Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

811/2015

Reglugerð um (4.) breytingu á reglugerð nr. 560/2014 um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 798/2008 um skrár yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf, þaðan sem leyfður er innflutningur til Bandalagsins og umflutningur um Bandalagið á alifuglum og alifuglaafurðum, og um kröfur vegna heilbrigðisvottana fyrir dýr og dýraafurðir.

1. gr.

Við 1. gr. reglugerðarinnar bætist nýr töluliður, 31. tölul., svohljóðandi:

31. Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 952/2014 frá 4. september 2014 um breytingu á I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 798/2008 að því er varðar færsluna fyrir Malasíu í skránni yfir þriðju lönd, yfirráðasvæði, svæði eða hólf að því er tekur til alvarlegrar fuglainflúensu og að því er varðar fyrirmyndir að heilbrigðisvottorðum fyrir dýr og dýraafurðir vegna innflutnings á alifuglum, dagsgömlum ungum, útungunareggjum, alifuglakjöti og öldum strútfuglum og eggjum.

2. gr.

Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar, sem talin er upp í 1. gr., er birt sem fylgiskjal við reglugerð þessa.

3. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í lögum nr. 93/1995 um matvæli, lögum nr. 54/1990 um innflutning dýra og lögum nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varnir gegn þeim.

4. gr.

Reglugerð þessi öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 10. september 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Eggert Ólafsson.

Baldur Arnar Sigmundsson.

Fylgiskjal.
(sjá PDF-skjal)


Þetta vefsvæði byggir á Eplica