Samgönguráðuneyti

490/1999

Reglugerð um takmarkanir á hávaða frá þotum sem fljúga undir hljóðhraða í almenningsflugi. - Brottfallin

1. gr.

Skilgreiningar.

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

Flugfélag er fyrirtæki sem stundar flutninga í lofti og hefur gilt flugrekstrarleyfi.

Flugrekstrarleyfi er leyfi sem útgefið er af ríki, sem ábyrgð ber á fyrirtæki og heimilar því flutninga í lofti á farþegum, pósti og/eða vörum gegn gjaldi, eins og skráð er í flugrekstrarleyfið.

Flugfélag á evrópska efnahagssvæðinu er flugfélag sem hefur gilt flugrekstrarleyfi sem gefið er út af einu aðildarríkjanna í samræmi við ákvæði reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2407/92, sjá auglýsingu í Stjórnartíðindum nr. 439/1994 um veitingu flugrekstrarleyfa til handa flugfélögum.

Evrópska efnahagssvæðið er hér átt við aðildarríki Evrópusambandsins ásamt ríkjum EFTA; Noregi, Íslandi og Lichtenstein sem undirritað hafa samning við Efnahagsbandalag Evrópu og Kola- og stálbandalag Evrópu, sbr. lög nr. 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið. Undanskilið yfirráðasvæði eru umdæmi aðildarríkja Evrópusambandsins handan hafsins, samkvæmt 227. gr. Rómarsáttmálans.

Allar þotur flugfélags sem fljúga undir hljóðhraða í almenningsflugi eru allar þotur í almenningsflugi sem flugfélag hefur til ráðstöfunar, annað hvort í krafti eignarhalds eða hvers konar leigusamninga sem gilda í ár hið minnsta.

Viðauki 16 við sáttmála um alþjóðaflugmál er viðauki 16, 1. bindi; "Hávaði frá flugvélum". Önnur útgáfa frá 1988.

2. gr.

Meginmarkmið og gildissvið.

Markmiðið með þessari reglugerð er að setja skorður við notkun þotna samkvæmt skilgreiningu í 3. gr.

Reglugerð þessi gildir um flugvélar ef hámarksmassi þeirra við flugtak er 34.000 kg. eða meira, eða flugvélar sem samkvæmt tegundarskírteini mega flytja fleiri en 19 farþega að undanskildum flugverjum.

3. gr.

Takmarkanir.

Tryggja skal að þotur í almenningsflugi sem fljúga undir hljóðhraða og hafa hreyfla með hjástreymishlutfall undir tveimur megi ekki athafna sig á flugvöllum á evrópska efnahagssvæðinu nema þær hafi fengið hávaðavottorð:

a) samkvæmt stöðlunum í 1. bindi, II. hluta, 3. kafla í 16. viðauka samþykktar um alþjóðaflugmál, 2. útg. (1988); eða

b) samkvæmt stöðlunum í 1. bindi, II. hluta, 2. kafla í 16. viðauka áðurnefndrar samþykktar, að því tilskildu að ekki séu liðin meira en 25 ár síðan þær fyrst fengu tegundarskírteini.

Tryggja skal að allar þotur í almenningsflugi sem fljúga undir hljóðhraða og athafna sig á flugvöllum á evrópska efnahagssvæðinu standist frá 1. apríl 2002 ákvæði a-liðar 1. mgr.

Yfirráðasvæði Evrópusambandsins nær ekki til umdæma handan hafsins samkvæmt 2. mgr. 227. gr. Rómarsáttmálans.

4. gr.

Undanþáguákvæði.

Flugvélar sem taldar eru upp í viðaukanum skulu undanþegnar ákvæðum a- og b-liðar 1. mgr. 3. gr. ef:

 a) slíkar þotur, með hávaðavottorð samkvæmt stöðlunum í 1. bindi, II. hluta, 2. kafla í 16. viðauka samþykktar um alþjóðaflugmál, 2. útg. (1988), hafa flogið til flugvalla á evrópska efnahagssvæðinu á 12 mánaða löngu viðmiðunartímabili milli 1986 og 1990 sem ákveðið er ásamt hlutaðeigandi ríkjum; og

 b) þær flugvélar voru á loftfaraskrá þróunarríkis sem nefnt er í viðaukanum, á viðmiðunarárinu og eru enn í notkun annað hvort beint eða samkvæmt hverskonar leigusamningi einstaklinga eða lögpersóna með staðfestu í því landi.

Undanþágan sem um getur í 1. mgr. gildir ekki ef flugvél er leigð einstaklingi eða lögpersónu með staðfestu í öðru landi en skráð er fyrir flugvélinni í viðaukanum.

5. gr.

Veita má flugvélum undanþágu frá 25 ára reglunni í b-lið 1. mgr. 3. gr., þó ekki í meira en þrjú ár samanlagt, ef flugfélag færir sönnur fyrir því að ella yrði áframhaldandi rekstur þess fyrir óhæfilegu tjóni.

6. gr.

Undanskilja skal frá 1. mgr. 3. gr. flugvélar sem standast ekki staðlana í 3. kafla 16. viðauka en má breyta þannig að þær standist þá, að því tilskildu:

 a) að tilskilinn breytingarbúnaðar sé til og hann sé í reynd fáanlegur fyrir viðkomandi flugvélategund;

 b) að flugvélar með slíkum búnaði standist staðlana í 3. kafla 16. viðauka samkvæmt ákvörðun í samræmi við tæknilega staðla og aðferðir sem aðildarríki Evrópusambandsins hafa samþykkt uns teknir hafa verið upp sameiginlegir staðlar og aðferðir á sambandsvísu;

 c) að flugfélagið hafi pantað búnaðinn fyrir 1. apríl 1994;

 d) að flugfélagið hafi fallist á fyrsta mögulega afhendingardag fyrir slíkar breytingar.

Veita má undanþágur frá 3. gr. vegna flugvéla sem hafa sögulegt gildi.

7. gr.

Veita má, á grundvelli meginreglunnar um eina undanþágu á hverja skráða flugvél, undanþágur frá ákvæðum 1. mgr. 3. gr. vegna flugvélar ef pöntuð hefur verið í stað hennar fyrir 1. apríl 1994 önnur flugvél sem stenst staðlana í 3. kafla 16. viðauka, að því tilskildu að flugfélagið hafi fallist á fyrsta mögulega afhendingardag.

8. gr.

Heimilt er að takmarka afskráningu flugvéla, sem uppfylla ekki staðla í 3. kafla 16. viðauka, við allt að 10% árlega af öllum þotum flugfélags á evrópska efnahagssvæðinu, sem eru í almenningsflugi og fljúga undir hljóðhraða.

Ekki skal beita 1. mgr. 3. gr. ef um er að ræða flugvélar sem eru enn á skrá ríkis á evrópska efnahagssvæðinu í samræmi við 1. mgr.

Ef ríki á evrópska efnahagssvæðinu hefur veitt undanþágu, áður en tilskipun ráðsins 98/20/EB gengur í gildi sem svarar til undanþágunnar sem lýst er í 1. og 2. mgr., fyrir flugvélar á skrá í þriðja landi sem eru í notkun í því aðildarríki getur undanþágan gilt áfram, að því tilskildu að flugfélagið uppfylli sett skilyrði.

9. gr.

Í einstökum tilvikum getur ríki leyft að flugvélar, sem ekki má nota á grundvelli annarra ákvæða í þessari reglugerð, séu notaðar tímabundið á flugvöllum á yfirráðasvæði þeirra.

Þessi undanþága ætti að einskorðast við:

 a) flugvélar sem notaðar eru á svo óalgengan hátt að ekki væri viturlegt að synja um tímabundna undanþágu;

 b) flugvélar sem er flogið tekjulaust til breytinga, viðgerða eða viðhalds.

10. gr.

Ríki sem veitir undanþágur samkvæmt 5.-8. gr. skal greina flugmálastjórnum á evrópska efnahagssvæðinu og Eftirlitsstofnun EFTA frá því og gera grein fyrir ástæðum fyrir ákvörðuninni.

Ríki skal viðurkenna undanþágur sem annað ríki evrópska efnahagssvæðisins veitir flugvélum á skrá hjá sér.

10. gr. a.

Breytingar á viðaukanum sem kunna að reynast nauðsynlegar til að tryggja fullt samræmi við viðmiðanir sem settar eru í 4. gr., skulu gerðar í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 10. gr. b.

10. gr. b.

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skal njóta aðstoðar nefndarinnar sem kveðið er á um í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3922/91 frá 16. des. 1991 um samræmingu á tæknikröfum og stjórnsýslumeðferð á sviði flugmála, sjá auglýsingu nr. 439/1994, enda starfi nefndin í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr.

Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti sínu á drögunum innan þeirra tímamarka sem formanni er heimilt að setja eftir því hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með þeim meirihluta sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. Rómarsáttmálans þegar um er að ræða ákvarðanir sem ráðinu ber að samþykkja að tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkja Evrópusambandsins í nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. Formaður greiðir ekki atkvæði.

a) Framkvæmdastjórnin skal samþykkja fyrirhugaðar ráðstafanir séu þær í samræmi við álit nefndarinnar.

b) Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki í samræmi við álit nefndarinnar, eða skili nefndin ekki áliti, ber framkvæmdastjórninni án tafar að leggja tillögu fyrir ráðið um þær ráðstafanir sem gera skal. Ráðið tekur ákvörðun með auknum meirihluta. Hafi ráðið ekki hafist handa innan þriggja mánaða frá því að tillagan var lögð fyrir það skal framkvæmdastjórnin samþykkja fyrirhugaðar ráðstafanir.

11. gr.

Refsiákvæði.

Brot gegn reglugerð þessari varðar refsingu skv. 141. gr. laga nr. 60/1998 um loftferðir.

12. gr.

Gildistaka o.fl.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 145. gr. laga nr. 60/1998 um loftferðir, sbr. VI. kafla og öðlast þegar gildi.

Reglugerðin er sett með hliðsjón af tilskipun ráðsins nr. 92/14/EBE frá 2. mars 1992 um skorður við notkun flugvéla sem falla undir 1. bindi, II. hluta, 2. kafla í 16. viðauka samþykktar um alþjóðaflugmál, 2. útg. (1988), tilskipun ráðsins nr. 98/20/EB frá 30. mars 1998 um breytingu á tilskipun 92/14/EBE og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar nr. 1999/28 frá 21. apríl 1999 um breytingu á viðauka við tilskipun ráðsins nr. 92/14/EBE.

Samgönguráðuneytinu, 8. júlí 1999.

Sturla Böðvarsson.

Halldór S. Kristjánsson.

 

VIÐAUKI

Skrá yfir undanþegin loftför skv. 4. gr. reglugerðarinnar.

ALSÍR

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20955

B727-2D6

7T-VEH

AIR ALGERIE

21053

B727-2D6

7T-VEI

AIR ALGERIE

21210

B727-2D6

7T-VEM

AIR ALGERIE

21284

B727-2D6

7T-VEP

AIR ALGERIE

20884

B737-2D6

7T-VEG

AIR ALGERIE

21063

B737-2D6

7T-VEJ

AIR ALGERIE

21064

B737-2D6

7T-VEK

AIR ALGERIE

21065

B737-2D6

7T-VEL

AIR ALGERIE

21211

B737-2D6

7T-VEN

AIR ALGERIE

20650

B737-2D6

7T-VED

AIR ALGERIE

21285

B737-2D6

7T-VEQ

AIR ALGERIE

LÝÐVELDIÐ KONGÓ

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20200

B707-329C

9Q-CBW

SCIBE AIRLIFE

DÓMINÍSKA LÝÐVELDIÐ

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

19767

B707-399C

HI-422CT

DOMINICANA DE AVIACIÓN

EGYPTALAND

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

19916

B707-328C

SU-PBB

AIR MEMPHIS

21194

B737-266

SU-AYK

EGYPT AIR

21195

B737-266

SU-AYL

EGYPT AIR

21227

B737-266

SU-AYO

EGYPT AIR

ÍRAK

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20889

B707-370C

YI-AGE

IRAQI AIRWAYS

20892

B737-270C

YI-AGH

IRAQI AIRWAYS

20893

B737-270C

YI-AGI

IRAQI AIRWAYS

LÍBANON

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20259

B707-3B4C

OD-AFD

MEA

19589

B707-323C

OD-AHC

MEA

19515

B707-323C

OD-AHD

MEA

20170

B707-323B

OD-AHF

MEA

19516

B707-323C

OD-AHE

MEA

19104

B707-327C

OD-AGX

TMA

19105

B707-327C

OD-AGY

TMA

18939

B707-323C

OD-AGD

TMA

19214

B707-331C

OD-AGS

TMA

19269

B707-321C

OD-AGO

TMA

19274

B707-321C

OD-AGP

TMA

LÍBERÍA

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

45683

DC8F-55

EL-AJO

LIBERIA WORLD AIRLINES

LÍBÝA

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20245

B727-224

5A-DAI

LIBYAN ARAB AIRLINES

21051

B727-2L5

5A-DIB

LIBYAN ARAB AIRLINES

21052

B727-2L5

5A-DIC

LIBYAN ARAB AIRLINES

21229

B727-2L5

5A-DID

LIBYAN ARAB AIRLINES

21230

B727-2L5

5A-DIE

LIBYAN ARAB AIRLINES

MÁRITANÍA

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

11093

F28-4000

5T-CLG

AIR MAURITANIE

NÍGERÍA

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

18809

B707-338C

5N-ARQ

DAS AIR CARGO

PAKISTAN

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20488

B707-340C

AP-AXG

PIA

SÁDÍ-ARABÍA

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20574

B737-268C

HZ-AGA

SAUDIA

20575

B737-268C

HZ-AGB

SAUDIA

20576

B737-268

HZ-AGC

SAUDIA

20577

B737-268

HZ-AGD

SAUDIA

20578

B737-268

HZ-AGE

SAUDIA

20882

B737-268

HZ-AGF

SAUDIA

20883

B737-268

HZ-AGG

SAUDIA

SVASÍLAND

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

45802

DC8F-54

3D-AFR

AFRICAN INTERNATIONAL

AIRWAYS (PTY) Ltd.

 

 

 

46012

DC8F-54

3D-ADV

AFRICAN INTERNATIONAL

AIRWAYS (PTY) Ltd

 

 

 

TÚNIS

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

20545

B727-2H3

TS-JHN

TUNIS AIR

20948

B727-2H3

TS-JHQ

TUNIS AIR

21179

B727-2H3

TS-JHR

TUNIS AIR

21235

B727-2H3

TS-JHT

TUNIS AIR

ÚGANDA

Flugvél

Teg. nr.

Gerð

Skráning

Flugfélag

19821

B7O7-379C

5X-JEF

DAIRO AIR SERVICE

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica