Dóms- og kirkjumálaráðuneyti

713/1999

Reglugerð um próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður - Brottfallin

REGLUGERÐ

um próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður.

I. KAFLI

Prófnefnd.

1. gr.

Samkvæmt 5. tölul. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 77/1998 verður umsækjandi um réttindi til að vera héraðsdómslögmaður að standast prófraun til þess að öðlast þau réttindi.

Þriggja manna prófnefnd annast prófraunina. Dómsmálaráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn, eftir því sem nánar er fyrir mælt í 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/1998.

2. gr.

Formaður prófnefndar stýrir nefndarfundum og kemur fram fyrir hönd nefndarinnar út á við.

Prófnefnd heldur gerðabók. Í hana skal færa ákvarðanir nefndarinnar og niðurstöður prófa.

II. KAFLI

Námskeið.

3. gr.

Prófnefnd skipuleggur og stendur fyrir námskeiðum til undirbúnings prófraun.

Námskeið skulu að jafnaði haldin á hverju ári og skal auglýsa þau með a.m.k. eins mánaðar fyrirvara. Ef færri en tíu hafa skráð sig til þátttöku á námskeiði innan tilskilins skráningarfrests er heimilt að fella námskeiðið niður. Þó skal efnt til námskeiðs ekki sjaldnar en annað hvert ár.

Námskeið skulu haldin í Reykjavík eða nágrenni. Að auki er prófnefnd heimilt að efna til námskeiðs annars staðar á landinu ef næg þátttaka fæst.

4. gr.

Prófraun skiptist í tvo hluta eftir því sem nánar er fyrir mælt í 7. og 10. gr., auk verklegrar prófraunar, sbr. 15. gr. Námskeið til undirbúnings fyrri hluta prófs skal haldið í janúar- og febrúarmánuðum og námskeið til undirbúnings síðari hluta prófs í apríl- og maímánuðum ár hvert, sbr. þó 2. mgr. 3. gr.

Þeir einir geta sótt námskeið til undirbúnings fyrri hluta prófs sem lokið hafa embættisprófi í lögfræði við Háskóla Íslands. Ennfremur þeir, sem lokið hafa sambærilegu prófi frá öðrum háskóla, enda telji prófnefnd sýnt að þeir hafi öðlast næga þekkingu á íslenskum lögum. Til að sannreyna það er nefndinni heimilt að leggja fyrir þá að gangast undir sérstakt próf á vegum hennar í einni eða fleiri lögfræðigreinum.

Þeir einir geta sótt námskeið til undirbúnings síðari hluta prófs sem lokið hafa fyrri hluta prófi.

5. gr.

Kennslugreinar á námskeiðum eru þessar og skiptast þannig á milli fyrri og síðari hluta námskeiðs:

Námskeið fyrir fyrri hluta próf:

1. Sönnun, þ.e. öflun sönnunargagna og sönnunarfærsla fyrir dómi.

2. Málflutningur.

3. Störf verjenda og réttargæslumanna.

4. Skiptastjórn og önnur störf lögmanna að fullnustugerðum.

5. Önnur störf lögmanna en þau, sem talin eru upp í 1.-4. tölul., svo sem samningsgerð, ráðgjöf og meðferð stjórnsýslumála.

Námskeið fyrir síðari hluta próf:

6. Réttindi og skyldur lögmanna, þ. á m. siðareglur lögmanna og þóknun fyrir lögmannsstörf.

7. Rekstur lögmannsstofa, þ.m.t. varðveisla fjármuna á vörslufjárreikningum.

8. Lögfræðileg skjalagerð.

Í tengslum við námskeiðið fer fram kynning á starfsemi Lögmannafélags Íslands og einstökum þáttum hennar.

6. gr.

Kennslustundir skulu vera 50-60 á námskeiði fyrir fyrri hluta próf og 35-45 á námskeiði fyrir síðari hluta próf. Prófnefnd ákveður fjölda kennslustunda innan þessara marka, svo og námsefni í hverri kennslugrein.

Prófnefnd hefur umsjón með kennslu og skal ráða til þess kennara. Ennfremur er prófnefndinni heimilt að fela Háskóla Íslands eða Lögmannafélagi Íslands að annast kennslu í einstökum kennslugreinum.

III. KAFLI

Prófraun.

7. gr.

Prófraun skiptist í fyrri hluta próf, sem fram fer í byrjun marsmánaðar, og síðari hluta próf sem fram fer í lok maímánaðar ár hvert.

Að auki skal prófmaður þreyta verklega prófraun eftir því sem nánar er fyrir mælt í 15. gr.

8. gr.

Þeir einir geta þreytt próf, sem sótt hafa námskeið til undirbúnings prófsins með fullnægjandi hætti að mati prófnefndar. Nefndinni er heimilt að taka sérstakt tillit til þeirra sem stunda atvinnu utan Reykjavíkur og nágrennis eða utan annarra svæða þar sem námskeið er haldið.

Ef maður hefur lokið námskeiði samkvæmt framansögðu hefur hann rétt til að þreyta próf á því ári og næstu tveimur árum sem á eftir fylgja. Að þeim tíma loknum þarf hann að taka þátt í námskeiði að nýju til undirbúnings prófi.

Ef maður hefur lokið fyrri hluta prófi skal hann ljúka síðari hluta prófi og verklegri prófraun innan þriggja ára. Að þeim tíma liðnum þarf hann að taka þátt í námskeiði að nýju til undirbúnings fyrri hluta prófi og þreyta prófið að nýju. Ef maður hefur lokið verklegri prófraun þarf hann ekki að endurtaka hana.

9. gr.

Prófnefnd tekur ákvörðun um prófsefni og getur það hvort sem er verið ritað námsefni og fyrirlestrar og annað, tengt kennslu á námskeiðum.

Markmið með prófraun er að tryggja að prófmaður hafi:

- tileinkað sér almenna þekkingu á störfum lögmanna,

- öðlast þekkingu á hlutverki lögmanna og réttindum þeirra og skyldum,

- öðlast þjálfun við að flytja mál fyrir dómi,

- öðlast þjálfun við að leysa úr helstu álitaefnum er koma til kasta lögmanna,

- kynnst starfsemi Lögmannafélags Íslands og úrskurðarnefndar lögmanna.

10. gr.

Prófgreinar eru þessar og skiptast þannig milli prófhluta:

Fyrri hluta próf:

1. Sönnun, þ.e. öflun sönnunargagna og sönnunarfærsla fyrir dómi.

2. Málflutningur.

3. Störf verjenda og réttargæslumanna.

4. Skiptastjórn og önnur störf lögmanna að fullnustugerðum.

5. Önnur störf lögmanna en þau, sem talin eru upp í 1. - 4. tölul., svo sem samningsgerð, ráðgjöf og meðferð stjórnsýslumála.

Síðari hluta próf:

6. Réttindi og skyldur lögmanna, þ. á m. siðareglur lögmanna og þóknun fyrir lögmannsstörf.

7. Rekstur lögmannsstofa, þ.m.t. varðveisla fjármuna á vörslufjárreikningum.

8. Lögfræðileg skjalagerð.

11. gr.

Próf í hvorum hluta skulu að jafnaði haldin í framhaldi af námskeiði, sbr. 4. og 7. gr. Ef námskeið er fellt niður vegna ónógrar þátttöku, sbr. 2. mgr. 3. gr., skal próf engu að síður haldið fyrir þá sem sótt hafa námskeið og öðlast rétt til að taka próf.

Ef maður mætir ekki í próf á hann þess ekki kost að þreyta það að nýju fyrr en að ári.

12. gr.

Prófnefnd tilkynnir þátttakendum á námskeiði, svo og öðrum þeim sem öðlast hafa rétt til að þreyta próf, sbr. 8. gr., hvar og hvenær próf eru haldin.

Próf skulu ýmist vera munnleg eða skrifleg samkvæmt ákvörðun prófnefndar. Nefndin ákveður lengd próftíma og aðra tilhögun prófa.

13. gr.

Prófnefndarmenn semja og leggja prófverkefni fyrir prófmenn. Skulu þeir jafnframt gefa einkunnir fyrir úrlausnir, ásamt óháðum prófdómurum sem dómsmálaráðherra skipar. Prófnefndarmenn geta falið kennurum, sem annast hafa kennslu á námskeiðum, að aðstoða sig við framkvæmd prófa.

Mat prófnefndarmanns og prófdómara á úrlausn er endanlegt.

14. gr.

Einkunnir skulu gefnar í heilum og hálfum tölum frá 0 til 10. Til þess að standast próf í hvorum hluta fyrir sig þarf prófmaður að hljóta a.m.k. 5,0 í hverri prófgrein og a.m.k. 7,0 í meðaleinkunn úr öllum prófgreinum.

Prófnefnd afhendir þeim, sem staðist hafa prófraun, þ.m.t. verklega prófraun, skírteini þess efnis.

15. gr.

Prófmaður skal leggja fyrir prófnefnd vottorð sjálfstætt starfandi héraðsdóms- eða hæstaréttarlögmanns um að hann hafi þreytt verklega prófraun. Prófraun skal prófmaður þreyta eftir að hann hefur lokið fyrri hluta prófi og innan sex mánaða frá því að hann lýkur síðari hluta prófi. Prófnefnd er heimilt að framlengja þann frest í sérstökum tilvikum.

Verkleg prófraun er fólgin í því að veita lögmanni aðstoð við flutning eins máls fyrir héraðsdómi, þ. á m. að veita honum aðstoð við að afla sönnunargagna og undirbúa málflutningsræðu. Prófmanni ber jafnframt að vera lögmanni til aðstoðar við aðalmeðferð málsins.

Prófnefnd skal staðfesta fyrir sitt leyti að dómsmál sé þess eðlis að með aðstoð við flutning þess reyni á þá kunnáttu prófmanns sem hann hefur tileinkað sér á námskeiði fyrir fyrri hluta próf. Skal nefndin hafa milligöngu um að útvega honum slíkt mál ef þörf krefur.

IV. KAFLI

Önnur ákvæði.

16. gr.

Dómsmálaráðherra ákveður, að fenginni tillögu prófnefndar, gjald sem þátttakendur skulu greiða fyrir námskeið, próf og verklega prófraun.

Gjaldið skal ákveðið sérstaklega fyrir hvorn námskeiðshluta og eftirfarandi próf, svo og fyrir verklega prófraun, og skal gjaldið nema kostnaði við námskeið, próf og stjórnun.

Greiða skal þátttökugjald við skráningu og er það því aðeins endurkræft að námskeið sé fellt niður.

17. gr.

Prófnefnd getur ákveðið að þeir, sem lokið hafa prófi í tiltekinni eða tilteknum kjörgreinum við lagadeild Háskóla Íslands, þurfi ekki að sækja kennslu og þreyta próf í einhverri eða einhverjum þeirra greina eða hluta þeirra greina sem taldar eru upp í 5. og 10. gr.

18. gr.

Prófnefnd er heimilt að fela Háskóla Íslands eða Lögmannafélagi Íslands að hafa umsjón með framkvæmd námskeiða og prófa, fyrir hönd nefndarinnar, þ. á m. að sjá um skráningu á námskeið og innheimtu gjalda skv. 16. gr.

19. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 2. mgr. 7. gr. laga um lögmenn nr. 77 15. júní 1998, öðlast þegar gildi.

Dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, 14. október 1999.

Sólveig Pétursdóttir.

Björn Friðfinnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica