Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

791/2001

Reglugerð um þjónustuhóp aldraðra og vistunarmat aldraðra. - Brottfallin

Felld brott með:

791/2001

REGLUGERÐ
um þjónustuhóp aldraðra og vistunarmat aldraðra.

I. KAFLI
Þjónusthópur aldraðra.
1. gr.
Starfssvæði þjónustuhóps aldraðra.

Í hverju heilsugæsluumdæmi, sbr. lög um heilbrigðisþjónustu, skal starfa þjónustuhópur aldraðra. Sveitarfélög geta sameinast um þjónustuhóp aldraðra sé það talið hagkvæmt. Kostnaður af starfi þjónustuhóps aldraðra greiðist af sveitarfélögum á starfssvæði hans í hlutfalli við fjölda íbúa í hverju sveitarfélaganna.


2. gr.
Skipan þjónustuhóps aldraðra.

Sveitarstjórnir í heilsugæsluumdæmi, sbr. lög um heilbrigðisþjónustu, skipa fimm fulltrúa í þjónustuhóp aldraðra að loknum sveitarstjórnarkosningum. Héraðslæknir tilnefnir lækni, með sérmenntun á sviði öldrunar- eða heimilislækninga, og hjúkrunarfræðing, með þekkingu á öldrunarþjónustu. Sveitarstjórnir skipa tvo fulltrúa án tilnefningar sem hafa þekkingu á félagslegri þjónustu við aldraða. Skal annar þeirra vera félagsráðgjafi eða hafa hliðstæða menntun. Samtök eldri borgara á svæðinu tilnefna einn fulltrúa úr sínum röðum sem sinnir öðrum verkefnum þjónustuhóps aldraðra en þeim sem kveðið er á um í 4. tölulið 1. mgr. 3. gr.

Sveitarstjórnir velja þjónustuhópnum formann úr hópi nefndarmanna.


3. gr.
Verkefni þjónustuhóps aldraðra.

Þjónustuhópur aldraðra skal hafa eftirtalin verkefni á starfssvæði sínu:
1. Að fylgjast með heilsufari og félagslegri velferð aldraðra og samhæfa þjónustu.
2. Að gera tillögur til sveitarstjórna um öldrunarþjónustu.
3. Að leitast við að tryggja að aldraðir fái þá þjónustu sem þeir þarfnast og kynna öldruðum þá kosti sem í boði eru.
4. Að meta vistunarþörf aldraðra, sbr. II. kafla.

Þjónustuhópurinn skal í störfum sínum hafa að leiðarljósi markmið laga um málefni aldraðra sbr. 1. gr. þeirra, sem kveður á um að aldraðir skuli eiga völ á þeirri heilbrigðis- og félagslegu þjónustu sem þeir þurfa á að halda og að hún sé veitt á því þjónustustigi sem hæfir best miðað við þörf og ástand hins aldraða. Einnig er markmið laganna að öldruðum sé gert kleift að búa við eðlilegt heimilislíf eins lengi og unnt er en að þeim sé jafnframt tryggð nauðsynleg stofnanaþjónusta þegar hennar er þörf. Við framkvæmd laganna skal þess gætt að aldraðir njóti jafnréttis á við aðra þjóðfélagsþegna og að sjálfsákvörðunarréttur þeirra sé virtur.


II. KAFLI
Vistunarmat aldraðra.
4. gr.
Mat á vistunarþörf.

Áður en einstaklingur er vistaður til langdvalar í dvalarrými fyrir aldraða eða í hjúkrunarrými, sbr. 14. gr. laga um málefni aldraðra, skal fara fram vistunarmat samkvæmt ákvæðum reglugerðar þessarar. Með dvalarrými er í reglugerð þessari átt við rými á stofnunum aldraðra, þ.e. dvalarheimili, sambýli og íbúðir, sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra sem ekki eru færir um að annast eigið heimilishald þrátt fyrir heimaþjónustu, sbr. 1. tölul. 14. gr. laga um málefni aldraðra. Með vistunarmati er átt við upplýsingar sem fram koma á yfirlits- og matsblaði, sbr. fylgiskjöl með reglugerð þessari.


5. gr.
Framkvæmd vistunarmats.
Þjónustuhópur aldraðra,

sbr. I. kafla, annast mat á vistunarþörf. Í Reykjavík annast sérstakur matshópur, sbr. 6. gr., vistunarmat aldraðra samkvæmt reglugerð þessari.


6. gr.

Matshópur í Reykjavík skal tilnefndur af þjónustuhópi aldraðra. Tilnefna skal fjóra fulltrúa; lækni með sérmenntun á sviði öldrunarlækninga, hjúkrunarfræðing með þekkingu á öldrunarþjónustu eða heilsugæslu og tvo úr hópi starfsmanna Félagsþjónustunnar í Reykjavík og skal annar þeirra vera félagsráðgjafi. Allur kostnaður vegna starfsemi hópsins greiðist af Reykjavíkurborg.


7. gr.
Beiðni um vistunarmat.

Nú telur aldraður einstaklingur að hann þurfi að vistast til langdvalar á öldrunarstofnun, sbr. 14. gr. laga um málefni aldraðra, og sendir hann þá beiðni um vistunarmat til þjónustuhóps aldraðra þar sem hann býr, í Reykjavík til matshóps.

Beiðni um vistunarmat skal vísa til öldrunarlækningadeilda sjúkrahúsa í öllum tilvikum sem þjónustuhópur aldraðra, í Reykjavík matshópur, telur þörf á. Þetta á t.d. við hafi félagsleg og heilsufarsleg úrræði, þ.m.t. endurhæfing, ekki verið fullreynd eða ef sá aldraði reynist ófær um að taka sjálfstæða ákvörðun.

Vegna einstaklinga sem flytjast úr dvalarrými fyrir aldraða í hjúkrunarrými innan sömu stofnunar skal gera vistunarmat af þjónustuhópi aldraðra á starfssvæðinu, í Reykjavík matshópi.


8. gr.
Flutningur af sjúkrahúsi í varanlega vistun.

Nú hefur aldraður einstaklingur dvalið á sjúkrahúsi lengur en 6 vikur og allt bendir til að viðkomandi þurfi á sérstökum úrræðum að halda, þ.e. stofnanavist eða annarri þjónustu. Skulu þá stjórnendur deildarinnar, sem hlutaðeigandi dvelst á, í samráði við viðkomandi og nánustu aðstandendur hans, senda beiðni um vistunarmat til þjónustuhóps aldraðra, í Reykjavík matshóps, sbr. 7. gr.

Ef öldrunarlækningadeild er rekin í tengslum við sjúkrahús sem aldraður einstaklingur dvelur á má fela þeirri deild mat á vistunarþörf. Þegar mat öldrunarlækningadeildar á vistunarþörf liggur fyrir skal það tilkynnt þjónustuhópi aldraðra þar sem viðkomandi á lögheimili, í Reykjavík matshópi, með því að senda afrit vistunarmatsblaðs, þannig að viðkomandi verði skráður á vistunarskrá, sbr. 12. gr.


9. gr.
Forsendur vistunarmats.

Forsendur vistunarmats eru að fyrir liggi skrifleg beiðni um vistunarmat sbr. 7. gr. og að hlutaðeigandi einstaklingur sé þegar tilbúinn til vistunar ef vistrými er til reiðu. Þá skal liggja fyrir að öll félagsleg og heilsufarsleg úrræði til dvalar í heimahúsi, sbr. leiðbeiningar í fylgiskjali með reglugerð þessari, hafi verið reynd áður en vistunarmat fer fram. Hafi það ekki verið gert skal beiðni um vistunarmat vísað til öldrunarlækningadeilda sjúkrahúsa.

Ef hlutaðeigandi einstaklingur, eða sá sem undirritar beiðni um vistunarmat vegna hans, sættir sig ekki við framgang vistunarmatsins eða niðurstöður þess, getur viðkomandi vísað málinu til faghóps heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins til umsagnar, sbr. 15. gr.


10. gr.
Framkvæmd vistunarmats.

Þegar þjónustuhópi aldraðra, í Reykjavík matshópi, berst beiðni um vistunarmat skal hópurinn kanna gaumgæfilega að öll félagsleg og heilsufarsleg úrræði til dvalar í heimahúsi skv. leiðbeiningum í fylgiskjali, hafi verið reynd. Við könnunina skal fylgja þeim leiðbeiningum sem fram koma í fylgiskjali með reglugerð þessari. Niðurstöðurnar skulu flokkaðar, sbr. 12. gr., og skráðar á sérstakt matsblað.

Á matsblað skal jafnframt skrá hvenær mat er gert og fari endurmat ekki fram innan 18 mánaða fellur vistunarmatið úr gildi.

Þeir sem koma að framkvæmd vistunarmats skulu gæta fyllsta trúnaðar við meðferð upplýsinga.


11. gr.
Kynning vistunarmats.

Þegar mat á vistunarþörf liggur fyrir skal niðurstaða þess kynnt hinum aldraða og/eða aðstandendum hans. Frumrit matsblaðs og afrit skulu afhent þeirri stofnun sem viðkomandi óskar eftir að vistast á. Komi fleiri stofnanir til greina skal jafnframt sótt um vist þar og þeim afhent ljósrit af matsblaði ásamt upplýsingum um það hvar frumgögn er að finna. Loks ber að senda heimilislækni ljósrit af vistunarmati.


12. gr.
Vistunarskrá.

Þjónustuhópur aldraðra, í Reykjavík matshópur, skal á starfssvæði sínu halda sérstaka vistunarskrá yfir þá einstaklinga sem að loknu vistunarmati eru taldir hafa þörf fyrir vistun á stofnun.

Fari vistunarmat fram í öðru sveitarfélagi en því sem hinn aldraði á lögheimili í ber þeim er vistunarmatið gerir að tilkynna niðurstöður þess með því að senda afrit yfirlits- og matsblaðs, sbr. fylgiskjal með reglugerð þessari, til þjónustuhóps aldraðra þar sem hinn aldraði á lögheimili, í Reykjavík til matshóps.

Vistunarskrá byggir á eftirfarandi flokkun:
1. Einstaklingur þarfnast vistar í dvalarrými (sbr. 1. tölul. 14. gr. laga um málefni aldraðra).
2. Einstaklingur þarfnast vistar í hjúkrunarrými (sbr. 2. tölul. 14. gr. laga um málefni aldraðra).
3. Einstaklingur þarfnast sérstakra úrræða vegna heilabilunar.
4. Einstaklingur þarfnast annarra úrræða en vistunar.

Jafnframt skal metið og tekið fram í vistunarskrá hvort um sé að ræða þörf, brýna þörf eða mjög brýna þörf. Að mati loknu skal þjónustuhópur aldraðra, í Reykjavík matshópur, færa nafn hins aldraða á vistunarskrá.

Þjónustuhópur aldraðra, í Reykjavík matshópur, skal ársþriðjungslega senda heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti upplýsingar um fjölda einstaklinga á vistunarskrá og flokkun þeirra.


13. gr.
Ákvörðun um vistun.

Nú losnar vistrými á öldrunarstofnun og ákveður stjórn viðkomandi stofnunar þá hvaða einstaklingi verður boðið rýmið, nema sérstakur þjónustusamningur heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins við viðkomandi stofnun kveði á um annað. Óheimilt er að bjóða það öðrum en þeim sem sótt hafa um dvöl á viðkomandi stofnun og eiga þar gilt vistunarmat. Viðkomandi stofnun skal gæta þess að mat sé enn í gildi við innritun, sbr. 2. mgr. 10. gr.

Stofnanir skulu við veitingu vistrýma sjá til þess að þeir gangi fyrir sem lengst hafa beðið með mjög brýna eða brýna þörf samkvæmt vistunarmati.

Aldraðir, sem eru með mjög brýna eða brýna þörf fyrir vistun samkvæmt vistunarmati og dveljast á öldrunarlækningadeildum sjúkrahúsa, skulu til jafns við aðra eiga aðgang að vistrýmum.


14. gr.
Tilkynning um vistun.

Þegar vistun hefur verið ákveðin sendir stofnunin frumrit yfirlits- og matsblað til Tryggingastofnunar ríkisins ásamt tilkynningu um nýjan vistmann. Stofnun ber að senda afrit til þjónustuhóps aldraðra, í Reykjavík matshóps, þar sem vistmaðurinn á lögheimili og fellur hann þá af vistunarskrá.

Fylgi vistunarmat ekki tilkynningu stofnunar til Tryggingastofnunar ríkisins um vistun einstaklings getur Tryggingastofnun, að fenginni umsögn viðkomandi þjónustuhóps aldraðra, í Reykjavík matshóps, neitað að greiða dvalarkostnað vegna hlutaðeigandi einstaklings. Á það bæði við um stofnanir sem eru á föstum fjárlögum og daggjöldum.


III. KAFLI
Ýmis ákvæði.
15. gr.

Faghópur, skipaður af heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, skal hafa eftirlit með framkvæmd vistunarmats skv. II. kafla. Hópurinn skal skipaður tveimur öldrunarlæknum, hjúkrunarfræðingi, félagsráðgjafa, starfsmanni vistunarmats og starfsmanni öldrunarmála í heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti, sem jafnframt er formaður.


16. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 15. gr., sbr. 26. gr. laga nr. 125/1999 um málefni aldraðra, með síðari breytingum, öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 660/1995 um vistunarmat aldraðra með síðari breytingum.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 15. október 2001.

Jón Kristjánsson.
Davíð Á. Gunnarsson.


Fylgiskjal I.










Vistunarmat
aldraðra




















Nafn



Kennitala


Leiðbeiningar:





Fylgiskjal II.



Fylgiskjal III.





Þetta vefsvæði byggir á Eplica