merki 202

202

 

202 Biðskylda.

Merki þetta gefur til kynna að ökumanni beri að veita umferð á vegi sem ekið er inn á eða yfir forgang.

Þar sem merkið stendur með undirmerki 802.1 Fjarlægð er varað við biðskyldu fram undan.

Þar sem merkið stendur með undirmerki 824 Stöðvunarskylda fram undan er varað við stöðvunarskyldu fram undan

 

 Merki 204

204

 

204 Stöðvunarskylda.

Merki þetta gefur til kynna að ökumanni beri skilyrðislaust að nema staðar og veita umferð á vegi sem ekið er inn á eða yfir forgang.

 Merki 206

206

 

206 Aðalbraut.

Merki þetta gefur til kynna að umferð á vegi hafi forgang gagnvart umferð af hliðarvegum.

 Merki 208

208

 

208 Aðalbraut endar.

Merki þetta gefur til kynna að aðalbraut endi og umferð á vegi hafi ekki lengur sérstakan forgang gagnvart umferð af hliðarvegum.

 Merki 212

212

 

212 Skylt að veita umferð sem kemur á móti forgang.

Merki þetta gefur til kynna að ökumanni sé skylt að veita umferð sem kemur á móti forgang.

Merki 214 

214

 

214 Umferð á móti veitir forgang.

Merki þetta gefur til kynna að umferð á móti veiti forgang.

Merki 216 

216

216 Fléttuakstur.

Merki þetta gefur til kynna að tvær samhliða akreinar á vegi renni saman í eina og að ökumenn skuli aka þannig að eitt ökutæki fari í senn af hvorri akrein eftir því sem við verður komið.

 

12. gr.

Merkingar vegna framkvæmda við veg.

Þegar þörf er á tímabundnum merkingum, svo sem vegna framkvæmda eða atburða á eða við veg, er heimilt að nota skæran gulgrænan lit í stað guls litar á merkjum 202 Biðskylda og 212 Skylt að veita umferð sem kemur á móti forgang, í samræmi við ákvæði reglugerðar um merkingar og aðrar öryggis­ráðstafanir vegna framkvæmda, viðburða og annarra aðstæðna á og við veg og reglna sem settar hafa verið á grundvelli hennar.

 

Bannmerki.

13. gr.

Um bannmerki.

Bannmerki kveða með bindandi hætti á um bann við tiltekinni umferð eða háttsemi. Takmarkanir á umferð gilda frá staðsetningu bannmerkis og þar til þeim er aflétt en annars að næstu vegamótum, nema annað sé sérstaklega tekið fram á undirmerki eða í ákvæðum um einstök merki.

 

14. gr.

Upptalning bannmerkja.

Bannmerki eru þessi:

Merki 302 

302

 

302 Innakstur bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur allra ökutækja inn á veg, þ. á m. reiðhjóla og léttra bifhjóla, sé bannaður.

 Merki 306.0

306.0

 

306.0 Allur akstur bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur allra ökutækja, þ. á m. reið­hjóla og léttra bifhjóla, sé bannaður í báðar akstursáttir. Gangandi veg­far­endum er heimilt að teyma reiðhjól.

 Merki 306.1

306.1

 

306.1 Akstur vélknúinna ökutækja bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur vélknúinna ökutækja sé bann­aður.

Merki 306.2 

306.2

 

306.2 Akstur vélknúinna ökutækja, annarra en tvíhjóla, bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur vélknúinna ökutækja, annarra en tvíhjóla, sé bannaður.

 Merki 306.3

306.3

 

306.3 Akstur dráttarvéla, torfærutækja á hjólum og vinnuvéla bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur dráttarvéla, torfærutækja á hjólum og vinnuvéla sé bannaður.

Merki 306.41 

306.41

 

306.41 Akstur léttra bifhjóla bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur léttra bifhjóla sé bannaður.

 Merki 306.42

306.42

 

306.42 Akstur bifhjóla bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur bifhjóla sé bannaður.

Merki 306.43 

306.43

 

306.43 Akstur torfærutækja á beltum (vélsleða) bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur torfærutækja á beltum, þ. á m. vélsleða, sé bannaður.

 Merki 306.5

306.5

 

306.5 Akstur vörubifreiða bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur vörubifreiða sé bannaður.

 Merki 306.6

306.6

 

306.6 Hjólreiðar bannaðar.

Merki þetta gefur til kynna að hjólreiðar séu bannaðar.

 Merki 306.7

306.7

 

306.7 Umferð gangandi vegfarenda bönnuð.

Merki þetta gefur til kynna að umferð gangandi vegfarenda sé bönnuð.

 Merki 306.8

306.8

 

306.8 Umferð gangandi vegfarenda og hjólreiðar bannaðar.

Merki þetta gefur til kynna að umferð gangandi vegfarenda og hjól­reiðar séu bannaðar.

 Merki 306.9

306.9

 

306.9 Umferð reiðmanna og rekstur hrossa bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að umferð reiðmanna og rekstur hrossa sé bannaður.

 Merki 306.10

306.10

 

306.10 Akstur hópbifreiða bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur hópbifreiða sé bannaður.

 Merki 308

308

 

308 Akstur ökutækja með hættulegan farm bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur ökutækja með hættulegan farm, svo sem sprengiefni, bensín eða annað eldsneyti, sé bannaður.

Takmörkun samkvæmt ADR-flokkum B, C, D og E, sbr. reglugerð nr. 1077/2010, er gefin til kynna með undirmerki.

 Merki 309

309

 

309 Akstur ökutækja með vatnsspillandi farm bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að akstur ökutækja með vatnsspillandi farm sé bannaður.

Merki 312 

312

 

312 Takmörkuð breidd ökutækja.

Merki þetta gefur til kynna mestu leyfilegu breidd ökutækja, hvort heldur með eða án farms, í metrum með einum aukastaf.

Merki 314 

314

 

314 Takmörkuð hæð ökutækja.

Merki þetta gefur til kynna mestu leyfilegu hæð ökutækja, hvort heldur með eða án farms, í metrum með einum aukastaf.

Merki 315 

315

 

315 Minnsta bil milli vélknúinna ökutækja.

Merki þetta gefur til kynna minnsta leyfilega bil milli vélknúinna ökutækja sem ferðast í sömu átt, í heilum metrum.

 Merki 316

316

 

316 Takmörkuð lengd ökutækja.

Merki þetta gefur til kynna mestu leyfilegu lengd ökutækja, þ.m.t. samtengdra ökutækja, hvort heldur með eða án farms, í heilum metrum.

 Merki 318.1

318.1

 

318.1 Takmörkuð heildarþyngd ökutækja.

Merki þetta gefur til kynna mestu leyfilegu heildarþyngd ökutækja, í heilum tonnum. Takmörkunin gildir um hvert ökutæki samtengdra öku­tækja.

Merki 318.2 

318.2

 

318.2 Takmörkuð heildarþyngd samtengdra ökutækja.

Merki þetta gefur til kynna mestu leyfilegu heildarþyngd sam­tengdra ökutækja, í heilum tonnum. Takmörkunin gildir einnig um stök ökutæki.

 Merki 320

320

 

320 Takmarkaður ásþungi.

Merki þetta gefur til kynna mesta leyfilega þunga á ás með fjórum hjólum. Þyngd á ás með tveimur hjólum og þyngd á tví- og þríás skal vera í samræmi við reglur um þyngd ökutækja.

 Merki 324

324

 

324 Sérstök stöðvunarskylda.

Merki þetta gefur til kynna að stöðva skuli ökutæki við merkið eða stöðvunarlínu, annars staðar en við vegamót. Ástæða stöðvunarskyld­unnar er letruð á neðri helming merkisins.

 Merki 330.1

330.1

 

 Merki 330.2

330.2

 

330 Beygja bönnuð.

Merki þetta gefur til kynna að óheimilt sé að beygja í þá átt sem tilgreind er á merkinu á vegamótum eða við sambærilegar aðstæður, þ. á m. að óheimilt sé að snúa ökutæki við.

 Merki 332

332

 

332 U-beygja bönnuð.

Merki þetta gefur til kynna að óheimilt sé að snúa ökutæki við á vegamótum eða við sambærilegar aðstæður.

Merki 334 

334

 

334 Framúrakstur bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að óheimilt sé að aka fram úr vélknúnum ökutækjum öðrum en tvíhjóla.

 Merki 335

335

 

335 Framúrakstur vörubifreiða bannaður.

Merki þetta gefur til kynna að vörubifreiðum, þ.m.t. samtengdum ökutækjum, með meiri leyfðri heildarþyngd en 3.500 kg sé óheimilt að aka fram úr vélknúnum ökutækjum öðrum en tvíhjóla.

 Merki 336

336

 

336 Bann við framúrakstri afnumið.

Merki þetta gefur til kynna að bann við framúrakstri sé afnumið.

 Merki 337

337

 

337 Bann við framúrakstri vörubifreiða afnumið.

Merki þetta gefur til kynna að bann við framúrakstri vörubifreiða sé afnumið.

Merki 362 

362

362 Sérstök takmörkun hámarkshraða.

Merki þetta gefur til kynna hæsta leyfilega hraða ökutækis, hámarks­hraða, í kílómetrum á klukkustund.

Merki 364 

364

 

364 Sérstök takmörkun hámarkshraða afnumin.

Merki þetta gefur til kynna að sérstök takmörkun hámarkshraða sé afnumin. Þar með tekur gildi almenn takmörkun hámarkshraða á svæðinu.

Merki 370 

370

 

370 Bannað að stöðva ökutæki.

Merki þetta gefur til kynna að bannað sé að stöðva ökutæki, enda sé stöðvun eigi nauðsynleg vegna annarrar umferðar, þeim megin vegar sem merkið stendur, frá merkinu og að næstu vegamótum nema annað sé tekið fram á undirmerki. Ef bifreiðastæði er merkt eða afmarkað er heimilt að leggja í það en bannið gildir áfram að því loknu. Nánari lýsing á takmörkun kemur fram á undirmerki.

Merki 372 

372

 

372 Bannað að leggja ökutæki.

Merki þetta gefur til kynna að bannað sé að leggja ökutæki þeim megin vegar sem merkið stendur, frá merkinu og að næstu vegamótum nema annað sé tekið fram á undirmerki. Ef bifreiðastæði er merkt eða afmarkað er heimilt að leggja í það en bannið gildir áfram að því loknu. Nánari lýsing á takmörkun kemur fram á undirmerki.

Merki 380 

380

 

380 Afnám banna.

Merki þetta kemur fyrir á framkvæmdasvæðum og við aðrar tímabundnar merkingar. Merkið gefur til kynna afnám banna sem hafa verið sett s.s. bann við framúrakstri og lækkun hámarkshraða. Merkið afnemur ekki bann við stöðvun eða lagningu ökutækja.

15. gr.

Merkingar vegna framkvæmda við veg.

Þegar þörf er á tímabundnum merkingum, svo sem vegna framkvæmda eða atburða á eða við veg, er heimilt að nota skæran gulgrænan lit í stað guls litar á bannmerkjum. Merki 362 Sérstök takmörkun hámarkshraða skal þá vera með gulgrænum lit í samræmi við ákvæði reglugerðar um merkingar og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda, viðburða og annarra aðstæðna á og við veg og reglna sem settar hafa verið á grundvelli hennar:

 Merki 362

362

 Merki 380

380

 

 

Boðmerki.

16. gr.

Um boðmerki.

Boðmerki mæla með bindandi hætti fyrir um tiltekna háttsemi eða fyrirkomulag umferðar. Fyrir­mæli um umferð gilda frá þeim stað sem boðmerki stendur að næstu vegamótum nema annað sé sérstak­lega tekið fram á undirmerki eða í ákvæðum um einstök merki.

 

17. gr.

Upptalning boðmerkja.

Boðmerki eru þessi:

Merki 402.1 

402.1

 

402 Akstursstefnumerki.

Merki þetta mælir fyrir um að ökumanni sé skylt að aka í ákveðna akstursstefnu. Ökumanni ber að aka í þá átt sem örin vísar eða í eina af þeim áttum sem örvarnar vísa, séu á merkinu fleiri en ein ör.

 

 Merki 402.2

402.2

 

 Merki 402.3

402.3

 

Merki 402.4 

402.4

 

 Merki 402.5

402.5

 

Merki 402.6

402.6

 

Merki 402.7

402.7

 

Merki 402.8

402.8

 

Merki 402.9

402.9

 

 Merki 404.1

404.1

Merki 404.2 

404.2

 

404 Akbrautarmerki.

Merki þetta mælir fyrir um að ökumanni beri að aka á þeirri akbraut eða þeim hluta akbrautar sem merkið vísar á.

 Merki 405

405

 

405 Akbrautarmerki.

Merki þetta mælir fyrir um að ökumanni beri að aka öðru hvorum megin við merkið þar sem vegur greinist í tvennt en kemur aftur saman í framhaldinu.

Merki 406 

406

 

406 Hringtorg.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á hringtorg. Örvarnar gefa til kynna akstursstefnu í hringtorginu.

Merki 410 

410

 

410 Hjólastígur.

Merki þetta gefur til kynna að stígur sé eingöngu ætlaður umferð reiðhjóla og léttra bifhjóla í flokki I.

Merki 412 

412

 

412 Göngustígur.

Merki þetta gefur til kynna að stígur sé aðallega ætlaður umferð gangandi vegfarenda.

Merki 414 

414

 

414 Reiðstígur.

Merki þetta gefur til kynna að stígur sé sérstaklega ætlaður fyrir umferð reiðmanna á hestum.

 Merki 416.1

416.1

 

416 Sameiginlegur stígur.

Merki þetta gefur til kynna að stígur sé eingöngu ætlaður þeirri umferð sem merkið sýnir. Merkið tekur breytingum í samræmi við tegund umferðar. Vegfarendur skulu sýna hver öðrum gagnkvæma tillitssemi.

Merki 416.2 

416.2

 

 

 

 

 Merki 418.1

418.1

 

418 Aðgreindir stígar.

Merki þetta gefur til kynna tvo samhliða stíga sem aðgreindir eru með yfirborðsmerkingu, hæðarmun, eyju eða öðru sambærilegu. Merkið tekur breytingum í samræmi við tegund umferðar. Staðsetning táknanna á merk­inu gefur til kynna hvor stígurinn er ætlaður hvorri tegund umferðar.

 

 Merki 418.2

418.2

 

Merki 418.3

418.3

 

Merki 418.4

418.4

 

Merki 418.5

418.5

 

Merki 418.6 

418.6

 

 

 

 Merki 455

455

455 Lágmarkshraði.

Merki þetta er notað á akreinamerki og gefur til kynna lágmarkshraða á viðkomandi akrein í kílómetrum á klukkustund.

 

Sérreglumerki.

18. gr.

Um sérreglumerki.

Sérreglumerki mæla með bindandi hætti fyrir um sérstakar reglur eða takmarkanir fyrir umferð á tilteknum stað, afmörkuðu svæði eða á ákveðnum akreinum, aðrar en þær sem gefnar eru til kynna með bannmerki, boðmerki eða forgangsmerki.

Sérreglur fyrir umferð gilda frá þeim stað sem sérreglumerki stendur, nema annað sé sérstaklega tekið fram á undirmerki eða í ákvæðum um einstök merki.

 

19. gr.

Upptalning sérreglumerkja.

Sérreglumerki eru þessi:

 Merki 500.a

a

 

 Merki 500.b

b

 

Merki 500.c 

c

 

500 Akreinamerki.

Merkin gefa til kynna akreinar og heimila notkun þeirra, þ. á m. í hvaða átt umferð má aka, hvert heimilt sé að aka þegar komið er að vegamótum, hvar akrein sameinast annarri og hvar akreinar skiljast að.

Heimilar akstursstefnur á akreinum eru gefnar til kynna með hvítum örvum á bláum grunni. Óheimilt er að nota akrein til aksturs í aðra akstursstefnu en gefin er til kynna á merkinu. Þegar akreina­merki eru notuð tímabundið, t.d. vegna vegavinnu, eru örvarnar svartar á appelsínu­gulum grunni.

Takmarkanir á tiltekinni umferð um sérstakar akreinar, sér­reinar og aðrar sérreglur um umferð á akrein eru gefnar til kynna á akreinamerki með viðeigandi umferðarmerki, t.d. boð- eða bann­merki, og eftir atvikum undirmerki á mynd viðkomandi akreinar. Hægfara umferð er skylt að nota akrein sem sérstaklega er merkt fyrir slíka umferð.

Akreinamerki skulu útfærð eftir legu vegar á hverjum stað í samræmi við ákvæði þessarar greinar. Merkið sýnir allar akreinar viðkomandi akbrautar. Útlit, númer og heiti akreinamerkja í notkun skulu birt á vefsíðu Vegagerðarinnar.

Merki sem sýnd eru í þessari grein eru tekin sem dæmi og hafa eftirfarandi merkingar:

 1. Umferð á vinstri akrein skal beygja til vinstri. Umferð á hægri akrein má beygja til hægri eða halda beint áfram.
 2. Hægri akrein endar, umferð sameinast akrein til vinstri.
 3. Umferð á vegi gerð grein fyrir að umferð frá hægri sameinast akrein.
 4. Umferð á aðrein sameinast umferð á vegi sem ekið er inn á.
 5. Umferð frá hægri verður að eigin akrein á aðalvegi.
 6. Frárein frá hægri akrein.
 7. Hægri akrein verður að frárein.
 8. Ný akrein til hægri verður til.
 9. Einungis umferð hópbifreiða í almenningsakstri heimil á hægri akrein. Umferð á akrein lengst til vinstri ekur í gagn­stæða átt.
 10. Lágmarkshraði á vinstri akrein, hægfara umferð noti hægri akrein. Umferð á akrein lengst til vinstri ekur í gagnstæða átt.

 

 Merki 500.d

d

 

Merki 500.e 

e

 

Merki 500.f 

f

 

 Merki 500.g

g

 

 Merki 500.h

h

 

Merki 500.i 

i

 

Merki 500.j 

j

 

 

 

 

 

 

 

Merki 500F 

500F

Þegar akreinamerki eru notuð tímabundið, t.d. vegna vegavinnu, eru örvarnar svartar á appelsínugulum grunni og til aðgreiningar táknað 500F. 

 

 

 Merki 501.a

a

 

 Merki 501.b

b

 

501 Akreinamerki ofan akbrautar.

Merkið er staðsett ofan akbrautar og gefur til kynna heimilar aksturs­stefnur á þeirri akrein sem það er staðsett ofan.

Merki sem sýnd eru í þessari grein eru tekin sem dæmi og hafa eftirfarandi merkingar:

 1. Umferð á akrein skal halda beint áfram.
 2. Umferð skal beygja til hægri.
 3. Umferð á akrein má beygja til hægri eða halda beint áfram.
 4. Umferð á akrein má beygja til hægri eða til vinstri.
 5. Umferð á akrein má beygja til hægri, halda beint áfram eða beygja til vinstri.

 

 Merki 501.c

c

 

 Merki 501.d

d

 

Merki 501.e 

e

 

 Merki 508

508

 

508 Hópbifreiðar í almenningsakstri.

Merki þetta gefur til kynna akrein sem er eingöngu ætluð hópbifreiðum í almenningsakstri.

 Merki 512

512

 

512 Biðstöð hópbifreiða í almenningsakstri.

Merki þetta gefur til kynna biðstöð sem eingöngu er ætluð hóp­bifreiðum í almenningsakstri. Á merkinu er heimilt að birta myndmerki rekstraraðila hópbifreiða í almenningsakstri.

 

 Merki 514

514

 

514 Biðstæði leigubifreiða.

Merki þetta gefur til kynna biðstæði leigubifreiða.

Merki 516.1 

516.1

 

 Merki 516.2

516.2

 

516 Gangbraut.

Merki þetta gefur til kynna gangbraut sem ætluð er gangandi veg­farendum til að komast yfir akbraut. Merkið tekur breytingum þannig að táknmynd gangandi vegfaranda stefnir í átt að viðkomandi gang­braut.

 Merki 521

521

 

521 Hjólarein.

Merki þetta gefur til kynna akrein sem er eingöngu ætluð umferð reiðhjóla og léttra bifhjóla í flokki I.

Merki 526 lárétt

Merki 526 lóðrétt 

526

 

526 Einstefna.

Merki þetta gefur til kynna að einstefnuakstur sé um veginn í þá átt sem örin vísar.

 Merki 540

540

 

540 Vistgata.

Merki þetta gefur til kynna að komið sé inn á svæði þar sem ákvæði umferðarlaga um vistgötur gilda.

 Merki 542

542

 

542 Vistgata endar.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé út af svæði þar sem ákvæði umferðarlaga um vistgötur gilda.

 Merki 544

544

 

544 Þéttbýli.

Merki þetta gefur til kynna að komið sé inn á svæði þar sem ákvæði umferðarlaga um þéttbýli gilda.

Merki 546

546

 

546 Þéttbýli lokið.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé út af svæði þar sem ákvæði umferðarlaga um þéttbýli gilda.

Merki 548 

548

 

548 Göngugata.

Merki þetta gefur til kynna að komið sé inn á svæði þar sem ákvæði umferðarlaga um göngugötur gilda. Nánari lýsing á reglum sem gilda innan svæðisins getur komið fram á merkinu.

 Merki 550

550

 

550 Göngugata endar.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé út af svæði þar sem ákvæði umferðarlaga um göngugötur gilda.

 

 Merki 552.1

552.1

 

552.1 Bifreiðastæði.

Merki þetta gefur til kynna að heimilt sé að leggja, sé það ekki í andstöðu við ákvæði umferðarlaga um að stöðva eða leggja ökutæki. Merkið gildir á afmörkuðu bifreiðastæði eða þeim megin vegar sem merkið stendur, frá merkinu og að næstu vegamótum nema annað sé tekið fram með undirmerki. Nánari lýsing á takmörkun kemur fram á undirmerki.

Merki 552.2 

552.2

 

552.2 Bílastæðahús.

Merki þetta gefur til kynna bílastæðahús.

 Merki 552.3

552.3

 

552.3 Bifreiðastæði með gjaldskyldu.

Merki þetta gefur til kynna gjaldskyldu bifreiðastæða. Merkið gildir á afmörkuðu bifreiðastæði eða þeim megin vegar sem merkið stendur, frá merkinu og að næstu vegamótum nema annað sé tekið fram með undirmerki. Mismunandi gjaldsvæði eru gefin til kynna með tölustaf. Nánari lýsing á takmörkun kemur fram á undirmerki.

 Merki 553.1

553.1

 

553 Bifreiðastæði ætlað tilteknum aðilum.

Merki þetta gefur til kynna að afmarkað bifreiðastæði sé einungis ætlað tiltekinni tegund ökutækja. Þannig er t.d. 553.4 Bifreiðastæði ætlað bifreiðum til rafhleðslu einungis ætlað ökutækjum meðan á rafhleðslu stendur.

553.1 Bifreiðastæði ætlað hópbifreiðum.

553.2 Bifreiðastæði ætlað vörubifreiðum.

553.3 Bifreiðastæði ætlað fólksbifreiðum.

553.4 Bifreiðastæði ætlað bifreiðum til rafhleðslu.

553.5 Bifreiðastæði ætlað húsbílum.

553.6 Bifreiðastæði ætlað lögreglu og sjúkrabílum.

553.7 Stæði ætlað reiðhjólum.

553.8 Stæði ætlað bifhjólum.

553.9 Stæði ætlað vélknúnum hlaupahjólum.

 

 Merki 553.2

553.2

 

Merki 553.3 

553.3

 

Merki 553.4 

553.4

 

Merki 553.5 

553.5

 

 Merki 553.6

553.6

 

Merki 553.7 

553.7

 

 Merki 553.8

553.8

 

 Merki 553.9

553.9

Merki 554.1 

554.1

 

 Merki 554.2

554.2

 

 Merki 554.3

554.3

 

554 Bifreiðastæði fyrir hreyfihamlað fólk.

Merki 554.1 gefur til kynna að bifreiðastæði sé eingöngu ætlað handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlað fólk.

 

 

Merki 554.2 gefur til kynna sérstaklega breitt bifreiðastæði sem er eingöngu ætlað handhöfum stæðiskorta fyrir hreyfihamlað fólk.

 

 

 


Merki 554.3 gefur til kynna að stæðið sé einungis ætlað því tiltekna ökutæki handhafa stæðiskorts fyrir hreyfihamlað fólk sem tilgreint er með skráningarnúmeri á merkinu.

 

Merki 555.1 

555.1

 

Merki 555.2 

555.2

 

555 Neyðarútskot.

Merki þetta gefur til kynna útskot á vegi eða í jarðgöngum sem eingöngu er ætlað til notkunar í neyð. Merkið tekur breytingum eftir þeirri átt sem útskotið er í.

 Merki 562

562

 

562 Mörk svæðis með sérstaka takmörkun hámarkshraða.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé inn á svæði þar sem sérstök takmörkun hámarkshraða er í gildi.

 Merki 563

563

 

563 Svæði með sérstaka takmörkun hámarkshraða endar.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé út af svæði þar sérstök takmörkun hámarkshraða er í gildi.

 Merki 572 fyrra

572

 

 Merki 572 seinna

572

 

572 Mörk svæðis þar sem heimild til að leggja ökutæki er tak­mörkuð.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé inn á svæði þar sem heimild til að leggja ökutæki er takmörkuð. Nánari lýsing á takmörkun getur komið fram á merkinu.

Merki þetta með textanum "Snúningshaus" gefur til kynna að um snúningshaus í samræmi við 29. gr. umferðarlaga sé að ræða.

 Merki 573

573

 

573 Svæði þar sem heimild til að leggja ökutæki er takmörkuð endar.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé út af svæði þar sem heimild til að leggja ökutæki er takmörkuð.

 Merki 576 fyrra

576

 

 Merki 576 seinna

576

 

576 Mörk svæðis þar sem heimilt er að leggja ökutæki.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé inn á svæði þar sem heimilt er að leggja ökutæki. Nánari lýsing á heimild getur komið fram á merkinu.

 Merki 577

577

577 Svæði þar sem heimilt er að leggja ökutæki endar.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé út af svæði þar sem heimilt er að leggja ökutæki.

         

 

Upplýsingamerki.

20. gr.

Um upplýsingamerki.

Upplýsingamerkjum er ætlað að veita vegfarendum upplýsingar um ýmis atriði sem telja má þýðingarmikil fyrir umferðina en fela ekki í sér boð, bönn eða aðrar sérreglur fyrir umferð.

Upplýsingamerki eru ekki talin upp með tæmandi hætti í reglugerð þessari. Veghöldurum er heimilt, að fengnu samþykki Vegagerðarinnar, að höfðu samráði við Samgöngustofu að taka í notkun önnur upplýsingamerki en hér greinir, til upplýsingar fyrir umferð. Vegagerðin skal tryggja samræmt útlit upplýsingamerkja.

 

21. gr.

Upptalning upplýsingamerkja.

Upplýsingamerki eru þessi:

Merki 650.1

650.1

 

650 Upplýsingatafla.

Upplýsingatafla með stuttum texta eða myndum veitir vegfar­endum mikilvægar upplýsingar sem ekki er með greinargóðum hætti hægt að gefa til kynna með öðrum umferðarmerkjum.

Upplýsingatöflur geta m.a. veitt vegfarendum nánari upplýsingar um þjónustu, vegakerfi, fjarlægðir og bæjarstæði á svæði.

Varanlegar upplýsingatöflur eru bláar að lit en tímabundnar upplýsingatöflur (bráðabirgðamerki) eru appelsínugular að lit, táknað 650F.x.

Merki 650.2 

650.2

 

 Merki 650.3

650.3

 

Merki 650F.4 fyrra

650F.4

 

Merki 650F.4 seinna 

650F.4

 

 Merki 650F.5

650F.5

 

650F.5 Upplýsingatafla um framkvæmdasvæði.

Upplýsingatafla um framkvæmdasvæði þ.e. hver framkvæmir, verktaka, magn, upphaf verks, verklok og tilvísanir í nánari upplýsingar.

 Merki 650F.61

650F.61

 

650F.6 Hjáleið.

Merki þetta gefur til kynna hentugustu leið fram hjá vinnu- eða viðburðarsvæði.

 

 Merki 650F.62

650F.62

 Merki 650F.63

650F.63

Merki 650F.64 

650F.64

 

 Merki 652.1

652.1

 

652 Snúningssvæði fyrir löng ökutæki.

Merki þetta gefur til kynna útskot þar sem snúa má löngum ökutækjum við, svo sem í jarðgöngum.

 Merki 652.2

652.2

 

 

 Merki 652.4

652.4

 

652.4 Útskot.

Merki þetta gefur til kynna útskot á mjóum vegi þar sem sérstök aðstaða er til að mætast eða aka fram úr.

 Merki 652.71

652.71

 

652.7 Botngata.

Merki þetta gefur til kynna að vegur sé lokaður í annan endann. Á merkinu má gefa til kynna að göngustígur, hjólastígur eða sameiginlegur stígur sé í framhaldi af veginum. Merkið tekur breytingum eftir aðstæðum.

 Merki 652.72

652.72

 

 Merki 652.73

652.73

 

 Merki 652.74

652.74

 

 Merki 652.75

652.75

 

 Merki 652.76

652.76

 

Merki 652.77

652.77

 Merki 652.78

652.78

 

 

  Merki 653.11

653.11

 

Merki 653.12 

653.12

 

653.1 Undirgöng.

Merki þetta vísar á gönguleið um undirgöng.

Merki 653.21 

653.21

 

Merki 653.22 

653.22

 

653.2 Brú.

Merki þetta vísar á gönguleið að brú.

 Merki 654.11

654.11

 

 Merki 654.12

654.12

 

654.1 Inn.

Merki þetta gefur til kynna hvar ekið er inn á tiltekið svæði.

Merki 654.21 

654.21

 

 Merki 654.22

654.22

 

654.2 Út.

Merki þetta gefur til kynna hvar ekið er út af tilteknu svæði.

Merki 655.61 

655.61

 

655.61 Löggæslumyndavél.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé sjálfvirk löggæslu­myndavél sem gæti tekið ljósmynd af umferðarlagabroti.

 Merki 655.62

655.62

 

655.62 Meðalhraðaeftirlit.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé vegarkafli þar sem sjálfvirkar löggæslumyndavélar mæla meðalhraða ökutækis þ.e. þann hraða sem ökutæki hreyfist að jafnaði á yfir tiltekna vegalengd.

 Merki 655.71

655.71

 

655.71 Eftirlitsmyndavél.

Merki þetta gefur til kynna að á viðkomandi stað eða vegarkafla sé sjálfvirk eftirlitsmyndavél til að fylgjast með umferð.

 Merki 656

656
Mkv. 1:40

 

656 Hámarkshraðaupplýsingar.

Merki þetta gefur upplýsingar um almennar reglur umferð­ar­laga um leyfilegan hámarkshraða við mismunandi aðstæður.

 Merki 658.1

658.1

 

658 Leiðbeinandi leið fyrir tegund umferðar.

Merki þetta gefur til kynna leiðbeinandi leið fyrir þá tegund umferðar sem tilgreind er á merkinu. Merkið tekur breytingum í sam­ræmi við tegund umferðar t.d. vörubifreiðir, hjólandi vegfarendur, umferð hreyfihamlaðra vegfarenda og umferð reiðmanna á hestum. Önnur umferð er heimil nema sérstaklega sé lagt bann við henni.

 

 Merki 658.2

658.2

 

 Merki 658.3

658.3

 Merki 658.4

658.4

 

 Merki 659

659

 

659 Rafræn gjaldtaka.

Merki þetta gefur til kynna að ekið er inn á veg eða svæði þar sem gjald verður innheimt á rafrænan hátt.

 Merki 660.1

660.1

 

 Merki 660.2

660.2

 

660 Neyðarútgangur.

Merki þetta gefur til kynna neyðarútgang eða stefnu og fjarlægð í neyðarútgang í jarðgöngum.

 Merki 662

662

662 Vatnsverndarsvæði.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á vatnsverndarsvæði þar sem umferð sem flytur vatnsspillandi efni þarf að sýna sérstaka varúð.

                 

 

Vegvísar og þjónustumerki.

22. gr.

Um vegvísa.

Vegvísum er ætlað að leiðbeina ökumanni um leiðarval. Þjónustumerki eru ein tegund vegvísa og er ætlað að upplýsa vegfarenda um þjónustu.

Litur vegvísa, þ. á m. texta og tákna á vegvísum, tekur breytingum í samræmi við tegund, staðsetningu og vísun vegvísis.

Svartur texti á gulum grunni með svörtum jaðri er notaður við almenna vegvísun á vegvísum utan höfuðborgarsvæðisins. Vegnúmer eru á hvítum bakgrunni.

Blár texti á hvítum fleti með bláum jaðri er notaður við almenna vegvísun á vegvísum innan höfuðborgarsvæðisins. Vegnúmer eru á gulum bakgrunni.

Rauður texti á hvítum fleti með rauðum jaðri er notaður við vísun á opinberar byggingar og áhugaverða staði. Vegnúmer eru á gulum bakgrunni.

Hvítur texti á brúnum fleti með hvítum jaðri er notaður við vísun á ferðamannastaði sem uppfylla viðmið Vörðu sem ráðuneyti ferðamála setur. Vegnúmer eru á hvítum bakgrunni. Vörður eru merkis­staðir á Íslandi sem teljast einstakir á lands- og/eða heimsvísu. Meginaðdráttarafl þeirra eru náttúru­fyrirbæri og/eða menningarsögulegar minjar sem mynda sérstætt landslag eða landslagsheildir.

Svartur texti á appelsínugulum fleti með svörtum jaðri er notaður við tímabundna vísun á leið eða stað s.s. vegna framkvæmda eða viðburða. Vegnúmer eru á hvítum bakgrunni. Til aðgreiningar eru slíkir vegvísar táknaðir 7xxF.

 

23. gr.

Upptalning vegvísa.

Vegvísar eru þessir:

 Merki 701.1

701.1
Mkv. 1:40

 

701 Töfluleiðamerki.

Merki þetta sýnir leiðaval við vegamót sem eru fram undan, áður en komið er að vegamótum.

 Merki 701.2

701.2
Mkv. 1:40

 

 Merki 701.3

701.3
Mkv. 1:40

 

 Merki 701.4

701.4
Mkv. 1:40

 

 Merki 703.1

703.1
Mkv. 1:40

 

703 Staðarleiðatafla.

Merki þetta sýnir einfaldaða mynd af leiðavali við vegamót sem eru fram undan, áður en komið er að vegamótum.

Merki 703.2

  703.2
Mkv. 1:40

 

 

Merki 703.3 

703.3
Mkv. 1:40

 

     

 

Merki 707

707
Mkv. 1:40

 

707 Akreinaleiðatafla.

Merki þetta sýnir einfaldaða mynd af vega­mótum sem eru fram undan, áður en komið er að vegamótum, til leið­beiningar um akreinaval fyrir ökumenn.

709 Töfluleiðavísir.

Merki þetta sýnir áfangastaði sem sérhver akrein leiðir til nærri vegamótum, t.d. á merkjabrú yfir veg.

  Merki 709 fyrra  Merki 709 seinna

709
Mkv. 1:100

 

 Merki 711.1

711.1
Mkv. 1:40

 

711 Töfluvegvísir.

Merki þetta vísar á áfangastaði í hverri aksturs­stefnu og stendur á eða við vegamót, einkum þar sem akreinar eru fleiri en ein.

 Merki 711.2

711.2
Mkv. 1:40

 

 

 

 

 

 Merki 711.3

711.3
Mkv. 1:40

 

 Merki 711.4

711.4
Mkv. 1:40

 

 Merki 712.1

712.1
Mkv. 1:40

 

Merki 712.2 

712.2
Mkv. 1:40

 

712 Töfluvegvísir fyrir hringtorg.

Merki þetta vísar á áfangastaði í hverri aksturs­stefnu og stendur á eða við hringtorg, einkum þar sem akreinar eru fleiri en ein. Mælikvarði 1:40.

Merki 713.1 fyrra 

713.1
Mkv. 1:40

713 Vegvísir.

Merki þetta vísar á áfangastað í þá stefnu sem merkið vísar og stendur við vegamót. Lárétt lína í stað staðarheitis og vegalengdar táknar að veg­númer teljist næg vegvísun.

 

 Merki 713.1 seinna

713.1
Mkv. 1:40

 

 

Merki 713.2 

713.2
Mkv. 1:40

 Merki 713.3

713.3
Mkv. 1:40 

 

 Merki 713.4

713.4
Mkv. 1:40

 

 Merki 713.5

713.5
 

 Merki 713.6

713.6

 

 

 

 

 

Merki 714.2 

714.2

 

714 Staðarvísir.

Merki þetta vísar á tiltekinn stað, svo sem býli og stendur við vegamót.


Merki 714.3 

714.3
Mkv. 1:40

 


 Merki 714.4

714.4
Mkv. 1:40

 

Merki 714.5 

714.5

 

  Merki 715.1

715.1
Mkv. 1:40

 

 Merki 715.2

715.2
Mkv. 1:40

 

715 Fráreinavísir.

Merki þetta stendur við upphaf fráreinar og vísar á stað sem fráreinin leiðir til.

               
 

Merki 717

717

717 Staðarleiðarvísir.

Merki þetta gefur til kynna stað og þjón­ustu sem er fram undan, áður en að honum er komið.

 

 

723 Vegnúmer og tákn.

Vegnúmer og myndtákn eru einkum notuð inn á vegvísa eða upplýs­ingamerki.

 

Merki 723.00

723.00

 

723.00 Ónúmeraður vegur.

Merkið gefur til kynna að vegur sé án vegnúmers og ekki í umsjón Vegagerðarinnar.

Merki 723.13 fyrri

723.13

 

 Merki 723.13 seinni

723.13

 

723.13 Vegnúmer.

Merkið gefur til kynna númer vegar. Á hvítum vegvísum er tákn veg­númers haft gult.

Merki 723.14

723.14

 

723.14 Vegnúmer, leið að vegi.

Merkið gefur til kynna að vegur liggi að öðrum vegi með tilgreindu númeri.

 Merki 723.41

723.41

 

723.41 Ferðamannastaður með Vörðu.

Merkið gefur til kynna áhugaverðan áfangastað ferðamanna sem uppfyllir viðmið Vörðu sem ráðuneyti ferðamála setur.

 Merki 723.42

723.42

 

723.42 Staður á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna.

Merki þetta gefur til kynna áfangastað sem er á heimsminjaskrá Sameinuðu þjóðanna.

 Merki 723.51

723.51

 

723.51 Eyðibýli.

Merkið gefur til kynna að vegvísir með tákninu vísi á eyðibýli.

Merki 723.61 

723.61

 

723.61 Jarðgöng.

Merkið gefur til kynna að vegvísir með tákninu vísi á jarðgöng.

 Merki 725.2

725.2
Mkv. 1:40

 

Merki 725.3 

725.3
Mkv. 1:40

 

725 Fjarlægðartafla.

Merki þetta gefur til kynna fjarlægðir til áfangastaða.

       
 

 Merki 727.1

727.1
Mkv. 1:40

 

Merki 727.2 

727.2
Mkv. 1:40

 

727 Sveitarfélagsmerki.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé yfir stjórnsýslumörk. Á merkinu eru nafn og táknmynd viðkomandi sveitarfélags.

 Merki 728.31

728.31
Mkv. 1:40

 

728 Staðartafla.

Merki þetta gefur til kynna áhugaverðan áfangastað. Staðartafla getur einnig gefið til kynna afmörkun svæðis t.d. aðkomu inn í friðland eða þjóð­garð. Uppfylli áfangastaður ferðamanna viðmið Vörðu sem ráðuneyti ferða­mála setur er skiltið haft í brúnum lit.

 Merki 728.32

728.32
Mkv. 1:40

 

 Merki 728.41

728.41
Mkv. 1:40

 

 Merki 728.42

728.42
Mkv. 1:40

 

 

 

Merki 728.6 fyrra 

 

Merki 728.6 seinna 

728.6
Mkv. 1:40

728.6 Þjóðgarður eða friðland endar.

Merki þetta gefur til kynna að farið sé út fyrir mörk þjóðgarðs eða friðlands.

 

 Merki 729.1

729.1

 

729.1 Götunafn eða vegarheiti.

Merki þetta tilgreinir nafn götu, torgs eða heiti vegar.

Merki 729.2

729.2

 

729.2 Staðarmerki.

Merki þetta tilgreinir heiti staðar, örnefni o.þ.h.

Merki 729.3

729.3

 

729.3 Húsnúmer.

Merki þetta tilgreinir númer þeirra húsa sem standa við götu.

 Merki 751

751

751 Vegvísir fyrir hjólastíga.

Merki þetta gefur til kynna stígamót og vísar á hjólaleið sem er merkt með númeri eða lit.

 

 Merki 753

753

 

753 Töfluvegvísir fyrir hjólastíga.

Merki þetta stendur á eða við stígamót og gefur til kynna áfangastaði hjólaleiða í hverri akstursstefnu.

 

Merki 755 fyrra

Merki 755 seinna

755

755 Leiðamerki fyrir hjólastíga.

Merki þetta gefur til kynna númer eða lit hjólaleiðar og er til að upplýsa vegfarendur um á hvaða leið þeir eru.

 

24. gr.

Um þjónustumerki.

Þjónustumerki eru ein tegund vegvísa og er ætlað að upplýsa vegfarendur um þjónustu sem veghaldari telur sérstaka ástæðu til að vekja athygli á, annaðhvort vegna mikilvægi þjónustunnar eða þar sem langt er í aðra sambærilega þjónustu.

Þjónustumerki skal vera rétthyrndur ferhyrningur. Tákn er að jafnaði svart á hvítum grunni með bláan ramma en getur verið rautt eða gult. Vegagerðin, að höfðu samráði við Samgöngustofu, getur heimilað að önnur tákn en þau sem fram koma í reglugerð þessari séu notuð á þjónustumerki. Tákn sem heimiluð hafa verið skulu birt með öðrum umferðarmerkjum á vefsíðu Vegagerðarinnar ásamt skýringu á tákninu.

 

25. gr.

Upptalning þjónustumerkja.

Þjónustumerki eru þessi:

 Merki 760.1

760.1

 

760 Þjónustumerki neyðarþjónustu.

Merki þessi eru notuð ein og sér eða með öðrum vegvísum til að vísa á neyðarþjónustu.

760.1 Slysahjálp.

760.2 Heilsugæsla

760.3 Lyfjaverslun.

760.4 Lögregla.

760.5 Neyðarsími eða talstöð.

760.6 Slökkvitæki.

760.7 Neyðarskýli.

 

 Merki 760.2

760.2

 

Merki 760.3 

760.3

 

Merki 760.4 

760.4

 

 Merki 760.5

760.5

 

 Merki 760.6

760.6

 

Merki 760.7 

760.7

 

 

 Merki 762.1

762.1

 

762 Þjónustumerki umferðar og samgangna.

Merki þessi eru notuð ein og sér eða með öðrum vegvísum til að vísa á samgöngutengda þjónustu.

762.1 Miðbær.

762.2 Útvarp.

762.3 Bifreiðaverkstæði.

762.4 Bensínstöð.

762.5 Rafhleðslustöð.

762.6 Flugvöllur.

762.7 Bílferja.

762.8 Vöruhöfn.

762.9 Iðnaðarsvæði.

762.10 Losun skólptanka.

762.11 Umferðarmiðstöð.

 Merki 762.2

762.2

 

 Merki 762.3

762.3

 

 Merki 762.4

762.4

 

Merki 762.5 

762.5

 

Merki 762.6 

762.6

 

 Merki 762.7

762.7

 Merki 762.8

762.8

 Merki 762.9

762.9

 Merki 762.10

762.10

 

 Merki 762.11

762.11

 

 

 

 Merki 764.1

764.1

 

764 Þjónustumerki fyrir upplýsingar og áhugaverða staði.

Merki þessi eru notuð ein og sér eða með öðrum vegvísum til að vísa á upplýsingar, áhugaverða staði, áningarstaði og útsýnisstaði.

764.1 Upplýsingar.

764.2 Upplýsingaskrifstofa.

764.3 Athyglisverður staður.

764.4 Athyglisverður staður innanhúss.

764.5 Áningarstaður.

764.6 Útsýnisstaður.

764.7 Gönguleið.

Merki 764.2 

764.2

 

 Merki 764.3

764.3

 

 Merki 764.4

764.4

 

 Merki 764.5

764.5

 

 Merki 764.6

764.6

 

 Merki 764.7

764.7

 

 

 Merki 766.1

766.1

 

766 Þjónustumerki gistiþjónustu.

Merki þessi eru notuð ein og sér eða með öðrum vegvísum til að vísa á þjónustu tengda gistingu og gistiaðstöðu.

766.1 Gisting.

766.2 Tjaldstæði.

766.3 Hjólhýsasvæði.

766.4 Sæluhús.

766.5 Orlofshúsahverfi.

 

 Merki 766.2

766.2

 

Merki 766.3 

766.3

 

 Merki 766.4

766.4

 

Merki 766.5 

766.5

 

 Merki 768.11

768.11

 

768 Þjónustumerki annarrar þjónustu.

Merki þessi eru notuð ein og sér eða með öðrum vegvísum til að vísa á aðra nauðsynlega þjónustu.

768.11 Veitingahús.

768.12 Veitingastofa.

768.13 Kjörbúð.

768.21 Almenningssalerni.

768.31 Sundstaður.

768.32 Skíðasvæði.

768.33 Golf.

768.34 Íþróttasvæði.

768.35 Íþróttahús.

768.41 Kirkja.

768.42 Kirkjugarður.

768.51 Pósthús.

 

 Merki 768.12

768.12

 

 Merki 768.13

768.13

 Merki 768.21

768.21

 Merki 768.31

768.31

 Merki 768.32

768.32

 

 Merki 768.33

768.33

 Merki 768.34

768.34

 Merki 768.35

768.35

 

 Merki 768.41

768.41

 Merki 768.42

768.42

 Merki 768.51

768.51

 

 

 

Undirmerki.

26. gr.

Um undirmerki.

Undirmerki eru notuð með öðrum umferðarmerkjum til nánari leiðbeininga eða skýringa. Undirmerki eru rétthyrnd og í sömu litum og aðalmerki nema annað sé tekið fram. Tákn og texti á gulum grunni skal að jafnaði vera svartur en tákn og texti á bláum grunni hvítur. Þýðing á íslenskum texta skal vera gul á bláum grunni en blá á gulum grunni.

Undirmerki eru ekki talin upp með tæmandi hætti í reglugerð þessari. Veghöldurum er heimilt, að fengnu samþykki Vegagerðarinnar, að taka í notkun önnur undirmerki en hér greinir, til nánari útskýringar á aðalmerki. Vegagerðin skal tryggja samræmt útlit undirmerkja.

Svartur texti á appelsínugulum fleti með svörtum jaðri er notaður við tímabundin undirmerki s.s. vegna framkvæmda eða viðburða. Til aðgreiningar eru slík undirmerki táknuð 8xxF.

 

27. gr.

Upptalning undirmerkja.

Helstu undirmerki eru:

 Merki 802.1

802.1

 

 Merki 802.2

802.2

 

802 Fjarlægð.

Merki þetta segir til um hversu langt er að þeim stað sem aðalmerkið á við.

Fjarlægðin er gefin upp í heilum metrum eða kílómetrum með einum aukastaf. Merkið tekur lit aðalmerkis.

 

 Merki 804.1

804.1

 

 Merki 804.2

804.2

 

804 Lengd gildissvæðis.

Merki þetta segir til um gildissvæði aðalmerkis. Á merkinu kemur fram fjarlægð að upphafi gildissvæðis og fjarlægð að lokum þess, mæld frá merkinu.

Fjarlægðin er gefin upp í heilum metrum eða kílómetrum með einum aukastaf. Merkið tekur lit aðalmerkis.

 Merki 806.1

806.1

 

 Merki 806.2

806.2

 

806 Gildistími.

Merki þetta segir til um gildistíma aðalmerkis. Tíminn er gefinn upp í heilum tölum á bilinu 0-24.

Stafir án sviga segja til um gildistíma á mánudögum til föstudaga.

Stafir innan sviga segja til um gildistíma á laugardögum.

Rauðir stafir án sviga segja til um gildistíma á sunnudögum og lög­boðnum frídögum.

Ef sömu tímamörk gilda alla daga er gildistíminn táknaður með svörtum eða hvítum stöfum og textanum "Alla daga".

Ef gildistími nær aðeins til vissra vikudaga eru eftirfarandi stytt­ingar notaðar á dagaheitum: mán, þri, mið, fim, fös, lau, sun. Gildi merkið á vissum vikudegi gildir það óháð því hvort dagurinn sé virkur dagur eða lögboðinn frídagur.

 

 

807 Táknmynd tegundar umferðar.

Táknmyndir þessar gefa til kynna tegund umferðar og geta staðið með eða í stað texta á undirmerki. Táknmynd á undirmerki án frekari texta gefur til kynna að aðalmerkið sem það stendur með eigi einungis við um viðkomandi tegund umferðar.

 

Merki 807.1 

807.1

807.1 Fólksbifreið undir 3.500 kg.

Táknið stendur fyrir bifreið undir 3.500 kg sem aðallega er ætluð til farm- eða fólksflutninga.

 

Merki 807.2 

807.2

807.2 Vörubifreið.

Táknið stendur fyrir bifreið ætlaðri til farmflutninga, með leyfða heildar­þyngd meiri en 3,5 tonn og að hámarki fyrir átta farþega.

 

 Merki 807.21

807.21

 

807.21 Vöruafgreiðsla.

Táknið stendur fyrir lestun og losun á þungum eða fyrirferðar­miklum farmi.

 

 Merki 807.3

807.3

 

807.3 Hópbifreið.

Táknið stendur fyrir hópbifreið sem ætluð er fyrir fleiri en 8 farþega.

 Merki 807.4

807.4

807.4 Vörubifreið með eftirvagn, vagnlest.

Táknið stendur fyrir vagnlest bifreiðar og eftirvagns, þar sem bif­reiðin er ætluð til farmflutninga, með leyfða heildarþyngd meiri en 3,5 tonn og að hámarki fyrir átta farþega (vörubifreið).

 

 Merki 807.51

807.51

 

807.51 Dráttarvél.

Táknið stendur fyrir dráttarvélar og vinnuvélar.

Merki 807.52 

807.52

807.52 Torfærutæki á beltum.

Táknið stendur fyrir vélknúið ökutæki sem er aðallega ætlað til fólks- eða farmflutninga utan vega og er búið beltum.

 

 Merki 807.6

807.6

 

807.6 Reiðhjól.

Táknið stendur fyrir reiðhjól samkvæmt skilgreiningu umferðar­laga.

 Merki 807.65

807.65

807.65 Vélknúið hlaupahjól.

Táknið stendur fyrir lítið vélknúið ökutæki sem ekki telst til létts bifhjóls og er hannað til aksturs á hraða frá 6 km/klst. upp í 25 km/klst. m.a. vélknúið hlaupahjól og tvíhjóla ökutæki á einum öxli. Slíkum farar­tækjum má ekki aka á akbraut.

 

 Merki 807.71

807.71

807.71 Létt bifhjól.

Táknið stendur fyrir létt bifhjól samkvæmt skilgreiningu umferðar­laga.

 

Merki 807.72 

807.72

 

807.72 Bifhjól.

Táknið stendur fyrir bifhjól samkvæmt skilgreiningu umferðarlaga.

 

Merki 807.81 

807.81

 

807.81 Gangandi vegfarendur.

Táknið stendur fyrir umferð gangandi vegfarenda.

 Merki 807.82

807.82

 

807.82 Hreyfihamlaðir vegfarendur.

Táknið stendur fyrir umferð hreyfihamlaðra vegfarenda.

 Merki 807.91

807.91

 

807.91 Húsbíll.

Táknið stendur fyrir húsbíla.

 Merki 807.92

807.92

 

807.92 Hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagnar.

Táknið stendur fyrir ferðavagna svo sem hjólhýsi, fellihýsi og tjald­vagna.

 Merki 808.1

808.1

 

 Merki 808.2

808.2

 

 Merki 808.3

808.3

 

 Merki 808.4

808.4

 

 Merki 808.5

808.5

 

 Merki 808.6

808.6

 

808 Texti.

Merki þetta gefur nánari skilgreiningu á gildissviði, undanþágu frá eða skýringu á því umferðarmerki sem merkið stendur með.

Undirmerki með heildarþyngd í heilum tonnum undir bannmerki, gefur til kynna að bannmerkið taki einungis til ökutækja yfir þeirri heildarþyngd sem fram kemur á undirmerkinu.

Þar sem aðalmerki gildir ekki um öll ökutæki er undirmerki notað með textanum "NEMA" og myndtákni eða texta fyrir þá tegund umferðar sem undanþegin er banni eða fyrirmælum.

Undirmerki með textanum "Vöruafgreiðsla heimil" ásamt gildis­tíma gefur til kynna vörulosunartíma og þar með undanþágu frá banni sem merkið sem það stendur með gefur til kynna.

 

Merki 810.1 

810.1

 

810 Stefna sem aðalmerki á við.

Merki þetta vísar í þá átt sem aðalmerki á við.

Merki 810.2 

810.2

 Merki 810.3

810.3

 Merki 810.4

810.4

 

 Merki 810.5

810.5

 

 

 Merki 810.6

810.6

 

 Merki 810.7

810.7

 

 Merki 811.1

811.1

 

811.1 Hjólastígur, tvístefna.

Merki þetta gefur til kynna umferð í báðar áttir á hjólastíg.

 Merki 811.2

811.2

 

811.2 Hjólastígur, tvístefnu lýkur.

Merki þetta gefur til kynna lok tvístefnu á hjólastíg.

 Merki 812

812

 

812 Leiðbeinandi hámarkshraði.

Merki þetta gefur til kynna þann hámarkshraða sem ráðlagður er á þeim vegarkafla sem yfirmerkið nær yfir.

 Merki 815.1

815.1

 

815 Leið aðalbrautar á vegamótum.

Merki þetta gefur til kynna leið aðalbrautar á vegamótum þar sem sver lína táknar leið aðalbrautar en mjó lína víkjandi veg með biðskyldu eða stöðvunarskyldu gagnvart aðalbraut.

 Merki 815.2

815.2

 

 Merki 815.3

815.3

 Merki 815.4

815.4

 Merki 815.5

815.5

 Merki 824

824

 

824 Stöðvunarskylda fram undan.

Merki þetta er notað með merkinu 202 Biðskylda og gefur til kynna að fram undan sé stöðvunarskylda við vegamót, merkt með merkinu 204 Stöðvunarskylda.

 Merki 826.1

826.1

 

826.1 Umferð hjólandi vegfarenda úr báðum áttum.

Merki þetta er notað með merkinu 202 Biðskylda eða 204 Stöðvunarskylda og vekur athygli á því að von er á hjólandi umferð úr báðum áttum.

 

Merki 826.2 

826.2

826.2 Umferð hópbifreiða í almenningsakstri úr báðum áttum.

Merki þetta er notað með merkinu 202 Biðskylda eða 204 Stöðv­unar­skylda og vekur athygli á því að von sé á umferð hópbifreiða í almenningsakstri úr báðum áttum.

 Merki 828.1

828.1

 

 

 

828 Gildissvæði.

Merki þetta gefur til kynna að bannmerki eða sérreglumerki sem það stendur með gildi í þá átt sem örin tilgreinir. Heimilt er að setja upp­lýsingar um lengd í heilum metrum inn á örina.

Undirmerkið getur hvort heldur sem er verið lárétt eða lóðrétt. Lárétt undirmerki stendur samsíða götu og gildir í þá átt eða þær áttir sem það vísar. Lóðrétt undirmerki stendur þvert á götu. Ör sem vísar upp á lóðréttu undirmerki gefur til kynna að bann gildi í framhaldi af merkinu en ör sem vísar niður að bann gildi að merkinu. Lóðrétt ör sem vísar bæði upp og niður gefur til kynna að bann gildi beggja vegna merkisins.

Merkið er alltaf notað í þessum lit óháð lit aðalmerkis.

 

 Merki 828.2

828.2

 

 Merki 828.3

828.3

Merki 828.4 

828.4

Merki 828.5

828.5

 Merki 828.6

828.6

Merki 828.7 

828.7

Merki 828.8 

828.8

 Merki 828.9

828.9

 

 Merki 829.1

829.1

 

829 Bifreiðastæði, fyrirkomulag.

Merki þetta gefur til kynna fyrirkomulag bifreiðastæða, samsíða, hornrétt eða á ská.

 Merki 829.2

829.2

 

Merki 829.3 

829.3

 

 

 Merki 831.1

831.1

 

Merki 831.2 

831.2

 

831 Hámarkstími.

Merki þetta gefur til kynna hámarkstíma sem heimilt er að leggja. Merki 831.2 gefur til kynna að stilla skuli skífu undir framrúðu á réttan tíma þegar bifreiðinni er lagt.

 Merki 831.51

831.51

 

 Merki 831.52

831.52

 

831.5 Brotlegir verða fjarlægðir.

Merki þetta gefur til kynna að ökutæki sem lagt er óleyfilega geti verið fjarlægð.

 Merki 840.1

840.1

 

840.1 Sjónskertir vegfarendur.

Merki þetta vekur athygli á að vænta megi umferðar sjónskerts fólks.

 Merki 840.2

840.2

 

840.2 Heyrnarskertir vegfarendur.

Merki þetta vekur athygli á að vænta megi umferðar heyrnarskerts fólks.

 Merki 842.1

842.1

 

842.1 Nýlögð klæðing.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé á nýlagðri klæðingu.

 Merki 842.2

842.2

 

842.2 Malbik endar.

Merki þetta gefur til kynna að bundið slitlag endi og malarvegur taki við.

Merki 844.1 

844.1

 

844.1 Seinfarinn vegur.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið sem fær er fólks­bílum en sé seinfarin og mögulega gróf og brött.

 Merki 844.2

844.2

844.2 Illfær vegur.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið sem er ófær almennum fólksbifreiðum en fær fjórhjóladrifnum bifreiðum sem eru hærri en almennar fólksbifreiðar, svo sem jeppum.

 

Merki 844.3 fyrra

 Merki 844.3 seinna

844.3

 

844.3 Torleiði.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið sem einungis er fær sérútbúnum torfærubifreiðum, svo sem jeppum og fjallabílum. Á leið­inni kunna að vera mjög brattar brekkur, snjóskaflar og ár sem tæplega eru færar bifreiðum.

Merki 846.3 fyrra

 Merki 846.3 seinna

846.3

 

846.3 Óbrúaðar ár.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið með óbrúuðum ám sem getur verið varhugaverð.

Merki 848.3 

848.3

 

848.3 Snjór á vegi.

Merki þetta gefur til kynna að ekið sé inn á leið þar sem vænta má ófærðar og er mögulega einungis fær stærri eða sérútbúnum jeppum og fjallabílum. Á leiðinni kunna að vera brattar brekkur og snjóskaflar.

Merki 848.5

848.5

 

848.5 Hált í bleytu.

Merki þetta gefur til kynna aðstæður sem sérstaklega þarf að varast í rigningu og bleytu.

Merki 850.1 

850.1

 

Merki 850.2 

850.2

 

850 Blindhæð.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé hæð sem takmarkar mjög vegsýn.

 Merki 852

852

 

852 Slysasvæði.

Merki þetta gefur til kynna að slys séu óvenju tíð á svæðinu.

 Merki 854.1

854.1

 

854.1 Einbreitt slitlag.

Merki þetta gefur til kynna að bundið slitlag sé 5 metrar að breidd eða mjórra. Vegfarendur þurfa því að víkja út á malaröxl þegar mæst er.

 Merki 854.2

854.2

 

854.2 Einbreið brú.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé einbreið brú.

 Merki 854.3

854.3

 

854.3 Einbreið brú með þröngri akbraut.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan sé einbreið brú með akbraut mjórri en 3,05 m.

Merki 854.4 

854.4

 

854.4 Einbreið jarðgöng.

Merki þetta gefur til kynna að fram undan séu einbreið jarðgöng.

Merki 860 

860

860 Keðjunarstaður.

Merki þetta gefur til kynna útskot við veg sem sérstaklega er ætlað fyrir ökumenn sem þurfa að setja á keðjur eða taka þær af.

 

Önnur merki.

28. gr.

Um önnur merki.

Önnur merki eru notuð vegfarendum til aðstoðar, til að skýra nánar hættu sem fram undan er og til leiðbeiningar um legu vegar, akbrautar, vegamóta eða vegarbrúnar.

 

29. gr.

Upptalning annarra merkja.

Merki 902.1 fyrra

Merki 902.1 seinna

902.1
Mkv. 1:40

 

902 Þverslá.

Þverslá við vegarbrún gefur til kynna enda vegar sem vegna aðstæðna kann að vera vegfarendum óljós. Svört og gul skástrik sem mynda örvar gefa til kynna akstursstefnu.

Merki 902.2

902.2
Mkv. 1:40

 

 

Merki 904 fyrra

Merki 904 seinna

904
Mkv. 1:40

 

904 Stefnuör.

Stefnuör við vegarbrún gefur til kynna breytingu á stefnu vegarins sem vegna aðstæðna kann að vera vegfarendum óljós.

 Merki 906.11       Merki 906.12

906.11     906.12
Mkv. 1:40

 Merki 906.21       Merki 906.22

906.21     906.22
Mkv. 1:40

 

906 Gátskjöldur.

Gátskjöldur, með svörtum og gulum skástrikum sem vísa niður að vegi, gefur til kynna þrengingu á akbraut.

 

908 Hindrunarslá.

Hindrunarslá gefur til kynna að vegur sé lokaður fyrir umferð.

Þar sem merkið er hengt yfir veg, vekur það athygli á hæðar­takmörk­unum sem gefnar eru til kynna með sérstöku umferðarmerki.

Merki 908.1

908.1
Mkv. 1:40

 

 

 

Merki 908.2

908.2
Mkv. 1:40

 

         

 

 Merki 912.1     Merki 912.2

912.1       912.2  
Mkv. 1:40

 

912 Gátskjöldur á veggreiningu.

Gátskildir á veggreiningu, með svörtum og gulum skástrikum sem vísa niður frá miðju skjaldarins, vekja athygli vegfarenda á veggreiningu.

Merki 913 

913

 

913 Gátstaur.

Gátstaurar beggja vegna akbrautar gefa til kynna að á akbraut sé hraðahindrun.

 Merki 914.11

914.11

 Merki 914.12

914.12

 

914 Gátskjöldur í jarðgöngum.

Gátskildir í vegkanti, með svörtum og hvítum skástrikum sem vísa niður að vegi, afmarka akbraut í jarðgöngum.

 Merki 916

916

 

916 Fjarlægðarmerking í jarðgöngum.

Merki þetta gefur til kynna fjarlægðir að gangamunnum í jarð­göngum.

 Merki 920.1

920.1

 

 Merki 920.2

920.2

 

Merki 920.3 

920.3

 

920 Vegstika.

Vegstikur afmarka vegarbrún og bæta vegsýn vegfarenda. Glitmerki á vegstikum eru með hvítu endurskini og skásett þannig að þau vísi niður að vegi.

Á vegi með umferð í eina átt er eitt glitmerki á hvorri vegstiku sitt hvorum megin vegar.

Á vegi með umferð í tvær áttir er eitt glitmerki á vegstiku við hægri brún vegar miðað við akstursstefnu og tvö glitmerki á vegstiku við vinstri brún vegar miðað við akstursstefnu.

Við vissar aðstæður, svo sem í jarðgöngum og á snjóþungum vegum, er fjöldi glitmerkja tvöfaldaður.

Vegstikur geta afmarkað akbraut við miðeyju eða bannsvæði til að árétta yfirborðsmerkingar.

920.1 Vegstika.

920.2 Vegstika í jarðgöngum.

920.3 Snjóstika.

                                                      

 Merki 940

940

940 Stólpi til afmörkunar miðeyju eða bannsvæðis.

Stólpar til afmörkunar akbrautar við miðeyju eða bannsvæði til áréttingar yfirborðsmerkinga.

     

 

30. gr.

Merkingar vegna framkvæmda við veg.

Þegar þörf er á tímabundnum merkingum, svo sem vegna framkvæmda eða atburða á eða við veg, skal nota gátskildi, gátstaura, stefnuörvar og þverslár í rauðum og hvítum lit í stað guls og svarts litar, í samræmi við ákvæði reglugerðar um merkingar og aðrar öryggisráðstafanir vegna framkvæmda, viðburða og annarra aðstæðna á og við veg og reglna sem settar hafa verið á grundvelli hennar.

 

 Merki 902.1F1

902.1F1

Merki 902.1F2 

902.1F2
Mkv. 1:40

 

902.1F Þverslá, framkvæmdir.

Stefnuvirk þverslá við vegarbrún gefur til kynna enda vegar sem kann að vera vegfarendum óljós, vegna framkvæmda á eða við veg.

 Merki 904F1      Merki 904F2 

904F1    904F2
Mkv. 1:40

 

904F Stefnuvísandi gátskjöldur, framkvæmdir.

Stefnuvísandi gátskjöldur við vegarbrún gefur til kynna breytingu á stefnu vegarins sem vegna aðstæðna kann að vera vegfarendum óljós vegna framkvæmda á eða við veg.

 Merki 906F1      Merki 906F2 

906F1    906F2
Mkv. 1:40

 

906F Gátskjöldur, framkvæmdir.

Gátskjöldur, með rauðum og hvítum skástrikum sem vísa niður að vegi, gefur til kynna þrengingu á akbraut vegna framkvæmda á eða við veg.

Merki 908F 

908F
Mkv. 1:40

 

908F Hindrunarslá, framkvæmdir.

Hindrunarslá gefur til kynna að vegur sé lokaður fyrir umferð.

Þar sem merkið er hengt yfir veg, vekur það athygli á hæðartakmörkunum sem gefnar eru til kynna með sérstöku umferðar­merki.

 

 Merki 909F1

909F1

 

 Merki 909F2

909F2

Mkv. 1:40

 

909F Stefnuvísandi gátskjöldur, framkvæmdir.

Stefnuvísandi gátskjöldur við vegarbrún gefur til kynna breytingu á stefnu vegarins sem kann að vera vegfarendum óljós vegna framkvæmda á eða við veg.

 Merki 912F

912F
Mkv. 1:40

912F Gátskjöldur á veggreiningu, framkvæmdir.

Gátskildir á veggreiningu, með rauðum og hvítum skástrikum sem vísa niður frá miðju skjaldarins, vekja athygli vegfarenda á veggreiningu sem kann að vera vegfarendum óljós vegna framkvæmda á eða við veg.

       

 

Merki 940F 

940F

 

940F Keila til afmörkunar vegna framkvæmda.

 

Merki 941F 

941F

941F Stólpi til afmörkunar vegna framkvæmda.

 

Breytileg umferðarmerki.

31. gr.

Um breytileg merki.

Breytileg umferðarmerki eru ljósmerki eða flettimerki með breytilegum táknum eða texta til upp­lýsingar, leiðbeiningar eða stjórnunar umferðar. Umferðarmerki sem birt eru á breytilegu merkja­skilti hafa sama gildi og samsvarandi hefðbundin umferðarmerki.

Í þágu aukins sýnileika er heimilt að breyta litum umferðarmerkja sem sýnd eru með breytilegum merkjum, á þann hátt sem nauðsynlegt er. Að jafnaði skal slík breyting fela í sér að svört tákn á gulum bakgrunni verði hvít tákn á svörtum bakgrunni. Rauður litur í umferðarmerkjum skal ávallt halda sér á breytilegum merkjum.

 

32. gr.

Merki sem heimilt er að nota sem breytileg umferðarmerki.

Heimilt er að nota eftirfarandi merki sem breytileg umferðarmerki:

Merki breytilegt 106.1

106.1

 

Merki breytilegt 106.2

106.2

Merki breytilegt 106.3

106.3

Merki breytilegt 110

110

Merki breytilegt 115

115

 

Merki breytilegt 116.1

116.1

Merki breytilegt 116.2

116.2

Merki breytilegt 132

132

Merki breytilegt 141

141

 

Merki breytilegt 148

148

 

Merki breytilegt 149

149

Merki breytilegt 152

152

 Merki breytilegt 153

153

 

Merki breytilegt 156 

156

Merki breytilegt 302 

302

 Merki breytilegt 306.0

306.0

 Merki breytilegt 306.5

306.5

 Merki breytilegt 315

315

 Merki breytilegt 330.1

330.1

 

 Merki breytilegt 330.2

330.2

 Merki breytilegt 334

334

Merki breytilegt 335 

335

 Merki breytilegt 336

336

 Merki breytilegt 337

337

 

 Merki breytilegt 362

362

 

 Merki breytilegt 364

364

 

 

Vegagerðin, að höfðu samráði við Samgöngustofu, getur heimilað að önnur merki séu notuð sem breytileg umferðarmerki.

 

33. gr.

Breytilegt textamerki.

 Merki breytilegt textamerki

Merki þetta gefur til kynna upplýsingar fyrir umferð. Texti á mynd er birtur sem dæmi.

 

34. gr.

Hraðavaramerki.

 Hraðavaramerki

Merki þetta gefur til kynna mældan ökuhraða og vekur athygli ökumanns ef ekið er yfir leyfilegum hámarkshraða. Mynd er dæmi um útlit slíks merkis.

 

III. KAFLI

Yfirborðsmerkingar vega.

35. gr.

Flokkar yfirborðsmerkinga vega.

Yfirborðsmerkingar skulu stuðla að umferðaröryggi og greiðfærni. Yfirborðsmerkingar gefa til kynna gildandi reglur fyrir umferð, leiðbeina ökumanni og upplýsa um aðstæður.

Yfirborðsmerkingar eru hvítar nema annað sé sérstaklega tekið fram. Á vinnusvæði, þar sem breyta þarf legu akbrautar tímabundið, skulu yfirborðsmerkingar þó vera gular og gilda þá framar hvítum yfirborðsmerkingum sem kunna að vera á svæðinu.

Merkingar á yfirborði vega skiptast í eftirfarandi flokka:

Merkingar langsum eftir akbraut.
Merkingar þversum á akbraut.
Aðrar yfirborðsmerkingar vega.

 

Merkingar langsum eftir akbraut.

36. gr.

Mið- og deililínur.

Mið- og deililínur liggja langsum eftir akbraut og eru notaðar til að skipta henni í akreinar. Miðlínur skilja á milli umferðarstrauma í gagnstæðar áttir en deililínur skilja á milli umferðarstrauma í sömu átt.

Merki 1000 

1000

1000 Brotin lína.

Brotin mið- eða deililína, með stuttum línum og löngum bilum (1:3), skilur á milli akreina og merkir að aka megi yfir hana enda sé gætt varúðar.

 

 Merki 1002

1002

1002 Hálfbrotin lína (varúðarlína).

Hálfbrotin mið- eða deililína, með löngum línum og stuttum bilum (3:1), skilur á milli akreina og merkir að sýn fram á við sé of stutt fyrir hefðbundinn framúrakstur eða að aðrar hættur geri það að verkum að varhugavert sé að aka yfir hana og óheimilt nema gætt sé fyllstu varúðar.

 

 Merki 1004

1004

1004 Óbrotin lína.

Óbrotin mið- eða deililína skilur á milli akreina og merkir að óheimilt og hættulegt sé að aka yfir hana. Í 25. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 eru tilgreind frávik.

 

 Merki 1006.1

1006.1

 

Merki 1006.2 

1006.2

 

Merki 1006.3 

1006.3

 

Merki 1006.4 

1006.4

 

1006 Tvöföld miðlína.

Tvöfaldar miðlínur skilja á milli akreina með gagnstæðar akstursstefnur. Hvor lína hefur sömu merkingu og sams konar einföld lína. Ökumaður skal fylgja merkingu þeirrar línu sem nær liggur þeirri akrein sem ekið er eftir.

 

 

 

 

 

 

 

 Merki 1006.5

1006.5

 

1006.5 Tvöföld brotin miðlína skilur á milli akreina með breyti­legar akstursstefnur, þar sem 1190 Akreinaljós ofan akreinar stýra akstursstefnu á akrein.

 Merki 1010

1010

1010 Stýrilína.

Stýrilína, með jafn löngum línum og bilum (1:1), afmarkar aksturs­leið umferðar sem beygir á vegamótum eða þar sem önnur sérstök ástæða þykir til.

 

 

37. gr.

Kantlína.

Kantlínur liggja langsum eftir brún akbrautar og eru notaðar til að marka akbraut.

Merki 1012.1 fyrra 

Merki 1012.1 seinna 

1012.1

1012.1 Brotin kantlína.

Brotin kantlína, með jafn löngum línum og bilum (1:1), markar brún akbrautar á mjóum vegi sem ekki er markaður með miðlínu eða þar sem ekki er brýn þörf á óbrotinni kantlínu. Brotin kantlína markar einnig akbraut gagnvart minni háttar vegtengingum.

Heimilt er að aka yfir brotna kantlínu enda sé gætt fyllstu varúðar.

 

 Merki 1012.2

1012.2

1012.2 Óbrotin kantlína.

Óbrotin kantlína markar þann hluta akbrautar sem ætlaður er ökutækjum.

Óheimilt er að aka yfir óbrotna kantlínu nema brýna nauðsyn beri til enda sé gætt fyllstu varúðar.

 

 Merki 1013.1

1013.1

 

1013.1 Gul brotin kantlína.

Gul brotin lína með jafn löngum línum og bilum (1:1), á eða meðfram brún akbrautar, merkir að þar sé óheimilt að leggja ökutæki. Heimilt er að aka yfir gula brotna kantlínu enda sé gætt fyllstu varúðar.

Merki 1013.2 

1013.2

 

1013.2 Gul óbrotin kantlína.

Gul óbrotin lína, á eða meðfram brún akbrautar, merkir að þar sé óheimilt að stöðva eða leggja ökutæki. Óheimilt er að aka yfir óbrotna gula kantlínu nema nauðsyn beri til enda sé gætt fyllstu varúðar.

 

38. gr.

Aðrar línur.

Merki 1014.1 

1014.1

 

 Merki 1014.2

1014.2

1014 Bannsvæði.

Bannsvæði er svæði á vegi eða götu þar sem öll umferð ökutækja er bönnuð. Bannsvæði er afmarkað með óbrotnum línum og auðkennt með skálínum. Sé lína sem afmarkar bannsvæði brotin er ökumanni heimilt að aka yfir það þegar beygt er, en aðeins frá þeirri hlið.

Vélknúnu ökutæki er heimilt að aka þeim megin bannsvæðis sem skálínurnar vísa áfram.

Svæði milli tveggja óbrotinna lína sem liggja nær hvor annarri en 1 m telst bannsvæði þrátt fyrir að engar skálínur séu merktar.

 

Merkingar þversum á akbraut.

39. gr.

 Merki 1020

1020

 

1020 Stöðvunarlína.

Stöðvunarlína, óbrotin lína þvert á akbraut, merkir að skylt er að stöðva áður en komið er að línunni, enda sé það gefið til kynna með umferðarmerki 204 Stöðvunarskylda eða umferðarljósum.

Merki 1021

1021 

1021 Hjólabox.

Hjólabox, svæði framan við stöðvunarlínu vélknúinna ökutækja, merkt með stöðvunarlínu fyrir hjólandi vegfarendur og hjólatákni, merkir að þar geti hjólreiðamenn tekið sér stöðu á rauðu ljósi svo þeir séu betur sýnilegir annarri umferð.

 Merki 1022

1022

 

1022 Biðskyldumerking.

Biðskyldumerking, röð þríhyrninga þvert á akbraut, merkir að ökumanni beri að veita öðrum vegfarendum forgang.

 Merki 1024.1

1024.1

 

Merki 1024.2 

1024.2

 

1024 Gangbrautarmerking.

Gangbrautarmerking, hvítar samhliða rendur langsum á akbraut (1024.1) eða tvær hvítar óbrotnar línur þvert yfir akbraut (1024.2) merkir að gangandi vegfarandi á forgang yfir akbraut nema annað sé gefið til kynna með umferðarljósum.

 

Merki 1026.1 

1026.1

 

1026 Hjólaþverun.

Hjólaþverun, tvær brotnar línur með jafn löngum og breiðum línum og bilin, er merking yfir akbraut í framhaldi af hjólarein eða hjólastíg þar sem umferð er stýrt með umferðarljósum eða forgangs­merkjum. Hjólaþverun er ekki merkt þar sem umferð hjólandi veg­farenda er víkjandi.

Þar sem 1024 Gangbrautarmerking er þétt við hjólaþverun er annarri línunni sleppt (1026.2 og 1026.3).

Merki 1026.2

1026.2

 

     Merki 1026.3

                  1026.3

Merki 1027.11 

1027.11

 

1027.1 Hraðahindrun.

Tvær raðir brotinna lína, með jafn löngum og breiðum línum og bilið, merkja hraðahindrun á akbraut (1027.11).

Jafnhliða þríhyrningur, einn eða fleiri, á hraðahindrun merkir hraðahindrun á akbraut (1027.12).

Merki 1027.12 

1027.12

 

 

 Merki 1027.2

1027.2

1027.2 Hvinrönd.

Hvinrönd, hljóðframkallandi upp­hleyptar þverrendur á akbraut, veitir veg­faranda viðvörun t.d. um lækkun leyfi­legs hámarkshraða.

 

Aðrar merkingar á yfirborði vega.

40. gr.

Tákn og aðrar áletranir.

Tákn umferðarmerkja, táknmynd tegundar umferðar (807) og áletranir á akbraut vekja athygli á umferðarmerkjum eða öðrum atriðum umferðinni viðkomandi.

 

 Merki 1028 fyrsta

 Merki 1028 annað

Merki 2018 þriðja 

 Merki 1028 fjórða

 Merki 1028 fimmta

1028

 

1028 Bifreiðastæði.

Bifreiðastæði eru merkt með hvítum eða bláum 100 mm óbrotn­um línum, brotnum línum eða afmörkuð með frábrugðnu yfirborði. Þegar ökutæki er lagt á merkt stæði skal það allt vera innan línanna eða afmarkaðs svæðis.

Bifreiðastæði ætlað tilteknum aðila er merkt með umferðarmerki. Jafnframt er heimilt að merkja stæði með tákni eða texta til samræmis við merkið.

Bifreiðastæði merkt með blárri línu gefur til kynna að heimild til leggja ökutæki sé háð takmörkunum, svo sem um gildistíma, gjald­skyldu eða tegund umferðar. Takmörkun kemur fram á umferðar­merki.

 Merki 1034.1 fyrsta

 Merki 1034.1 annað

 Merki 1034.1 þriðja

 

1034.1 Stefnuör.

Stefnuör gefur til kynna að akreinina eigi að nota til aksturs í þá átt sem örin eða örvarnar vísa.

Píla á ská á akrein gefur til kynna að viðkomandi akrein endar.

 Merki 1034.1 fjórða

Merki 1034.1 fimmta 

Merki 1034.1 sjötta 

 

 

 Merki 1034.2

1034.2

 

1034.2 Akreinaör.

Akreinaör sem vísar til hliðar gefur til kynna að viðkomandi akrein endar.

 Merki 1035

1035

 

1035 Hjólavísir.

Hjólavísir gefur til kynna hjólaleið þar sem ekki eru sérstakir innviðir fyrir umferð hjólandi vegfarenda.

 

 

 Merki 1036.1

1036.1

 

1036.1 Tákn fyrir biðskyldu.

Yfirborðsmerkingin gefur til kynna að fram undan sé bið­skylda.

 Merki 1037

1037

 

1037 Tákn fyrir gangandi vegfarendur.

 Merki 1039.1

1039.1

 

1039.1 Tákn fyrir hjólandi vegfarendur.

 Merki 1039.2

1039.2

 

1039.2 Tákn fyrir vélknúið hlaupahjól.

Merki 1040

1040

 

1040 Tákn fyrir bifreiðastæði.

 Merki 1040.2

1040.2

 

1040.2 Tákn fyrir rafhleðslustæði.

 Merki 1042

1042

 

1042 Tákn fyrir stæði hreyfihamlaðs fólks.

 Merki 1044

1044

 

1044 Tákn fyrir einbreiða þrengingu.

 Merki 1050.1

1050.1

 

1050.1 Áletrun fyrir stöðvunarskyldu.

Merki 1050.2 

1050.2

 

1050.2 Áletrun fyrir hópbifreið í almenningsakstri.

Merki 1050.3 

1050.3

 

1050.3 Áletrun fyrir leigubifreiðar.

Merki 1054

1054

 

1054 Áletrun fyrir hámarkshraða.

 

IV. KAFLI

Umferðarljós og hljóðmerki.

Umferðarljós.

41. gr.

Um umferðarljós.

Umferðarljós eru notuð til að stjórna umferð svo sem á vegamótum, yfir gönguþverun, þar sem hleypa þarf umferð á víxl um einbreiðan vegarkafla eða þar sem stöðva þarf vegfarendur eða vara þá við hættu.

Umferðarljós sýna rautt, rautt og gult, gult, eða grænt ljós, að undanskildu ljósmerkinu 1188 Umferðarljós fyrir hópbifreiðar í almenningsakstri.

Vegfaranda er óheimilt að fara gegn rauðu umferðarljósi. Við rautt ljós skal stöðva áður en komið er að stöðvunarlínu eða, ef stöðvunarlínu vantar, umferðarljósastólpa.

Rautt ljósmerki samtímis gulu ljósmerki hefur sömu merkingu og rautt ljósmerki eitt og sér en gefur jafnframt til kynna að brátt skipti yfir í grænt ljós. Vegfaranda er óheimilt að halda áfram för fyrr en grænt ljós er komið.

Gult ljós eitt og sér merkir að nema skuli staðar. Það gefur til kynna að brátt skipti yfir í rautt ljós en hefur að öðru leyti sömu merkingu og rautt ljós. Vegfarandi skal þó ekki nema staðar ef hann, þegar skipt er úr grænu ljósi í gult, er kominn það nálægt umferðarljósi að stöðvun muni hafa í för með sér hættu.

Grænt ljós merkir að heimilt sé að halda áfram för enda brjóti vegfarandi ekki með því í bága við aðrar reglur.

Tölustafir á ljósopi við umferðarljós gefa til kynna hversu margar sekúndur eru þar til skiptir um ljós.

 

42. gr.

Upptalning umferðarljósa með stöðugu ljósi.

Merki 1180 

1180

 

1180 Almenn umferðarljós.

Almenn umferðarljós eru ljósmerki með hringlaga ljósopum fyrir rautt, gult og grænt ljós. Ljósmerki skulu sýnd í röðinni rautt, rautt og gult, grænt, gult, rautt.

Almenn umferðarljós gilda fyrir alla umferð nema umferð sé stjórnað sérstaklega með öðrum ljósmerkjum.

 

 Merki 1182 fyrri

1182

 

 Merki 1182 seinni

1182

 

1182 Ljósör.

Ljósör er ljósmerki sem getur haft eitt ljósop fyrir græna eða rauða ljósör, tvö ljósop fyrir gula og græna ljósör eða þrjú ljósop fyrir rauða, gula og græna ljósör. Ljósör gildir fyrir þá vegfarendur sem ætla að aka í þá átt sem örin vísar til.

Ljósör, ein eða fleiri, er notuð með merkjum 1180 Almenn umferð­ar­ljós eða 1184 Umferðarljós fyrir hjólandi vegfarendur.

Merki 1184 fyrri 

1184

 

 Merki 1184 seinni

1184

 

1184 Umferðarljós fyrir hjólandi vegfarendur.

Umferðarljós fyrir hjólandi vegfarendur gildir fyrir þá sem ferðast eftir viðkomandi hjólastíg eða hjólarein. Þau eru með minni ljósopum en að öðru leyti eins og merki 1180 Almenn umferðarljós og eftir atvikum 1182 Ljósör. Ofan við rautt ljósop er merki með hjóli sem gefur til kynna að um umferðarljós fyrir hjólandi vegfarendur sé að ræða.

 

 Merki 1186 fyrri

1186

 

Merki 1186 seinni 

1186

 

1186 Umferðarljós fyrir gangandi vegfarendur.

Umferðarljós fyrir gangandi vegfarendur eru ljósmerki með rauðu ljósopi sem sýnir táknmynd manns í kyrrstöðu og grænu ljósopi sem sýnir táknmynd manns á göngu. Rautt ljós merkir að gangandi veg­farandi skuli ekki leggja af stað yfir akbraut. Hafi gangandi vegfarandi þegar lagt af stað þegar rautt ljós kviknar skal hann halda áfram yfir akbraut eða að miðeyju ef hún er til staðar og umferðarljós fyrir gang­andi vegfarendur staðsett þar. Grænt ljós merkir að gangandi vegfarandi megi fara yfir akbraut.

Hnappabox er búnaður sem notaður er með umferðarljósum fyrir gangandi vegfarendur til að kalla eftir grænu ljósi. Ljósmerki á hnappa­boxi gefur til kynna að kallað hafi verið eftir grænu ljósi. Upphleypt ör á hnappaboxi gefur til kynna í hvaða átt gönguþverun er. Upphleypt tákn­mynd gefur til kynna fyrirkomulag vegamótanna.

Ef fleiri ljósmerki eru sýnileg í göngustefnu gildir það sem næst stendur.

Táknmynd sem sýnir mann og reiðhjól saman, beinist einnig að vegfarendum á hjólastíg.

 

Merki 1188 

1188

 

1188 Umferðarljós fyrir hópbifreiðar í almenningsakstri.

Ljósmerkið gildir fyrir hópbifreiðar í almennings­akstri. Ljósmerkið er með hvítum ljósum í öllum þremur ljósopunum. Efsta ljósopið sýnir bókstafinn S og jafngildir rauðu ljósmerki, miðju ljósopið sýnir lárétt strik og jafngildir gulu ljósmerki og neðsta ljósopið sýnir lóðrétt strik og jafngildir grænu ljósmerki. Strik á ská upp til vinstri í neðsta ljósopi jafngildir grænni ljósör til vinstri. Strik á ská upp til hægri í neðsta ljósopi jafngildir grænni ljósör til hægri.

Heimilt er að nota neðsta ljósopið eitt og sér með almennum umferðar­ljósum.

Lítið ljós á efsta ljóskeri gefur til kynna að stýring almenningssamgangna hafi verið virkjuð.

 

Merki 1190 

1190

 

1190 Akreinaljós.

Ljósmerkið gildir fyrir þá akrein sem það hangir ofan við. Rauður kross merkir að óheimilt sé að aka eftir akreininni í þá átt sem ferðast er í. Gul ör merkir að akreininni verði lokað og að akandi vegfarandi skuli skipta yfir á akrein í þá átt sem örin bendir. Græn ör merkir að heimilt sé að aka eftir akreininni.

Merki 1192 

1192

1192 Umferðarljós vegna eftirlits, gjaldtöku eða vegavinnu eða við ámóta aðstæður.

Ljósmerki með hringlaga ljósopum fyrir rautt og grænt ljós, sem hafa sömu merkingu og almenn umferðarljós.

Táknmynd á ljósopinu gefur til kynna að ljósið gildir fyrir við­komandi vegfarendahóp.

 

43. gr.

Önnur ljósmerki, blikkandi ljós.

 Merki 1194

1194

 

1194 Rautt blikkandi ljós.

Rautt blikkandi ljós gefur til kynna að vegfarendur skuli nema staðar áður en komið er að stöðvunarlínu eða, ef stöðvunarlínu vantar, ljósmerkinu.

 

Merki 1198

1198

 

1198 Gult blikkandi ljós.

Gult blikkandi ljós gefur til kynna að vegfarendur skuli sýna sér­staka varúð.

Táknmynd á ljóskerinu gefur til kynna að ljósið vari við umferð viðkomandi vegfarendahóps.

 

Merki 1199

1199

1199 Blátt blikkandi ljós.

Blátt blikkandi ljós gefur til kynna að vegfarendur skuli sýna sérstaka varúð vegna starfa viðbragðsaðila og fylgja fyrirmælum þeirra.

 

Hljóðmerki.

44. gr.

Hljóðmerki til leiðbeiningar fyrir gangandi vegfarendur.

Hljóðmerkið leiðbeinir gangandi vegfarendum við vegamót og ljósastýrðar gönguþveranir og gefur til kynna stöðu umferðarljósa. Hljóðmerki í hröðum takti merkir að grænt ljós logi fyrir gangandi vegfarendur. Hljóðmerki í hægum takti merkir að rautt ljós logi fyrir gangandi vegfarendur.

 

V. KAFLI

Merkjagjöf við umferðarstjórn.

45. gr.

Umferðarstjórn lögreglu.

Merki sem lögregla gefur við umferðarstjórn tákna:

 1. Útréttur handleggur (annar eða báðir) táknar að vegfarandi sem nálgast að framan eða að aftan skal nema staðar. Sá sem nálgast frá hlið má aka fram hjá.
 2. Uppréttur handleggur táknar að allir vegfarendur skulu nema staðar. Ökumaður sem kominn er það langt að hann getur ekki stöðvað ökutækið án hættu má halda áfram. Vegfarandi sem þegar er á vegamótum skal aka út af þeim.
 3. Rautt ljós sem sveiflað er táknar að vegfarandi sem ljósinu er beint að skal nema staðar.

 Merkjagjöf 1Merkjagjöf 2Merkjagjöf 3

 

46. gr.

Umferðarstjórn annarra.

Þar sem aðrir en lögregla fara með umferðarstjórn skal umferð stýrt með færanlegum umferðar­ljósum, færanlegum umferðarmerkjum eða umferðarmerkjum sem haldið er á, leiðibílum eða með öðrum sambærilegum vegbúnaði og aðferðum sem eru í samræmi við aðrar kröfur þessarar reglu­gerðar.

 

VI. KAFLI

Ýmis ákvæði.

47. gr.

Gildi eldri umferðarmerkja.

Umferðarmerki skv. reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995 sem tekin voru í notkun fyrir gildistöku reglugerðar þessarar halda gildi sínu þar til þau hafa verið fjarlægð eða þeim skipt út.

 

48. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi sem sett er samkvæmt heimild í 83. og 88. gr. umferðarlaga nr. 77/2019, öðlast gildi 1. mars 2024.

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra nr. 289/1995.

 

Innviðaráðuneytinu, 5. janúar 2024.

 

Sigurður Ingi Jóhannsson.

Hermann Sæmundsson.

 

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)

Reglugerð sem fellur brott:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica