Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

1012/2013

Reglugerð um veiðar á beitukóngi í gildrur. - Brottfallin

1. gr.

Allar veiðar á beitukóngi í fiskveiðilandhelgi Íslands eru óheimilar nema að fengnu sér­stöku leyfi Fiskistofu. Um gildruveiðar krókabáta vísast til reglna um veiðar króka­afla­marks­báta.

Leyfi til beitukóngsveiða skulu gefin út fyrir hvert fiskveiðiár. Ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu að fella úr gildi öll leyfi til beitukóngsveiða sé talin ástæða til að takmarka veiðarnar eða endurskipuleggja stjórnun þeirra.

Veiðar á beitukóngi til manneldis eru einungis heimilar á svæðum sem hafa verið heil­næmiskönnuð af Matvælastofnun (MAST).

Með umsókn skal fylgja samningur um vinnslu á beitukóngi í landi eða jafngild yfirlýsing þegar um eigin vinnslu er að ræða. Í báðum tilfellum þarf staðfesting frá MAST að fylgja um að viðkomandi vinnsla hafi gilt vinnsluleyfi frá MAST.

2. gr.

Á Breiðafirði skiptist veiðisvæði beitukóngs eftirfarandi:

  1. Suðursvæði, sem afmarkast af línu fyrir sunnan 65°15´N og vestan við 22°30´V.
  2. Norðursvæði, sem afmarkast af línu fyrir norðan 65°15´N.

Ekki er heimilt í einni og sömu veiðiferð að veiða á báðum svæðum.

3. gr.

Ekki er heimilt að koma með að landi beitukóng undir 50 mm skelhæð.

4. gr.

Allar gildrur skulu vera með útbúnað sem opnar gildruna eftir langa legu í sjó og hindrar það að hún veiði áfram ef hún tapast. Opnanlegt gat skal ekki vera minna en 15 sm í þvermál.

Net á efra borði gildra skal vera fest með ómeðhöndluðum náttúrulegum bómullartvinna sem er grennri en 4,8 mm eða óryðfríum stálvír grennri en 1,6 mm í þvermál.

5. gr.

Gildrubaujur skulu vera á báðum endum gildrulínu og allar merktar með flaggi sem komið er fyrir efst á baujustönginni. Gildrur, niðurstöður, gildrubaujur og -belgir og bauju­flögg skulu, með varanlegri merkingu, vera greinilega merktar umdæmisnúmeri eða skipaskrárnúmeri þess skips sem notar þær. Stafir á baujuflöggum og belgjum skulu vera stórir og skýrir.

Hverja gildrulögn skal merkja þannig að á miðju baujustangar á vestari enda hennar skal komið fyrir netahring (floti), sem hæglega má losa og færa milli bauja. Leggi skip net sín á svæði þar sem togveiðar eru heimilar, er skylt að auðkenna vestari enda gildrulagnar með hvítu blikkljósi.

Æskilegt er að radarspegill sé á bauju.

6. gr.

Gildra skal vitjað eigi síðar en 10 sólarhringum eftir að þær eru lagðar í sjó. Frá þessu má aðeins víkja ef veður hamlar sjósókn með þeim hætti að ekki reynist unnt að vitja gildra enda hafi skipstjóri sent Fiskistofu tilkynningu þar að lútandi.

7. gr.

Óheimilt er að hafa önnur veiðarfæri um borð en gildrur meðan á beitukóngsveiðum stendur/meðan gildrur eru lagðar eða þeirra er vitjað.

8. gr.

Auk skila á afladagbókum samkvæmt reglugerð um afladagbækur skal skipstjóri senda Hafrannsóknastofnuninni vikulega, á mánudegi, upplýsingar um afla og veiðisvæði undan­farandi viku á því formi sem Hafrannsóknastofnunin ákveður, óski stofnunin eftir slíku.

9. gr.

Við vigtun og skráningu á beitukóngi gilda ákvæði reglugerðar um vigtun og skráningu sjávarafla, með síðari breytingum. Skipstjóri skal gefa upp veiðisvæði, sbr. 2. gr., við vigtun afla á hafnarvog.

10. gr.

Fiskistofu er heimilt að svipta skip leyfi til beitukóngsveiða vegna brota á ákvæðum leyfisbréfa og ákvæðum laga og reglugerða, sem lúta að stjórn veiða og nýtingu nytja­stofna. Missi skip leyfi til veiða í atvinnuskyni fellur jafnframt úr gildi leyfi til beitu­kóngs­veiða.

11. gr.

Brot varða viðurlögum samkvæmt 17. gr. laga nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fisk­veiðilandhelgi Íslands. Með mál sem kunna að rísa út af brotum á ákvæðum reglu­gerðar þessarar og ákvæðum leyfisbréfa gefnum út samkvæmt henni skal farið að hætti saka­mála.

12. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 79, 26. maí 1997, um veiðar í fisk­veiði­landhelgi Íslands og lögum nr. 57, 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum, til að öðlast gildi 1. mars 2014 og birtist til eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.

Ákvæði til bráðabirgða.

Ákvæði 2. gr., 4. gr. og 2. málsliðar 9. gr. skulu taka gildi 1. september 2014.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 15. nóvember 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Baldur P. Erlingsson.

Hrefna Karlsdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica