Landbúnaðarráðuneyti

535/2003

Reglugerð um verðjöfnun við útflutning á fullunnum vörum sem innihalda landbúnaðarhráefni.

1. gr.

Við útflutning á fullunnum vörum sem innihalda að einhverjum hluta þau innlendu hráefni sem talin eru upp í 3. gr., er heimilt að greiða mismun á verði viðkomandi hráefna á heimsmarkaði og innanlands til verðjöfnunar. Með útflutningi er í reglugerð þessari átt við sölu vöru til útlanda, í tollfrjálsa verslun, í tollfrjálsa forðageymslu fyrir för í millilandaferðum eða á varnarsvæði samkvæmt varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna.


2. gr.

Til að verðjöfnun nái til vörunnar skal hún falla undir eftirfarandi vöruliði og tollskrárnúmer, sbr. viðauka I við lög nr. 55/1987 með síðari breytingum:

0403.1011
1517.1001
1806.9011
1902.3021
2105.0011
0403.1012
1517.9002
1806.9023
1902.3031
2105.0019
0403.1013
1601.0022
1806.9025
1902.3041
2106.9041
0403.1019
1601.0023
1806.9026
1902.4021
2106.9048
0403.1021
1602.xxxx
1806.9028
1905.9011
2106.9059
0403.1022
1604.xxxx
1806.9029
1905.9051
2106.9064
0403.1029
1806.2003
1806.9039
1905.9090
2202.9011
0403.9011
1806.2004
1901.2017
2103.9051
2202.9012
0403.9012
1806.2005
1901.2023
2103.9052
2202.9013
0403.9013
1806.2006
1901.2024
2104.1011
2202.9014
0403.9014
1806.3101
1902.2021
2104.1012
2202.9015
0403.9019
1806.3109
1902.2022
2104.1021
2202.9016
0403.9021
1806.3202
1902.2031
2104.1022
2202.9017
0403.9022
1806.3203
1902.2041
2104.2001
2202.9019
0403.9029
1806.3209
1902.2042
2104.2002

 
Greiðsla verðjöfnunar fyrir ofangreindar vörur fer eftir því magni landbúnaðarhráefnis sem notað er við framleiðslu viðkomandi vöru og verðjafnað er fyrir, sbr. 3. gr. Þó er ekki heimilt að verðjafna ef magn sérhverrar hráefnistegundar er umfram 60% af heildarþunga.


3. gr.

Upphæð verðjöfnunar á hvert kíló hverrar tegundar hráefnis er mismunur á innlendu og erlendu viðmiðunarverði í samræmi við neðangreinda töflu:

Landbúnaðarhráefni
Innlent viðmiðunarverð
Erlent viðmiðunarverð
Verðjöfnun
kr./kg/l
kr./kg/l
kr./kg/l
Mjólk
60
26
34
Undanrenna
60
7
53
Rjómi 36%
529
250
279
Nýmjólkurduft
350
99
251
Undanrennuduft
339
66
273
Smjör
259
115
144
Ostur
717
266
451
Egg, skurnlaus
298
131
167
Nautgripakjöt, beinlaust
576
279
297
Kindakjöt, beinlaust
609
413
196
Svínakjöt, beinlaust
455
111
344
Kjúklingakjöt, beinlaust
625
564
61
Hrossakjöt, beinlaust
239
110
129

Í þeim tilfellum þegar afskurður af kjöti er notaður sem hráefni, t.d. í hakk, fars o.þ.h. skal nota margföldunarstuðulinn 0,65 við útreikning verðjöfnunar.


4. gr.

Sækja skal um heimild til verðjöfnunar til landbúnaðarráðuneytisins eigi síðar en ári eftir að útflutningur á sér stað. Sækja skal sérstaklega um verðjöfnun fyrir hverja vörutegund. Umsókn á þar til gerðu eyðublaði skal innihalda upplýsingar um:
a. Umsækjanda/útflytjanda.
b. Tollflokkun vöru.
c. Uppskrift sem gerir grein fyrir hráefnanotkun og samsetningu vöru.

Ráðuneytið getur krafist annarra gagna ef þörf krefur. Ráðuneytið heimilar greiðslu verðjöfnunar fyrir viðkomandi vöru að uppfylltum skilyrðum reglugerðarinnar og reiknar út upphæð verðjöfnunar á hvert kíló viðkomandi vörutegundar. Ráðuneytið tilkynnir umsækjanda og tollstjóranum í Reykjavík ákvörðun sína þar sem fram kemur tilvísunarnúmer vegna heimildar til verðjöfnunar. Verðjöfnunarheimild er að hámarki veitt til tveggja ára í senn.


5. gr.

Sé þess óskað skal umsækjandi afhenda ráðuneytinu sýnishorn af vörum sem verðjöfnun nær til. Ennfremur skal framleiðandi viðkomandi vöru halda nákvæmt bókhald yfir magn og verð þeirra hráefna sem notuð eru til framleiðslunnar og láta þær upplýsingar ráðuneytinu í té, sé þess óskað. Umsækjanda ber skylda til að tilkynna breytingar á hráefnisnotkun til ráðuneytisins sem gefur út nýja heimild til verðjöfnunar ef ástæða er til.


6. gr.

Tollstjórinn í Reykjavík annast greiðslu verðjöfnunar. Umsækjandi sækir um greiðslu verðjöfnunar til tollstjórans í Reykjavík eða tollstjóra í umdæmi útflutningshafnar sem framsendir umsókn til tollstjórans í Reykjavík. Tollstjóri skal greiða verðjöfnun á vöru sem flutt hefur verið út í samræmi við verðjöfnunarheimild, sbr. 4. gr., enda sé sýnt fram á með fullnægjandi hætti að mati tollstjóra að útflutningur hafi átt sér stað t.d. með framvísun útflutningsskýrslu eða framvísun á sölureikningi með áritaðri staðfestingu tollgæslu.

Í umsókn skal koma fram tilvísunarnúmer vegna heimildar til verðjöfnunar og farmskrárnúmer vegna útflutnings vörunnar. Tollstjórinn í Reykjavík getur krafist annarra gagna sem hann telur nauðsynleg. Greiðsla verðjöfnunar skal eiga sér stað innan viku frá því að fullnægjandi gögn hafa borist honum, sbr. reglugerð nr. 228/1993 um tollskýrslur og fylgiskjöl þeirra.

Upphæð verðjöfnunar skal reiknuð samkvæmt þeim reglum sem í gildi voru er útflutningur átti sér stað.


7. gr.

Landbúnaðarráðherra sker úr ágreiningi sem upp kann að koma vegna framkvæmdar reglugerðar þessarar.


8. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 82. gr. laga nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum.


9. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 85. gr. A. laga nr. 99/1993, um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, með síðari breytingum, og öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 259/1996, með síðari breytingum.


Landbúnaðarráðuneytinu, 3. júlí 2003.

Guðni Ágústsson.
Sigríður Norðmann.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica