Umhverfisráðuneyti

542/2000

Reglugerð um kaffi, kaffikjarna og kaffibæti.

I. KAFLI
Almenn ákvæði og skilgreiningar.
1. gr.

Reglugerð þessi gildir um kaffi, kaffikjarna og kaffibæti, sbr. skilgreiningar á þessum vörum í 2. gr. og í viðauka. Reglugerðin gildir ekki um vörur sem ætlaðar eru til útflutnings til ríkja utan Evrópska efnahagssvæðisins og ekki um leysanlegt ´café torrefacto´.


2. gr.

Merking orða í reglugerð þessari er sem hér segir:

Kaffi: Fræ (baunir) kaffitrésins (Coffea arabica), óbrennd eða brennd, heil eða möluð, sem engin mikilvæg innihaldsefni eiginleg kaffi hafa verið fjarlægð úr. Aldinhýði skal algerlega hreinsa af fræjum og fræhýði (silfurhýði) eins vel og unnt er. Hráefni í kaffi má ekki innihalda meira en 7 g/100 g af öðrum efnum kaffitrésins en fræjum og ekki meira en 3 g af öðrum innihaldsefnum.

Kaffikjarni: Vara, af mismunandi styrkleika, sem eingöngu er fengin með útdrætti með vatni úr brenndum kaffibaunum. Varan inniheldur leysanleg efni og ilmefni úr kaffinu. Einnig kunna að vera til staðar óleysanlegar olíur og snefill af öðrum óleysanlegum efnum úr kaffi. Við útdráttinn er ekki heimilt að nota aðferðir sem krefjast viðbættrar sýru eða basa. Með kaffikjarna í reglugerð þessari er átt við kaffikjarna, leysanlegan kaffikjarna, leysanlegt kaffi eða auðleysanlegt (instant) kaffiduft.

Kaffibætir: Vara, af mismunandi styrkleika, sem eingöngu er fengin með útdrætti með vatni úr brenndum kaffifífli og er þá óheimilt að nota aðferðir sem krefjast viðbættrar sýru eða basa. Með kaffibæti í reglugerð þessari er átt við kaffibæti, leysanlegan kaffibæti eða auðleysanlegt (instant) kaffibætisduft.

Kaffifífill: Afurð sem unnin er úr hreinsuðum, þurrkuðum og brenndum rótum Cichorium intybus L., sem notaðar eru til framleiðslu á drykkjarvörum en ekki til ræktunar á salati (jólasalat/hvítlaufssalat).


II. KAFLI
Samsetning og merking.
3. gr.

Aðferðir til greiningar á kaffikjarna og kaffibæti skulu vera í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins nr. 79/1066/EBE (OJ L327 24.12.79).


4. gr.

Heiti í viðauka skal eingöngu nota um vörur sem þar er getið og er skylt að nota þau í viðskiptum til að lýsa vörunni.


5. gr.

Auk ákvæða reglugerðar nr. 588/1993 um merkingu, auglýsingu og kynningu matvæla, skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram á umbúðum vöru sem dreift er til neytenda:

a) heiti vörunnar samanber viðauka. Að auki skal koma fram á hvaða formi hún er á eftirfarandi hátt, eftir því sem við á:
i) "massi" eða "á massaformi"
ii) "vökvi" eða "á vökvaformi"
b) við heiti er heimilt að bæta hugtakinu "þykkt" þegar um er að ræða:
- kaffikjarnalausn, að því tilskildu að innihald þurrefnis úr kaffi sé meira en 25% miðað við þyngd;
- kaffibætislausn, að því tilskildu að innihald þurrefnis úr kaffifífli sé meira en 45% miðað við þyngd;
c) hugtakið "kaffínlaust" fyrir kaffikjarna er heimilt að merkja, að því tilskildu að innihald kaffíns fari ekki yfir 0,3% miðað við þyngd þurrefnis í kjarnanum;
d) hugtakið "kaffínlaust" fyrir kaffi er heimilt að merkja, að því tilskildu að innihald kaffíns fari ekki yfir 0,1% miðað við þyngd;
e) hugtakið "sykurbrennt" ef kjarninn er unninn úr sykurbrenndu hráefni og hugtökin "með sykri", "varið skemmdum með sykri" eða "með viðbættum sykri" er heimilt að merkja á umbúðir ef sykri hefur verið bætt í hráefnið eftir brennslu, þegar um kaffikjarnalausn og lausn af kaffibæti er að ræða. Þegar aðrar sykurtegundir en súkrósi eru notaðar skal þess getið í staðinn fyrir "sykur";
f) fyrir kaffikjarnamassa og kaffikjarnalausn skal lágmarksinnihald kaffiþurrefnis gefið upp sem hundraðshluti af þyngd fullunninnar vöru. Hið sama gildir um kaffibætismassa og kaffibætislausn.

Upplýsingar samkvæmt liðum a-f skal merkja á sama sjónsviði og merking nettóþyngdar og geymsluþols.


III. KAFLI
Ýmis ákvæði og gildistaka.
6. gr.
Innlendur framleiðandi eða innflytjandi er ábyrgur fyrir því að vörur sem hér eru á markaði og um getur í viðauka séu í samræmi við ákvæði þessarar reglugerðar.


7. gr.
Eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt skal vera í samræmi við IV. kafla reglugerðar nr. 522/1994 um hollustuhætti við framleiðslu og dreifingu matvæla.


8. gr.
Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum. Með mál sem rísa út af brotum gegn reglugerð þessari skal farið að hætti opinberra mála.


9. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 16. og 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli. Einnig var höfð hliðsjón af ákvæðum samningsins um Evrópskt efnahagssvæði, sem vísað er til í II. viðauka XII. kafla, 22. tölul., tilskipun 79/1066/EBE og tilskipun 99/4/EB. Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.

Við gildistöku reglugerðar þessarar fellur úr gildi reglugerð nr. 447/1994 um kaffi, kaffikjarna og kaffibæti.


Ákvæði til bráðabirgða.
Fyrir vörutegundir sem eru hér á markaði við gildistöku þessarar reglugerðar og sem ekki eru í samræmi við ákvæði hennar, er veittur frestur til 30. september 2001 til að koma á nauðsynlegum breytingum. Hafi breytingar til samræmis við ákvæði reglugerðarinnar ekki verið gerðar að þeim tíma liðnum er dreifing vörunnar óheimil.


Umhverfisráðuneytinu, 19. júlí 2000.

F. h. r.
Ingimar Sigurðsson.
Sigríður Stefánsdóttir.


VIÐAUKI
Skilgreining á framleiðsluvörum.

1. Kaffikjarni:
a) Þurrkaður kaffikjarni
kaffikjarni á föstu formi sem inniheldur ekki minna en 95% af kaffiþurrefni miðað við þyngd.
Þessi vara má ekki innihalda önnur efni en þau sem fengin eru með útdrætti hennar.
b) Kaffikjarnamassi
kaffikjarni í formi massa, sem inniheldur 70-85% af kaffiþurrefni miðað við þyngd.
Þessi vara má ekki innihalda önnur efni en þau sem fengin eru með útdrætti hennar.
c) Kaffikjarnalausn
kaffikjarni í vökvaformi sem inniheldur 15-55% af kaffiþurrefni miðað við þyngd.
Kaffikjarnalausn má innihalda sykur, brenndan eða óbrenndan, að hámarki 12% miðað við þyngd.

2. Kaffibætir:
a) Þurrkaður kaffibætir
kaffifífilskjarni í föstu formi sem inniheldur ekki minna en 95% af kaffifífilsþurrefni miðað við þyngd.
Efni sem ekki eru unnin úr kaffifífli mega ekki fara yfir 1% miðað við þyngd.
b) Kaffibætismassi
kaffifífilskjarni í massaformi sem inniheldur 70-85% af kaffifífilsþurrefni miðað við þyngd.
Efni sem ekki eru unnin úr kaffifífli mega ekki fara yfir 1% miðað við þyngd.
c) Kaffibætislausn
kaffifífilskjarni í vökvaformi sem inniheldur 25-55% af kaffifífilsþurrefni miðað við þyngd.
Kaffibætislausn má innihalda sykur, brenndan eða óbrenndan, að hámarki 35% miðað við þyngd.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica