Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti

490/2001

Reglugerð um (1.) breytingu á reglugerð nr. 233/2001 um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni.

1. gr.

Fylgiskjöl I og II við reglugerðina skulu vera sem hér segir:
Fylgiskjal I.

Skýringar:

B Efni sem bönnuð eru á íslensku yfirráðasvæði, sbr. 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974 með síðari breytingum og 2. gr. þessarar reglugerðar.
N I – IV Efni listuð á fylgiskjölum I-IV með alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni 1961 með síðari breytingum (Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, and the Protocol of 25 March 1972 amending the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961).
P I – IV Efni listuð á fylgiskjölum I-IV með alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni 1971 með síðari breytingum (Convention on Psychotropic Substances 1971).


Efni Annað nafn N I – IV og
P I – P IV
B
Undanþágur og athugasemdir.
3-methylfentanyl N I+IV
3-methylthiofentanyl N I+IV
4-methylaminorex P I
x
Acetorphine N I+IV
x
Acetyl-alpha-methylfentanyl N I+IV
Acetyldihydrocodeine N II+III
1)
Acetylmethadol N I
Alfentanil N I
Allobarbital P IV
x
Allylprodine N I
Alphacetylmethadol N I
Alphameprodine N I
Alphamethadol N I
Alpha-metylfentanyl N I+IV
Alpha-metylthiofentanyl N I+IV
Alphaprodine N I
Alprazolam P IV
Amfepramone diethylpropion P IV
Amfetamine amphetamine P II
Aminorex P IV
Amobarbital P III
Anileridine N I
Barbital P IV
Benzethidine N I
Benzfetamine benzphetamine P IV
Benzylmorphine N I
Betacetylmethadol N I
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl N I+IV
Beta-hydroxyfentanyl N I+IV
Betameprodine N I
Betamethadol N I
Betaprodine N I
Bezitramide N I
Brolamfetamine DOB P I
x
Bromazepam P IV
Brotizolam P IV
x
Buprenorphine P III
Butalbital P III
Butobarbital P IV
x
Camazepam P IV
Cannabis Kannabis, hass, marihuana N I+IV
x
Cannabis-harpix Kannabis harpix N I+IV
x
Cathine norpseudoephedrine P III
x
Cathinone P I
x
Chlordiazepoxide 4-oxide P IV
Clobazam P IV
Clonazepam P IV
Clonitazene N I
Clorazepate P IV
Clotiazepam P IV
Cloxazolam P IV
Coca-blöð Folium coca N I
Cocaine N I+III
x
Codeine N II+III
1)
Codoxime N I
Cyclobarbital P III
Delorazepam P IV
Desomorphine N I+IV
x
DET P I
x
Dexamfetamine dexaphetamine P II
x
Dextromoramide N I
Dextropropoxyphene N II+III
3)
Diampromide N I
Diazepam P IV
Diethylthiambutene N I
Difenoxin N I+III
Dihydrocodeine N II+III
1)
Dihydroetorphine N I
x
Dihydromorphine N I
Dimenoxadol N I
Dimepheptanol N I
Dimethylthiambutene N I
Dioxaphetyl butyrate N I
Diphenoxylate N I+III
2)
Dipipanone N I
DMA P I
x
DMHP P I
x
DMT P I
x
DOET P I
x
Dronabinol delta-9-tetrahydrocannabinol og stereoafleiður P II
x
Drotebanol N I
Ecgonine Ásamt estum og afbrigðum þeirra sem hægt er að breyta í ecgonin eða kókaín N I
Estazolam P IV
Ethchlorvynol P IV
Ethinamat P IV
Ethylloflazepate P IV
Ethylmethylthiambutene N I
Ethylmorphine N II+III
1)
Eticyclidine PCE P I
x
Etilamfetamine N-ethylamphetamine P IV
x
Etonitazene N I
Etorphine N I+IV
x
Etoxeridine N I
Etryptamine P I
x
Fencamfamin P IV
Fenetylline P II
x
Fenproporex P IV
Fentanyl N I
Fludiazepam P IV
Flunitrazepam P III
Flurazepam P IV
Folium coca (sjá Coca-blöð) N I
Furethidine N I
Glutethimide P III
Halazepam P IV
Haloxazolam P IV
Heroin diacetylmorphine N I+IV
x
Hydrocodone N I
Hydromorphinol N I
Hydromorphone N I
Hydroxypethidine N I
Isomethadone N I
Ketazolam P IV
Ketobemidone N I+IV
Lefetamine SPA P IV
x
Levamfetamine levamphetamine P II
x
Levomethamphetamine P II
x
Levomethorphan N I
Levomoramide N I
Levophenacylmorphan N I
Levorphanol N I
Loprazolam P IV
Lorazepam P IV
Lormetazepam P IV
Lysergide LSD, LSD-25 P I
x
Mazindol P IV
x
MDMA P I
x
Mecloqualone P II
x
Medazepam P IV
Mefenorex P IV
Meprobamate P IV
Mescaline P I
x
Mesocarb P IV
Metazocine N I
Methadone N I
Methadone-intermediate 2,2-difenyl-4-dimetyl-aminopentan-nitril N I
Methamfetamine methamphetamine P II
x
Methamfetamine racemate methamphetamine racemate P II
x
Methaqualone P II
x
Methcathinone P I
x
Methyldesorphine N I
Methyldihydromorphine N I
Methylphenidate P II
Methylphenobarbital P IV
Methyprylon P IV
Metopon N I
Midazolam P IV
MMDA P I
x
Moramide-intermediate 2-methyl-3-morphlino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid N I
Morpheridine N I
Morphine N I
Morphine methobromide og önnur morfínúrefni með 5-gildu köfnunarefni N I
Morphine-N-oxide N I
MPPP 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate N I+IV
Myrophine N I
N-ethyl-MDA P I
x
N-hydroxy-MDA P I
x
Nicocodine N II+III
1)
Nicodicodine N II+III
1)
Nicomorphine N I
Nimetazepam P IV
Nitrazepam P IV
Noracymethadol N I
Norcodeine N II+III
1)
Nordazepam P IV
Norlevorphanol N I
Normethadone N I
Normorphine N I
Norpipanone N I
Opium N I+III
Oxazepam P IV
Oxazolam P IV
Oxycodone N I
Oxymorphone N I
Para-fluorofentanyl N I+IV
Parahexyl P I
x
Pemoline P IV
Pentazocine P III
Pentobarbital P III
PEPAP 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate N I+IV
Pethidine N I
Pethidine intermediate, A 4-fenyl-1-metylpiperidinkarbonitril-(4) N I
Pethidine intermediate, B Etyl-4-fenylipiperidinkarboxylat-(4) N I
Pethidine intermediate, C 4-fenyl-1-metylpiperidinkarboxyl-sýra-(4) N I
Phenadoxone N I
Phenampromide N I
Phenazocine N I
Phencyclidine PCP P II
x
Phendimetrazine P IV
x
Phenmetrazine P II
x
Phenobarbital P IV
Phenomorphan N I
Phenoperidine N I
Phentermine P IV
Pholcodine N II+III
1)
Piminodine N I
Pinazepam P IV
Pipradrol P IV
Piritramide N I
PMA P I
x
Poppy straw N I
Prazepam P IV
Proheptazine N I
Properidine N I
Propiram N II+III
Psilocine (Psilotsin) P I
x
Psilocybine P I
x
Pyrovalerone P IV
Racemethophan N I
Racemoramide N I
Racemorphan N I
Remifentanil N I
Rolicyclidine (PHP, PCPY) P I
x
Secbutabarbital P IV
Secobarbital P II
x
STP/DOM P I
x
Sufentanil N I
Temazepam P IV
Tenamfetamine MDA P I
x
Tenocyclidine TCP P I
x
Tetrahydrocannabinol og isomer P I
x
Tetrazepam P IV
Thebacon N I
Thebaine N I
Thiofentanyl N I+IV
Tilidine N I
TMA P I
x
Triazolam P IV
Trimeperidine N I
Vinylbital P IV
x
Zipeprol P II
x
Undanþágur og athugasemdir
1) Innflutnings-/útflutningsleyfi þarf ekki fyrir lyf sem innihalda minna en 100 mg í hverjum afmældum skammti eða minna en 2,5% efnisins.
2) Ekki þarf innflutnings-/útflutningsleyfi vegna taflna, sem innihalda allt að 2,5 mg dífenoxýlats, ef þær innhalda einnig minnst 25 mcg af atrópínsúlfati í hverri töflu.
3) Ekki þarf innflutnings-/útflutningsleyfi sérstaklega vegna lyfja, sem innihalda minna en 135 mg dextróprópoxýfen í hverri afmældri einingu eða 2,5% efnisins í óskömmtuðu lyfjaformi. Lyfið má hins vegar ekki innihalda nein önnur ávana- og fíkniefni merkt P I – P IV í fylgiskjali I.Fylgiskjal II.
Skýringar:
D I - II Efni listuð á fylgiskjölum I - II með Alþjóðasamningi gegn ólöglegri verslun með ávana- og fíkniefni 1988 (Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988).

Efni Annað nafn D I - II Hámark án innflutningsleyfis
N-acetylanthranilic acid N-asetylantranílsýra D I
Ephedrine Efedrín D I
Ergometrine Ergometrín, Ergónóvín D I
Ergotamine Ergotamín D I
Isosafrole Ísósafról D I
Lysergic acid Lýsergsýra D I
3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone D I
Norephedrine D I
1-phenyl-2-propanone Fenýlaseton, benzýlmetýlketón D I
Piperonal Piperonal, helíótrópín D I
Pseudoephedrine Pseudóefedrín D I
Safrole Safról D I
Acetic anhydride Ediksýruanhýdríð D II 20 lítrar
Acetone Asetón D II
Anthranilic acid Antranílsýra D II 1 kg
Ethyl ether Etýleter, eter, díetýleter D II
Hydrochloric acid Saltsýra, múríatínsýra D II
Methyl ethyl ketone 2-bútanón, MEK D II
Phenylacetic acid Fenýlediksýra D II 1 kg
Piperidine Piperidín, hexahydropyridin D II 0,5 kg
Potassium permanganate Kalíumpermanganat D II
Sulphuric acid Brennisteinssýra, vítríólolía D II
Toluene Tólúen, metýlbensen D II

2. gr.
Reglugerð þessi, sem sett er með heimild í 12. gr. lyfjalaga nr. 93/1994 með síðari breytingum og 2. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65 frá 21. maí 1974 með síðari breytingum, öðlast gildi við birtingu.


Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 14. júní 2001.

F. h. r.
Davíð Á. Gunnarsson.
Ingolf J. Petersen.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica