Iðnaðarráðuneyti

219/2002

Reglugerð um orkunýtni straumfesta til flúrlýsingar. - Brottfallin

I. KAFLI
Gildissvið og skilgreiningar.
1. gr.

Reglugerð þessi tekur til straumfesta, hvort sem um er að ræða staka íhluti eða innfellda í lampa, fyrir flúrljósgjafa, sem tengjast almenna veitukerfinu sbr. lið 3.4 í Evrópustaðli EN 50294 frá desember 1998, hér eftir nefndar straumfestur.

Reglugerðin tekur ekki til eftirtalinna gerða af straumfestum:

a) straumfestur sem eru sambyggðar perum,
b) straumfestur, sérhannaðar fyrir lampa til uppsetningar í húsgögn og mynda óaðskiljanlegan hluta hans sem ekki er unnt að prófa sérstaklega (skv. Evrópustaðli EN 60920) og
c) straumfestur til útflutnings til landa utan hins Evrópska efnahagssvæðis, hvort heldur sem stakir íhlutir eða innfelldir í lampa.

Straumfestur skal flokka í samræmi við viðauka I.


2. gr.

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
Birgðasali: Sá aðili sem fyrst setur straumfestu á markað hér á landi, þ.e. innlendur framleiðandi eða innflutningsaðili.
Seljandi: Smásöluaðili eða annar sem selur, leigir, sýnir eða býður afnot af straumfestum.


II. KAFLI
Skyldur birgðasala og seljenda.
3. gr.

Eingöngu er heimilt að setja á markað straumfestur ef orkunotkun þeirra er minni eða jöfn hámarksílagsorku straumfestu- og perustraumrása skv. skilgreiningum í viðaukum I, II og III.

Fimm árum eftir að reglugerð þessi öðlast gildi er eingöngu heimilt að setja á markað straumfestur ef orkunotkun þeirra er minni eða jöfn hámarksílagsorku straumfestu- og perustraumrása í samræmi við ákvæði IV. viðauka.

Á átján mánaða tímabili frá því að reglugerð þessi tekur gildi er heimilt að markaðssetja straumfestur sem uppfylla kröfur sem til þeirra voru gerðar þar til reglugerð þessi tók gildi.

Birgðasali ber ábyrgð á að vörur hans uppfylli orkunýtnikröfur skv. reglugerð þessari.


4. gr.

Óheimilt er að takmarka eða hindra markaðssetningu straumfesta ef þær uppfylla kröfur reglugerðar þessarar um orkunýtni og bera CE-merkingu til marks um það.

Litið er svo á að straumfestur sem bera CE-merkingu sem krafist er skv. 5. gr. samrýmist ákvæðum þessarar reglugerðar nema færðar séu sönnur á hið gagnstæða.

Reglur um samræmismat og skyldur varðandi CE-merkingu straumfesta koma fram í viðauka V.


5. gr.

Þegar straumfestur eru settar á markað skulu þær bera CE-merkingu sem er samsett af upphafsstöfunum "CE". Útlit merkingarinnar sem nota skal er sýnt í viðauka VI. CE-merkingin skal vera á straumfestum og umbúðum þeirra, þannig að hún sjáist vel og sé læsileg og óafmáanleg.

Þegar straumfestur eru markaðssettar innfelldar í lampa skal CE-merkingin vera á lömpunum og umbúðum þeirra.


6. gr.

Birgðasala er skylt að halda skrá yfir straumfestur sem hann hefur á boðstólum. Hann skal einnig hafa tiltæk afrit af samræmisyfirlýsingum og tæknigögnum, sbr. viðauka V.

Seljanda er skylt að halda skrá með upplýsingum um birgðasala allra þeirra straumfesta sem hann hefur á boðstólum.


III. KAFLI
Eftirlit.
7. gr.

Iðnaðar- og viðskiptaráðherra fer með framkvæmd reglugerðar þessarar en yfireftirlit skal vera í höndum Löggildingarstofu.

Eftirlitsaðila á vegum Löggildingarstofu er heimilt að skoða straumfestur hjá birgðasala og seljanda, taka sýnishorn til rannsóknar og krefjast afrita af skrám og öðrum gögnum sem þessum aðilum er skylt að halda.


8. gr.

Ef straumfesta uppfyllir ekki ákvæði II. kafla getur Löggildingarstofa bannað sölu hennar.

Ef birgðasali torveldar skoðun eða rannsókn á straumfestu getur Löggildingarstofa bannað sölu hennar.

Löggildingarstofu ber að tilkynna birgðasala um rökstudda ákvörðun sína svo fljótt sem unnt er.

Birgðasala skal veittur 10 daga frestur til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri þ.m.t. fara fram á prófun straumfestunnar hjá faggiltri prófunarstofu á Evrópska efnahagssvæðinu. Skal hann greiða allan kostnað við prófunina nema í ljós komi að straumfestan uppfylli kröfur reglugerðar þessarar.


9. gr.

Ef Löggildingarstofa bannar sölu straumfestu eða hindrar á annan hátt markaðssetningu straumfestu á grundvelli reglugerðar þessarar skal hún tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA ákvörðun sína, ásamt rökstuðningi og útskýringum.

Með tilkynningar skv. þessari grein skal að öðru leyti farið í samræmi við reglur sem gilda á hinu Evrópska efnahagssvæði.


10. gr.

Ákvörðun Löggildingarstofu getur hlutaðeigandi skotið til úrskurðar iðnaðar- og viðskiptaráðherra innan þriggja mánaða frá því að aðila var kunnugt um ákvörðunina eða mátti vera um hana kunnugt. Að öðru leyti gildir 27. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um kærufresti.


IV. KAFLI
Gildistaka og lagaheimild.
11. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í lögum nr. 51/2000 um orkunýtnikröfur.

Reglugerðin er sett á grundvelli eftirfarandi ákvæða EES-samningsins, sbr. IV. kafla II. viðauka við samninginn:

1. tilskipun ráðsins 2000/55/EB frá 18. september 2000 um orkunýtnikröfur sem gilda um straumfestur fyrir flúrlýsingu (tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB);
2. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 116/2001 frá 28. september 2000 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn.

Um framkvæmd reglugerðarinnar vísast að öðru leyti í viðkomandi gerðir sem framkvæma skal hér á landi í samræmi við ákvæði EES-samningsins, m.a. bókun 1 við samninginn um altæka aðlögun.

Reglugerð þessi öðlast gildi við birtingu.


Iðnaðarráðuneytinu, 14. mars 2002.

Valgerður Sverrisdóttir.
Þorgeir Örlygsson.

I. VIÐAUKI
Flokkar straumfesta.

Ef reikna á út hámarksílagsorku straumfestu- og perustraumrása fyrir tiltekna straumfestu skal fyrst setja viðkomandi straumfestu í viðeigandi flokk úr eftirfarandi skrá:

Flokkur
Lýsing
1
2
3
4
5
6
Straumfesta fyrir aflanga perugerð
Straumfesta fyrir samþjappaða tveggja pípu perugerð
Straumfesta fyrir samþjappaða fjögurra pípu flata perugerð
Straumfesta fyrir samþjappaða fjögurra pípu perugerð
Straumfesta fyrir samþjappaða sex pípu perugerð
Straumfesta fyrir samþjappaða perugerð 2 D

II. VIÐAUKI
Aðferð til þess að reikna út hámarksílagsorku straumfestu-
og perustraumrása fyrir tiltekna gerð straumfestu.

Hámarksílagsorka straumrásar ákvarðar orkunýtni straumfestu- og perustraumrásar. Þetta er fall af orku perunnar og gerðar straumfestu. Af þessum sökum er hámarksílagsorka straumfestu- og perustraumrása fyrir tiltekna straumfestu skilgreind sem hámarksorka straumfestu- og perustraumrásar með mismunandi gildi fyrir orku hverrar peru og hverja gerð straumfestu.

Hugtökin, sem eru notuð í þessum viðauka, svara til skilgreininga í Evrópustaðli EN 50294 frá desember 1998 sem Evrópsku rafstaðlasamtökin hafa samþykkt.


III. VIÐAUKI
Fyrsta þrep.

Hámarksílagsorka straumfestu- og perustraumrása, gefin til kynna í W, er skilgreind í eftirfarandi töflu:

Flokkur straumfesta
Peruorka
Hámarksílagsorka straumfestu- og perustraumrása
50 Hz
HF
1
15 W
18 W
30 W
36 W
38 W
58 W
70 W
13,5 W
16 W
24 W
32 W
32 W
50 W
60 W
25 W
28 W
40 W
45 W
47 W
70 W
83 W
2
18 W
24 W
36 W
16 W
22 W
32 W
28 W
34 W
45 W
3
18 W
24 W
36 W
16 W
22 W
32 W
28 W
34 W
45 W
4
10 W
13 W
18 W
26 W
9,5 W
12,5 W
16,5 W
24 W
18 W
21 W
28 W
36 W
5
18 W
26 W
16 W
24 W
28 W
36 W
6
10 W
16 W
21 W
28 W
38 W
9 W
14 W
19 W
25 W
34 W
18 W
25 W
31 W
38 W
47 W


Þegar straumfestur eru hannaðar fyrir peru, sem lendir milli tveggja gilda, sem eru gefin til kynna í töflunni hér að framan, er hámarksílagsorka straumfestu- og perustraumrásar reiknuð út með línulegri brúun milli tveggja gilda fyrir hámarksílagsorku tveggja næstu peruorkugilda í töflunni.

Sem dæmi má nefna að, ef straumfesta í 1. peruflokki er flokkuð fyrir 48 W peru við 50 Hz, skal reikna út hámarksílagsorku straumfestu- og perustraumrásar með eftirfarandi hætti:

47 + (48 – 38) * (70 – 47)/(58 – 38) = 58,5 W


IV. VIÐAUKI
Annað þrep.

Hámarksílagsorka straumfestu- og perustraumrása, gefin til kynna í W, er skilgreind í eftirfarandi töflu:

Flokkur straumfesta
Peruorka
Hámarksílagsorka straumfestu- og perustraumrása
50 Hz
HF
1
15 W
18 W
30 W
36 W
38 W
58 W
70 W
13,5 W
16 W
24 W
32 W
32 W
50 W
60 W
23 W
26 W
38 W
43 W
45 W
67 W
80 W
2
18 W
24 W
36 W
16 W
22 W
32 W
26 W
32 W
43 W
3
18 W
24 W
36 W
16 W
22 W
32 W
26 W
32 W
43 W
4
10 W
13 W
18 W
26 W
9,5 W
12,5 W
16,5 W
24 W
16 W
19 W
26 W
34 W
5
18 W
26 W
16 W
24 W
26 W
34 W
6
10 W
16 W
21 W
28 W
38 W
9 W
14 W
19 W
25 W
34 W
16 W
23 W
29 W
36 W
45 W


Þegar straumfestur eru hannaðar fyrir peru, sem lendir milli tveggja gilda, sem eru gefin til kynna í töflunni hér að framan, er hámarksílagsorka straumfestu- og perustraumrásar reiknuð út með línulegri brúun milli tveggja gilda fyrir hámarksílagsorku tveggja næstu peruorkugilda í töflunni.

Sem dæmi má nefna að, ef straumfesta í 1. peruflokki er flokkuð fyrir 48 W peru við 50 Hz, skal reikna út hámarksílagsorku straumfestu- og perustraumrásar með eftirfarandi hætti:

45 + (48 – 38) * (67 – 45)/(58 – 38) = 56 W


V. VIÐAUKI
Reglur um samræmismat (aðferðareining A).

1. Í þessari aðferðareiningu er því lýst hvernig birgðasali sem rækir þær skyldur sem lýst er í 2. lið, ábyrgist og lýsir yfir að straumfestan fullnægi kröfum þessarar reglugerðar. Birgðasali skal ganga úr skugga um að hver straumfesta sem hann framleiðir og/eða setur á markað beri CE-merkingu og að tiltæk sé skrifleg samræmisyfirlýsing.
2. Birgðasali skal hafa tækniskjölin sem lýst er í 3. lið tiltæk til skoðunar fyrir viðkomandi yfirvöld í landinu í minnst þrjú ár eftir að síðasta straumfestan hefur verið framleidd.
3. Tækniskjölin skulu gera kleift að meta samræmi straumfestunnar við kröfur þessarar reglugerðar. Þau skulu, að svo miklu leyti sem máli skiptir fyrir slíkt mat, taka til hönnunar, framleiðslu og vinnslu vörunnar og innihalda:
i. nafn og heimilisfang framleiðandans;
ii. almenna lýsingu á tegundinni sem nægir til óyggjandi auðkenningar á vörunni;
iii. upplýsingar, þar á meðal teikningar ef við á, um helstu hönnunarsérkenni tegundarinnar og einkum atriði sem hafa greinileg áhrif á raforkunotkun hennar;
iv. notkunarleiðbeiningar;
v. niðurstöður mælinga á raforkunotkun gerðar samkvæmt 5. lið;
vi. ítarlegar upplýsingar um samræmi þessara mælinga við kröfur um orkunotkun sem settar eru fram í I. viðauka.
4. Nota má tækniskjöl, sem eru útbúin samkvæmt öðrum lögum og reglugerðum, að því tilskildu að þau uppfylli kröfur þessa viðauka.
5. Birgðasali ber ábyrgð á að raforkunotkun hverrar straumfestu sé ákvörðuð í samræmi við verklagsreglur sem tilgreindar eru í Evrópustaðlinum EN 50294 frá desember 1998 og jafnframt að straumfestan uppfylli kröfur 3. gr.
6. Birgðasali skal geyma afrit af samræmisyfirlýsingunni með tækniskjölunum.
7. Birgðasali skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til þess að framleiðsluferlið tryggi að framleiddar straumfestur séu í samræmi við tækniskjölin sem um getur í 2. lið og við kröfur reglugerðar þessarar.VI.VIÐAUKI
CE-samræmismerking.


Samræmismerkingin skal samanstanda af upphafstöfunum "CE" með eftirfarandi sniði:
Ef CE-merkingin er minnkuð eða stækkuð skulu hlutföllin í teikningunni hér að framan haldast óbreytt.
Einstakir hlutar CE-merkingarinnar skulu í megindráttum hafa sömu lóðréttu mál og mega þau ekki vera undir 5 mm.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica