Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

267/2021

Reglugerð um (38.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í III. kafla, I. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af I. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar, öðlast eftir­taldar ESB-gerðir gildi hér á landi:

  1. Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/1985 frá 28. nóvember 2019 um breytingu á tilskipunum 2003/90/EB og 2003/91/EB um framkvæmdarráðstafanir með tilliti til 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/53/EB og 7. gr. tilskipunar ráðsins 2002/55/EB, í þeirri röð, að því er varðar þá eiginleika sem athugun skal að lágmarki taka til og lágmarks­skilyrði vegna athugana á tilteknum yrkjum nytjaplantna og grænmetistegunda í land­búnaði. Tilskipunin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndar­innar nr. 186/2020, frá 11. desember 2020. Tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnar­tíðindi Evrópu­sambands­ins nr. 7, 28. janúar 2021, bls. 550.
  2. Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2020/432 frá 23. mars 2020 um breyt­ingu á tilskipun ráðsins 2002/55/EB að því er varðar skilgreiningu á grænmeti og skrána yfir ættkvíslir og tegundir í b-lið 1. mgr. 2. gr. Tilskipunin var felld inn í EES-samn­inginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 185/2020, frá 11. desember 2020. Tilskipunin er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 7, frá 28. janúar 2021, bls. 545.

 

2. gr.

Í stað 9. viðauka við reglugerð nr. 301/1995, með síðari breytingum kemur nýr 9. viðauki sem birtur er með reglugerð þessari.

 

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994, um eftirlit með fóðri, áburði og sáð­vöru, með síðari breytingum.

Reglugerðin öðlast þegar gildi.

 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 8. mars 2021.

 

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Iðunn Guðjónsdóttir.

 

VIÐAUKI
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica