Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

916/2016

Reglugerð um skráningu afla á opinberum sjóstangaveiðimótum. - Brottfallin

1. gr.

Tilgangur og gildissvið.

Reglugerð þessi er sett til framkvæmdar 2. mgr. 6. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 þar sem kveðið er á um heimild ráðherra til að ákveða árlega að á tilteknum fjölda opinberra sjóstangaveiðimóta teljist afli ekki til aflamarks eða krókaaflamarks.

Til opinberra sjóstangaveiðimóta teljast þau mót sem eru opin öllum sem eftir þátttöku í þeim sækjast, eftir atvikum með aðild að því félagi sem heldur mótið, sé það mögulegt miðað við aðstæður.

2. gr.

Umsóknir.

Fiskistofa skal auglýsa eigi síðar en 15. nóvember ár hvert, eftir umsóknum um vilyrði vegna afla­skráningar skv. 2. mgr. 6. gr. laga um stjórn fiskveiða, vegna opinberra sjóstangaveiðimóta sem áætlað er að verði haldin á yfirstandandi fiskveiðiári. Umsóknarfrestur er til 1. desember ár hvert, ef annað er ekki ákveðið.

Í umsókn skal tilgreina fjölda þeirra móta sem sóst er eftir að halda, hvenær þau verði haldin, hvar þau fari fram og hvert sé áætlað aflamagn á mótunum. Með umsókninni skal fylgja kostn­aðar­áætlun fyrir mótshaldið sem taki mið af ákvæðum 4. gr. Umsækjandi skal vera félag sem ekki er rekið í ábataskyni. Með umsókn skulu fylgja samþykktir félagsins auk upplýsinga um reglur um félags­aðild. Heimilt er að krefjast þess að ársreikningar umsækjanda fylgi umsókninni.

3. gr.

Veiting vilyrða.

Fiskistofa skal eigi síðar en 15. janúar ár hvert taka ákvörðun um hvort veita skuli vilyrði vegna aflaskráningar á opinberu sjóstangamóti.

Umsóknum þeirra aðila sem hafa ekki sinnt skyldu skv. 4. og 5. gr. vegna fyrri móta á þeirra vegum, skal hafnað.

Telji Fiskistofa að fjöldi umsókna, eða áætlað umfang opinberra sjóstangaveiðimóta samkvæmt þeim, muni geta leitt af sér meiri afla en nemur 200 lestum, er heimilt að takmarka veitingu vilyrða skv. 1. mgr. 1. gr. við tiltekinn fjölda móta. Fiskistofu er heimilt að boða umsækjendur á fund til að leita sjónarmiða þeirra til mögulegrar takmörkunar á fjölda áformaðra móta eða breytinga á fyrirkomulagi þeirra. Þá er heimilt að láta hlutkesti ráða úthlutun.

Fiskistofu er heimilt að setja nánari skilyrði varðandi framkvæmd, við veitingu vilyrðis skv. 1. mgr.

4. gr.

Takmörkun við fénýtingu aflaverðmætis.

Einungis er heimilt að ráðstafa aflaverðmæti af opinberum sjóstangaveiðimótum, sem njóta vilyrðis skv. 1. mgr. 1. gr., til kostnaðar við mótshaldið, en til þess telst:

  a) Leigugjald á báti/bátum, þ.m.t. eldsneytis- og skipstjórnarkostnaður.
  b) Greiðsla veiðigjalds samkvæmt lögum um veiðigjöld eða, ef við á, uppbætur til eigenda skipa vegna gjaldanna, samkvæmt reikningi.
  c) Umsýslukostnaður, þ.m.t. vegna kynningar eða auglýsinga, skráningar gagna, kaupa á verðlaunagripum, kostnaðar af löndun, vigtun og sölu afla og annars sem er í nánum og eðlilegum tengslum við mótshaldið og uppgjör þess.

Óheimilt er að ráðstafa verðmætinu til greiðslu launa til félagsmanna í sjóstangveiðifélagi.

5. gr.

Uppgjör og skil á umframtekjum.

Eigi síðar en 1. nóvember ár hvert, skal mótshaldari, sem nýtur vilyrðis skv. 3. gr., senda Fiskistofu sundurliðað uppgjör af mótshaldi sl. fiskveiðiárs, staðfest af viðurkenndum bókara eða löggiltum endurskoðanda, þar sem m.a. koma fram upplýsingar um ráðstöfun aflaverðmætis og kostnað við mótshaldið, sbr. 4. gr. Fiskistofu er heimilt að krefjast aðgangs að bókhaldsgögnum.

Falli til tekjur af sjóstangaveiðimóti, sem eru hærri en kostnaður við mótshaldið, sbr. 4. gr., skal þeim skilað til Fiskistofu. Gjalddagi er 1. desember ár hvert. Hverju félagi er þó heimilt að halda eftir hverju sinni, til þarfa næsta árs skv. 4. gr., fjárhæð að hámarki 3.000.000 kr.

6. gr.

Viðurlög, gildistaka o.fl.

Um viðurlög gegn brotum á þessari reglugerð fer eftir lögum um stjórn fiskveiða nr. 116/2006, eftir því sem við á. Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 9. mgr. 6. gr. laga um stjórn fiskveiða, öðlast þegar gildi.

Við gildistöku reglugerðarinnar fellur úr gildi reglugerð nr. 969/2013 um skráningu afla á opinberum sjóstangaveiðimótum.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 4. nóvember 2016.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Arnór Snæbjörnsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica