Landbúnaðarráðuneyti

895/2006

Reglugerð um (10.) breytingu á reglugerð nr. 301/1995 um eftirlit með sáðvöru.

1. gr.

Á grundvelli ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 110/2005, frá 30. september 2005 skal tilskipun Evrópuráðsins nr. 2004/117/EB frá 22. desember 2004, öðlast gildi hér á landi. Vísað er til þessarar tilskipunar ráðsins í I. viðauka, III. kafla, I. hluta, samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.

2. gr.

Í samræmi við 1. gr. bætist við reglugerð nr. 301/1995, 8. viðauka, C. lið, um reglur um framkvæmd plöntuskoðunar og samanburðarræktunar, eftirfarandi ákvæði:

Akurskoðun.

 

a)

Skoðunarmenn skulu:

   

i)

hafa nauðsynlega fagmenntun,

   

ii)

ekki hagnast persónulega í tengslum við skoðanirnar,

   

iii)

hafa opinbert leyfi frá Landbúnaðarstofnun og þetta leyfi skal fela í sér annaðhvort embættiseið skoðunarmanns eða undirskrifaða yfirlýsingu hans um að hann virði gildandi reglur um opinberar athuganir,

   

iv)

annast skoðun undir opinberu eftirliti í samræmi við gildandi reglur um opin­­bera skoðun.

 

b)

Plönturnar á fræakrinum, sem skoða á, skulu ræktaðar af fræi sem hefur farið í gegnum opinbera eftirskoðun þar sem niðurstöður voru fullnægjandi.

 

c)

Opinberir skoðunarmenn skulu skoða hluta plantna á fræakrinum. Sá hluti skal vera a.m.k. 5%.

 

d)

Setja skal hluta sýna úr framleiðslueiningum fræs, sem fæst af fræakrinum, í opinbera eftirskoðun og, ef við á, opinbera fræprófun á rannsóknarstofu til að sanngreina yrki og ákvarða hreinleika þess.

Fræprófun.

 

a)

Fræprófun skal fara fram á sérstökum rannsóknarstofum, sem hafa viðeigandi leyfi frá Landbúnaðarstofnun, með þeim skilyrðum sem eru sett fram í b- til d-lið.

 

b)

Á fræprófunarrannsóknarstofunni skal vera frægreinandi sem hefur umsjón með og ber beina ábyrgð á tæknilegu starfi rannsóknarstofunnar og hefur nauðsynlega menntun til faglegrar stjórnunar hennar.

   

Frægreinendur rannsóknarstofunnar skulu hafa nauðsynlega fagmenntun, sem þeir afla sér á námskeiðum sem haldin eru með sömu skilyrðum og gilda fyrir opinbera frægreinendur og sem er staðfest með opinberum prófum.

   

Rannsóknarstofan skal ráða yfir húsnæði og búnaði sem Landbúnaðarstofnun hefur viðurkennt opinberlega að sé fullnægjandi til fræprófunar á því sviði sem leyfið nær til. Hún skal haga fræprófuninni í samræmi við gildandi, alþjóðlegar aðferðir.

 

c)

Fræprófunarrannsóknarstofan skal vera:

   

i)

óháð rannsóknarstofa,

     

eða

   

ii)

rannsóknarstofa sem tilheyrir fræfyrirtæki.

   

Í því tilviki sem um getur í ii-lið er rannsóknarstofunni eingöngu heimil fræ­prófun á framleiðslueiningum fræs sem eru framleiddar á vegum fræ­fyrirtækis­ins sem hún tilheyrir, nema það fræfyrirtæki, umsækjandi um vottun og Landbúnaðarstofnun hafi komið sér saman um annað.

 

d)

Landbúnaðarstofnun skal hafa viðeigandi eftirlit með fræprófun á rannsóknar­stofunni.

 

e)

Í tengslum við eftirlitið, sem um getur í d-lið, skal sýni úr hluta af fram­leiðslu­einingum fræs, sem eru lagðar fram til opinberrar vottunar, tekið til saman­burðar­greiningar í tengslum við opinbera fræprófun. Þeim hluta skal að jafnaði dreift sem jafnast á einstaklinga og lögaðila sem leggja fram fræ til vottunar, svo og viðkomandi tegundir, en einnig er heimilt að nota samanburðar­greiningar til að uppræta efasemdir í sérstökum tilvikum. Þessi hluti skal vera a.m.k. 5%.

Sýnataka.

1. Við eftirlit með yrkjum, athugun á fræi til vottunar og athugun á sölufræi tekur Landbúnaðarstofnun sýni eða sér um að þau séu tekin undir opinberu eftirliti með viðeigandi aðferðum.

2. Þegar taka fræsýna fer fram undir opinberu eftirliti, sem kveðið er á um í 1. mgr., skal fullnægja eftirfarandi kröfum:

 

a)

Sýnatökumenn, sem hafa fengið til þess leyfi frá Landbúnaðarstofnun, skulu annast töku fræsýna með þeim skilyrðum sem eru sett fram í b-, c- og d-lið.

 

b)

Sýnatökumenn skulu hafa nauðsynlega fagmenntun, sem þeir afla sér á námskeiðum sem haldin eru með sömu skilyrðum og gilda fyrir opinbera sýnatökumenn og sem er staðfest með opinberum prófum.

   

Þeir skulu haga sýnatökunni í samræmi við gildandi, alþjóðlegar aðferðir.

 

c)

Sýnatökumenn skulu vera:

   

i)

óháðir einstaklingar,

   

ii)

einstaklingar, ráðnir af einstaklingi eða lögaðila sem hvorki stundar framleiðslu, ræktun né vinnslu fræs né viðskipti með fræ

     

eða

   

iii)

einstaklingar, ráðnir af einstaklingi eða lögaðila sem stundar framleiðslu, ræktun eða vinnslu fræs eða viðskipti með fræ.

   

Í því tilviki, sem um getur í iii-lið, er sýnatökumanni eingöngu heimil sýnataka á framleiðslueiningum fræs sem eru framleiddar á vegum vinnuveitanda hans, nema vinnuveitandinn, umsækjandi um vottun og Landbúnaðarstofnun hafi komið sér saman um annað.

 

d)

Landbúnaðarstofnun skal hafa viðeigandi eftirlit með sýnatökunni. Þegar sýna­takan er sjálfvirk verður að fylgja viðeigandi aðferðum undir opin­beru eftir­liti.

 

e)

Í tengslum við eftirlitið, sem um getur í d-lið, skulu opinberir sýnatökumenn taka sýni til samanburðargreiningar úr hluta af framleiðslueiningum fræs sem eru lagðar fram til opinberrar vottunar. Þeim hluta skal að jafnaði dreift sem jafnast á einstaklinga og lögaðila sem leggja fram fræ til vottunar, svo og viðkomandi tegundir, en einnig er heimilt að nota samanburðargreiningar til að uppræta efasemdir í sérstökum tilvikum. Þessi hluti skal vera a.m.k. 5%. Þessi sýnataka til samanburðar á ekki við um sjálfkrafa sýnatöku.

   

Bera skal fræsýni, sem opinberir aðilar taka, saman við sýni úr sömu fram­leiðslu­einingu sem eru tekin undir opinberu eftirliti.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 22/1994 um eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru. Reglugerðin öðlast þegar gildi.

Landbúnaðarráðuneytinu, 16. október 2006.

F. h. r.

Guðmundur B. Helgason.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica