Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

999/2013

Reglugerð um notkun Skráargatsins við markaðssetningu matvæla. - Brottfallin

1. gr.

Gildissvið og skilgreiningar.

Þessi reglugerð varðar notkun merkisins, Skráargatið, við merkingu, auglýsingu og kynn­ingu matvæla.

2. gr.

Skráargatið er valkvætt merki sem leggur áherslu á hollustugildi matvæla innan þeirra flokka sem eru taldir upp í viðauka 2 og byggir á næringarviðmiðum um innihald fitu og sykurs, salts og trefja í matvælum.

3. gr.

Hönnun Skráargatsins.

Grafísk hönnun Skráargatsins er sýnd í viðauka 1. Skráargatinu skal fylgja táknið ® og má nota merkið annaðhvort í grænum lit eða svörtum.

4. gr.

Takmarkanir fyrir notkun.

Sætuefni (aukefni) og ný innihaldsefni eða samþykkt nýfæði á Evrópska efnahags­svæð­inu með sætueiginleikum má ekki nota í matvælum sem merkt eru með Skráargatinu.

Matvæli, sem merkt eru með Skráargatinu, mega ekki innihalda meira en 2 grömm af trans­fitusýrum í hverjum 100 grömmum af heildarfitumagni, sbr. reglugerð nr. 1045/2010.

Matvæli, sem eru sérstaklega ætluð börnum undir þriggja ára aldri, sbr. reglugerð nr. 708/2009, má ekki merkja með Skráargatinu.

5. gr.

Skilyrði fyrir markaðssetningu.

Skráargatið má aðeins nota við markaðssetningu forpakkaðra matvæla sem falla undir matvælaflokka í viðauka 2 og eru í samræmi við þau skilyrði sem eiga við um öll nær­ingar­efnin sem tengjast viðeigandi matvælaflokki.

Skráargatið má aðeins nota í markaðssetningu matvæla sem eru ekki forpökkuð ef þau falla undir matvælaflokka 12, 18 og 19 í viðauka 2 og eru í samræmi við viðeigandi skilyrði í viðaukanum.

6. gr.

Öll notkun Skráargatsins við markaðssetningu verður að vera skýr og hún má ekki vera villandi eða blekkjandi fyrir neytendur.

Ef nota á Skráargatið í annars konar markaðssetningu forpakkaðrar vöru en með merk­ingu á umbúðunum sjálfum (s.s. auglýsingu eða kynningu) skal varan einnig bera merkið á umbúðunum.

7. gr.

Ábyrgð og gjaldtaka.

Matvælafyrirtæki, sem nota Skráargatið við markaðssetningu matvæla, skulu tryggja að notkun þess sé í samræmi við reglugerð þessa.

Ef eftirlitsaðili, sbr. 8. gr., óskar eftir, skal stjórnandi matvælafyrirtækisins leggja fram niðurstöður úr faggiltum prófunum sem staðfesta að notkun merkisins sé í samræmi við viðkomandi skilyrði í viðauka 2.

Matvælafyrirtæki skal greiða fyrir eftirlit samkvæmt reglugerð þessari í samræmi við 25. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum. Það sama á við um prófun opinberra eftirlitssýna.

8. gr.

Eftirlit.

Matvælastofnun og heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Matvælastofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt í samræmi við 6. gr. og 22. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

9. gr.

Þvingunarúrræði og viðurlög.

Um brot gegn reglugerð þessari fer samkvæmt 30. gr., 30. gr. a-e og 31. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

10. gr.

Lagastoð og gildistaka.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 18. gr. b og 31. gr. a laga nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum.

Reglugerðin tekur þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 12. nóvember 2013.

Sigurður Ingi Jóhannsson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Baldur P. Erlingsson.

VIÐAUKAR
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica