Fjármálaráðuneyti

599/1999

Reglugerð um breyting á reglugerð nr. 50/1993, um bókhald og tekjuskráningu virðisaukaskattskyldra aðila, með síðari breytingum

1. gr.

Á eftir 1. málsl. 1. mgr. 4. gr. kemur nýr málsliður svohljóðandi:

Þegar um er að ræða rafrænan sölureikning skal reikningurinn uppfylla ákvæði 2. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 598/1999, um rafrænt bókhald, geymslu rafrænna gagna og lágmarkskröfur til rafrænna bókhaldskerfa.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. mgr. 4. gr.:

a. Í stað orðsins "söluuppgjörsblað" kemur: söluuppgjörsyfirlit.

b. Við málsgreinina bætist nýr málsliður er orðist svo: Þegar um er að ræða rafrænan sölureikning skal ákvæði um frumrit, samrit og eintak í réttri röð eða söluuppgjörsyfirlit teljast uppfyllt þegar farið er eftir ákvæðum I. kafla reglugerðar nr. 598/1999.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 2. og 3. mgr. 5. gr. A:

a. Í stað orðsins "söluuppgjörsblað" í 1. og 2. málsl. 2. mgr.: og 3. mgr. kemur: söluuppgjörsyfirlit.

b. Í stað orðsins "áritað" í 2. mgr. kemur: staðfest.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 5. mgr. 8. gr.:

a. Í stað orðsins "kassakvittun" kemur: greiðslukvittun sjóðvélar.

b. Á eftir 4. málslið kemur nýr málsliður svohljóðandi: Þegar notuð er sjóðvél sem hefur rafræna dagbók í stað innri strimils, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 9. gr., er fullnægjandi að seljandi afhendi kaupanda greiðslukvittun sjóðvélar í stað reiknings enda skal greiðslukvittun sjóðvélar að formi og efni fullnægja kröfum 4. og 5. gr.

c. Í stað fjárhæðarinnar "3000 kr." kemur: 6000 kr.

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr.:

a. Í stað orðsins "kassakvittun viðskiptamanns" í 1. tölul. 1. mgr. kemur: greiðslukvittun sjóðvélar.

b. Á eftir orðunum "Innri strimli" í 2. tölul. 1. mgr. kemur: eða rafrænni dagbók.

c. Við greinina bætist ný málsgrein sem orðast svo:

Öryggisafrit af rafrænni skráningu dagbókar, sbr. 2. tölul. 1. mgr., skal tekið í lok hvers starfsdags.

6. gr.

Orðin: "eftir skjölum sem flutt eru á milli tölva og" í 1. mgr. 10. gr. falla brott.

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 12. gr.:

a. Í stað orðanna "útsláttarstrimli vélarinnar" í 1. málsl. 1. mgr. kemur: dagsöluyfirliti sjóðvélar.

b. Í stað orðsins "söluuppgjörsblað" í 1. málsl. kemur: söluuppgjörsyfirlit

c. Í stað orðsins "söluuppgjörsblaði" í 3. málsl. kemur: söluuppgjörsyfirliti

d. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: Þá skal einnig koma fram á dagsöluyfirliti sjóðvélar eða á söluuppgjörsyfirliti:

1.

Dagsetning.

2.

Fjöldi opnana fjárhirslu sjóðvélar án skráningar sölu.

3.

Heildarfjöldi afgreiðslna úr sjóðvél.

4.

Heildarsala samkvæmt hverjum teljara fyrir sig.

5.

Uppsöfnuð fjárhæð sem sýnir heildarsölu þá sem slegin hefur verið inn frá upphafi (grand total) og stöðu teljarans við hvert söluuppgjör.

e. Í stað orðsins "árituð" í 2. mgr. kemur: staðfesta.

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 15. gr.:

a. Í stað orðanna "frumrit gíróseðla og afreikningar" í 2. málsl. 1. mgr. kemur: frumrit gíróseðla, afreikningar og rafrænir sölureikningar.

b. Á eftir orðinu "sölureiknings" í 4. málsl. 1. mgr. kemur: fullnægjandi rafrænn sölureikningur.

c. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður svohljóðandi: Þegar um er að ræða rafrænan sölureikning skal ákvæðið um áritað frumrit teljast uppfyllt ef áritað prentað eintak reikningsins liggur fyrir hjá hverjum aðila kaupanna ásamt greinargerðinni.

9. gr.

Í stað orðsins "söluuppgjörsblaði" í 19. gr. kemur: söluuppgjörsyfirliti.

10. gr.

Á eftir orðunum "frumrit reikningsins" í 1. mgr. 21. gr. kemur: eða áritað prentað eintak rafræns sölureiknings.

11. gr.

2. mgr. 23. gr. orðast svo: Tekjur og gjöld skal aðgreina í bókhaldi á aðskilda reikninga eftir skatthlutföllum.

12. gr.

Við 32. gr. bætist ný málsgrein svohljóðandi:

Öryggisafrit rafræns bókhalds og rafrænna bókhaldsgagna skal taka reglulega samkvæmt viðurkenndum verklagsreglum og í samræmi við umfang viðskiptanna. Verklagsreglur þessar skulu liggja fyrir í gögnum bókhaldsins og skal staðfest að hægt sé að endurlbyggja gögnin með öryggisafritunum. Skulu öryggisafritin varðveitt í tryggri geymslu á mismunandi stöðum og vera aðgengileg fyrir opinbert eftirlit þegar þess er krafist. Þá skulu vera fyrir hendi leiðbeiningar og greinargóð lýsing á því hvernig nálgast megi þau gögn sem öryggisafritin geyma með rafrænum hætti.

13. gr.

33. gr. fellur brott.

14. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 2. mgr. 21. gr., 23. gr. og 49. gr. laga nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytinum öðlast þegar gildi.

Fjármálaráðuneytinu, 6. september 1999.

Geir H. Haarde.

Maríanna Jónasdóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica