Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

743/2019

Reglugerð um (2.) breytingu á reglugerð nr. 1262/2018 um stuðning við sauðfjárrækt. - Brottfallin

1. gr.

Á eftir VI. kafla reglugerðarinnar kemur nýr VII. kafli með fyrirsögninni "Aðlögunar­samn­ingar" og uppfærast kafla- og greinanúmer reglugerðarinnar í samræmi við það. Nýr VII. kafli verður svo­hljóðandi:

VII. KAFLI

Aðlögunarsamningar.

31. gr.

Framleiðendur sem hyggjast hætta í sauðfjárbúskap eða fækka vetrarfóðruðum kindum um a.m.k. 100 geta sótt um aðlögunarsamning á árinu 2019. Með gerð aðlögunarsamnings skuldbindur fram­leiðandi sig til að fækka vetrarfóðruðum kindum og í staðinn að byggja upp nýjar búgreinar, búskapar­hætti eða hasla sér völl á öðrum sviðum m.a. til þess að stuðla að nýsköpun og náttúru­vernd. Fram­leiðandi í sauðfjárrækt sem uppfyllir skilyrði 3. gr. getur sótt um aðlögunarsamning.

32. gr.

Hámarksfækkun vetrarfóðraðra kinda á árinu 2019 með aðlögunarsamningum skal vera 10% miðað við fækkun frá haustskýrslu árið 2016 í Bústofni.

33. gr.

Framleiðnisjóður landbúnaðarins auglýsir eftir umsóknum og annast alla samningagerð við fram­leiðendur, fyrir hönd Framleiðnisjóðs og Matvælastofnunar. Umsóknarfrestur er til 10. sept­ember 2019. Framleiðnisjóður fjallar um þær umsóknir sem berast, forgangsraðar ef þörf er á, sjá nánar 34. gr., og metur hvort þær uppfylla skilyrði um markmið og önnur ákvæði reglu­gerðar­innar. Fram­leiðni­sjóður sér um að tilkynna framleiðanda um afgreiðslu umsóknar eigi síðar en 17. október 2019 og gera við hann aðlögunarsamning eigi síðar en 20. nóvember 2019.

34. gr.

Verði fjöldi samninga takmarkaður skal forgangsraða umsóknum. Verkefni tengd sauðfjár­afurðum skulu þá njóta forgangs. Auk þess skulu þeir framleiðendur sem hyggjast hætta sauðfjár­búskap njóta forgangs. Stjórn Framleiðnisjóðs setur verklagsreglur við úthlutun og forgangsröðun sem staðfestar skulu af framkvæmdanefnd búvörusamninga. Framleiðnisjóður sendir framkvæmda­nefnd búvörusamninga skýrslu yfir samþykktar umsóknir til upplýsinga.

35. gr.

Framleiðandi skuldbindur sig til að fækka um að minnsta kosti 100 fjár á vetrarfóðrun. Samn­ingsbundinni fækkun skal vera lokið á því ári sem samningur tekur gildi. Við mat á fækkun fjár skal miða upphafsstöðu fjárfjölda við haustskýrslu ársins 2018 og lokastöðu við haustskýrslu ársins 2020. Þá skal hafa til hliðsjónar skýrsluhaldsupplýsingar á gildistíma samningsins til að sannreyna að um umsamda fækkun sé að ræða. Framleiðendur skuldbinda sig til að skila fé með full­orðins­númeri til slátrunar og fjölga ekki fé á vetrarfóðrun né kaupa greiðslumark á gildistíma samn­ingsins.

36. gr.

Framleiðandi með greiðslumark skal innleysa það að lágmarki þannig að skilyrði 1. mgr. 14. gr. fyrir því að fá óskertar beingreiðslur séu uppfyllt þegar fækkun vetrarfóðraðs sauðfjár sam­kvæmt aðlögunarsamningi er komin til framkvæmda. Innleyst greiðslumark vegna aðlögunar­samninga fellur niður.

37. gr.

Framleiðandi fær stuðningsgreiðslur á samningstímanum í samræmi við ákvæði reglugerðar um stuðning við sauðfjárrækt á gildistíma samningsins þrátt fyrir að hann stundi ekki sauðfjárrækt, þó að hámarki í fjögur ár. Greiðslur vegna býlisstuðnings og ullarnýtingar eru þó undanskildar. Gæða­stýr­ingargreiðslur skulu miðast við framleiðslu sl. tveggja ára enda skal framleiðandi standast skil­yrði gæðastýringar á samningstímanum, sé hann ekki að hætta sauðfjárrækt. Aðrar stuðn­ings­greiðslur sem framleiðandi hafði við gildistöku aðlögunarsamnings taka almennum breyt­ingum sem kunna að verða á úthlutun þeirra árlega. Framleiðandi verður áfram rétthafi svæðis­bundins stuðnings á gildis­tíma samningsins. Gildir það jafnt um samninga þar sem fram­leið­andi hættir fjárbúskap og samninga um hlutfallslega fækkun.

Hjá þeim framleiðendum sem hætta í sauðfjárbúskap miðast greiðslur vegna aðlögunarsamninga við ærgildi fyrir innlausn. Gæðastýringargreiðslur og svæðisbundinn stuðningur miðast við meðaltal fjárfjölda og framleiðslu síðastliðinna tveggja ára eftir því sem við á.

Hjá þeim framleiðendum sem halda áfram sauðfjárbúskap miðast beingreiðslur vegna aðlög­unar­samnings við innleyst greiðslumark. Hlutfall annarra greiðslna verður það sama og hlutfallsleg fækkun vetrarfóðraðs fjár sem samið er um. Um greiðslur út á framleiðslu eða gripafjölda sem áfram er á búinu fer eftir almennum ákvæðum reglugerðarinnar.

38. gr.

Aðlögunarsamningar sem gerðir eru 2019 taka gildi 1. janúar 2020 og greiðslur samkvæmt þeim gilda í fjögur ár.

39. gr.

Aðlögunarsamningur skal fela í sér áætlun framleiðanda, sem samþykkt er af Framleiðnisjóði, um nýja starfsemi eða nýsköpun í samræmi við markmið 31. gr. Framleiðanda ber að stunda á samn­ingstímanum búrekstur eða aðra starfsemi í samræmi við áætlunina. Í aðlögunarsamningi skulu mark­mið og vörður sem settar eru um árangur koma fram með skýrum hætti m.a. til að auðvelda eftirlitsskyldu stjórnvalda með samningunum.

40. gr.

Samningnum skal þinglýst sem kvöð á viðkomandi jörð. Kvöð samkvæmt samningnum gildir út samningstímann, óháð því hvort eignarhald eða umráð yfir jörðinni flyst milli aðila. Ráðherra hefur heimild til að aflétta þessari kvöð af jörðum. Samningurinn er framseljanlegur milli aðila á jörðinni, t.d. við breytingar á eignarhaldi eða ábúð jarðar og gilda þá ákvæði 11. og 12. gr. um aðilaskipti á lögbýli.

41. gr.

Komi í ljós verulegur misbrestur að mati Matvælastofnunar á því að framleiðandi uppfylli skyldur sínar samkvæmt samningi hefur Matvælastofnun heimild til að rifta samningnum gagnvart viðkom­andi framleiðanda og krefja hann um endurgreiðslu þeirra fjármuna sem þegar hafa verið greiddir á grundvelli samningsins.

Ef í ljós kemur á gildistíma samningsins að forsendur hafi brostið fyrir þeirri starfsemi sem framleiðandi samdi um að hefja í aðlögunarsamningi getur framleiðandi óskað eftir því við Matvæla­stofnun að uppfæra eða breyta áætlun sinni um starfsemina. Telji Matvælastofnun að góð rök séu færð fyrir breytingum á áætlun, skal leitað til Framleiðnisjóðs um mat á uppfærðri áætlun. Að fengnu jákvæðu mati Framleiðnisjóðs er Matvælastofnun heimilt að samþykkja breytingar á áætlun.

42. gr.

Framleiðandi er skuldbundinn til að hafa lögheimili og fasta búsetu á lögbýlinu á gildistíma samningsins og halda jörðinni í góðu ásigkomulagi, og skal þar horft til viðmiðunarreglna um mat á umhverfisþáttum í viðauka III í reglugerð um gæðastýrða sauðfjárframleiðslu. Þó er framleiðanda heimilt að fengnu skriflegu samþykki Matvælastofnunar að starfrækja hluta þeirrar starfsemi sem fram kemur í áætlun á bújörð í sama eða aðliggjandi sveitarfélagi.

43. gr.

Framleiðendur skulu í lok hvers árs skila skýrslu til Matvælastofnunar þar sem fram koma upp­lýsingar um markmið og framvindu verkefna samkvæmt samningnum. Skýrslunni skal skilað fyrir 31. desember. Matvælastofnun annast eftirlit og eftirfylgni með samningum við framleiðendur og skal ganga úr skugga um að skilyrði þeirra séu uppfyllt og meta árangur af verkefninu. Árlegar skýrslur frá framleiðendum skulu yfirfarnar eftir verklagsreglum sem eftirlitið setur sér. Framleið­endur skulu veita eftirlitsaðila allar þær upplýsingar sem tengjast verkefninu ef þess er krafist. Eftir­litsaðila er heimilt að fara í heimsóknir á lögbýli framleiðenda ef þess er þörf. Framleiðendum er skylt að veita starfs­mönnum Matvælastofnunar þær upplýsingar sem þeir óska eftir og eru nauð­syn­­legar vegna eftirlits­hlutverks hennar.

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í búnaðarlögum nr. 70/1998, með síðari breytingum og búvörulögum nr. 99/1993, með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 6. ágúst 2019.

Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Ása Þórhildur Þórðardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica