Leita
Hreinsa Um leit

Dómsmálaráðuneyti

360/2019

Reglugerð um rafrænar þinglýsingar.

1. gr.

Gildissvið.

Reglugerð þessi gildir um þinglýsingu með rafrænni færslu skv. lögum nr. 151/2018 um breytingu á þinglýsingalögum, lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu og lögum um aukatekjur ríkissjóðs (rafrænar þinglýsingar). Reglugerðin takmarkast við framkvæmd rafrænna þinglýsinga, meðan reglugerð um þinglýsingar nr. 405/2008 gildir að öðru leyti.

2. gr.

Orðskýringar.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér greinir:

 1. Þinglýsing með rafrænni færslu: Meginatriði skjals, er varða réttindi og skyldur aðila, eru færð með rafrænni færslu í dagbók og þeim þinglýst standist færslan skilyrði þinglýsingar, án þess að þinglýsingarstjóra berist skjalið á pappír.
 2. Rafræn færsla: Texti sem er vistaður rafrænt og hefur að geyma upplýsingar á XML-formi um meginatriði skjals sem ætlað er að þinglýsa. Hver færsla skal ekki innihalda fleiri en eina tegund réttinda.
 3. Þinglýsingagátt: Vefgátt sem tengir tölvukerfi þinglýsingarbeiðanda við þinglýsingarkerfi sýslumanna og gerir beiðanda kleift að senda rafræna færslu til þinglýsingar. Vefgáttin gerir kröfur um hæsta fullvissustig í auðkenningu, í samræmi við þá staðla sem gilda hverju sinni samkvæmt lögum.
 4. Tímastimplun: Fullgildur rafrænn tímastimpill tengir dagsetningu og tímasetningu við færslu þannig að hægt er að útiloka með viðunandi hætti möguleikann á að færslunni sé breytt án þess að það uppgötvist. Tímastimpillinn skal byggjast á nákvæmri tímaheimild og vera tengdur samræmdum heimstíma (e. Coordinated Universal Time). Tímastimplunin er ein­kvæm og því geta fleiri en ein þinglýsingarbeiðni ekki fengið sama tímastimpilinn.
 5. Rafræn auðkenning: Sú aðferð að nota auðkenningargögn á rafrænu formi sem standa með einkvæmum hætti fyrir einstakling eða lögaðila, eða einstakling sem er fulltrúi lögaðila og gera mögulegt að staðfesta kennsl viðkomandi.
 6. Rafræn undirskrift: Gögn á rafrænu formi sem eru tengd við eða rökrænt vensluð við raf­ræna færslu og einstaklingur notar til að auðkenna sig eða lögaðila sem hann er í forsvari fyrir og undirrita færsluna. Rafræn undirskrift hefur sömu réttaráhrif og eiginhandar­undirskrift.

3. gr.

Þjónustusamningur.

Þjóðskrá Íslands er heimilt að gera samning við þinglýsingarbeiðendur um tengingu tölvukerfa við þinglýsingagáttina. Í samningnum skal fjallað um þær kröfur sem gerðar eru til fullvissustigs í auðkenningu og skilmála þjónustunnar að öðru leyti, þ. á m. fyrirkomulagið við greiðslu fyrir þing­lýsingu. Form og efni samningsins er háð staðfestingu dómsmálaráðuneytisins.

4. gr.

Tegundir skjala.

Heimilt er að þinglýsa með rafrænni færslu meginatriðum eftirfarandi tegunda skjala:

Veðréttindi: Veðskuldabréf, tryggingarbréf, skilmálabreyting, skuldskeyting, veðflutningur, veðleyfi, veðbandslausn, kröfuhafaskipti og aflýsing.

5. gr.

Meginatriði skjals sem verður þinglýst með rafrænni færslu.

Rafræn færsla skal innihalda að lágmarki eftirfarandi meginatriði skjals eftir því sem á við hverju sinni:

 1. útgáfudag skjals,
 2. nafn og kennitölu útgefanda skjals,
 3. nafn og kennitölu rétthafa eða viðtakanda skjals,
 4. tegund skjals,
 5. hvaða eign skjal varðar,
 6. fjárhæð sem tilgreind er í skjali og ræður gjaldtöku,
 7. réttindi samkvæmt skjali,
 8. dagsetningu réttaráhrifa.

6. gr.

Tegundir eigna.

Heimilt er að þinglýsa með rafrænni færslu í eftirfarandi þinglýsingabækur:

 1. Fasteignabók um skjöl, er varða fasteignir.
 2. Bifreiðabók um skjöl, er varða bifreiðar.
 3. Skipabók um skjöl, er varða öll skip sem skrásetningarskyld eru.

7. gr.

Tenging við opinberar skrár.

Þinglýsingagátt skal tengd viðeigandi stofnskrám til að villu- og sannprófa rafræna færslu. Þannig skal fasteignabók tengd fasteignaskrá, bifreiðabók tengd ökutækjaskrá og skipabók tengd skipa­skrá.

Hæfi aðila til að standa að rafrænni færslu skal sannreynt miðað við tímastimplun rafrænnar undir­skriftar með tengingu við eftirfarandi skrár: Eignar- og ráðstöfunarrétt skal sannreyna í þing­lýs­inga­bók, fjárræði í skrá yfir lögræðissvipta menn, aldur og hjúskaparstöðu í þjóðskrá og prókúru og firmaritun í fyrirtækjaskrá.

8. gr.

Framkvæmd þinglýsingar með rafrænni færslu.

Þinglýsingarbeiðandi tengist þinglýsingagátt með rafrænni auðkenningu. Færsla með meginatriði skjals er staðfest með rafænni undirskrift eða öðrum fullgildum rafrænum hætti áður en hún er send í þinglýsingagáttina. Þinglýsingarbeiðanda er heimilt að láta afrit af skjali fylgja með rafrænni færslu til þing­lýsingar. Afritið sendist á ábyrgð þinglýsingarbeiðanda og hefur ekki réttaráhrif fyrir þinglýsingu með rafrænni færslu.

Áður en rafræn færsla er send til þinglýsingar gefst þinglýsingarbeiðanda tækifæri til að senda hana inn í villuprófun. Við þá aðgerð er færslan hvorki auðkennd né tímastimpluð. Standist færslan villu­prófunina fær þinglýsingarbeiðandi svarskeyti þess efnis.

Þegar rafræn færsla hefur verið send til þinglýsingar er hún tímastimpluð til staðfestingar á viðtöku­degi og -tíma, úthlutað einkvæmu númeri og villuprófuð til að staðreyna að hún standist skil­yrði dagbókarfærslu. Standist færslan villuprófunina er hún dagbókarfærð hjá hlutaðeigandi sýslu­manns­embætti/-um og henni úthlutað þinglýsingarnúmeri. Í kjölfarið sendist færslan til þing­lýs­ingar. Standist færslan ekki villuprófun er henni vísað frá dagbók og endursend þinglýs­ingar­beiðanda án frekari meðferðar.

Standist rafræn færsla skilyrði þinglýsingar eru meginatriði skjalsins auk tímastimplunar dagbókar­færslu innfærð í þinglýsingabók. Þinglýsingarbeiðanda er sent svarskeyti til staðfestingar á þing­lýstum meginatriðum.

Rafræn færsla fer í handvirka vinnslu hjá þinglýsingarstjóra skv. 9. gr. reglugerðarinnar ef færsl­unni er áfátt að einhverju leyti þótt ekki varði frávísun hennar úr dagbók. Þinglýsingar­beið­anda er sent svarskeyti með upplýsingum um ástæður þess.

9. gr.

Handvirk úrlausn þinglýsingarstjóra.

Fari færsla í handvirka vinnslu fer um úrskurð þinglýsingarstjóra samkvæmt þinglýsingalögum eftir því sem við á. Feli úrskurður þinglýsingarstjóra í sér þinglýsingu rafrænnar færslu með athugasemd eða synjun um þinglýsingu er þinglýsingarbeiðanda tilkynnt um ákvörðunina og rökstuddar ástæður hennar í samræmi við ákvæði laganna.

Varði færslan fleiri en eina eign innan sama umdæmis verður færslunni ekki þinglýst fyrr en þinglýsingarstjóri hefur tekið afstöðu til færslunnar í heild sinni með úrskurði. Varði færslan eignir í fleiri en einu umdæmi tekur hver þinglýsingarstjóri afstöðu til þess hluta færslunnar sem heyrir undir hans umdæmi.

10. gr.

Fyrirkomulag greiðslu.

Fyrir þinglýsingu með rafrænni færslu eru greidd þau gjöld sem ákveðin eru hverju sinni samkvæmt lögum um aukatekjur ríkissjóðs og lögum um stimpilgjald. Verði rafræn færsla dagbókarfærð hjá fleiri en einum sýslumanni bera að greiða þinglýsingargjald hjá hverju embætti. Þinglýsingagáttin reiknar út samanlögð gjöld sem þinglýsingarbeiðanda ber að greiða fyrir þinglýsinguna.

Gagnvart þeim sem gera þjónustusamning við Þjóðskrá Íslands skv. 3. gr. reglugerðarinnar, stofnast krafa í heimabanka þinglýsingarbeiðanda. Að greiðslu lokinni sendist kvittun á pósthólf á www.island.is.

11. gr.

Aðgangur að rafrænum færslum.

Um aðgang almennings að þinglýstum rafrænum færslum fer samkvæmt III. kafla reglugerðar nr. 405/2008 um þinglýsingar, eftir því sem við á.

12. gr.

Leiðrétting skráðra kröfuhafa.

Kröfuhöfum skv. 2. málslið bráðabirgðaákvæðis II í þinglýsingalögum nr. 39/1978, sbr. 16. gr. laga nr. 151/2018, er heimilt að leiðrétta skráningu kröfuhafa með rafrænum hætti og án framvísunar áritaðs frumrits eða ljósrits veðbréfs. Við þær aðstæður er tæknileg framkvæmd leiðréttingarinnar ákveðin af ráðuneytinu að höfðu samráði við helstu hagsmunaaðila og sýslumannaráð og fram­kvæmd af Þjóðskrá Íslands. Að öðrum kosti er leiðrétting skráningar kröfuhafa samkvæmt þessari málsgrein framkvæmd hjá þeim sýslumanni þar sem réttindum er þinglýst með framvísun frum­rits eða endurrits veðbréfsins.

Aðrir kröfuhafar skulu framvísa frumriti veðbréfsins hjá þeim sýslumanni þar sem réttindum er þinglýst.

Ekki er greitt gjald fyrir leiðréttingu á skráningu kröfuhafa skv. bráðabirgðaákvæði II í þing­lýsinga­lögum nr. 39/1978.

13. gr.

Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 5. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 53. gr. þinglýsingalaga, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi.

Dómsmálaráðuneytinu, 2. apríl 2019.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.

Haukur Guðmundsson.
Þetta vefsvæði byggir á Eplica