Félagsmálaráðuneyti

570/2000

Reglugerð um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur. - Brottfallin

570/2000

REGLUGERÐ
um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur.

I. KAFLI
Gildissvið, markaðssetning og frjáls dreifing.
1. gr.

1. Reglugerð þessi gildir um lyftur sem eru notaðar til frambúðar í byggingum og mannvirkjum. Hún gildir einnig um öryggisíhluta í slíkar lyftur sem eru taldir upp í IV. viðauka.

2. Í þessari reglugerð merkir "lyfta" búnað sem þjónar ákveðnum hæðum, með stól sem fer eftir föstum brautum er halla meira en 15 gráður frá láréttu plani og eiga að flytja:
– fólk,
– fólk og vörur,

– einungis vörur ef stóllinn er aðgengilegur, það er að segja einstaklingur getur auðveldlega farið inn í hann, og með stjórntækjum innan í eða innan seilingar fyrir þann sem stendur inni.

Lyftur sem fara ákveðnar leiðir, jafnvel þótt ekki sé eftir föstum brautum, falla undir gildissvið þessarar reglugerðar, t.d. skæralyftur.

3. Reglugerðin gildir ekki um:
– togbrautir, að meðtöldum togbrautum á spori, til fólksflutninga á vegum hins opinbera eða einkaaðila,
– sérhannaðar og sérsmíðaðar lyftur fyrir her eða lögreglu,
– vindubúnað í námum,
– sviðslyftur,
– lyftur sem er komið fyrir í flutningakerfum,
– lyftur tengdar vélum og lyftur sem eru einungis ætlaðar til að komast á vinnustað,
– tannhjólabrautir,
– byggingarlyftur til fólksflutninga eða fólks- og vöruflutninga.

4. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

– "sá sem annast uppsetningu lyftu": einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á hönnun, framleiðslu, uppsetningu og markaðssetningu lyftunnar og merkir með CE-merki og útbýr EB-samræmisyfirlýsingu,
– "markaðssetning lyftu" telst eiga sér stað þegar sá sem annast uppsetningu lyftu hefur hana í fyrsta sinn tiltæka fyrir notandann,
– "öryggisíhluti": íhluti talinn upp í IV. viðauka,
– "framleiðandi öryggisíhluta": einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á hönnun og framleiðslu öryggisíhlutanna, merkir með CE-merki og útbýr EB-samræmisyfirlýsingu,
– "sýnieintak lyftu": dæmigert eintak af lyftu og skulu tækniskjöl hennar sýna á hvern hátt grunnöryggiskröfum verður fullnægt í lyftum sem eru eins og sýnieintakið, skilgreint með hlutlægum breytum, og í eru notaðir sams konar öryggisíhlutar.

Í tækniskjali skal tilgreina skýrt allan leyfilegan mismun (með hámarks- og lágmarksgildum) milli sýnieintaks og lyftna sem framleiddar eru á grundvelli sýnieintaksins.
Leyfilegt er að sýna samsvörun margs konar búnaðar með útreikningi og/eða á grundvelli hönnunaráætlana til að fullnægja grunnöryggiskröfum.

5. Þegar sérreglur gilda að hluta eða öllu leyti um hættur sem fylgja lyftum, sem um getur í þessari reglugerð, gildir þessi reglugerð ekki að því er varðar þessar lyftur og slíkar hættur um leið og sérreglurnar öðlast gildi.


2. gr.

1. Óheimilt er að markaðssetja og taka í notkun lyftur og öryggisíhluta sem falla undir þessa reglugerð nema að tryggt sé að heilsu og öryggi manna og, þar sem við á, öryggi eigna stafi ekki hætta af þeim lyftum og öryggisíhlutum sem þeir eru settir í þegar uppsetning þeirra er með réttum hætti, þeim haldið við sem skyldi og notkun þeirra er í ráðgerðum tilgangi.

2. Sá sem ber ábyrgð á vinnu við byggingar eða mannvirki og sá sem annast uppsetningu lyftu skulu annars vegar veita hvor öðrum nauðsynlegar upplýsingar og hins vegar grípa til viðeigandi aðgerða til að tryggja að lyftan vinni eðlilega og sé örugg í notkun.

3. Aðilar samkvæmt 2. mgr. skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að í lyftustokkum séu ekki önnur rör, leiðslur eða útbúnaður en þörf er á vegna starfrækslu og öryggis lyftunnar.

4. Ákvæði þessarar reglugerðar breyta ekki rétti Vinnueftirlitsins, með fyrirvara um 1., 2. og 3. mgr., til að samþykkja kröfur sem það telur nauðsynlegar fólki til verndar þegar viðkomandi lyftur eru teknar í notkun eða gagn haft af þeim, að því tilskildu að það hafi ekki í för með sér neinar þær breytingar á lyftunum sem ekki eru tilgreindar í þessari reglugerð.

5. Vinnueftirlitið kemur ekki í veg fyrir sýningu, svo sem á kaupstefnum, vörusýningum eða kynningum, á lyftum og öryggisíhlutum sem fullnægja ekki gildandi ákvæðum, svo fremi það sé tekið skýrt fram á áberandi skilti að slíkar lyftur eða öryggisíhlutar fullnægi ekki ákvæðum og séu ekki til sölu fyrr en sá sem annast uppsetningu lyftnanna, framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan EES hafi fært þau til samræmis við ákvæðin. Gera skal nægilegar varúðarráðstafanir til að tryggja öryggi manna meðan sýningar standa yfir.


3. gr.

1. Lyftur sem falla undir þessa reglugerð skulu fullnægja grunnkröfum um heilsuvernd og öryggi sem tilgreindar eru í I. viðauka.

2. Öryggisíhlutar sem falla undir þessa reglugerð skulu fullnægja grunnkröfum um heilsuvernd og öryggi sem tilgreindar eru í I. viðauka eða tryggja að lyfturnar sem þeir eru settir í fullnægi grunnkröfunum.


4. gr.

1. Heimilt er án hindrana og takmarkana að lyftur og/eða öryggisíhlutar sem fullnægja ákvæðum þessarar reglugerðar verði sett á markað eða tekin í notkun.

2. Heimilt er án hindrana og takmarkana að íhlutar séu settir á markað þegar framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan Evrópska efnahagssvæðisins lýsir yfir að ætlunin sé að setja þá í lyftu sem fellur undir þessa reglugerð.


5. gr.

1. Litið er svo á að lyftur og öryggisíhlutar með CE-merkingu og EB-samræmisyfirlýsingu, sem um getur í II. viðauka, séu í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar og einnig í samræmi við reglur um samræmismat sem mælt er fyrir um í II. kafla.
Séu samhæfðir staðlar ekki til ber að gera allar ráðstafanir sem teljast nauðsynlegar til að vekja athygli hlutaðeigandi aðila á þeim landsstöðlum og tækniforskriftum sem í gildi eru og teljast mikilvæg eða viðeigandi til að rétt sé staðið að því að uppfylla grunnkröfurnar í I. viðauka um heilsuvernd og öryggi.

2. Þegar ákvæði samhæfðs staðals eru tekin upp í landsstaðal, og vísun til hans birt í Stjórnartíðindum EB, og slíkur landsstaðall fjallar um eina eða fleiri af grunnkröfunum um heilsuvernd og öryggi:

– skal ganga út frá því að lyfta sem er smíðuð í samræmi við hann uppfylli viðeigandi grunnkröfur,

eða

– út frá því að öryggisíhlutar sem eru smíðaðir í samræmi við hann tryggi að lyfta sem þeir eru rétt settir í fullnægi viðeigandi grunnkröfum.

II. KAFLI
Reglur um samræmismat.
6. gr.

1. Áður en öryggisíhluti, sem um getur í IV. viðauka, er settur á markað skal framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan EES:

a) i) annaðhvort leggja fram sýnieintak af öryggisíhlutanum fyrir EB-gerðarprófun í samræmi við V. viðauka og framleiðsluprófanir hjá tilkynntum aðila í samræmi við XI. viðauka;
ii) eða leggja fram sýnieintak af öryggisíhluta fyrir EB-gerðarprófun í samræmi við V. viðauka og nota gæðatryggingarkerfi í samræmi við VIII. viðauka til að prófa framleiðsluvöru;

iii) eða nota heildstætt gæðatryggingarkerfi í samræmi við IX. viðauka;

b) festa CE-merkið á hvern öryggisíhluta og gefa út samræmisyfirlýsingu með upplýsingum sem taldar eru upp í II. viðauka og taka tillit til forskrifta í þeim viðauka sem stuðst er við (VIII., IX. eða XI. viðauka, eftir því sem við á);
c) varðveita afrit af samræmisyfirlýsingunni í 10 ár frá þeim degi að framleiðslu öryggisíhlutanna er hætt.

2. Áður en lyfta er markaðssett skal hún hafa farið í gegnum eitt af eftirfarandi ferlum:

i) hafi hún verið hönnuð í samræmi við lyftu sem er EB-gerðarprófuð eins og um getur í V. viðauka skal hún annaðhvort smíðuð, sett upp og prófuð með því að:

– láta fara fram lokaskoðun eins og um getur í VI. viðauka, eða
– nota gæðatryggingarkerfið sem um getur í XII. viðauka, eða
– nota gæðatryggingarkerfið sem um getur í XIV. viðauka.
Heimilt er að nota sömu lyftuna að því er varðar aðferðir við hönnun og smíði annars vegar og uppsetningu og prófun hins vegar;

ii) eða hafi hún verið hönnuð í samræmi við sýnieintak lyftunnar sem er EB-gerðarprófað, eins og um getur í V. viðauka, smíðuð, sett upp og prófuð með því að:

– láta fara fram lokaskoðun eins og um getur í VI. viðauka, eða
– nota gæðatryggingarkerfi sem um getur í XII. viðauka, eða
– nota gæðatryggingarkerfi sem um getur í XIV. viðauka;

iii) eða hafi hún verið hönnuð í samræmi við lyftu sem gæðatryggingarkerfi samkvæmt XIII. viðauka var notað fyrir, og hönnunin könnuð að auki ef sú síðarnefnda er ekki fullkomlega í samræmi við samhæfðu staðlana, smíðuð, sett upp og prófuð með því enn fremur að:

– láta fara fram lokaskoðun eins og um getur í VI. viðauka, eða
– nota gæðatryggingarkerfi sem um getur í XII. viðauka, eða
– nota gæðatryggingarkerfi sem um getur í XIV. viðauka;
iv) eða hafi hún verið einingarsannprófuð samkvæmt X. viðauka hjá tilkynntum aðila;

v) eða hafi hún verið metin samkvæmt gæðatryggingarkerfinu í samræmi við XIII. viðauka og hönnunin könnuð að auki ef sú síðarnefnda er ekki fullkomlega í samræmi við samhæfðu staðlana.

Í áðurgreindum tilvikum sem um getur í i-, ii- og iii-lið hér að framan skal sá sem ber ábyrgð á hönnun útvega þeim sem ber ábyrgð á smíði, uppsetningu og prófun öll nauðsynleg skjöl og upplýsingar til að hinn síðarnefndi geti gegnt hlutverki sínu af fullkomnu öryggi.

3. Í öllum tilvikum sem um getur í 2. mgr.:

– skal sá sem annast uppsetningu festa CE-merkið á lyftuna og gefa út samræmisyfirlýsingu með upplýsingum sem eru skráðar í II. viðauka og taka tillit til forskrifta í þeim viðauka sem stuðst er við (VI., X., XII., XIII. eða XIV. viðauka, eftir því sem við á);
– skal sá sem annast uppsetningu varðveita afrit af samræmisyfirlýsingunni í tíu ár frá þeim degi sem lyftan er markaðssett,
– getur Vinnueftirlit ríkisins lagt fram beiðni um að fá afrit af samræmisyfirlýsingu og skýrslum um prófanir, sem eru liður í lokaskoðun, frá þeim sem annast uppsetningu.

4. a) Ef lyfturnar eða öryggisíhlutarnir falla undir ákvæði annarra reglna, sem taka til annarra þátta og kveða einnig á um áfestingu CE-merkisins, skal koma fram á merkinu að lyftan eða öryggisíhlutinn teljist einnig vera í samræmi við ákvæði þessara reglna.
b) Heimili ein eða fleiri þessara reglna framleiðanda að velja hvaða fyrirkomulag hann notar á aðlögunartíma skal CE-merkið samt sem áður aðeins gefa til kynna að lyftan eða öryggisíhlutinn sé í samræmi við þær reglur sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar eða framleiðandi öryggisíhluta kýs að nota. Í þessu tilviki skulu vísanir til þeirra reglna sem er beitt, eins og þær eru birtar í Stjórnartíðindum EB, koma fram í þeim skjölum, auglýsingum eða fyrirmælum sem krafist er í reglunum og fylgja lyftunni eða öryggisíhlutanum.

5. Ef hvorki sá sem annast uppsetningu lyftunnar né framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan EES efna kvaðir framangreindra málsgreina falla þær á þann sem setur lyftuna eða öryggisíhlutann á markað. Sömu kvaðir hvíla á þeim sem framleiðir lyftuna eða öryggisíhlutann til eigin nota.


III. KAFLI
CE-merki.
7. gr.

1. CE-merkið skal samanstanda af upphafsstöfunum "CE". Í III. viðauka er birt fyrirmynd að merkinu sem ber að nota.

2. CE-merki skal festa greinilega á hvern lyftustól í samræmi við 5. lið I. viðauka þannig að það sé greinilegt og læsilegt og á hvern öryggisíhluta sem er talinn upp í IV. viðauka eða, ef það er ekki hægt, á skilti sem er óaðskiljanlegur hluti öryggisíhlutans.

3. Bannað er að festa á lyftur eða öryggisíhluta merki sem geta veitt þriðju aðilum villandi upplýsingar um þýðingu og útfærslu CE-merkisins. Heimilt er að festa hvaða önnur merki sem er á lyftur og öryggisíhluta að því tilskildu að CE-merkið verði ekki ógreinilegra eða óhægara um vik að lesa áletrun þess.


IV. KAFLI
Lyftur sem þegar eru í notkun.
8. gr.

Grípa skal til nauðsynlegra aðgerða til að bæta öryggi þeirra lyftna sem þegar eru í notkun með því að uppfylla þau grundvallaratriði sem tilgreind eru í XV. viðauka.


V. KAFLI
Ýmis ákvæði.
9. gr.

1. Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með framkvæmd þessarar reglugerðar. Það getur þó samþykkt aðra aðila til þess að fara með slíkt eftirlit að hluta eða öllu leyti, sbr. 1. mgr. 80. gr. laga nr. 46/1980, og fylgist þá með eftirliti slíkra aðila.

2. Nú hefur Vinnueftirlitið rökstuddan grun um að öryggi eða heilsu manna stafi hætta af einhverri gerð búnaðar þó hann uppfylli kröfur þessarar reglugerðar og viðkomandi sérreglna og er því þá heimilt að banna markaðssetningu og notkun þess búnaðar um tíma eða setja sérstök skilyrði fyrir slíku.


10. gr.

Ábyrgð á skyldum samkvæmt þessari reglugerð ber framleiðandi, umboðsaðili, innflytjandi, sá er annast uppsetningu lyftu, hönnuður, verktaki, viðgerðaraðili auk atvinnurekanda, verkstjóra og starfsmanna samkvæmt IV. kafla laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum.


VI. KAFLI
Áfrýjun úrskurða.
11. gr.

Um áfrýjun á ákvörðunum og úrskurðum sem byggjast á þessari reglugerð gilda ákvæði 98. gr. laga nr. 46/1980.


VII. KAFLI
Refsiákvæði.
12. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 99. gr. laga nr. 46/1980.


VIII. KAFLI
Gildistaka.
13. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 3. mgr. 3., 34., 38. og 47. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum að fengnum tillögum stjórnar Vinnueftirlits ríkisins. Reglugerðin er sett með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og tilskipun 95/16/EB um samræmingu á lögum aðildarríkjanna varðandi lyftur, sbr. einnig tilmæli 95/216/EB um að bæta öryggi lyftna sem þegar eru í notkun. Reglugerðin er hér með staðfest og öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi reglur nr. 504/1994 um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur, sbr. þó ákvæði 14. gr.


Ákvæði til bráðabirgða.
14. gr.

Fyrir þær lyftur sem gerður hefur verið samningur um kaup og uppsetningu á fyrir gildistöku reglugerðar þessarar gilda reglur nr. 504/1994 um fólkslyftur og fólks- og vörulyftur til viðbótar við aðrar gildandi reglur um skráningu, eftirlit og umsjón með lyftum og lyftubúnaði til fólks- og vöruflutninga.


Félagsmálaráðuneytinu, 25. júlí 2000.

Páll Pétursson.
Elín Blöndal.I. VIÐAUKI
GRUNNKRÖFUR UM HEILSUVERND OG ÖRYGGI Í TENGSLUM
VIÐ HÖNNUN OG SMÍÐI LYFTNA OG ÖRYGGISÍHLUTA.

ALMENNAR ATHUGASEMDIR
1. Kvaðir þær sem mælt er fyrir um í grunnkröfum um heilsuvernd og öryggi gilda aðeins ef hættuástand skapast þegar lyftan eða öryggisíhlutinn er notaður með þeim hætti sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar eða framleiðandi öryggisíhlutanna gerir ráð fyrir.

2.

Fullnægja ber grunnkröfum um heilsuvernd og öryggi sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð skilyrðislaust. Í ljósi núverandi tæknikunnáttu kann þó að vera ógerlegt að ná þeim markmiðum sem stefnt er að með kröfunum. Sé svo skal leitast við af fremsta megni að hanna og smíða lyftur og öryggisíhluta þannig að þau komist sem næst þessum markmiðum.

3.

Framleiðanda öryggisíhluta og þeim sem annast uppsetningu lyftunnar er skylt að meta hættuaðstæður til þess að geta greint þá hættu sem tengist framleiðsluvörum þeirra; þeim ber að sjá til þess að hönnun og smíði þeirra taki mið af slíku mati.

4.

Grunnkröfur sem mælt er fyrir um í gildandi reglugerð um viðskipti með byggingavörur (nú reglugerð nr. 431/1994) og ekki er að finna í þessari reglugerð gilda um lyftur í samræmi við 14. gr.

1. ALMENNT
1.1. Beiting gildandi reglna um vélar og tæknilegan búnað (nú reglur nr. 580/1995).
Ef umrædd hætta er fyrir hendi og ekki er fjallað um hana í þessum viðauka gilda grunnkröfur um heilsuvernd og öryggi í I. viðauka gildandi reglna um vélar og tæknilegan búnað. Grunnkrafan í lið 1.1.2 í I. viðauka reglnanna gildir í öllum tilvikum.

1.2.

Lyftustóll.
Lyftustóllinn skal hannaður og smíðaður þannig að rými og styrkur séu nægileg fyrir þann hámarksfjölda persóna og þá skráðu burðargetu sem sá sem annast uppsetningu ákveður.
Stóll í fólkslyftum skal hannaður og smíðaður, ef stærð leyfir, þannig að hann útiloki ekki eða hindri aðgengi hreyfihamlaðra og að honum megi breyta eftir þörfum til að auðvelda aðgengi þeirra.

1.3.

Upphengjur og stoðir.
Upphengjur og/eða stoðir stólsins, festingar hans og tengihluta þeirra skal velja og hanna svo að fullnægjandi heildaröryggi sé tryggt og líkur til þess að stóllinn falli séu hverfandi með hliðsjón af notkunarástandi.
Ef notaðir eru strengir eða keðjur til að hengja stólinn upp verða að vera í það minnsta tveir aðskildir strengir eða keðjur, hvor á sinni festingu. Strengirnir og keðjurnar mega ekki vera samsett eða skeytt saman nema festing eða gerð lykkju krefjist þess.

1.4.

Hleðslutakmörk (þar með talin hraðastilling).
1.4.1. Hanna ber lyftur, smíða og setja upp þannig að þær fari ekki í gang með venjulegum hætti ef farið er fram yfir leyfilega þyngd.
1.4.2. Lyftur skulu búnar hraðastilli.
Þessar kröfur eiga ekki við um lyftur með drifkerfi sem kemur í veg fyrir of mikinn hraða.
1.4.3. Hraðlyftur skulu hafa búnað sem gerir kleift að fylgjast með og takmarka hraða.
1.4.4. Lyftur knúnar núningstrissum skulu hannaðar þannig að stöðugleiki dráttarstrengjanna á trissunni sé tryggður.

1.5.

Vélbúnaður.
1.5.1. Hver fólkslyfta skal hafa eigin lyftibúnað. Þessi krafa á ekki við um lyftur ef annar stóll er til mótvægis.
Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal tryggja að ekki sé hægt að komast að vélbúnaði hennar og tengdum búnaði nema til viðhalds og í neyðartilvikum.

1.6.

Stjórntæki.
1.6.1. Stjórntæki lyftu sem ætluð eru fylgdarlausu hreyfihömluðu fólki skal hanna og staðsetja samkvæmt því.
1.6.2. Koma skal skýrt fram hvert hlutverk stjórntækja er.
1.6.3. Heimilt er að nota sameiginlegt kallkerfi fyrir lyftuhóp eða tengja kallkerfi þeirra saman.
1.6.4. Setja skal upp rafbúnað og tengja þannig að:
– útilokað sé að ruglast á honum og rásum sem ekki tengjast lyftunni beint,
– hægt sé að tengja/rjúfa aflgjafa þegar lyftan er hlaðin,
– hreyfingar lyftunnar velti á rafrænum öryggisbúnaði í sérstakri öryggisrafrás,
– bilun í rafkerfi skapi ekki hættu.

2. HÆTTA SEM FÓLK ER Í UTAN LYFTUSTÓLS
2.1. Hanna skal lyftu og smíða þannig að rýmið sem stóllinn fer um sé óaðgengilegt nema til viðhalds eða í neyðartilvikum. Áður en farið er inn í rýmið skal koma í veg fyrir eðlilega notkun lyftunnar.

2.2.
Hanna skal lyftu og smíða þannig að engin hætta sé á að viðkomandi klemmist þegar stóllinn er á ystu mörkum.
Þetta er hægt með því að hafa autt rými eða afdrep utan ystu marka.
Ef útilokað er samt sem áður að koma þessari lausn við í sérstökum tilvikum, það er í byggingum sem hafa þegar verið reistar, má grípa til annarra viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir að hætta skapist. Aðildarríki innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) skulu þá eiga þess kost að veita samþykki sitt fyrirfram.

2.3.
Á stigapöllum þar sem gengið er inn og út úr lyftustól skulu vera dyr með nægjanlegu kraftrænu viðnámi fyrir fyrirhugaða notkun.
Lokunarbúnaður skal við eðlilega notkun koma í veg fyrir:
– að lyftustóll færist úr stað, hvort heldur sem er af ásetningi eða fyrir slysni, nema allar palldyr séu lokaðar og læstar,
– að palldyr opnist á meðan lyftustóll er á ferð og ekki við stigapall.
Þó er tilfærsla fyrir opnum palldyrum leyfileg á tilgreindum svæðum með því skilyrði að hraða sé stjórnað.

3.

HÆTTUR INNI Í LYFTUSTÓL
3.1. Lyftustóll skal vera algerlega lokaður með veggjum í fullri hæð, gólfi og lofti og dyrum í fullri hæð; loftræstiop eru þó leyfileg. Dyrnar skulu hannaðar þannig og uppsettar að stóllinn hreyfist einungis þegar dyrnar eru lokaðar og að hann stöðvist þegar þær opnast, nema þegar um tilfærslu er að ræða sem um getur í þriðju undirgrein liðar 2.3.
Stóldyr skulu haldast lokaðar og læstar ef lyftan stöðvast á milli hæða þar sem hætta er á falli milli stóls og lyftustokks eða þar sem enginn lyftustokkur er.

3.2.

Ef rafmagn fer af eða íhlutar bila skal lyftan hafa búnað sem kemur í veg fyrir óhindrað fall eða stjórnlausa hreyfingu stóls upp á við.
Búnaður sem kemur í veg fyrir óhindrað fall lyftustóls skal ekki vera í neinum tengslum við upphengibúnað hans.
Fyrrnefndur búnaður verður að geta stöðvað lyftustól með skilgreinda hámarksþyngd og á þeim hámarkshraða sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar gerir ráð fyrir. Búnaðurinn má ekki hægja svo skyndilega á ferðinni að farþegar bíði skaða af, sama hver byrðin er.

3.3.

Koma skal höggdeyfi fyrir milli botns lyftustokksins og stólgólfsins.
Í því tilviki skal mæla auða rýmið, sem um getur í lið 2.2., með höggdeyfinn í samþjappaðri stöðu.
Þessi krafa gildir ekki um lyftur með stól sem kemst ekki inn í auða rýmið sem um getur í lið 2.2. sakir þess með hvaða hætti drifkerfi lyftunnar er hannað.

3.4.

Hanna ber lyftur og smíða þannig að ekki sé hægt að koma þeim á hreyfingu nema búnaðurinn sem kveðið er á um í lið 3.2. sé í virkri stöðu.

4.

ÖNNUR HÆTTA
4.1. Séu palldyr og stóldyr eða báðar þessar dyr vélbúnar skulu þær hafa búnað sem kemur í veg fyrir að fólki sé hætt við að klemmast þegar hurðir hreyfast.
Palldyr sem eiga að vera hluti af brunavörnum hússins, einnig þær sem eru að hluta til úr gleri, skulu nægilega eldþolnar, það er heilar og hvað varðar einangrunareiginleika (eldur breiðist ekki út) og hitaútbreiðslu (hitageislun).
Mótvægi skal þannig fyrir komið að útilokað sé að það rekist í lyftustólinn eða falli á hann.

4.4.

Lyftur skulu hafa búnað sem gerir kleift að frelsa og hjálpa fólki út sem er fast í lyftustól.

4.5.

Í lyftustólum skal vera kerfi sem gerir gagnkvæm samskipti möguleg og kleift að halda föstu sambandi við björgunarþjónustu.

4.6.

Lyftur skal hanna þannig og smíða að þær geti lokið ferð en ekki svarað ef ný boð eru gefin fari hitinn í lyftuvél yfir það hámark sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar gerir ráð fyrir.

4.7.

Lyftustóla skal hanna þannig og smíða að nægileg loftræsting sé fyrir farþega, jafnvel þó lyfta stöðvist um lengri tíma.

4.8.

Nægileg lýsing skal vera í lyftustól þegar hann er í notkun eða dyr opnast; í honum skal einnig vera neyðarlýsing.

4.9.

Samskiptakerfi sem um getur í lið 4.5. og neyðarlýsing í lið 4.8. skulu þannig hönnuð og smíðuð að þau virki þó venjulegur straumur rofni. Þau skulu starfhæf þann tíma sem eðlilegt má telja að björgunaraðilar þurfi til að athafna sig.

4.10.

Straumrásir stjórnkerfis lyftna sem heimilt er að nota í bruna skulu þannig hannaðar og smíðaðar að hægt sé að koma í veg fyrir að lyfturnar stöðvist á ákveðnum hæðum og að björgunaraðili geti yfirtekið stjórn lyftunnar.

5. MERKINGAR
5.1. Til viðbótar lágmarksupplýsingum sem er krafist um vélar samkvæmt lið 1.7.3. í I. viðauka við gildandi reglur um vélar og tæknilegan búnað (nú reglur nr. 580/1995) skal í hverjum lyftustól vera áberandi skilti þar sem skilgreind hámarksþyngd er greinilega tilgreind í kílógrömmum og hámarksfjöldi farþega.

5.2.

Ef lyftan er þannig hönnuð að farþegar sem fastir eru í henni eiga að geta komist hjálparlaust úr lyftustólnum skulu leiðbeiningar þar að lútandi vera í stólnum, skýrar og greinilegar.

6.

NOTKUNARLEIÐBEININGAR
6.1. Öryggisíhlutum sem um getur í IV. viðauka skal fylgja handbók með leiðbeiningum á íslensku eða opinberu tungumáli aðildarríkis innan EES sem annast uppsetningu lyftunnar eða á öðru tungumáli aðildarríkis innan EES sem hann samþykkir, þannig að unnt sé að koma:
– samsetningu,
– tengingu,
– stillingu, og
– viðhaldi
í verk með skilvirkum hætti og án þess að af því hljótist hætta.

6.2.

Hverri lyftu skal fylgja skjal á íslensku eða opinberu tungumáli (-málum) aðildarríkis innan EES sem Vinnueftirlit ríkisins samþykkir. Skjalið skal í það minnsta innihalda:
– handbók með leiðbeiningum um skipulag og teikningar sem eru nauðsynlegar vegna eðlilegrar notkunar og tengjast viðhaldi, eftirliti, viðgerðum, reglubundinni skoðun og björgunaraðgerðum sem um getur í lið 4.4.,
– færslubók þar sem hægt er að skrá viðgerðir og, eftir atvikum, reglubundna skoðun.

II. VIÐAUKI
A. Efni EB-samræmisyfirlýsingar vegna öryggisíhluta.1)
Eftirfarandi komi fram í EB-samræmisyfirlýsingunni:
– nafn og heimilisfang framleiðanda öryggisíhlutanna,2)
– eftir atvikum, nafn og heimilisfang viðurkennds fulltrúa hans með staðfestu innan EES,2)
– lýsing á öryggisíhlutanum, nákvæmar upplýsingar um gerð eða röð og raðnúmer (ef það er til),
– öryggiseiginleikar öryggisíhlutans, ef þeir eru ekki augljósir af lýsingunni,
– framleiðsluár öryggisíhlutans,
– öll viðeigandi ákvæði sem öryggisíhlutinn uppfyllir,
– eftir atvikum, vísun í samhæfða staðla sem eru notaðir,
– eftir atvikum, nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem sá um EB-gerðarprófunina í samræmi við i- og ii-lið í a-lið 1. mgr. 6. gr.,
– eftir atvikum, vísun í EB-gerðarprófunarvottorð sem tilkynnti aðilinn gaf út,
– eftir atvikum, nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem sá um prófun á framleiðslu í samræmi við ii-lið í a-lið 1. mgr. 6. gr.,
– eftir atvikum, nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem skoðaði gæðatryggingarkerfið sem framleiðandi notar í samræmi við iii-lið í a-lið 1. mgr. 6. gr.,
– auðkenni undirritunaraðila sem hefur umboð til að koma fram fyrir hönd framleiðanda öryggisíhluta eða viðurkennds fulltrúa hans með staðfestu í bandalaginu.
B. Efni EB-samræmisyfirlýsingar vegna uppsettra lyftna.3)
Eftirfarandi komi fram í EB-samræmisyfirlýsingunni:
– nafn og heimilisfang þess sem annast uppsetningu lyftunnar,4)
– lýsing á lyftunni, nákvæmar upplýsingar um gerð eða röð, raðnúmer og heimilisfangið þar sem lyftan var sett upp,
– hvaða ár lyftan var sett upp,
– öll viðeigandi ákvæði sem lyftan uppfyllir,
– eftir atvikum, vísun í samhæfða staðla sem eru notaðir,
– eftir atvikum, nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem sá um EB-gerðarprófun á sýnieintaki lyftunnar í samræmi við i- og ii-lið 2. mgr. 6. gr.,
– eftir atvikum, vísun í EB-gerðarprófunarvottorðið,
– eftir atvikum, nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem sá um sannprófun á lyftunni í samræmi við iv-lið 2. mgr. 6. gr.,
– eftir atvikum, nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem sá um lokaskoðun á lyftunni í samræmi við fyrsta undirlið í i-, ii- og iii-lið 2. mgr. 6. gr.,
– eftir atvikum, nafn, heimilisfang og kenninúmer tilkynnta aðilans sem skoðaði gæðatryggingarkerfið sem sá sem annast uppsetningu notar í samræmi við annan og þriðja undirlið í i-, ii-, iii- og iv-lið 2. mgr. 6. gr.,
– auðkenni undirritunaraðila sem hefur umboð til að koma fram fyrir hönd þess sem annast uppsetningu lyftunnar.

1) Yfirlýsingin skal vera á sama tungumáli og handbókin með leiðbeiningunum sem um getur í lið 6.1. í I. viðauka, annaðhvort vélrituð eða prentuð.

2) Firmanafn, fullt heimilisfang; ef um er að ræða viðurkenndan fulltrúa ber einnig að tilgreina firmanafn og heimilisfang framleiðanda öryggisíhlutanna.

3) Þessi yfirlýsing skal vera á sama tungumáli og handbókin með leiðbeiningunum sem um getur í lið 6.2. í I. viðauka, annaðhvort vélrituð eða prentuð.

4) Firmanafn og fullt heimilisfang.III. VIÐAUKI
CE-SAMRÆMISMERKI.

Í CE-samræmismerkinu skulu vera bókstafirnir "CE" eins og hér er sýnt:

Ef merkið er minnkað eða stækkað skulu hlutföllin í teikningunni hér að framan haldast óbreytt.

Einstakir hlutar CE-merkisins skulu, að svo miklu leyti sem unnt er, hafa sömu lóðréttu mál og mega þau ekki vera undir 5 mm. Falla má frá kröfu um lágmarksmál ef um litla öryggisíhluta er að ræða.

Á eftir CE-merkinu komi kenninúmer tilkynnta aðilans sem sér um
– málsmeðferðina sem vísað er til í ii- eða iii-lið í a-lið 1. mgr. 6. gr.,
– málsmeðferðina sem vísað er til í 2. mgr. 6. gr.IV. VIÐAUKI
SKRÁ YFIR ÖRYGGISÍHLUTA SEM VÍSAÐ ER TIL
Í 1. MGR. 1. GR. OG 1. MGR. 6. GR.
1. Búnaður til að læsa palldyrum.

2.

Búnaður til að koma í veg fyrir fall sem er vísað til í lið 3.2. í I. viðauka og kemur í veg fyrir að lyftustóll falli eða stjórnlausa hreyfingu hans upp á við.

3.

Hraðatakmörkunarbúnaður.

4.

a) Orkusafnandi höggdeyfar:
– annaðhvort ólínulegir,
– eða með deyfðu endurkasti.
b) Orkudreifandi höggdeyfar.

5.

Öryggisbúnaður á tjökkum í vökvakerfum ef þeir eru notaðir til að koma í veg fyrir fall.

6.

Rafmagnsöryggisbúnaður notaður sem öryggisrofar með rafeindaíhlutum.V. VIÐAUKI
EB-GERÐARPRÓFUN

(aðferðareining B).

A. EB-gerðarprófun öryggisíhluta.
1. Tilkynntur aðili staðfestir og vottar með EB-gerðarprófun að dæmigert eintak af öryggisíhluta geri það að verkum að lyfta sem hann er settur í fullnægi viðeigandi kröfum þessarar tilskipunar.

2.

Framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan EES skal sækja um EB-gerðarprófun til tilkynnts aðila að eigin vali.
Eftirfarandi komi fram í umsókninni:
– nafn og heimilisfang framleiðanda öryggisíhluta og viðurkennds fulltrúa hans, ef sá síðarnefndi sækir um, og framleiðslustaður öryggisíhlutanna,
– skrifleg yfirlýsing þess efnis að sambærileg umsókn hafi ekki verið lögð fram hjá öðrum tilkynntum aðila,
– tækniskjöl,
– dæmigert eintak af öryggisíhlutanum eða nákvæmar upplýsingar um hvar hægt er að skoða hann. Tilkynntur aðili getur lagt fram rökstudda beiðni um að fá fleiri eintök.

3.

Tækniskjalið á að vera hægt að nota til að meta hvort öryggisíhlutinn fullnægi kröfum um samræmi og geri það að verkum að lyfta sem hann er settur í fullnægi viðeigandi kröfum reglugerðarinnar.
Eftirfarandi komi fram í tækniskjalinu að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt vegna samræmismats:
– almenn lýsing á öryggisíhlutanum, einnig hvar hann er notaður (einkum hugsanlegar takmarkanir með hliðsjón af hraða, hleðslu og afli) og skilyrði (einkum umhverfi þar sem sprengihætta er og opið fyrir veðri og vindum),
– teikningar og skýringamyndir varðandi hönnun og framleiðslu,
– grunnkrafa (-kröfur) sem tekið er tillit til og hvaða leiðir eru farnar til að fullnægja henni (þeim) (t.d. samhæfður staðall),
– niðurstöður prófana eða útreikninga sem framleiðandi sér um eða ræður annan til að sjá um,
– afrit af leiðbeiningum um samsetningu öryggisíhluta,
– ráðstafanir sem eru gerðar á framleiðslustigi til að tryggja að fjöldaframleiddir öryggisíhlutar samræmist þeim öryggisíhluta sem var prófaður.

4.

Tilkynnta aðilanum ber:
– að rannsaka tækniskjalið til að meta að hve miklu leyti markmiðum er fullnægt,
– að prófa öryggisíhluta til að kanna hvort hann sé í samræmi við tækniskjalið,
– gera eða láta fara fram viðeigandi athuganir og nauðsynlegar prófanir til að kanna hvort þær lausnir sem framleiðandi öryggisíhluta hefur notað séu í samræmi við kröfur reglugerðarinnar og geri að verkum að öryggisíhlutinn gegni hlutverki sínu þegar honum er komið fyrir með réttum hætti.

5.

Uppfylli dæmigert eintak af öryggisíhlutanum viðeigandi ákvæði tilskipunarinnar ber tilkynnta aðilanum að gefa út EB-gerðarprófunarvottorð handa umsækjanda. Í vottorðið skal skrá nafn og heimilisfang framleiðanda öryggisíhlutans, niðurstöður athugunar, alla fyrirvara sem gilda um vottorðið og nauðsynlegar upplýsingar til að bera kennsl á viðurkenndu gerðina.
Eftirlitsstofnun EFTA, aðildarríki EES og aðrir tilkynntir aðilar geta fengið afrit af vottorðinu og, eftir að hafa lagt fram rökstudda beiðni, afrit af tækniskýrslunni og skýrslum um prófanir, útreikninga og athuganir sem gerð hafa verið. Neiti tilkynnti aðilinn að gefa út EB-gerðarprófunarvottorð fyrir framleiðandann ber henni að færa ítarleg rök fyrir því. Kveða ber á um málsmeðferð við áfrýjun.

6.

Framleiðanda öryggisíhluta eða viðurkenndum fulltrúa hans með staðfestu í bandalaginu ber að upplýsa tilkynnta aðilann um allar breytingar, einnig smávægilegar, sem hann hefur látið gera eða hyggst gera á viðurkenndum öryggisíhluta, að meðtöldum nýjum viðbótum og afbrigðum sem eru ekki tilgreind í upprunalega tækniskjalinu (sjá fyrsta undirlið í 3. lið). Tilkynnti aðilinn skal skoða breytingarnar og tilkynna umsækjanda um hvort EB-gerðarprófunin gildi áfram.1)

7.

Tilkynntir aðilar skulu senda aðildarríkjunum viðeigandi upplýsingar um:
– þau EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem hafa verið gefin út,
– þau EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem hafa verið afturkölluð.
Tilkynntur aðili skal einnig senda öðrum tilkynntum aðilum viðeigandi upplýsingar um EB-gerðarprófunarvottorðið sem hann hefur afturkallað.

8.

EB-gerðarprófunarvottorð og -skjöl og bréfaskipti er varða málsmeðferð við EB-gerðarprófun skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkis innan EES þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.

9.

Framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans skal varðveita með tækniskjölum afrit af EB-gerðarprófunarvottorðum og viðbótum við þau í 10 ár frá þeim degi að framleiðslu öryggisíhlutanna er hætt.
Ef hvorki framleiðandi öryggisíhluta né viðurkenndur fulltrúi hans hefur staðfestu í bandalaginu ber þeim sem markaðssetur öryggisíhlutann í bandalaginu að varðveita tækniskjölin.

1) Tilkynntum aðila er heimilt að gefa út viðbót við EB-gerðarprófunarvottorð eða fara fram á að ný umsókn sé lögð fram telji hann það nauðsynlegt.


B.

EB-gerðarprófun á lyftum.
1. Tilkynntur aðili staðfestir og vottar með EB-gerðarprófun að gerð lyftu eða lyftur þar sem ekki er gert ráð fyrir viðbót eða afbrigði fullnægi kröfum þessarar tilskipunar.

2.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal sækja um EB-gerðarprófun til tilkynnts aðila að eigin vali.
Eftirfarandi komi fram í umsókninni:
– nafn og heimilisfang þess sem annast uppsetningu lyftunnar,
– skrifleg yfirlýsing þess efnis að sambærileg umsókn hafi ekki verið lögð fram hjá öðrum tilkynntum aðila,
– tækniskjöl,
– upplýsingar um staðinn þar sem setja á lyftuna upp. Sýnieintaki lyftunnar sem lagt er fram til prófunar skal fylgja tengibúnaður og henni skal ætlað að komast milli þriggja hæða (efstu, mið og neðstu hæðar).

3.

Tækniskjalið á að vera hægt að nota til að meta hvort lyftan sé í samræmi við ákvæði tilskipunarinnar og skilja hvernig hún er smíðuð og virkar.
Eftirfarandi komi fram í tækniskjalinu að svo miklu leyti sem það er nauðsynlegt vegna samræmismats:
– almenn lýsing á dæmigerðu eintaki af lyftunni. Í tækniskjalinu skal gefa greinargóða lýsingu á hugsanlegum viðbótum við dæmigerða eintakið af lyftunni sem verið er að prófa (sjá 4. mgr. 1. gr.),
– teikningar og skýringamyndir varðandi hönnun og framleiðslu,
– grunnkröfur sem tekið er tillit til og hvaða leiðir eru farnar til að fullnægja þeim (t.d. samhæfður staðall),
– eintak af EB-samræmingaryfirlýsingum fyrir öryggisíhluta sem eru notaðir við framleiðslu lyftunnar,
– niðurstöður prófana eða útreikninga sem framleiðandi sér um eða ræður annan til að sjá um,
– afrit af leiðbeiningum um notkun lyftunnar,
– ráðstafanir sem eru gerðar við uppsetningu til að tryggja að fjöldaframleiddar lyftur uppfylli ákvæði tilskipunarinnar.

4.

Tilkynnta aðilanum ber:
– að rannsaka tækniskjalið til að meta að hve miklu leyti þeim markmiðum sem stefnt er að er fullnægt,
– að prófa dæmigert eintak af lyftunni til að kanna hvort hún sé framleidd í samræmi við tækniskjalið,
– að gera eða láta fara fram viðeigandi athuganir og nauðsynlegar prófanir til að kanna hvort þær lausnir sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar hefur notað séu í samræmi við kröfur reglugerðarinnar og geri að verkum að lyftan sé í samræmi við þær.

5.

Uppfylli sýnieintak lyftunnar viðeigandi ákvæði reglugerðarinnar ber tilkynnta aðilanum að gefa út EB-gerðarprófunarvottorð handa umsækjanda. Í vottorðið skal skrá nafn og heimilisfang þess sem annast uppsetningu lyftunnar, niðurstöður athugunar, alla fyrirvara sem gilda um vottorðið og nauðsynlegar upplýsingar til að bera kennsl á viðurkenndu gerðina.
Eftirlitsstofnun EFTA, aðildarríkin innan EES og aðrir tilkynntir aðilar geta fengið afrit af vottorðinu og, eftir að hafa lagt fram rökstudda beiðni, afrit af tækniskýrslunni og skýrslum um prófanir, útreikninga og athuganir sem gerð hafa verið.
Neiti tilkynnti aðilinn að gefa út EB-gerðarprófunarvottorð fyrir framleiðandann ber honum að færa ítarleg rök fyrir því. Kveða ber á um málsmeðferð við áfrýjun.

6.

Þeim sem annast uppsetningu lyftunnar ber að upplýsa tilkynnta aðilann um allar breytingar, einnig smávægilegar, sem hann hefur látið gera eða hyggst gera á viðurkenndri lyftu, að meðtöldum nýjum viðbótum og afbrigðum sem eru ekki tilgreind í upprunalega tækniskjalinu (sjá fyrsta undirlið í 3. lið). Tilkynnti aðilinn skal skoða breytingarnar og tilkynna umsækjanda um hvort EB-gerðarprófunarvottorðið gildi áfram1).

7.

Tilkynntir aðilar skulu senda aðildarríkjunum viðeigandi upplýsingar um:
– þau EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem hafa verið gefin út,
– þau EB-gerðarviðurkenningarvottorð sem hafa verið afturkölluð.
Tilkynntur aðili skal einnig senda öðrum tilkynntum aðilum viðeigandi upplýsingar um EB-gerðarprófunarvottorð sem hann hefur afturkallað.

8.

EB-gerðarprófunarvottorð og -skjöl og bréfaskipti er varða málsmeðferð við EB-gerðarprófun skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkis innan EES þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.

9.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal varðveita með tækniskjölum afrit af EB-gerðarprófunarvottorðum og viðbótum við þau í 10 ár eftir að framleiðslu lyftna sem eru framleiddar í samræmi við dæmigert eintak af lyftunni er hætt.

1) Tilkynntum aðila er heimilt að gefa út viðbót við EB-gerðarprófunarvottorð eða fara fram á að ný umsókn sé lögð fram telji hann það nauðsynlegt.VI. VIÐAUKI
LOKASKOÐUN.
1. Við lokaskoðun verður sá sem annast uppsetningu lyftunnar og uppfyllir skilyrði 2. liðar að tryggja og lýsa því yfir að lyftan sem verið er að markaðssetja fullnægi kröfum reglugerðarinnar. Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal festa CE-merki á lyftustól hverrar lyftu og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu.

2.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að lyfta sem verið er að markaðssetja sé í samræmi við fyrirmynd að lyftu sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorði og kröfur um heilsuvernd og öryggi sem gilda um hana.

3.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal varðveita eintak af EB-samræmisyfirlýsingu og vottorði um lokaskoðun, sem um getur í 6. lið, í tíu ár frá þeim degi sem lyftan var markaðssett.

4.

Tilkynntur aðili, sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar velur, skal sjá um eða sjá til þess að lokaskoðun fari fram á lyftu sem til stendur að markaðssetja. Viðeigandi prófanir og athuganir, sem eru skilgreindar í viðeigandi staðli (stöðlum) sem um getur í 5. gr., eða jafngildar prófanir, skulu gerðar til þess að tryggja að lyftan sé í samræmi við viðeigandi kröfur tilskipunarinnar.
Það sem felst einkum í þessum athugunum og prófunum er:
a) athugun skjala til að kanna hvort lyftan sé í samræmi við dæmigert eintak af lyftunni sem var samþykkt í samræmi við B-hluta V. viðauka;
b) – athugun á því hvernig lyftan virkar, bæði tóm og fullhlaðin, til að tryggt sé að öryggisbúnaður sé settur upp á réttan hátt og virki eðlilega (stöðvunarbúnaður á endum, læsingar o.s.frv.),
– athugun á því hvernig lyftan virkar fullhlaðin og tóm til að tryggt sé að öryggisbúnaður virki eðlilega ef straumur rofnar,
– stöðuprófun með álagi sem er 1,25 sinnum meira en nafnálag.
Nafnálag er það álag sem um getur í 5. lið í I. viðauka.
Að þessum prófunum loknum ber tilkynnta aðilanum að ganga úr skugga um að ekkert hafi aflagast eða skaði hafi orðið sem gæti komið í veg fyrir notkun lyftunnar.

5.

Láta ber tilkynnta aðilanum eftirtalin skjöl í té:
– skipulagsuppdrátt af allri lyftunni,
– nauðsynlega skipulagsuppdrætti og teikningar fyrir lokaskoðun, einkum teikningar af straumrásum stjórnkerfa,
– eintak af handbók með leiðbeiningum sem um getur í lið 6.2. í I. viðauka.
Tilkynnti aðilinn getur ekki krafist nákvæmra skipulagsuppdrátta eða nákvæmra upplýsinga sem teljast ekki nauðsynlegar til að sannreyna að lyfta sem til stendur að markaðssetja sé í samræmi við fyrirmynd að lyftu sem lýst er í EB-gerðarprófunaryfirlýsingunni.

6.

Ef lyftan uppfyllir ákvæði tilskipunarinnar skal tilkynnti aðilinn festa eða láta festa kenninúmer sitt við hlið CE-merkisins, í samræmi við III. viðauka, og gefa út lokaskoðunarvottorð þar sem getið er þeirra athugana og prófana sem fóru fram.
Tilkynnti aðilinn skal fylla út réttar blaðsíður í færslubókinni sem um getur í lið 6.2. í I. viðauka.
Neiti tilkynnti aðilinn að gefa út lokaskoðunarvottorð ber honum að færa ítarleg rök fyrir því og benda á leiðir til að öðlast samþykki. Sæki sá sem annast uppsetningu lyftunnar um lokaskoðun á ný ber honum að senda sama tilkynnta aðila umsókn.

7.

Lokaskoðunarvottorð, málsskjöl og bréfaskipti er varða samþykkismálsmeðferðina skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkis innan EES þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.VII. VIÐAUKI
LÁGMARKSSKILYRÐI SEM AÐILDARRÍKIN ÞURFA AÐ TAKA TILLIT TIL
ÞEGAR AÐILAR ERU TILKYNNTIR.
1. Tilkynnti aðilinn sem annast sannprófanir, stjórnandi hans eða starfsmenn mega hvorki vera hönnuðir, birgjar eða framleiðendur öryggisíhluta né vinna við uppsetningu lyftnanna sem þeir skoða eða vera viðurkenndir fulltrúar neins þessara aðila. Á sama hátt má tilkynnti aðilinn, stjórnandi hans eða starfsmenn, sem annast eftirlit með gæðatryggingarkerfum sem um getur í 6. gr. reglugerðarinnar, hvorki vera hönnuðir, birgjar eða framleiðendur öryggisíhluta né vinna við uppsetningu lyftnanna sem þeir skoða eða vera viðurkenndir fulltrúar neins þessara aðila. Þeir mega hvorki sjálfir með beinum hætti né fyrir hönd annarra hafa afskipti af hönnun, smíði, markaðssetningu eða viðhaldi öryggisíhluta eða af uppsetningu lyftnanna. Þetta útilokar þó ekki möguleikann á upplýsingaskiptum um tæknileg atriði milli framleiðanda öryggisíhlutanna eða þess sem annast uppsetningu lyftunnar og viðkomandi aðila.

2.

Aðilinn og starfsmenn hans skulu annast skoðun eða eftirlit af faglegri ráðvendni og tæknilegri færni og vera óháðir öllum áhrifum og þrýstingi, einkum af efnahagslegum toga, sem kynni að hafa áhrif á mat þeirra eða niðurstöður skoðunar, einkum frá einstaklingum eða hópum einstaklinga sem hafa hagsmuna að gæta í tengslum við niðurstöður skoðunar eða eftirlits.

3.

Aðilinn skal hafa yfir að ráða starfskröftum og búnaði sem er nauðsynlegur til að inna af hendi þá tæknivinnu og stjórnunarstörf sem tengjast skoðun eða eftirliti; einnig skal vera fyrir hendi nauðsynlegur búnaður til að framkvæma sérstakar sannprófanir.

4.

Starfsmenn sem annast skoðun skulu hafa:
– haldgóða tækni- og fagmenntun,
– viðunandi þekkingu á kröfum sem gerðar eru vegna prófana sem þeir framkvæma og nægilega reynslu af slíkum prófunum,
– nauðsynlega kunnáttu til að gefa út vottorð og semja greinargerðir og skýrslur sem vitna um áreiðanleika prófananna.

5.

Tryggja ber óhlutdrægni skoðunarmanna. Þóknun hvers og eins má hvorki fara eftir fjölda prófana né niðurstöðum þeirra.

6.

Aðilinn verður að hafa ábyrgðartryggingu, nema skoðunin sé á ábyrgð ríkisins á grundvelli landslaga eða framkvæmd á vegum aðildarríkisins innan EES sjálfs.

7.

Starfsmenn aðilans eru bundnir þagnarskyldu um allt sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu (nema gagnvart lögbærum stjórnvöldum í ríkinu þar sem þeir starfa) í samræmi við þessa reglugerð eða þau ákvæði sem kunna að vera í landslögum til að framfylgja henni.VIII. VIÐAUKI
GÆÐATRYGGING VÖRU

(aðferðareining E).

1. Gæðatrygging vöru er ferli þar sem framleiðandi öryggisíhluta, sem fullnægir skilyrðum 2. liðar, sér til þess og lýsir því yfir að öryggisíhlutarnir séu í samræmi við gerðareintak sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu og fullnægi þeim kröfum reglugerðarinnar sem gilda um þá og sér til þess og lýsir því yfir að öryggisíhlutinn, sem er komið fyrir með réttum hætti í lyftu, geri að verkum að hún fullnægi ákvæðum tilskipunarinnar.
Framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal setja CE-merkið á hvern öryggisíhluta og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu. CE-merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem annast eftirlitið, eins og tilgreint er í 4. lið.

2.

Framleiðandi skal nota samþykkt gæðatryggingarkerfi við lokaskoðun og prófun á öryggisíhlutanum, eins og tilgreint er í 3. lið, og vera háður eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.

3.

Gæðatryggingarkerfi.
3.1. Framleiðandi öryggisíhluta skal sækja um mat á gæðatryggingarkerfi sínu fyrir þá öryggisíhluta sem um ræðir til tilkynnts aðila að eigin vali.
Í umsókninni komi fram:
– allar upplýsingar sem máli skipta um þá öryggisíhluta sem um er að ræða,
– gögn um gæðatryggingarkerfið,
– tækniskjöl um hina samþykktu öryggisíhluta og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðinu.

3.2.

Athuga ber alla öryggisíhluta samkvæmt gæðatryggingarkerfinu og framkvæma réttar prófanir, samanber viðeigandi staðla sem um getur í 5. gr., eða jafngildar prófanir, til þess að tryggja að varan sé í samræmi við viðeigandi kröfur reglugerðarinnar.
Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem framleiðandi öryggisíhluta hefur tekið tillit til skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt í skriflegri greinargerð um ráðstafanir, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðatryggingarkerfið verða að vera með þeim hætti að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu ávallt túlkuð með sama hætti.
Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:
a) gæðamarkmiðum;
b) skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til gæða öryggisíhluta;
c) þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða að framleiðslu lokinni;
d) því hvernig sannreynt sé að gæðatryggingarkerfið sé skilvirkt;
e) gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

3.3.

Tilkynnta aðilanum ber að meta gæðatryggingarkerfið til þess að ákveða hvort það fullnægi kröfunum sem um getur í lið 3.2. Honum ber að líta svo á að kröfunum sé fullnægt ef viðeigandi samhæfðum staðli er beitt í gæðatryggingarkerfum.1)
Í úttektarhópnum skal vera að minnsta kosti einn reyndur matsmaður í þeirri tækni sem lyftan byggir á. Heimsókn þangað sem öryggisíhlutinn er framleiddur skal vera liður í matinu.
Ákvörðunina ber að tilkynna framleiðanda öryggisíhlutans. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

3.4.

Framleiðandi öryggisíhluta skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, og viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.
Framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu á Evrópska efnahagssvæðinu skal upplýsa þann tilkynnta aðila sem samþykkt hefur gæðatryggingarkerfið um allar fyrirhugaðar breytingar á því.
Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytt gæðatryggingarkerfi fullnægi enn kröfunum sem um getur í lið 3.2 eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.
Hann skal tilkynna framleiðandanum ákvörðun sína. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun um matið.

1) Þessi samhæfði staðall er EN 29 003 með viðbótum ef með þarf til að gera ráð fyrir sérstökum eiginleikum öryggisíhluta.

4. Eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.
4.1. Tilgangur með eftirlitinu er að tryggja að framleiðandi öryggisíhluta ræki þær skyldur sem samþykkta gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar.

4.2.

Framleiðandinn skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að eftirlits-, prófunar- og geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:
– gögn um gæðatryggingarkerfið,
– tækniskjöl,
– gæðaskýrslur, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3.

Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi öryggisíhluta viðhaldi gæðatryggingarkerfinu og noti það og gefa framleiðanda öryggisíhluta skýrslu um úttektina.

4.4.

Að auki er tilkynnta aðilanum heimilt að heimsækja framleiðanda öryggisíhluta fyrirvaralaust.
Í slíkum heimsóknum er tilkynnta aðilanum heimilt, ef nauðsyn krefur, að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðatryggingarkerfið vinni rétt. Hann skal gefa framleiðanda öryggisíhlutans skýrslu um heimsóknina og prófunarskýrslu, hafi prófun farið fram.

5.

Framleiðandanum ber að varðveita og hafa tiltæk fyrir yfirvöld í landinu í minnst 10 ár eftir að framleiðslu öryggisíhlutanna er hætt:
– skjölin sem um getur í þriðja undirlið annarrar málsgreinar í lið 3.1.,
– gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein í lið 3.4.,
– þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í síðustu málsgrein í lið 3.4. og liðum 4.3. og 4.4.

6.

Sérhver tilkynntur aðili skal veita öðrum tilkynntum aðilum upplýsingar sem máli skipta varðandi samþykki fyrir gæðatryggingarkerfum sem veitt hafa verið og afturkölluð.IX. VIÐAUKI
FULL GÆÐATRYGGING

(aðferðareining H).

1. Full gæðatrygging er ferli þar sem framleiðandi öryggisíhluta, sem fullnægir skilyrðum 2. liðar, sér til þess og lýsir því yfir að öryggisíhlutarnir fullnægi þeim kröfum reglugerðarinnar sem gilda um þá og sér til þess og lýsir því yfir að öryggisíhlutinn, sem er komið fyrir með réttum hætti í lyftu, geri að verkum að hún fullnægi ákvæðum reglugerðarinnar.
Framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal setja CE-merkið á hvern öryggisíhluta og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu. CE-merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem annast eftirlitið, eins og tilgreint er í 4. lið.

2.

Framleiðandi skal nota samþykkt gæðatryggingarkerfi við lokaskoðun og prófun á öryggisíhlutanum, eins og tilgreint er í 3. lið, og vera háður eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.

3.

Gæðatryggingarkerfi.
3.1. Framleiðandinn skal leggja inn umsókn um mat á gæðatryggingarkerfi sínu. Í umsókninni komi fram:
– allar upplýsingar sem máli skipta um öryggisíhluta,
– gögn um gæðatryggingarkerfið.

3.2.

Gæðatryggingarkerfið á að tryggja að öryggisíhlutarnir séu í samræmi við þær kröfur reglugerðarinnar sem gilda um þá og geri að verkum að lyftur, sem þeim er komið fyrir í með réttum hætti, fullnægi ákvæðum reglugerðarinnar.
Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem framleiðandi öryggisíhluta hefur tekið tillit til skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt í skriflegri greinargerð um ráðstafanir, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðatryggingarkerfið verða að vera með þeim hætti að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu ávallt túlkuð með sama hætti.
Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:
– gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til gæða hönnunar og öryggisíhluta,
– þeim tæknilegu hönnunarforskriftum, þar með töldum stöðlum, sem beita skal og, í þeim tilvikum sem stöðlunum sem um getur í 5. gr. verður ekki beitt að fullu, þeim aðferðum sem notaðar verða til að tryggja að þær grunnkröfur reglugerðarinnar sem gilda um öryggisíhlutana verði uppfylltar,
– þeirri tækni til stýringar og sannprófunar á hönnun og þeim aðferðum og kerfisbundnu aðgerðum sem beitt verður við hönnun öryggisíhlutanna,
– samsvarandi aðferðum, ferlum og kerfisbundnum aðgerðum sem nota á við framleiðslu, gæðastýringu og gæðatryggingu,
– þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir framleiðslu, og hversu oft þær verða gerðar,
– gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.,
– því hvernig fylgst er með því að tilskilin hönnunar- og vörugæði hafi náðst og að gæðatryggingarkerfið sé skilvirkt.

3.3.

Tilkynnta aðilanum ber að meta gæðatryggingarkerfið til þess að ákveða hvort það fullnægi kröfunum sem um getur í lið 3.2. Honum ber að líta svo á að kröfunum sé fullnægt ef beitt er viðeigandi samhæfðum staðli í gæðatryggingarkerfinu.1)
Í úttektarhópnum skal vera að minnsta kosti einn reyndur matsmaður í þeirri tækni sem lyftan byggir á. Heimsókn þangað sem öryggisíhlutinn er framleiddur skal vera liður í matinu.
Ákvörðunina ber að tilkynna framleiðanda öryggisíhlutanna. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

3.4.

Framleiðandi öryggisíhluta skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, og viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.
Framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal upplýsa þann tilkynnta aðila sem hefur samþykkt gæðatryggingarkerfið um allar fyrirhugaðar breytingar á því.
Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytt gæðatryggingarkerfi fullnægi enn kröfunum sem um getur í lið 3.2. eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.
Hann skal tilkynna framleiðandanum ákvörðun sína. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun um matið.

1) Þessi samhæfði staðall er EN 29 001 með viðbótum ef með þarf til að gera ráð fyrir sérstökum eiginleikum öryggisíhluta.

4. Eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.
4.1. Tilgangur með eftirlitinu er að tryggja að framleiðandi öryggisíhluta ræki þær skyldur sem samþykkta gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar.

4.2.

Framleiðandi öryggisíhlutanna skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að hönnunar-, framleiðslu-, eftirlits- og prófunar- og geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:
– gögn um gæðatryggingarkerfið,
– gæðaskýrslur sem kveðið er á um í hönnunarhluta gæðatryggingarkerfisins, svo sem niðurstöður greininga, útreikninga, prófana o.s.frv.,
– gæðaskýrslur sem kveðið er á um í framleiðsluhluta gæðatryggingarkerfisins, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3.

Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi öryggisíhluta viðhaldi gæðatryggingarkerfinu og noti það og gefa framleiðanda öryggisíhluta skýrslu um úttektina.

4.4.

Að auki er tilkynnta aðilanum heimilt að heimsækja framleiðanda öryggisíhluta fyrirvaralaust. Í slíkum heimsóknum er tilkynnta aðilanum heimilt, ef nauðsyn krefur, að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðatryggingarkerfið vinni rétt. Hann skal gefa framleiðanda öryggisíhlutans skýrslu um heimsóknina og prófunarskýrslu, hafi prófun farið fram.

5.

Framleiðanda öryggisíhlutanna eða viðurkenndum fulltrúa hans ber að varðveita og hafa tiltæk fyrir yfirvöld í landinu í minnst 10 ár eftir að framleiðslu öryggisíhlutanna er hætt:
– skjölin sem um getur í öðrum undirlið annarrar málsgreinar í lið 3.1.,
– gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein í lið 3.4.,
– þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í síðustu málsgrein í lið 3.4. og liðum 4.3. og 4.4.
Ef hvorki framleiðandi öryggisíhluta né viðurkenndur fulltrúi hans hefur staðfestu í bandalaginu ber þeim sem markaðssetur öryggisíhlutann í bandalaginu að hafa tæknileg skjöl tiltæk.

6.

Sérhver tilkynntur aðili skal veita öðrum tilkynntum aðilum upplýsingar sem máli skipta varðandi samþykki fyrir gæðatryggingarkerfum sem veitt hafa verið og afturkölluð.

7.

Málsskjöl og bréfaskipti er varða fulla gæðatryggingu skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkis innan EES þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.X. VIÐAUKI
EININGARSANNPRÓFUN

(aðferðareining G).

1. Við einingarsannprófun gengur sá sem annast uppsetningu lyftu úr skugga um og lýsir yfir að lyfta sem verið er að setja á markað og fengið hefur samræmisvottorð sem um getur í 4. lið sé í samræmi við kröfur reglugerðarinnar. Sá sem annast uppsetningu lyftu skal setja CE-merkið á lyftustólinn og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu.

2.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal sækja um einingarsannprófun til tilkynnts aðila að eigin vali.
Eftirfarandi komi fram í umsókninni:
– nafn og heimilisfang þess sem annast uppsetningu lyftunnar og upplýsingar um hvar lyftan er sett upp,
– skrifleg yfirlýsing þess efnis að sambærileg umsókn hafi ekki verið lögð fram hjá öðrum tilkynntum aðila,
– tækniskjöl.

3.

Með tækniskjalinu skal vera hægt að meta samræmi lyftu við kröfur reglugerðarinnar og fá upplýsingar um hönnun, framleiðslu og notkun lyftunnar.
Eftirfarandi komi fram í tækniskjölunum, að svo miklu leyti sem það skiptir máli fyrir samræmismatið:
– almenn lýsing á lyftunni,
– teikningar og skýringamyndir varðandi hönnun og framleiðslu,
– grunnkröfur sem tekið er tillit til og hvaða leiðir eru farnar til að fullnægja þeim (t.d. samhæfður staðall),
– niðurstöður prófana eða útreikninga sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar sér um eða ræður annan til að sjá um,
– afrit af leiðbeiningum um notkun lyftunnar,
– afrit af EB-gerðarprófunarvottorðum fyrir þá öryggisíhluta sem eru notaðir.

4.

Tilkynnti aðilinn skal rannsaka tækniskjölin og lyftuna og gera viðeigandi prófanir sem eru skilgreindar í viðeigandi staðli (stöðlum), sem um getur í 5. gr. tilskipunarinnar, eða jafngildar prófanir, til þess að tryggja að hún sé í samræmi við viðeigandi kröfur tilskipunarinnar.
Uppfylli lyftan ákvæði þessarar tilskipunar skal tilkynnti aðilinn festa eða láta festa kenninúmer sitt við hlið CE-merkisins, í samræmi við III. viðauka, og gefa út samræmisvottorð vegna þeirra prófana sem voru gerðar.
Tilkynnti aðilinn skal útfylla réttar blaðsíður í færslubókinni sem um getur í lið 6.2. í I. viðauka.
Neiti tilkynnti aðilinn að gefa út samræmisvottorð ber honum að færa ítarleg rök fyrir því og benda á leiðir til að koma á samræmi. Sæki sá sem annast uppsetningu lyftunnar um sannprófun á ný ber honum að senda sama tilkynnta aðila umsókn.

5.

Samræmisvottorð, málsskjöl og bréfaskipti er varða aðferðir við einingarsannprófun skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkis innan EES þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.

6.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal varðveita með tækniskjölum afrit af samræmisvottorðinu í 10 ár frá þeim degi sem lyftan er markaðssett.XI. VIÐAUKI
SAMRÆMI VIÐ GERÐ KANNAÐ MEÐ SLEMBIATHUGUN

(aðferðareining C).

1. Þegar samræmi við gerð er kannað tryggir framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu og lýsir því yfir að öryggisíhlutarnir séu í samræmi við þá gerð sem er lýst á EB-gerðarvottorðinu og fullnægi kröfum tilskipunarinnar sem gilda um þá og gera að verkum að lyftur, sem þeim er komið fyrir í með réttum hætti, fullnægi ákvæðum reglugerðarinnar um heilsuvernd og öryggi.
Framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í bandalaginu skal festa CE-merkið á hvern öryggisíhluta og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu.

2.

Framleiðandi öryggisíhluta skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið tryggi samræmi framleiddu öryggisíhlutanna við þá gerð sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu og við þær kröfur tilskipunarinnar sem gilda um þá.

3.

Framleiðandi öryggisíhluta eða viðurkenndur fulltrúi hans skulu varðveita eintak af EB-samræmisyfirlýsingunni í 10 ár eftir að framleiðslu öryggisíhlutanna er hætt.
Ef hvorki framleiðandi öryggisíhluta né viðurkenndur fulltrúi hans hefur staðfestu í bandalaginu ber þeim sem markaðssetur öryggisíhlutann í bandalaginu að hafa tæknileg skjöl tiltæk.

4.

Tilkynntum aðila sem framleiðandi velur ber að gera eða láta fara fram slembiathuganir á öryggisíhlutum. Tilkynnti aðilinn skal taka viðeigandi eintak á staðnum til að kanna fullunna öryggisíhluta og framkvæma viðeigandi prófanir, eins og mælt er fyrir um í viðkomandi staðli (stöðlum) sem um getur í 5. gr., eða jafngildar prófanir, til að ganga úr skugga um að vörurnar fullnægi viðeigandi kröfum tilskipunarinnar. Ef einn öryggisíhluti eða fleiri eru ekki í samræmi við kröfurnar skal tilkynnti aðilinn gera viðeigandi ráðstafanir.
Þau atriði sem taka ber tillit til þegar öryggisíhlutar eru athugaðir skal skilgreina í samningi sem tilkynntir aðilar, sem bera ábyrgð á þessari málsmeðferð, gera sín á milli með hliðsjón af þeim frumeinkennum öryggisíhlutanna sem um getur í IV. viðauka.
Framleiðandinn skal koma kenninúmeri tilkynnta aðilans fyrir á ábyrgð hans á meðan á framleiðslu stendur.

5.

Málsskjöl og bréfaskipti er varða aðferðir sem er beitt við slembiathuganir sem um getur í 4. lið skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkisins þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.XII. VIÐAUKI
GÆÐATRYGGING VÖRU MEÐ TILLITI TIL LYFTNA

(aðferðareining E).

1. Gæðatrygging vöru er ferli þar sem sá sem annast uppsetningu lyftna og fullnægir skilyrðum 2. liðar sér til þess og lýsir því yfir að uppsettar lyftur séu í samræmi við gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu og fullnægi þeim kröfum tilskipunarinnar sem gilda um þær.
Sá sem annast uppsetningu lyftu skal setja CE-merkið á hverja lyftu og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu. CE-merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem annast eftirlitið, eins og tilgreint er í 4. lið.

2.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal nota samþykkt gæðatryggingarkerfi við lokaskoðun og prófun á lyftunni, eins og tilgreint er í 3. lið, og vera háður eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.

3.

Gæðatryggingarkerfi.
3.1. Sá sem annast uppsetningu lyftu skal sækja um mat á gæðatryggingarkerfi sínu fyrir þær lyftur sem um ræðir til tilkynnts aðila að eigin vali.
Eftirfarandi komi fram í umsókninni:
– allar upplýsingar sem máli skipta um þær lyftur sem um er að ræða,
– gögn um gæðatryggingarkerfið,
– tækniskjöl um hinar samþykktu lyftur og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðunum.

3.2.

Samkvæmt gæðakerfinu er hver lyfta athuguð og gerðar þær prófanir sem er fjallað um í viðeigandi stöðlum og um getur í 5. gr., eða jafngildar prófanir, til þess að tryggja að varan sé í samræmi við viðeigandi kröfur reglugerðarinnar.
Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem sá sem annast uppsetningu lyftu hefur tekið tillit til skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt í skriflegri greinargerð um ráðstafanir, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðatryggingarkerfið verða að vera með þeim hætti að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu ávallt túlkuð með sama hætti.
Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:
a) gæðamarkmiðum;
b) skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til gæða lyftna;
c) þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða áður en markaðssetning fer fram og að minnsta kosti þeim prófunum sem mælt er fyrir um í b-lið 4. liðar í VI. viðauka;
d) því með hvaða hætti sannreynt er að gæðatryggingarkerfið sé skilvirkt;
e) gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

3.3.

Tilkynnta aðilanum ber að meta gæðatryggingarkerfið til þess að ákveða hvort það fullnægi kröfunum sem um getur í lið 3.2. Honum ber að líta svo á að kröfunum sé fullnægt ef viðeigandi samhæfðum staðli er beitt í gæðatryggingarkerfum.1)
Í úttektarhópnum skal vera að minnsta kosti einn reyndur matsmaður í þeirri tækni sem lyftan byggir á. Heimsókn á vinnustað þess sem annast uppsetningu lyftunnar og þangað sem lyftan er sett upp skal vera liður í matinu.
Ákvörðunina ber að tilkynna þeim sem annast uppsetningu lyftunnar. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

3.4.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, og viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.
Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal upplýsa þann tilkynnta aðila sem hefur samþykkt gæðatryggingarkerfið um allar fyrirhugaðar breytingar á því.
Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytt gæðatryggingarkerfi fullnægi enn kröfunum sem um getur í lið 3.2. eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.
Hann skal tilkynna þeim sem annast uppsetningu lyftunnar ákvörðun sína. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun um matið.

1) Þessi samhæfði staðall er EN 29 003 með viðbótum ef með þarf til að gera ráð fyrir sérstökum eiginleikum lyftna.

4. Eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.
4.1. Tilgangur með eftirlitinu er að tryggja að sá sem annast uppsetningu lyftunnar ræki þær skyldur sem hið samþykkta gæðatryggingarkerfi leggur honum á herðar.

4.2.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að eftirlits- og prófunarstöðunum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:
– gögn um gæðatryggingarkerfið,
– tækniskjöl,
– gæðaskýrslur, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3.

Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort sá sem annast uppsetningu lyftunnar viðhaldi gæðatryggingarkerfinu og noti það og gefa honum skýrslu um úttektina.

4.4.

Að auki er tilkynnta aðilanum heimilt að heimsækja staðinn þar sem verið er að setja lyftuna upp fyrirvaralaust.
Í slíkum heimsóknum er tilkynnta aðilanum heimilt, ef nauðsyn krefur, að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðatryggingarkerfið og lyftan vinni rétt. Hann skal gefa þeim sem annast uppsetningu lyftunnar skýrslu um heimsóknina og prófunarskýrslu, hafi prófun farið fram.

5.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal varðveita og hafa tiltæk fyrir yfirvöld í landinu í minnst 10 ár eftir að framleiðslu lyftunnar er hætt:
– skjölin sem um getur í þriðja undirlið annarrar málsgreinar í lið 3.1.,
– gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein í lið 3.4.,
– þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í síðustu málsgrein í lið 3.4. og liðum 4.3. og 4.4.

6.

Sérhver tilkynntur aðili skal veita öðrum tilkynntum aðilum upplýsingar sem máli skipta varðandi samþykki fyrir gæðatryggingarkerfum sem veitt hafa verið og afturkölluð.XIII. VIÐAUKI
FULL GÆÐATRYGGING LYFTNA

(aðferðareining H).

1. Full gæðatrygging er ferli þar sem sá sem annast uppsetningu lyftna og fullnægir skilyrðum 2. liðar sér til þess og lýsir því yfir að lyfturnar fullnægi þeim kröfum tilskipunarinnar sem gilda um þær.
Sá sem annast uppsetningu lyftu skal setja CE-merkið á hverja lyftu og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu. CE-merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem annast eftirlitið, eins og tilgreint er í 4. lið.

2.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal nota samþykkt gæðatryggingarkerfi við hönnun, framleiðslu, samsetningu, uppsetningu og lokaskoðun á lyftunum og við prófanir, eins og tilgreint er í 3. lið, og vera háður eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.

3.

Gæðatryggingarkerfi.
3.1. Sá sem annast uppsetningu lyftu skal leggja inn umsókn um mat á gæðatryggingarkerfi sínu hjá tilkynntum aðila.
Eftirfarandi komi fram í umsókninni:
– allar upplýsingar sem máli skipta um lyfturnar, einkum upplýsingar sem gera kleift að skilja tengsl á milli hönnunar og starfsemi lyftunnar þannig að kröfum tilskipunarinnar sé fullnægt,
– gögn um gæðatryggingarkerfið.

3.2.

Gæðatryggingarkerfið á að tryggja að lyfturnar séu í samræmi við þær kröfur reglugerðarinnar sem við þær eiga.
Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem sá sem annast uppsetningu lyftunnar hefur tekið tillit til skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt í skriflegri greinargerð um ráðstafanir, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðatryggingarkerfið verða að vera með þeim hætti að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu ávallt túlkuð með sama hætti.
Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:
– gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til hönnunar og gæða lyftnanna,
– þeim tæknilegu hönnunarforskriftum, þar með töldum stöðlum, sem beita skal og, í þeim tilvikum sem stöðlunum sem um getur í 5. gr. verður ekki beitt að fullu, þeim aðferðum sem notaðar verða til að tryggja að þær grunnkröfur reglugerðarinnar sem gilda um lyfturnar verði uppfylltar,
– þeirri tækni til stýringar og sannprófunar á hönnun og þeim aðferðum og kerfisbundnu aðgerðum sem beitt verður við hönnun lyftnanna,
– þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða við viðtöku birgða af efnum, íhlutum og hlutasamsetningum,
– samsvarandi aðferðum, ferlum og kerfisbundnum aðgerðum sem nota á við samsetningu, uppsetningu og gæðaeftirlit,
– þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða fyrir (skoðun á aðstæðum við uppsetningu: lyftustokkur, vélarhús o.s.frv.), við og eftir framleiðslu (og að minnsta kosti þeim prófunum sem mælt er fyrir um í b-lið 4. liðar í VI. viðauka),
– gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.,
– því hvernig fylgst er með því að tilskilin hönnunar- og vörugæði hafi náðst og að gæðatryggingarkerfið sé skilvirkt.

3.3.

Hönnunareftirlit.
Ef hönnun er ekki að öllu leyti í samræmi við samhæfða staðla skal tilkynnti aðilinn ganga úr skugga um hvort hönnunin sé í samræmi við ákvæði reglugerðarinnar og, ef svo er, gefa út "EB-hönnunarprófunarvottorð" til handa þeim sem annast uppsetningu, þar sem fram koma fyrirvarar um gildi vottorðsins og nauðsynlegar upplýsingar til að unnt sé að bera kennsl á hönnunina sem hefur verið samþykkt.

3.4.

Mat á gæðatryggingarkerfinu.
Tilkynnta aðilanum ber að meta gæðatryggingarkerfið til þess að ákveða hvort það fullnægi kröfunum sem um getur í lið 3.2. Honum ber að líta svo á að kröfunum sé fullnægt ef beitt er viðeigandi samhæfðum staðli í gæðatryggingarkerfinu.1)
Í úttektarhópnum skal vera að minnsta kosti einn reyndur matsmaður í þeirri tækni sem lyftan byggir á. Heimsókn á vinnustað þess sem annast uppsetningu lyftunnar og þangað sem lyftan er sett upp skal vera liður í matinu.
Ákvörðunina ber að tilkynna þeim sem annast uppsetningu lyftunnar. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

3.5.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, og að viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.
Sá sem annast uppsetningu lyftu skal upplýsa þann tilkynnta aðila sem hefur samþykkt gæðatryggingarkerfið um allar fyrirhugaðar breytingar á því.
Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytt gæðatryggingarkerfi fullnægi enn kröfunum sem um getur í lið 3.2. eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.
Hann skal tilkynna þeim sem annast uppsetningu lyftunnar ákvörðun sína. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun um matið.

1) Þessi samhæfði staðall er EN 29 001 með viðbótum ef með þarf til að gera ráð fyrir sérstökum eiginleikum lyftna.

4. Eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.
4.1. Tilgangur með eftirlitinu er að tryggja að sá sem annast uppsetningu lyftunnar ræki þær skyldur sem hið samþykkta gæðatryggingarkerfi leggur honum á herðar.

4.2.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að hönnunar-, framleiðslu-, samsetningar-, uppsetningar-, eftirlits- og prófunar- og geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:
– gögn um gæðatryggingarkerfið,
– gæðaskýrslur sem kveðið er á um í hönnunarhluta gæðatryggingarkerfisins, svo sem niðurstöður greininga, útreikninga, prófana o.s.frv.,
– gæðaskýrslur sem kveðið er á um í framleiðsluhluta gæðatryggingarkerfisins, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3.

Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort sá sem annast uppsetningu lyftunnar viðhaldi gæðatryggingarkerfinu og noti það og gefa honum skýrslu um úttektina.

4.4.

Að auki er tilkynnta aðilanum heimilt að heimsækja staðinn þar sem verið er að setja lyftuna upp eða hún sett saman fyrirvaralaust. Í slíkum heimsóknum er tilkynnta aðilanum heimilt, ef nauðsyn krefur, að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðatryggingarkerfið vinni rétt.
Hann skal gefa þeim sem annast uppsetningu lyftunnar skýrslu um heimsóknina og prófunarskýrslu, hafi prófun farið fram.

5.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal varðveita og hafa tiltæk fyrir yfirvöld í landinu í minnst 10 ár eftir að lyftan er markaðssett:
– skjölin sem um getur í öðrum undirlið annarrar málsgreinar í lið 3.1.,
– gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein í lið 3.5.,
– þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í síðustu málsgrein í lið 3.5. og liðum 4.3. og 4.4.
Ef sá sem annast uppsetninguna hefur ekki staðfestu í bandalaginu ber tilkynnta aðilanum að efna þessar kvaðir.

6.

Sérhver tilkynntur aðili skal veita öðrum tilkynntum aðilum upplýsingar sem máli skipta varðandi samþykki fyrir gæðatryggingarkerfum sem veitt hafa verið og afturkölluð.

7.

Málsskjöl og bréfaskipti er varða fulla gæðatryggingu skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkisins þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.XIV. VIÐAUKI
GÆÐATRYGGING Í FRAMLEIÐSLU

(aðferðareining D).

1. Gæðatrygging í framleiðslu er ferli þar sem sá sem annast uppsetningu lyftna og fullnægir skilyrðum 2. liðar sér til þess og lýsir því yfir að lyfturnar fullnægi þeim kröfum reglugerðarinnar sem gilda um þær. Sá sem annast uppsetningu lyftu skal setja CE-merkið á hverja lyftu og gefa út EB-samræmisyfirlýsingu. CE-merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem annast eftirlitið, eins og tilgreint er í 4. lið.

2.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal nota samþykkt gæðatryggingarkerfi við framleiðslu, uppsetningu, lokaskoðun og prófun á lyftunni, eins og tilgreint er í 3. lið, og vera háður eftirliti, eins og tilgreint er í 4. lið.

3.

Gæðatryggingarkerfi.
3.1. Sá sem annast uppsetningu lyftu skal sækja um mat á gæðatryggingarkerfi sínu til tilkynnts aðila að eigin vali.
Eftirfarandi komi fram í umsókninni:
– allar upplýsingar sem máli skipta um lyfturnar,
– gögn um gæðatryggingarkerfið,
– tækniskjöl um hinar samþykktu lyftur og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðunum.

3.2.

Gæðatryggingarkerfið verður að tryggja að lyfturnar séu í samræmi við viðeigandi kröfur reglugerðarinnar.
Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem sá sem annast uppsetningu lyftu hefur tekið tillit til skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan hátt í skriflegri greinargerð um ráðstafanir, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðatryggingarkerfið verða að vera með þeim hætti að gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skrár séu ávallt túlkuð með sama hætti.
Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:
– gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til lyftnanna,
– aðferðum, ferlum og kerfisbundnum aðgerðum sem nota á við framleiðslu, gæðastýringu og gæðatryggingu,
– þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir uppsetningu,1)
– gæðaskýrslum, svo sem skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.,
– því hvernig fylgst er með því að tilskilin gæði lyftu hafi náðst og að gæðatryggingarkerfið sé skilvirkt.

3.3.

Tilkynnta aðilanum ber að meta gæðatryggingarkerfið til þess að ákveða hvort það fullnægi kröfunum sem um getur í lið 3.2. Honum ber að líta svo á að kröfunum sé fullnægt ef beitt er viðeigandi samhæfðum staðli í gæðatryggingarkerfinu.2)
Í úttektarhópnum skal vera að minnsta kosti einn reyndur matsmaður í þeirri tækni sem lyftan byggir á. Heimsókn á vinnustað þess sem annast uppsetningu lyftunnar skal vera liður í matinu.
Ákvörðunina ber að tilkynna þeim sem annast uppsetningu lyftunnar. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun varðandi matið.

3.4.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar, í þeirri mynd sem það hefur verið samþykkt, og viðhalda því svo að það sé fullnægjandi og skilvirkt.
Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal upplýsa þann tilkynnta aðila sem hefur samþykkt gæðatryggingarkerfið um allar fyrirhugaðar breytingar á því.
Tilkynnti aðilinn skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytt gæðatryggingarkerfi fullnægi enn kröfunum sem um getur í lið 3.2. eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.
Hann skal tilkynna þeim sem annast uppsetningu lyftunnar ákvörðun sína. Í tilkynningunni komi fram niðurstöður athugunarinnar og rökstudd ákvörðun um matið.

1) Til þessara prófana teljast í það minnsta þær prófanir sem kveðið er á um í b-lið 4. liðar VI. viðauka.

2) Þessi samhæfði staðall er EN 29 002 með viðbótum ef með þarf til að gera ráð fyrir sérstökum eiginleikum lyftna.


4. Eftirlit á ábyrgð tilkynnta aðilans.
4.1. Tilgangur með eftirlitinu er að tryggja að sá sem annast uppsetningu lyftunnar ræki þær skyldur sem samþykkta gæðatryggingarkerfið leggur honum á herðar.

4.2.

Sá sem annast uppsetningu lyftunnar skal veita tilkynnta aðilanum aðgang í eftirlitsskyni að framleiðslu-, eftirlits-, samsetningar-, uppsetningar-, prófunar- og geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:
– Gögn um gæðatryggingarkerfið,
– gæðaskýrslur, svo sem skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi starfsfólksins o.s.frv.

4.3.

Tilkynnti aðilinn skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort sá sem annast uppsetningu lyftunnar viðhaldi gæðatryggingarkerfinu og noti það og gefa honum skýrslu um úttektina.

4.4.

Að auki er tilkynnta aðilanum heimilt að heimsækja staðinn þar sem verið er að setja lyftuna upp fyrirvaralaust. Í slíkum heimsóknum er tilkynnta aðilanum heimilt, ef nauðsyn krefur, að gera eða láta gera prófanir til að ganga úr skugga um að gæðatryggingarkerfið vinni rétt. Hann skal gefa þeim sem annast uppsetningu lyftunnar skýrslu um heimsóknina og prófunarskýrslu, hafi prófun farið fram.

5.

Sá sem annast uppsetningu lyftu skal varðveita og hafa tiltæk fyrir yfirvöld í landinu í minnst 10 ár eftir að framleiðslu lyftunnar er hætt:
– skjölin sem um getur í öðrum undirlið annarrar málsgreinar í lið 3.1.,
– gögn um þær breytingar sem um getur í annarri málsgrein í lið 3.5.,
– þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynnta aðilanum sem um getur í síðustu málsgrein í lið 3.4. og liðum 4.3. og 4.4.

6.

Sérhver tilkynntur aðili skal veita öðrum tilkynntum aðilum upplýsingar sem máli skipta varðandi samþykki fyrir gæðatryggingarkerfum sem veitt hafa verið og afturkölluð.

7.

Málsskjöl og bréfaskipti er varða aðferðir við gæðatryggingu í framleiðslu skulu útbúin á einu opinberu tungumáli aðildarríkisins þar sem tilkynnti aðilinn hefur staðfestu eða á því tungumáli sem hann samþykkir.Þetta vefsvæði byggir á Eplica