Leita
Hreinsa Um leit

Umhverfisráðuneyti

524/2001

Reglugerð um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli. - Brottfallin

524/2001

REGLUGERÐ
um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli.

I. KAFLI
Gildissvið og skilgreiningar.
1. gr.

Reglugerð þessi gildir fyrir fullunnin efni og hluti sem eru eingöngu úr plasti og er ætlað að snerta matvæli. Þá gildir reglugerðin einnig um efni og hluti sem eru lagskipt þannig að þau lög sem ekki eru eingöngu úr plasti eru lím eða annars konar bindiefni.


2. gr.
Plast

er efni úr lífrænum stórsameindum, sem fengist hafa með fjölliðun og/eða öðrum svipuðum aðferðum á sameindum með lægri sameindarþunga eða með því að breyta náttúrulegum stórsameindum. Silíkon og aðrar áþekkar stórsameindir teljast einnig til plasts.

Eftirfarandi efni teljast ekki til plasts:

a) lakkaðar eða ólakkaðar filmur úr sellulósa;
b) teygjanleg efni sem og tilbúið eða náttúrulegt gúmmí;
c) pappír eða pappi, einnig pappír sem búið er að breyta með viðbættu plasti;
d) jónaskiptaresín;
e) húðunarefni úr parafínvaxi, tilbúnu, örkristölluðu eða plastblöndum af því.

Hermir

er efni eða efnablanda, notað til að líkja eftir áhrifum matvæla á plast.


II. KAFLI
Almenn ákvæði.
3. gr.

Heildarflæði úr efnum og hlutum skal ekki fara yfir 10 mg/dm² af yfirborði þeirra.

Heildarflæði skal þó ekki fara yfir 60 mg/kg af matvælum þegar um er að ræða:

a) hluti sem eru ílát eða líkja má við ílát, eða má fylla, og taka ekki minna en 500 ml og ekki meira en 10 l;
b) hluti sem hægt er að fylla og þar sem ógerlegt er að meta yfirborðsflötinn sem snertir matvælin;
c) hettur, tappa, þéttingar og annað því líkt.


4. gr.

Á öðrum stigum dreifingar en í smásölu, skal skriflegt vottorð fylgja efnum og hlutum, sem er ætlað að snerta matvæli, um að þau uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar.

Undanskilin þessu ákvæði eru efni og hlutir sem augljóslega eru ætluð undir matvæli.


III. KAFLI
Efnanotkun.
5. gr.

Aðeins er heimilt að nota þau efni sem skráð eru í viðauka 1 til að framleiða plast og skulu þau aðeins notuð þannig að plastið, fullunnið, uppfylli þær kröfur sem til þess eru gerðar, svo sem hvað varðar mögulegt flæði efna í matvæli og leyfilegt magn ákveðinna efna.

Í viðauka 5 er að finna skrá yfir aukefni sem heimilt er að nota við framleiðslu plastefna og -hluta, svo og takmarkanir á notkun þeirra.

Af þeim vörum sem fengnar eru með gerjun gerla má eingöngu nota þær sem eru tilgreindar í viðauka 1B þannig að þær komist í snertingu við matvæli.

Í viðauka 7B er mælt fyrir um forskriftir sem varða sum efnanna sem koma fyrir í lista A í viðauka 1 og viðauka 5.

Merkingar þeirra talna sem eru gefnar í sviga í dálkinum "Takmarkanir og/eða forskriftir" er skýrð í viðauka 8.

Heimilt er að breyta lista A í viðauka 1, ýmist með því að færa efni af lista B á lista A eða með því að bæta nýjum efnum á listann. Slíkar breytingar skulu vera í samræmi við 10. gr. reglugerðar um efni og hluti sem er ætlað að snerta matvæli.


6. gr.

Efnin sem eru á listunum í viðauka 1 eru einliður og önnur upphafsefni til að framleiða plast.
Þessi efni eru:

a) efni sem fjölliðast eða hvarfast á annan hátt og mynda stórsameindir;
b) náttúrulegar eða tilbúnar stórsameindir sem má breyta;
c) efni til að breyta stórsameindum.

7. gr.

Á listunum í viðauka 1 er tilgreint hvaða efni er leyfilegt að nota við framleiðslu á plasti en ekki er kveðið á um hvaða efni eru leyfileg í fullunnu plasti. Það geta því verið til staðar, í fullunnu plasti, efni sem ekki eru á listunum. Þessi efni geta verið blöndur af leyfilegum efnum, fáliður, náttúrulegar og tilbúnar stórsameindir eða blöndur af þeim, svo framarlega sem þau efni sem þarf til að mynda þau séu á listunum. Einnig skulu efni og hlutir sem úr þeim eru unnin uppfylla ákvæði 3. gr. reglugerðar um efni og hluti sem er ætlað að snerta matvæli.

Ef ekki verður hjá því komist að einhver óhreinindi úr hvarfefnum séu í plasti skulu þau þó ekki vera í meira magni en eðlilegt getur talist miðað við að notuð séu efni af viðurkenndum hreinleika.


8. gr.

Viðauki 1 gildir ekki fyrir þau efni sem eru einungis notuð til að framleiða prentsvertu, epoxýresín, silíkon, gerjunarafurðir og húðunarefni sem unnin eru úr kvoðukenndum efnum eða fjölliðum í vökvafasa, sem duft eða til íblöndunar, eins og t.d. lakk, lakkmálning og málning.


9. gr.

Mörk fyrir flæði einstakra efna í viðauka 1 eru sett í mg/kg af matvælum. Miðað skal við yfirborðsflöt plastsins og flæðið gefið upp í mg/dm², þegar um er að ræða:
hluti sem eru ílát, eða sambærileg ílátum, eða sem hægt er að fylla og rúma minna en 500 ml eða meira en 10 l;
blöð, filmur eða aðra hluti, sem ekki er hægt að fylla, eða ófært er að meta sambandið á milli stærðar yfirborðs og magns matvæla sem það snertir.

Til þess að umbreyta mörkum sem miðuð eru við magn matvæla (mg/kg) í mörk sem miðuð eru við stærð yfirborðs (mg/dm²) skal deila í hin fyrrnefndu með tölunni 6.


IV. KAFLI
Flæðiprófanir.
10. gr.

Þar til skilgreindar verða sérstakar aðferðir til að framkvæma flæðiprófanir á plasti skal notast við hefðbundnar flæðiprófanir með hermum. Í viðauka 2A eru skilgreindir þeir hermar sem nota skal við mælingar á flæði efna úr plasti í matvæli.

Ef flæðipróf með hermi D í viðauka 2A eru óhentug vegna tæknilegra erfiðleika við greiningu skal framkvæma mælingar eins og sagt er til um í viðauka 2B. Í stað flæðiprófana með hermi D er einnig heimilt að nota önnur flæðipróf, sem fram koma í viðauka 2C, ef skilyrðum þar um er fullnægt.

Í framangreindum flæðiprófum er leyfilegt að:
framkvæma aðeins þær mælingar, sem í hverju tilfelli fyrir sig, teljast til verstu aðstæðna samkvæmt vísindalegum gögnum;
sleppa mælingum þegar sönnun liggur fyrir því að flæði fer ekki yfir leyfileg mörk við fyrirsjáanlegar notkunaraðstæður plastsins.


11. gr.

Fyrir plast sem er ætlað að snerta margs konar matvæli gildir að framkvæma skal flæðiprófanir með hermum A, B, C og D, sbr. viðauka 2A og nota nýtt plast fyrir hvern hermi. Í stað hefðbundins hermis D er leyfilegt að nota aðra fituherma, sbr. viðauka 2A. Ef flæði mælist yfir mörkum í öðrum fituhermum er skylda að staðfesta niðurstöður með hermi D (ólífuolíu). Ef það er ekki tæknilega mögulegt telst plastið ónothæft.

Plast sem einungis er ætlað fyrir ákveðna gerð matvæla skal prófa með eftirfarandi hætti. Fyrir liði a) og c) skal velja hermi samkvæmt viðauka 3 og fyrir lið b) skal velja hermi samkvæmt viðauka 6. Ef matvælin eða matvælaflokkinn er ekki að finna í viðauka 3 skal nota viðauka 6.

Þegar plast er notað fyrir þekkt matvæli skulu upplýsingar fylgja með varðandi notkun sbr. viðauka 2A.

Plastinu skulu fylgja upplýsingar fyrir hvaða matvæli eða matvælaflokka eigi að nota það, sbr. viðauka 3. Á smásölustigi skulu upplýsingarnar gefa til kynna á einfaldan hátt fyrir hvaða matvæli eða matvælaflokka nota má plastið. Á öðrum sölustigum skal koma fram tilvísunarnúmer eða lýsing á matvælum samkvæmt viðauka 3.


12. gr.

Mæling á flæði efna úr plastefnum og plasthlutum í matvæli skal gerð undir ströngustu notkunarskilyrðum (tími og hitastig) sem gera má ráð fyrir. Við mælingar á mögulegu flæði efna úr plasti í hermi, skal fylgja grundvallarreglum um flæðiprófanir sem gefnar eru upp í viðauka 4A.


13. gr.

Ef heildarflæði efna mælist undir flæðimörkum fyrir einstök efni sem í plastinu eru, er ekki skylt að mæla flæði þessara efna sérstaklega, enda telst þá plastið uppfylla þær kröfur sem til þess eru gerðar varðandi flæði.


14. gr.

Við flæðiprófun er plastsýnið ýmist efnið eða hluturinn sjálfur eða hluti af efninu eða hlutnum. Einnig má búa til sérstakt sýni af plastinu fyrir flæðiprófunina. Sýnið og hermirinn skulu snertast þannig að einungis sá hluti plastsins, sem er ætlað að snerta matvæli við eðlilega notkun, snerti herminn. Þetta á sérstaklega við um lagskipt efni og hluti, tappa, þéttingar og annað slíkt.


15. gr.

Þegar flæði er ekki mælt á hlutnum eða efninu sjálfu, heldur á sérstöku sýni úr sama efni, skal leiðrétta fyrir þeim mun sem er á stærð flatarins sem snertir matvæli við eðlilega notkun og þess flatar sem snertir herminn, eða matvælin, við flæðiprófun. Til að leiðrétta fyrir þessum mun skal setja inn í eftirfarandi jöfnu:
M = (m * a² /a¹ * q) 1000
þar sem:
M = flæði í mg/kg;
m = magn efnis í mg sem sýnið gefur frá sér;
a¹ = yfirborð sýnisins í dm2 sem snertir matvæli við mælingu;

a² =yfirborð efnisins eða hlutarins í dm² sem snertir matvæli við fyrirsjáanleg notkunarskilyrði;
q = magn matvælanna í grömmum sem eru í snertingu við efnið eða hlutinn við fyrirsjáanleg notkunarskilyrði.

V. KAFLI
Málsmeðferð, viðurlög og gildistaka.
16. gr.
Málsmeðferð og viðurlög.

Heilbrigðisnefndir hafa hver á sínu svæði, eftirlit með því að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins.
Þeir sem framleiða eða flytja inn efni og hluti úr plasti sem ætlað er að snerta matvæli, skulu tilkynna það til Hollustuverndar ríkisins. Stofnunin getur gert kröfu um að lögð verði fram gögn til staðfestingar á því að efni og hlutir uppfylli ákvæði þessarar reglugerðar.

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt 30. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli sbr. VIII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.


17. gr.
Gildistaka.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli með síðari breytingum og ákvæðum laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum.

Reglugerðin er sett með hliðsjón af XII. kafla, II. viðauka EES-samningsins. (Tilskipanir 95/3/EB um breytingu á tilskipun 90/128/EBE um plastefni og hluti sem ætlað er að komist í snertingu við matvæli. Einnig var höfð hliðsjón af tilskipun 96/11/EB um breytingu á 90/128/EBE og tilskipun 1999/91/EB og 97/48/EB um breytingu á tilskipun 82/711/EBE).

Reglugerðin öðlast gildi við birtingu og um leið fellur úr gildi reglugerð nr. 531/1993 um efni og hluti úr plasti sem ætlað er að snerta matvæli ásamt síðari breytingum.


Umhverfisráðuneytinu, 25. júní 2001.

Siv Friðleifsdóttir.
Magnús Jóhannesson.


VIÐAUKI 1A
Listar yfir leyfilegar einliður og önnur grunnefni við
framleiðslu á plastefnum og -hlutum.


Skýringar með viðaukum:
1. dálkur:  Tilvísunarnúmer fyrir efni sem notuð eru í umbúðir innan EB (PM/Ref. No)
2. dálkur:  Skráningarnúmer efnisins hjá Chemical Abstract Service1) (CAS No.)
3. dálkur:  Efnaheiti2)
4. dálkur:  Takmarkanir og/eða forskriftir. Þær kunna að vera:
tiltekin flæðimörk (TFM);
leyfilegt hámarksmagn efnisins í fullunnu efninu eða hlutnum (HM);
leyfilegt hámarksmagn efnisins í fullunnu efninu eða hlutnum gefið upp í mg fyrir hverja 6 dm² yfirborðs sem kemst í snertingu við matvæli (HMY);
aðrar takmarkanir sem sérstaklega er kveðið á um;
hvers kyns forskriftir sem varða efnið eða fjölliðuna.

1) Í þeim tilvikum sem ósamræmi er á milli skráningarnúmers hjá CAS og efnafræðilegs heitis skal efnaheiti gilda. Ef ósamræmi er á milli þess CAS númers sem birt er í EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) og CAS skránni skal númerið í CAS skránni gilda.
2) Efnaheiti sýra, fenóla og alkóhóla standa einnig fyrir sölt áls, ammóníaks, kalks, járns, kalíums, magnesíums, natríums og sínks af þeim. Þegar efnaheiti á listunum falla einnig undir almennara heiti gilda þau skilyrði sem sett eru fyrir sértækara heitið.


Ýmsar skammstafanir sem koma fyrir í 4. dálki listans:

FM: Flæðimörk fyrir efnið í matvælum eða hermi nema annað sé tilgreint.
FM(T): Flæðimörk fyrir efnið í matvælum eða hermi sem heild af þeim efnum sem eru gefin upp.
GM: Greiningarmörk aðferðar.
FE: Fullunnið efni eða hlutur.
HM: Leyfilegt hámarksmagn efnaleifa í plastefninu eða -hlutnum.
HM(T):  Leyfilegt hámarksmagn efnaleifa í plastefninu eða -hlutnum sem heild af því sem gefið er upp.
NCO: Ísósýanat.


Listi A
Leyfilegar einliður og önnur grunnefni.

PM/tilvísunar-
númer
(1)
CAS-númer
(2)
Efnaheiti
(3)
Takmarkanir og/eða forskriftir
(4)
10030
000514-10-3
Abíetínsýra
10060
000075-07-0
Asetaldehýð
TFM(T) = 6 mg/kg (2)
10090
000064-19-7
Ediksýra
10120
000108-05-4
Ediksýra, vinýlester
FM = 12 mg/kg
10150
000108-24-7
Asetanhýdríð
10210
000074-86-2
Asetýlen
10660
015214-89-8
Akrýlamíðómetýlprópansúlfónsýrur
TFM = 0,05 mg/kg
10690
000079-10-7
Akrýlsýra
10750
002495-35-4
Akrýlsýra, bensýlester
10780
000141-32-2
Akrýlsýra, n-bútýlester
10810
002998-08-5
Akrýlsýra, sec-bútýlester
10840
001663-39-4
Akrýlsýra, tert-bútýlester
11000
050976-02-8
Akrýlsýra, dísýklópentadíenýlester
HMY = 0,05 mg/6 dm²
11245
002156-97-0
Akrýlsýra, dódesýl ester
TFM = 0,05 mg/kg (1)
11470
000140-88-5
Akrýlsýra, etýlester
000818-61-1
Akrýl, hýdroxýetýlester
Sjá "akrýlsýra, mónóester með etýlenglýkól"
11590
00106-63-8
Akrýlsýra, ísóbútýlester
11680
000689-12-3
Akrýlsýra, ísóprópýlester
11710
000096-33-3
Akrýlsýra, metýlester
11830
000818-61-1
Akrýlsýra, mónóester með etýlenglýkóli
11890
002499-59-4
Akrýlsýra, n-oktýlester
11980
000925-60-0
Akrýlsýra, própýlester
12100
000107-13-1
Akrýlónítríl
FM = greiningarmörk (GM= 0,020 mg/kg, þar með talin vikmörk)
12130
000124-04-9
Adipínsýra
12265
004074-90-2
Adipínsýra, dívínýl ester
HM = 5 mg/kg í FE. Aðeins til nota í sameinliðum
12280
002035-75-8
Adipínanhýdríð
12310
000124-04-9
Albúmín
12340
000124-04-9
Albúmín, hleypt með formaldehýði
12375
000124-04-9
Alkóhól, alífatísk, mónóhýdrísk, mettuð, ógreinótt, prímer (C4-C22)
12670
002855-13-2
1-amínó-3-amínómetýl-3,5,5-trímetýl-sýklóhexan
FM = 6 mg/kg
12761
000693-57-2
12-amínódodekansýra
TFM = 0,05 mg/kg
12788
002432-99-7
11-amínóundekansýra
FM = 5 mg/kg
12789
007664-41-7
Ammóníak
12820
000123-99-9
Aselsýra
12970
004196-95-6
Aselanhýdríð
13000
001477-55-0
1,3-bensendímetanamín
FM = 0,05 mg/kg
13060
004422-95-1
1,3,5-bensentríkarboxýlsýra tríklóríð
HMY = 0,05 mg/6 dm² (mælt sem 1,3,5-bensentríkarboxýlsýra)
13090
000065-85-0
Bensósýra
13150
000100-51-6
Bensýlalkóhól
13180
000498-66-8
Bísýkló[2.2.1]hept-2-en (= norbornen)
TFM = 0,05 mg/kg
13210
001761-71-3
Bis(4-amínósýklóhexýl)metan
TFM = 0,05 mg/kg
000111-46-6
Bis(2-hýdroxýetýl)eter
Sjá "díetýlenglýkól"
000077-99-6
2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1-bútanól
Sjá "1,1,1-trímetýlólprópan"
13390
000105-08-8
1,4-bis(hýdroxýmetýl)sýklóhexan
13480
000080-05-7
2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan
FM = 3 mg/kg
13510
001675-54-3
2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan-bis(2,3- epoxýprópýl)eter = (BADGE)
TFM (T) = 1 mg/kg (9) Leyft til 1. janúar 2005
000110-98-5
Bis(hýdroxýprópýl)eter
Sjá "díprópýlenglýkól"
005124-30-1
Bis(4-ísósýanatósýklóhexýl)metan
Sjá "dísýklóhexýlmetan- 4,4-dí-ísósýanat"
13530
038103-06-9
2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan-bis(ftalanhýdríð)
13600
047465-97-4
3,3-bis(3-metýl-4-hýdroxýfenýl-2- indólínon)
FM = 1,8 mg/kg
000080-05-7
Bisfenól A
Sjá "2,2-bis(4-hýdroxýfenýl) própan"
001675-54-3
Bisfenól A bis(2,3-epoxýprópýl)eter
Sjá "2,2 bis(4-hýdroxýfenýl) própan-bis(2,3-epoxýprópýl)eter"
13630
000106-99-0
Bútadíen
HM = 1 mg/kg í FE eða FM = greiningarmörk (GM = 0,02 mg/kg, þar með talin vikmörk)
13690
000107-88-0
1,3-bútandíól
13780
002425-79-8
1,4-bútandíól-bis(2,3-epoxýprópýl)eter
HM = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxý hópur, mólþungi = 43)
13840
000071-36-3
1-bútanól
13870
000106-98-9
1-búten
13900
000107-01-7
2-búten
14020
000098-54-4
4-tert-bútýlfenól
TFM = 0,05 mg/kg
14110
000123-72-8
Bútýraldehýð
14140
000107-92-6
Bútýrsýra
14170
000106-31-0
Bútýranhýdríð
14200
000105-60-2
Kaprólaktam
TFM (T) = 15 mg/kg (5)
14230
002123-24-2
Kaprólaktam, natríumsalt
TFM(T) = 15 mg/kg (gefið upp sem kaprólaktam) (5)
14320
000124-07-2
Kaprýlsýra
14350
000630-08-0
Kolmónoxíð
14380
000075-44-5
Karbónýlklóríð
HM = 1 mg/kg í FE
14411
008001-79-4
Laxerolía
14500
009004-34-6
Sellulósi
14530
007782-50-5
Klór
000106-89-8
1-klór-2,3-epoxýprópan
Sjá "epíklórhýdrín"
14650
000079-38-9
Klórtríflúoretýlen
HMY = 0,05 mg/6 dm²
14680
000077-92-9
Sítrónusýra
14710
000108-39-4
m-kresól
14740
000095-48-7
o-kresól
14770
00106-44-5
p-kresól
14841
000599-64-4
4-kúmýlfenól
TFM = 0,05 mg/kg
000105-08-8
1,4-sýklóhexandímetanól
Sjá "1,4-bis(hýdroxýmetýl) sýklóhexan"
14950
003173-53-3
Sýklóhexýlísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
15070
001647-16-1
1,9-dekadíen
TFM = 0,05 mg/kg
15095
000334-48-5
Dekanósýra
15100
000112-30-1
1-dekanól
15130
000872-05-9
1-deken
TFM = 0,05 mg/kg
000107-15-3
1,2-díamínóetan
Sjá "etýlendíamín"
000124-09-4
1,6-díamínóhexan
Sjá "hexametýlendíamín"
15250
000110-60-1
1,4-díamínóbútan
15565
000106-46-7
1,4-díklórbensen
FM = 12 mg/kg
15700
005124-30-1
Dísýklóhexýlmetan-4,4'-díísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
15760
000111-46-6
Díetýlenglýkól
TFM(T) = 30 mg/kg (3)
15790
000111-40-0
Díetýlentríamín
FM = 5 mg/kg
15820
000345-92-6
4,4'-díflúorebensófenón
FM = 0,05mg/kg
15880
000120-80-9
1,2-díhýdroxýbensen
FM = 6 mg/kg
15910
000108-46-3
1,3-díhýdroxýbensen
FM = 2,4 mg/kg
15940
000123-31-9
1,4-díhýdroxýbensen
FM = 0,6 mg/kg
15970
000611-99-4
4,4'-díhýdroxýbensófenón
FM = 6 mg/kg
16000
000092-88-6
4,4'-díhýdroxýbífenýl
FM = 6 mg/kg
16150
000108-01-0
Dímetýlamínóetanól
FM = 18 mg/kg
16240
000091-97-4
3,3'-dímetýl-4,4'-díísósýanatóbífenýl
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
16360
000576-26-1
2,6-dímetýlfenól
TFM = 0,05 mg/kg
16450
000646-06-0
1,3-díoxólan
TFM = 0,05 mg/kg
16480
000126-58-9
Dípentaerýtrítól
16570
004128-73-8
Dífenýl eter-4,4'-díísósýanat
HM(T) = mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
16600
005873-54-1
Dífenýlmetan-2,4'-díísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
16630
000101-68-8
Dífenýlmetan-4,4'-díísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
16660
000110-98-5
Díprópýlenglýkól

16694
013811-50-2
N,N´- dívinýl-2-imídasólidínon
HM = 5 mg/kg í FE
16704
000112-41-4
1-dódeken
TFM = 0,05 mg/kg
16750
000106-89-8
Epíklórhýdrín
HM = 1 mg/kg í FE
16780
000064-17-5
Etanól
16950
000074-85-1
Etýlen
16960
000107-15-3
Etýlendíamín
FM = 12 mg/kg
16990
000107-21-1
Etýlenglýkól
TFM = 30 mg/kg (3)
17005
000151-56-4
Etýlenímín
FM = greiningarmörk (GM= 0,010 mg/kg)
17020
000075-21-8
Etýlenoxíð
HM = 1 mg/kg í FE
17050
000104-76-7
2-etýl-1-hexanól
TFM = 30 mg/kg
17160
000097-53-0
Eugenól
TFM = ÓG (GM = 0,02 mg/kg þar með talin greiningarvikmörk)
17170
061788-47-4
Fitusýrur úr kókósolíu
17200
068308-53-2
Fitusýrur úr sojaolíu
17230
061790-12-3
Fitusýrur úr furuolíu
17260
000050-00-0
Formaldehýð
FM = 15 mg/kg
17290
000110-17-8
Fúmarsýra
17530
000050-99-7
Glúkósi
18010
000110-94-1
Glútarsýra
18100
000056-81-5
Glýseról
18220
068564-88-5
N-heptýlamínóundekansýra
TFM = 0,05 mg/kg (1)
18250
000115-28-6
Hexaklórendómetýlentetrahýdróftalsýra
FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)
18280
000115-27-5
Hexaklórendómetýlentetrahýdróftalanhýdríð
FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)
18310
036653-82-4
1-hexadekanól
18430
000116-15-4
Hexaflúorprópýlen
FM =greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)
18460
000124-09-4
Hexametýlendíamín
FM = 2,4 mg/kg
18640
000822-06-0
Hexametýlen díísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
18670
000100-97-0
Hexametýlentetramín
000123-31-9
Hýdrókínón
Sjá "1,4-díhýdroxýbensen"
18820
000592-41-6
1-hexen
TFM = 3 mg/kg
18880
000099-96-7
p-hýdroxýbensósýra
19000
000115-11-7
Ísóbúten
19060
000109-53-5
Ísóbútýlvinýleter
HM = 5 mg/kg í FE
19150
000121-91-5
Ísóftalsýra
TFM = 5 mg/kg
19210
001459-93-4
Ísóftalsýra, dímetýlester
FM = 0,05 mg/kg
19270
000097-65-4
Ítakónsýra
19460
000050-21-5
Mjólkursýra
19470
000143-07-7
Lársýra
19480
002146-71-6
Lárínsýra, vinýl ester
19510
011132-73-3
Lignósellulósi
19540
000110-16-7
Malínsýra
TFM(T) = 30 mg/kg (4)
19960
000108-31-6
Malínanhýdríð
TFM(T) = 30 mg/kg (4)
(gefið upp sem malínsýra)
19990
000079-39-0
Metakrýlamíð
TFM = ÓG (GM = 0,02 mg/kg, þar með talin greiningarvikmörk)
000108-78-1
Melamín
Sjá "2,4,6-tríamínó-1,3,5-tríasín"
20020
000079-41-4
Metakrýlsýra
20050
000096-05-9
Metakrýlsýra, allýlester
TFM = 0,05 mg/kg
20080
002495-37-6
Metakrýlsýra, bensýlester
20110
000097-88-1
Metakrýlsýra, bútýlester
20140
002998-18-7
Metakrýlsýra, sec-bútýlester
20170
000585-07-9
Metakrýlsýra, tert-bútýlester
20530
002867-47-2
Metakrýlsýra, 2-(dímetýlamínó)etýlester
TFM = ÓG (GM = 0,02 mg/kg, þar með talin greiningarvikmörk)
20890
000097-63-2
Metakrýlsýra, etýlester
21010
000097-86-9
Metakrýlsýra, ísóbútýlester
21100
004655-34-9
Metakrýlsýra, ísóprópýlester
21130
000080-62-6
Metakrýlsýra, metýlester
21190
000868-77-9
Metakrýlsýra, mónóester með etýlenglýkól
21280
002177-70-0
Metakrýlsýra, fenýlester
21340
002210-28-8
Metakrýlsýra, própýlester
21460
000760-93-0
Metakrýlanhýdríð
21490
000126-98-7
Metakrýlnítríl
FM =greiningarmörk (GM
= 0,020 mg/kg, þar með talin vikmörk)
21550
000067-56-1
Metanól
21730
000563-45-1
3-metýl-1-búten
HMY = 0,006 mg/6 dm². Aðeins til nota í pólýprópýlen.
21940
000924-42-5
N-metýlólakrýlamíð
FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)
22150
000691-37-2
4-metýl-1-penten
22331
025513-64-8
Blanda af (40% w/w) 1,6-díamínó-2,2,4-trímetýlhexani og (60% w/w) 1,6-díamínó-2,4,4-trímetýl-hexani
HMY = 5 mg/6 dm²
22350
000544-63-8
Mýristin sýra
22390
000840-65-3
2,6-naftalendíkarboxýlsýra, dímetýl ester
FM = 0,05 mg/kg
22420
003173-72-6
1,5-naftalen díísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
22450
009004-70-0
Nítrósellulósi
22480
000143-08-8
1-nónanól
22550
000498-66-8
Norbornen
Sjá "Bísýkló[2.2.1]hept-2-en"
22570
000112-96-9
Oktadesýl ísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)
22600
000111-87-5
1-oktanól
22660
000111-66-0
1-okten
FM = 15 mg/kg
22763
000112-80-1
Olíusýra
22780
000057-10-3
Palmitínsýra
22840
000115-77-5
Pentaerýtrítól
22870
000071-41-0
1-pentanól
22937
001623-05-8
Perflúorprópýl perflúorvinýl eter
TFM = 0,05 mg/kg
22960
000108-95-2
Fenól
23050
000108-45-2
1,3-fenýlendíamín
HM = 1 mg/kg í FE
000075-44-5
Fosgen
Sjá "karbónýlklóríð"
23170
007664-38-2
Fosfórsýra
23175
000122-52-1
Tríetýlfosfít
HM = ÓG (GM = 1 mg/kg í FE)
007664-38-2
Ftalsýra
Sjá "tereftalsýra"
23200
000088-99-3
o-ftalsýra
23230
000131-17-9
Ftalsýra, diallýl ester
FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)
23380
000085-44-9
Ftalanhýdríð
23470
000080-56-8
alfa-pínen
23500
000127-91-3
beta-pínen
23547
009016-00-6
063148-62-9
Pólýdímetýlsíloxan (mólþungi > 6800)
Í samræmi við forskriftir sem er mælt fyrir um í viðauka 7
23590
025322-68-3
Pólýetýlenglýkól
23650
025322-69-4
Pólýprópýlenglýkól (Mólþungi meiri en 400)
23651
025322-69-4
Pólýprópýlenglýkól
23740
000057-55-6
1,2-própandíól
23770
000504-63-2
1,3-própandíól
TFM = 0,05 mg/kg
23800
000071-23-8
1-própanól
23830
000067-63-0
2-própanól
23860
000123-38-6
Própíónaldehýð
23890
000079-09-4
Própíónsýra
23920
000105-38-4
Própíónsýra,vinýlester
TFM(T) = 6 mg/kg (2) (gefið upp sem asetaldehýð)
23950
000123-62-6
Própíónanhýdríð
23980
000115-07-1
Própýlen
24010
000075-56-9
Própýlenoxíð
HM = 1 mg/kg í FE
000120-80-9
Pýrókatekól
Sjá "1,2-díhýdroxýbensen"
24057
000089-32-7
Pýrómellítanhýdríð
FM = 0,05 mg/kg (skráð sem pýrómellítsýra)
24070
073138-82-6
Resin- og rósinsýrur
000108-46-3
Resorsínól
Sjá "1,3-díhýdroxýbensen"
24100
008050-09-7
Rósin
24130
008050-09-7
Rósinlím
Sjá "Rósin"
24160
008052-10-6
Rósinfuruolía
24190
009014-63-5
Rósinviður
24250
009006-04-6
Náttúrlegt gúmmí
24270
000069-72-7
Salisíl sýra
24280
000111-20-6
Sebaksýra
24430
002561-88-8
Sebakanhýdríð
24475
001313-82-2
Natríum súlfíð
24490
000050-70-4
Sorbítól
24520
008001-22-7
Sojabaunaolía
24540
009005-25-8
Sterkja, neysluhæf
24550
000057-11-4
Sterínsýra
24610
000100-42-5
Stýren
24760
026914-43-2
Stýrensúlfónsýra
TFM = 0,05 mg/kg
24820
000110-15-6
Rafsýra
24850
000108-30-5
Rafanhýdríð
24880
000057-50-1
Súkrósi
24887
006362-79-4
5-súlfóísóftalsýra, einnatríum salt
TFM = 5 mg/kg
24888
003965-55-7
5-súlfóísóftalsýra, einnatríum salt, dímetýl ester
FM = 0,05 mg/kg
24910
000100-21-0
Tereftalsýra
FM = 7,5 mg/kg
24940
000100-20-9
Tereftalsýra díklóríð
FM(T) = 7,5 mg/kg (skráð sem tereftalsýra)
24970
000120-61-6
Tereftalsýra, dímetýlester
25080
001120-36-1
1-tetradeken
TFM = 0,05 mg/kg
25090
000112-60-7
Tetraetýlenglýkól
25120
000116-14-3
Tetraflúoretýlen
FM = 0,05 mg/kg
25150
000109-99-9
Tetrahýdrófúran
FM = 0,6 mg/kg

25180
000102-60-3
N,N,N',N'-tetrakis(2-hýdroxýprópýl)etýlendíamín
25210
000584-84-9
2,4-tólúen díísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp í NCO)
25240
000091-08-7
2,6-tólúen díísósýanat
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp í NCO)
25270
026747-90-0
2,4-tólúen díísósýanat, tvíliða
HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp í NCO)
25360
-
Tríalkýl(C5-C15) ediksýra, 2,3-epoxýprópýl ester
HM = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxýhópur, mólþungi = 43)
25385
000102-70-5
Tríallýlamín
Í samræmi við forskriftir sem er mælt fyrir um í viðauka 7.
25420
000108-78-1
2,4,6-tríamínó-1,3,5-tríasín
FM = 30 mg/kg
25510
000112-27-6
Tríetýlenglýkól
25600
000077-99-6
1,1,1-trímetýlólprópan
FM = 6 mg/kg
25927
027955-94-8
1,1,1-tris(4-hydroxýfenýl)etan
HM = 0,5 mg/kg í FE. Aðeins til nota í pólýkarbónötum.
25960
000057-13-6
Þvagefni
26050
000075-01-4
Vinýlklóríð
Sjá tilskipun ráðsins 78/142/EBE
26110
000075-35-4
Vinýlídenklóríð
HM = 5 mg/kg í FE eða FM= greiningarmörk (GM =0,05 mg/kg)
26140
000075-38-7
Vinýlídenflúoríð
TFM = 5 mg/kg
26155
001072-63-5
1-vínýlimídasól
HM = 5 mg/kg í FE
26170
003195-78-6
N-vinýl-N-metýlasetamíð
HM = 2 mg/kg í FE
26320
002768-02-7
Vinýltrímetoxýsílan
HM = 5 mg/kg í FE
26360
007732-18-5
Vatn
Í samræmi við tilskipun 98/83/ESBListi B
Leyfilegar einliður og önnur grunnefni sem heimilt er að nota
þar til ákvörðun hefur verið tekin um hvort þau skuli sett í lista A.

PM/tilvísunar-
númer
(1)
CAS-númer
(2)
Efnaheiti
(3)
Takmarkanir og/eða forskriftir (4)
000542-02-9
Asetógúanamín
Sjá "2,4-díamínó-6-metýl-1,3,5-tríasín"
10599/90A
061788-89-4
Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, eimaðar
10599/91
061788-89-4
Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, óeimaðar
10599/92A
068783-41-5
Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, hertar, eimaðar
10599/93
068783-41-5
Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, hertar, óeimaðar
10599/90
061788-89-4
Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður
10599/92
068783-41-5
Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, hertar
10600
000556-08-1
Sýrur, ógreinóttar, með jafna tölu kolefnis-atóma (C 8-C 22) ásamt tví- og þríliðum af ómettuðum sýrum
10720
000999-55-3
Akrýlsýra, allýlester
10775
084100-23-2
Akrýlsýra, 4-tert-bútýlsýklóhexýl ester
10990
002156-96-9
Akrýlsýra, desýlester
11005
012542-30-2
Akrýlsýra, dísýklópentenýlester
11010
024447-78-7
Akrýlsýra, díester með 2,2-bis(4-hýdroxyfenýl)-própan bis(2-hýdroxyetýl)eter
11020
019485-03-1
Akrýlsýra, díester með 1,3-bútandíól
11080
004074-88-8
Akrýlsýra, díester með díetýlenglýkól
11110
002274-11-5
Akrýlsýra, díester með etýlenglýkól
11140
013048-33-4
Akrýlsýra, díester með 1,6-hexandíól
11170
026570-48-9
Akrýlsýra, díester með pólýetýlenglýkóli
11200
002426-54-2
Akrýlsýra, 2-(díetýlamínó)etýlester
11230
002439-35-2
Akrýlsýra, 2-(dímetýlamínó)etýlester
11260
000106-90-1
Akrýlsýra, 2,3-epoxýprópýlester
HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxý)
11500
000103-11-7
Akrýlsýra, 2-etýlhexýlester
11530
000999-61-1
Akrýlsýra, 2-hýdroxýprópýlester
11532
002761-08-2
Akrýlsýra, 3-hýdroxýprópýl ester
11860
013533-05-6
Akrýlsýra, mónóester með própýlenglýkóli
11875
004813-57-4
Akrýlsýra, oktadesýl ester
12640
000106-92-3
Allýl 2,3-epoxýprópýleter
HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxý)
12910
001732-10-1
Aselsýra, dímetýlester
000528-44-9
1,2,4-bensentríkarboxýlsýra
Sjá "trímellítsýra"
000091-76-9
Bensógúanamín
Sjá "2,4-díamínó-6-fenýl-1,3,5-tríasín"
13210
001761-71-3
Bis(4-amínósýklóhexýl)metan
13328
000104-38-1
Bis(2-hýdroxýetýl)eter af hýdrókínón
13720
000110-63-4
1,4-bútandíól
13810
000505-65-7
1,4-bútandíólformal
13932
000598-32-3
3-búten-2-ól
14008
000098-52-2
4-tert-bútýlsýklóhexanól
14035
001746-23-2
4-tert-bútýlstýren
14260
000502-44-3
Kaprólaktón
14560
000126-99-8
2-klór-1,3-bútadíen
14650
000079-38-9
Klórtríflúoretýlen
HM = 5 mg/kg í FE
14800
003724-65-0
Krótónsýra
14833
000623-43-8
Krótonsýra, metýl ester
14980
001631-25-0
N-sýklóhexýlmalimíð
HM = 5 mg/kg í FE
15030
000931-88-4
Sýklóokten
15060
000142-29-0
Sýklópenten
15260
000646-25-3
1,10-díamínódekan
15270
002783-17-7
1,12-díamínódekan
15295
000373-44-4
1,8-díamínóoktan
15310
000091-76-9
2,4-díamínó-6-fenýl-1,3,5-tríasín
15370
003236-53-1
1,6-díamínó-2,2,4-trímetýlhexan
15400
003236-54-2
1,6-díamínó-2,4,4-trímetýlhexan
15610
000080-07-9
4,4'-díklórdífenýlsúlfón
15730
000077-73-6
Dísýklópentadíen
16090
000080-09-1
4,4'-díhýdroxýdífenýlsúlfón
16120
000110-97-4
Díísóprópanólamín
16180
005205-93-6
N-(dímetýlamínóprópýl)metakrýlamíð
16252
000110-03-2
2,5-dímetýl-2,5-hexandíól
16210
006864-37-5
3,3'-dímetýl-4,4'-díamínódísýklóhexýlmetan
16390
000126-30-7
2,2-dímetýl-1,3-própandíól
16510
000138-86-3
Dípenten
16540
000102-09-0
Dífenýlkarbónat
16690
001321-74-0
Dívinýlbensen
HM = 1 mg/kg í FE eða TFM = ÓG (GM = 0,02 mg/kg, þar með talin greiningarvikmörk)
16697
000693-23-2
Dódekandíkarboxýlsýra
16719
003813-52-3
Endómetýlentetrahýdróftalsýra
16900
013036-41-4
N-(Etoxýmetýl)akrýlamíð
17110
016219-75-3
5-etýlídenbísýkló(2,2,1)hept-2-en
17116
005877-42-9
4-etýl-1-oktýn-3-ól
17150
000078-27-3
1-etýnýlsýklóhexanól
17305
000141-02-6
Fúmarsýra, bis(2-etýlhexyl)ester
17320
002807-54-7
Fúmarsýra, díallýlester
17350
000105-75-9
Fúmarsýra, díbútýlester
17380
000623-91-6
Fúmarsýra, díetýlester
17398
007283-68-3
Fúmarsýra, díoktadesýlester
17800
000098-01-1
Glúkósíðar fengnir úr glúkósa og pentaerýtrítóli
17830
000098-01-1
Glúkósíðar fengnir úr glúkósa og pólýetýlenglýkóli (mólþungi meiri en 200)
17860
000098-01-1
Glúkósíðar fengnir úr glúkósa og pólýprópýlenglýkóli (mólþungi meiri en 400)
18370
000592-45-0
1,4-hexadíen
18436
001687-30-5
Hexahýdróftalsýra
18441
000085-42-7
Hexahýdróftalanhýdríð
18490
015511-81-6
Hexametýlendíamínadipínat
18610
006422-99-7
Hexametýlendíamínsebakat
18700
000629-11-8
1,6-hexandíól
18850
000107-41-5
Hexýlenglýkól
18865
003031-66-1
3-hexýn-2,5-díól
19140
026952-21-6
Ísóoktanól
19180
000099-63-8
Ísóftalsýra díklóríð
19480
002146-71-6
Lársýra, vinýlester
19490
000947-04-6
Lárólaktam
19570
000999-21-3
Malínsýra, díallýlester
19600
000105-76-0
Malínsýra, díbútýlester
19660
000141-05-9
Malínsýra, díetýlester
19690
014234-82-3
Malínsýra, díísóbútýlester
19720
001330-76-3
Malínsýra, díísóoktýlester
19750
000624-48-6
Malínsýra, dímetýlester
19915
000925-21-3
Malínsýra, mónóbútýlester
20095
046729-07-1
Metakrýlsýra, 4-tert-bútýlsýklóhexýlester
20200
001888-94-4
Metakrýlsýra, 2-klóretýlester
20260
000101-43-9
Metakrýlsýra, sýklóhexýlester
20320
003179-47-3
Metakrýlsýra, desýlester
20380
001189-08-8
Metakrýlsýra, díester með 1,3-bútandíóli
20410
002082-81-7
Metakrýlsýra, díester með 1,4-bútandíóli
20440
000097-90-5
Metakrýlsýra, díester með etýlenglýkóli
20455
006606-59-3
Metakrýlsýra, díester með 1,6-hexandíól
20560
000142-90-5
Metakrýlsýra, dódesýlester
20590
000106-91-2
Metakrýlsýra, 2,3-epoxýprópýlester
HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxýhópur, mólþungi = 43)
20830
024493-59-2
Metakrýlsýra, esterar með 1,2-própandíóli
20920
000688-84-6
Metakrýlsýra, 2-etýlhexýlester
20945
004664-49-7
Metakrýlsýra, 2-hýdroxýísóprópýl ester (= metakrýlsýra, 2-hýdroxý-1-metýletýl ester)
20965
002761-09-3
Metakrýlsýra, 3-hýdroxýprópýl ester
20980
007534-94-3
Metakrýlsýra, ísóbornýlester
21040
029964-84-9
Metakrýlsýra, ísódesýlester
21070
028675-80-1
Metakrýlsýra, ísóoktýlester
21170
000997-46-6
Metakrýlsýra, mónóester með 1,4-bútandíól
21250
002157-01-9
Metakrýlsýra, N-oktýlester
21310
003683-12-3
Metakrýlsýra, fenýletýlester
21370
010595-80-9
Metakrýlsýra, 2-súlfóetýlester
21400
054276-35-6
Metakrýlsýra, súlfóprópýlester
21430
004245-37-8
Metakrýlsýra, vinýlester
21520
001561-92-8
Metallýsúlfónsýra, natríumsalt
HM = 5 mg/kg í FE
21640
000078-79-5
2-metýl-1,3-bútadíen
21670
000563-46-2
2-metýl-1-búten
21733
000115-19-5
2-metýl-3-bútýn-2-ól
21736
002549-61-3
Alfa-metýl-epsilon-kaprólaktón
21739
002549-60-2
beta-metýl-epsilon-kaprólaktón
21742
002549-58-8
delta-metýl-epsilon-kaprólaktón
21745
002549-59-9
epsilon-metýl-epsilon-kaprólaktón
21748
002549-42-0
gamma-metýl-epsilon-kaprólaktón
21850
000095-71-6
Metýlhýdrókínón
21880
000717-27-1
Metýlhýdrókínóndíasetat
21970
000923-02-4
N-metýlólmetakrýlamíð
22210
000098-83-9
Alfa-metýlstýren
22360
001141-38-4
2,6-naftalenendíkarboxýlsýra
000126-30-7
Neópentýlglýkól
Sjá "2,2-dímetýl-1,3 - própandíól"
22465
000112-05-0
Nónanósýra
000498-66-8
Norbornen
Sjá "bísýkló(2.2.1)hept-2-en"
22690
001806-26-4
4-oktýlfenól
22720
000140-66-9
4-tert-oktýlfenól
Sjá "4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól"
22811
000591-93-5
1,4-pentadíen
22842
002590-16-1
Pentaerýtrítól díallýleter
22858
005343-92-0
1,2-pentandíól
22861
000111-29-5
1,5-pentandíól
22900
000109-67-1
1-penten
22901
000109-68-2
2-penten
22935
003823-94-7
Perflúormetýl vinýl eter
22940
006996-01-6
Perflúorprópýl vinýl eter
23140
000092-69-3
4-fenýlfenól
000092-69-3
Ftalsýrur
Sjá "ísó- eða o-ftalsýrur"
23140
000092-69-3
4-fenýlfenól
000092-69-3
Ftalsýrur
Sjá "ísó- eða o-ftalsýrur"
24370
000106-79-6
Sebaksýra, dímetýlester
25158
000088-98-2
1,2,3,6-tetrahýdróftalsýra
25185
000140-66-9
4-(1,1,3,3-tetrametýlbútýl)fenól (=4-tert-oktýlfenól)
TMF = ÓG (GM = 0,01 mg/kg þar með talin greiningarmörk)
25380
Tríalkýl (C5-C15) ediksýra, vinýl ester (= vinýl versatat)
25390
000101-37-1
Tríallýlsýanúrat
25450
026896-48-0
Trísýklódekandímetanól
25540
000528-44-9
Trímellítsýra
HM(T) = 5 mg/kg í FE
25550
000552-30-7
Trímellítanhýdríð
HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem trímellítsýra)
25630
037275-47-1
1,1,1-trímetýlólprópandíakrýlat
25645
000682-09-7
1,1,1-trímetýlprópan díallýl eter
25780
025723-16-4
1,1,1-trímetýlólprópan, própoxýlerað
25810
015625-89-5
1,1,1-trímetýlólprópantríakrýlat
25840
003290-92-4
1,1,1-trímetýlólprópantrímetakrýlat
25900
000110-88-3
Tríoxan
000102-71-6
Trís(2-hýdroxýetýl)amín
Sjá "tríetanólamín"
25930
001067-53-4
Trís(2-metoxýetoxý)vinýlsílan
HM = 5 mg/kg í FE
26200
002867-48-3
N-vinýl-N-metýlformamíð
26230
000088-12-0
Vinýlpýrrolídón
26260
001184-84-5
Vinýlsúlfonsýra
000622-97-9
p-vinýltólúen
Sjá "p-metýlstýren"
000105-67-9
m-xýlenól
Sjá "2,4-dímetýlfenól"
000526-75-0
o-xýlenól
Sjá "2,3-dímetýlfenól"
000095-87-4
p-xýlenól
Sjá "2,5-dímetýlfenól"VIÐAUKI 1B
Vörur fengnar með gerjun.
PM/tilvísunar-
Númer
(1)
Cas-númer
(2)
Efnaheiti
(3)
Takmarkanir og/eða
Forskriftir
(4)
18888
80181-31-3
3-hýdroxýbútasýra-3-hýdroxýpentansýra, fjölliða
TFM = 0,05 mg/kg fyrir krótonsýru (sem óhreinindi) og samræmi við forskriftir sem er mælt fyir um í 4. viðaukaVIÐAUKI 2A
Hermar til notkunar við mælingar á flæði efna úr plastefnum og hlutum.
Matvælategund Flokkun Hermar Stytting
Vatnskennd matvæli með pH >4,5 Matvæli samanber viðauka 3 Eimað eða afjónað vatn Hermir A
Súr matvæli með pH 4,5 Matvæli samanber viðauka 3 3% (w/v) ediksýrulausn Hermir B
Áfeng matvæli Matvæli samanber viðauka 3 10% (v/v) etanóllausn3) Hermir C
Feit matvæli Matvæli samanber viðauka 3 Hreinsuð ólífuolía eða aðrir fituhermar4) Hermir D
Þurr matvæli Enginn


3) Ef alkóhólstyrkur matvæla er meiri en 10% miðað við rúmmál skal mæla flæði með etanóllausn af sama styrkleika og matvælin.
4) Aðrir fituhermar eru tríglýseríðblanda, sólblómaolía og maísolía.


Gera skal ráð fyrir því að eðlisþyngd allra hermanna sé 1 g/cm³. Þannig er það magn efnis sem dregst út fyrir hvern lítra það sama og dregst út fyrir hvert kíló hermis.

Eiginleikar hreinsaðrar ólífuolíu:
Joðtala (Wijs) = 80-88
Ljósbrotstuðull við 25°C = 1,4665-1,4679
Sýrustig (gefið upp í % olíusýru) = hámark 0,5%
Peroxíðtala (í millíjafngildum súrefnis/kg olíu) = hámark 10

Samsetning blöndu tilbúinna tríglýseríða:
Dreifing fitusýra
Fjöldi C-atóma í
fitusýruleifum
6
8
10
12
14
16
18
annað
GLC-svæði (%)
1
6-9
8-11
45-52
12-15
8–10
8-12
1Hreinleiki
Mónóglýseríðmagn (ensímákvarðað) 0,2 %
Díglýseríðmagn (ensímákvarðað) 2,0 %
Ósápanleg efni 0,2 %
Joðtala (Wijs) 0,1 %
Sýrustig 0,1 %
Vatnsinnhald 0,1 %
Bræðslumark 28 ± 2°C


Dæmigert gleypniróf

(þykkt lags d = 1 cm; samanburður: vatn við 35°C)

Bylgjulengd (nm)
290
310
330
350
370
390
430
470
510
Gegnhleypni (%)
2
15
37
64
80
88
95
97
98

A.m.k. 10 % ljósgegnhleypni við 310 nm (1 cm kúvetta, samanburður: vatn 35°C)

Eiginleikar sólblómaolíu:
Joðtala (Wijs) = 120 - 145
Ljósbrotsstuðull við 20°C = 1,474 - 1,476
Sápunartala = 188 - 193
Eðlismassi við 20°C = 0,918 - 0,925
Ósápanleg efni = 0,5 % - 1,5 %


VIÐAUKI 2B
Próf sem nota skal þegar flæðipróf með hermi D eru óhentug
vegna tæknilegra erfiðleika við greiningu.

1. Ef ekki er hentugt að nota hermi D vegna tæknilegra erfiðleika við greiningu skal framkvæma próf með öllum hermum sem fram koma í töflunni hér að neðan. Ef notast á við aðrar aðstæður en þær sem fram koma í töflunni, skal nota hana til viðmiðunar en taka einnig mið af fenginni reynslu af plastinu sem um ræðir.
2. Nota skal nýtt plastsýni fyrir hvert próf. Sömu reglur gilda fyrir þessi próf og fyrir próf með hermi D eins og þau eru skilgreind í þessari reglugerð. Þar sem við á skal deila í niðurstöður mælinga eins og gert er ráð fyrir í viðauka 3. Þegar flæðið er metið skal miða við hæsta gildi sem fæst út úr þessum prófum.
3. Ef eðlisbreyting eða önnur breyting verður á plastinu við þau skilyrði sem mælt er við, en ekki við verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði, skal sleppa þeirri niðurstöðu og taka í staðinn mið af hæsta gildi þeirra niðurstaðna sem eftir standa.
4. Mögulegt er að sleppa einu eða tveimur prófum, sem fram koma í töflunni hér að neðan, ef þau þykja óviðeigandi fyrir plastið sem verið er að prófa og hægt er að sýna fram á vísindaleg rök sem styðja það.

Mæliaðstæður fyrir herma sem notaðir eru í stað hermis D.
Mæliaðstæður fyrir hermi D Mæliaðstæður fyrir ísóoktan Mæliaðstæður fyrir 95% etanóllausn Mæliaðstæður fyrir MPPO*
10 dagar við 5°C 0,5 dagar við 5°C 10 dagar við 5°C ---
10 dagar við 20°C 1 dagur við 20°C 10 dagar við 20°C ---
10 dagar við 40°C 2 dagar við 20°C 10 dagar við 40°C ---
2 klst. við 70°C 0,5 klst. við 40°C 2 klst. við 60°C ---
0,5 klst. við 100°C 0,5 klst. við 60°C** 2,5 klst. við 60°C 0,5 klst. við 100°C
1 klst. við 100°C 1 klst. við 60°C** 3 klst. við 60°C** 1 klst.við 100°C
2 klst. við 100°C 1,5 klst. við 60°C** 3,5 klst. við 60°C** 2 klst. við 100°C
0,5 klst. við 121°C 1,5 klst. við 60°C** 3,5 klst. við 60°C** 0,5 klst. við 121°C
1 klst. við 121°C 2 klst. við 60°C** 4 klst. við 60°C** 1 klst. við 121°C
2 klst. við 121°C 2,5 klst. við 60°C** 4,5 klst. við 60°C** 2 klst. við 121°C
0,5 klst. við 130°C 2 klst. við 60°C** 4 klst. við 60°C** 0,5 klst. við 130°C
1 klst. við 130°C 2,5 klst. við 60°C** 4,5 klst. við 60°C** 1 klst. við 130°C
2 klst. við 150°C 3 klst. við 60°C** 5 klst. við 60°C** 2 klst. við 150°C
2 klst. við 175°C 4 klst. við 60°C** 6 klst. við 60°C** 2 klst. við 175°C

* MPPO = Umbreytt pólýfenýl oxíð ("Modified polyphenyl oxide").
** Hámarks hitastig fyrir rokgjörnu hermana er 60°C. Forsenda þess að nota þessi próf er að plastið þoli þær aðstæður sem notaðar væru fyrir hermi D. Dýfa skal plastsýni í ólífuolíu við þær mæliaðstæður sem notaðar eru fyrir hermi D. Ef eðlisbreytingar verða telst plastið óhentugt til notkunar við það hitastig. Ef engar breytingar verða skal taka nýtt plastsýni og framkvæma próf samkvæmt töflunni.


VIÐAUKI 2C
Próf sem nota má, í stað flæðiprófa með hermi D,
að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

1. Leyfilegt er að nota prófin að þessum skilyrðum uppfylltum:
a) Samanburðarpróf sýna að niðurstöður úr þeim eru jafn háar eða hærri en niðurstöður úr flæðiprófum með hermi D.
b) Niðurstöður úr þeim eru innan leyfilegra marka þegar búið er að deila í niðurstöðurnar eins og gert er ráð fyrir í viðauka 3.
2. Leyfilegt er að sleppa samanburðarprófum ef til eru vísindalegar niðurstöður sem sýna að niðurstöður úr umræddum prófum eru jafn háar eða hærri en niðurstöður úr flæðiprófum með hermi D.
3. Flæðiprófum sem uppfylla ofangreind skilyrði má skipta á eftirfarandi hátt:
a) Próf með rokgjörnum leysum: Í þessi próf eru notaðir rokgjarnir leysar, s.s. ísóoktan og 95% etanóllausn, eða aðrir rokgjarnir leysar eða blöndur þeirra.
b) Útdráttar próf: Próf með miðlum, sem hafa sterka útdráttareiginleika við ítrustu aðstæður, má nota ef vísindaleg gögn sýna að niðurstöður úr þeim eru jafn háar eða hærri en niðurstöður úr flæðiprófunum með hermi D.


VIÐAUKI 3
Listi yfir matvæli og matvælaflokka og þá herma
sem nota skal í þeirra stað við flæðiprófanir.

Aðeins skal nota þann hermi sem merkt er við með "x", í stað matvæla eða matvælaflokks. Ef ekki er merkt við matvæli eða matvælaflokk er þess ekki krafist að prófað sé fyrir flæði efna. Ef deilt er í merkið ("x") með ákveðinni tölu skal deila í niðurstöðu flæðiprófunarinnar með þeirri sömu tölu.

Hermar sem skal nota
Tilv.nr. Lýsing á matvælum A B C D
01 Drykkjarvörur
01.01. Óáfengir drykkir eða áfengir drykkir með minni alkóhólstyrkleika en 5% miðað við rúmmál:
Vatn, epla-, ávaxta- eða grænmetissafi af venjulegum styrk eða þykktur, ávaxtanektar, límonaði og ölkelduvatn, sykruð ávaxtasaft, bitterar, jurtate, kaffi, te, súkkulaði, öl o.fl.
X(1) X(1)
01.02. Áfengir drykkir, 5% eða meira að alkóhólstyrkleika miðað við rúmmál:
Drykkir taldir upp í 01.01 en 5% að alkóhólstyrkleika eða meira miðað við rúmmál:
Léttvín, brenndir drykkir og líkjörar
X(2) X(3)
01.03. Ýmislegt: óeðlisbreytt etanól X(2) X(3)
02 Korn, kornvörur, sætabrauð, kökur og aðrar brauðvörur
02.01. Sterkja
02.02. Korn, óverkað, útblásið, í flögum (þar á meðal poppkorn, kornflögur o.þ.h.)
02.03. Mjöl og grjón úr korni
02.04. Makkarónur, spaghetti o.þ.h.
02.05. Sætabrauð, kex, kökur og aðrar þurrar brauðvörur:
A. Með fituefnum á yfirborði X/5
B. Aðrar vörur
02.06. Sætabrauð, kex, kökur og aðrar nýjar brauðvörur:
A. Með fituefnum á yfirborði X/5
B. Aðrar vörur X
03 Súkkulaði, sykur og vörur úr súkkulaði og sykri; sælgæti
03.01. Súkkulaði, vörur hjúpaðar súkkulaði, súkkulíki og vörur hjúpaðar súkkulíki X/5
03.02. Sælgæti
A. Í föstu formi:
I. Með fituefnum á yfirborði X/5
II. Aðrar vörur
B. Sem massi:
I. Með fituefnum á yfirborði X/3
II. Rakt X
03.03. Sykur og sykurvörur:
A. Í föstu formi
B. Hunang o.þ.h. X
C. Melassi og síróp X
04 Ávextir, grænmeti og afurðir þeirra
04.01. Heilir ávextir, nýir eða kældir
04.02. Verkaðir ávextir:
A. Þurrkaðir eða vatnsskertir ávextir, heilir eða muldir
B. Ávextir í bitum, mauki eða sem massi X(1) X(1)
C. Niðurlagðir ávextir (sulta o.þ.h., heilir ávextir, í bitum eða muldir, geymdir í legi):
I. Í vatnslausn X(1) X(1)
II. Í olíu X(1) X(1) X
III. Í alkóhóli (> 5% miðað við rúmmál) X(2) X
04.03. Hnetur (jarðhnetur, kastaníuhnetur, möndlur, heslihnetur, valhnetur, furuhnetur o.fl.):
A. Án skurnar, þurrkaðar
B. Án skurnar, brenndar X/5(4)
C. Sem massi eða krem X X/3(4)
04.04. Heilt grænmeti, nýtt eða kælt
04.05. Verkað grænmeti:
A. Þurrkað eða vatnsskert grænmeti, heilt eða mulið
B. Grænmeti; skorið, í mauki X(1) X(1)
C. Niðurlagt grænmeti:
I. Í vatnslausn X(1) X(1)
II. Í olíu X(1) X(1) X
III. Í alkóhóli (> 5% miðað við rúmmál) X(2) X
05 Feiti og olíur
05.01. Dýra- og jurtafeiti og dýra- og jurtaolíur, óunnar eða unnar (þar á meðal kakósmjör, hreinsuð svínafeiti, brætt smjör) X
05.02. Smjörlíki, smjör og önnur feiti úr olíu- og vatnsþeyti X/2
06 Vörur úr dýraríkinu og egg
06.01. Fiskur:
A. Nýr, kældur, saltaður, reyktur X X/3(4)
B. Sem massi X X/3(4)
06.02. Krabba- og lindýr (þar á meðal ostrur, kræklingar, sniglar) án skeljar eða kuðungs X
06.03. Kjöt af öllum æðri dýrum (þar á meðal alifuglum og veiðibráð):
A. Nýtt, kælt, saltað, reykt X X/4
B. Sem massi eða krem X X/4
06.04. Unnar kjötvörur (skinka, salami, flesk o.fl.) X X/4
06.05. Niðurlagt og hálfniðurlagt kjöt og fiskur:
A. Í vatnslausn X(1) X(1)
B. Í olíu X(1) X(1) X
06.06. Egg án skurnar:
A. Mulin eða þurrkuð
B. Annað X
06.07. Eggjarauða:
A. Fljótandi X
B. Mulin eða fryst
06.08. Þurrkuð eggjahvíta
07 Mjólkurvörur
07.01. Mjólk
A. Nýmjólk X
B. Niðurseydd X
C. Undanrenna eða léttmjólk X
D. Þurrmjólk
07.02. Gerjuð mjólk eins og jógúrt, súrmjólk og vörur af því tagi að viðbættum ávöxtum og ávaxtavörum X
07.03. Rjómi og sýrður rjómi X(1) X(1)
07.04. Ostar:
A. Heilir, með skorpu
B. Bræddir ostar X(1) X(1)
C. Allir aðrir ostar X(1) X(1) X/3(4)
07.05. Ostahleypir:
A. Fljótandi eða seigfljótandi X(1) X(1)
B. Mulinn eða þurrkaður
08 Ýmsar vörur
08.01. Edik X
08.02. Steikt matvæli:
A. Djúpsteiktar kartöflur o.þ.h. X/5
B. Af dýrum X/4
08.03. Súpur og seyði, teningar, duft og kjarnar, einsleit samsett matvæli, tilbúnir réttir:
A. Mulið eða þurrkað
I. Með fituefnum á yfirborði X/5
II. Annað
B. Fljótandi eða massi:
I. Með fituefnum á yfirborði X(1) X(1) X/3
II. Annað X(1) X(1)
08.04. Ger og önnur lyftiefni:
A. Sem massi X(1) X(1)
B. Þurrkað
08.05. Salt
08.06. Sósur:
A. Án fituefna á yfirborði X(1) X(1)
B. Majones, sósur úr majonesi, salatsósur, og aðrar olíu- og vatnsþeytur X(1) X(1) X/3
C. Sósur úr olíu og vatni sem mynda tvo aðskilda fasa X(1) X(1) X
08.07. Sinnep (nema sinnepsduft í lið 08.17) X(1) X(1) X/3(4)
08.08. Samlokur, ristað brauð o.þ.h. með ýmsu áleggi:
A. Með fituefnum á yfirborði X/5
B. Annað
08.09. Rjómaís X
08.10. Þurrkuð matvæli:
A. Með fituefnum á yfirborði X/5
B. Annað
08.11. Fryst eða djúpfryst matvæli
08.12. Þykktur kjarni, 5% eða meira að alkóhólstyrkleika miðað við rúmmál X(2) X
08.13. Kakó:
A. Kakóduft X/5(4)
B. Kakómassi X/3(4)
08.14. Kaffi, brennt, kaffínsneytt eða leysanlegt, kaffilíki, kornótt eða sem duft
08.15. Kaffikjarnalausn X
08.16. Kryddjurtir og önnur grös: kamilla, moskusrós, minta, te, lindiblóm o.fl.
08.17. Krydd og kryddblöndur í náttúrulegu formi: kanill, negull, sinnepsduft, pipar, vanilla, safran o.fl.

Skýringar:
(1) Ef sýrustig matvæla er hærra en 4,5 skal nota hermi A, annars hermi B.
(2) Ef sýrustig matvæla er hærra en 4,5 má sleppa mælingu.
(3) Ef alkóhólstyrkur matvæla er meiri en 10% miðað við rúmmál skal mæla flæði með etanóllausn af sama styrk og matvælin.
(4) Ef hægt er að sýna fram á að engin fita snerti plastið má sleppa mælingu með olíuhermi.


VIÐAUKI 4A
Grundvallarreglur fyrir flæðiprófanir með hermum.

1. Hermirinn skal vera í snertingu við sýnið við það hitastig og í svo langan tíma sem samsvarar verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrðum. Nota skal töfluna hér að neðan til þess að ákveða hversu lengi og við hvaða aðstæður hermirinn á að snerta sýnið.
2. Ef plastefnin eða -hlutirnir eru ætluð til endurtekinnar notkunar við mismunandi aðstæður skal mæla flæði úr sýninu við allar verstu fyrirsjáanlegu aðstæður eins og sagt er til um í töflunni hér að neðan. Nota skal sama herminn við allar mælingarnar.
Ef plastið er ætlað til endurtekinnar notkunar við sömu aðstæður skal draga þrisvar sinnum út við þau skilyrði sem samsvara þessum aðstæðum og nota nýjan hermi í hvert sinn. Hins vegar nægir að mæla magn efna eftir þriðja útdráttinn. Ef hægt er að sýna fram á að ekki dragist meira út í öðrum og þriðja útdrætti er ekki nauðsynlegt að endurtaka útdrátt, að því gefnu að flæðið eftir fyrsta útdrátt mælist undir flæðimörkum.
3. Ef engar leiðbeiningar eru gefnar um snertihitastig og snertitíma skal framkvæma flæðiprófanir, með viðeigandi hermum, við eftirfarandi aðstæður: Hermar A, B og C: 4 klst. við 100 °C eða 4 klst. við endurflæðishitastig. Hermir D: 2 klst. við 175 °C.
4. Ef plastefnið eða -hlutirnir er merkt til notkunar við stofuhita eða lægra hitastig eða ef hluturinn er eðli sínu samkvæmt til notkunar við það hitastigsbil skal prófa flæði við 40 °C í 10 daga.
5. Þegar mæla á flæði rokgjarnra efna skal miða við verstu fyrirsjáanlegu aðstæður.
6. Ef mæla á flæði úr plastefnum eða -hlutum sem ætluð eru til notkunar í örbylgjuofnum, má notast við hvort sem er hefðbundinn ofn eða örbylgjuofn, að því gefnu að viðeigandi snertitíma og snertihitastigi sé náð.
7. Ef eðlisbreyting eða önnur breyting verður á plastinu við þau skilyrði sem mælt er við, en ekki við verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði, skal framkvæma flæðipróf við verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði þar sem þessar breytingar koma ekki fram.
8. Ef plastefnið eða -hlutirnir er ætlað til notkunar í <15 mínútur við hitastig á bilinu 70-100 °C, skal prófa flæði við 70 °C í 2 klst. Ef plastið er einnig ætlað til geymslu við stofuhita skal í staðinn nota flæðipróf við 40 °C í 10 daga.
9. Í þeim tilfellum sem taflan hér að neðan nær ekki yfir notkunaraðstæður, skal framkvæma flæðiprófanir við aðstæður sem eiga betur við, að því gefnu að um verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði sé að ræða.


Mæliaðstæður (tími (t) og hiti (T)) fyrir prófanir á flæði efna úr plasti í herma.
Verstu fyrirsjáanlegu notkunaraðstæður
Mæliaðstæður
Snertitími:
Mælitími:
t 5 mín
Sjá lið nr. 9 hér að framan
5 mín < t 0,5 klst.
0,5 klst.
0,5 klst.< t 1 klst.
1 klst.
1 klst.< t 2 klst.
2 klst.
2 klst.< t 4 klst.
4 klst.
4 klst.< t 24 klst.
24 klst.
t > 24 klst.
10 dagar
Snertihitastig:
Mælihitastig:
T 5°C
5°C
5°C < T 20°C
20°C
20°C < T 40°C
40°C
40°C < T 70°C
70°C
70°C < T 100°C
100°C eða endurflæðishitastig (reflux temp.)
100°C < T 121°C
121°C *
121°C < T 130°C
130°C *
130°C < T 150°C
150°C *
T >150°C
175°C *


* Þetta hitastig skal aðeins nota fyrir hermi D. Fyrir herma A, B og C skal mæla flæði við 100°C eða við endurflæðishitastig í fjórfaldan þann tíma sem við á samkvæmt töflunni.VIÐAUKI 4B
Sérákvæði um mælingu á heildarflæði.
10. Heildarflæði í vatnsleysanlega herma má ákvarða með því að láta herminn gufa upp og vigta efnaleifarnar.
11. Heildarflæði í fituleysanlega herma (hermir D) er heimilt að ákvarða á eftirfarandi hátt:
Plastsýnið er vegið fyrir og eftir snertingu við herminn. Hermirinn sem sýnið hefur dregið í sig er skilinn frá sýninu og magn hans ákvarðað. Vigt hermisins sem plastsýnið dró í sig er dregið frá vigt sýnisins. Mismunurinn á leiðréttri vigt plastsýnisins eftir snertingu við herminn og vigt plastsýnisins fyrir snertingu við herminn er heildarmagn efna sem flætt hafa úr sýninu.
12. Ef plastsýnið er ætlað til endurtekinnar notkunar og ógerlegt er að framkvæma þá mælingu sem lýst er í 2. tölulið í viðauka 4A, er leyfilegt að breyta mælingunni að því tilskildu að hægt sé að mæla flæðið þegar þriðji hermirinn hefur verið notaður til að draga efni út úr plastinu. Einn möguleiki er: Mæld eru þrjú sams konar sýni af plastinu, hér nefnd M1, M2 og M3. M1 skal snerta herminn eins og segir í töflunni í viðauka 4A en M2 og M3 í tvöfalt og þrefalt lengri tíma. Plastið telst uppfylla þær kröfur sem til þess eru gerðar ef flæði úr M1 og M3 – M2 mælist undir heildarflæðimarki.
13. Ef heildarflæði úr plasti fer ekki meira yfir leyfileg mörk en sem nemur eftirtöldum vikmörkum telst það uppfylla kröfur varðandi heildarflæði:
Olíur: 3 mg/dm² eða 20 mg/kg
Vatnslausnir: 1 mg/dm² eða 6 mg/kg
14. Mæling á heildarflæði með olíur sem herma skulu ekki framkvæmdar ef sýnt er að slík greining er tæknilega ófullkomin. Þá gildir, fyrir þau efni sem undanþegin eru skilyrðum varðandi flæði eða hámarksmagn í plasti, almennt flæðimark 60 mg/kg eða 10 mg/dm². Hins vegar má summan fyrir flæði einstakra efna aldrei fara yfir heildarflæðimark.


VIÐAUKI 5
Aukefni sem heimilt er að nota við framleiðslu plastefna og plasthluta,
svo og takmarkanir á notkun þeirra.

PM/tilvísunar-númer
CAS-númer
Heiti Takmarkanir og/eða tilgreiningar
30000
000064-19-7
Ediksýra
30045
000123-86-4
Ediksýra, bútýlester
30080
004180-12-5
Ediksýra, kopar salt TFM(T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
30140
000141-78-6
Ediksýra, etýlester
30280
000108-24-7
Asetanhýdríð
30295
000067-64-1
Aseton
30370
-
Asetýlediksýra, sölt
30400
-
Asetýleruð glýseríð
30610
-
Mónókarboxýlsýrur, C2-C24, alifatískar, línulegar, úr náttúrulegum olíum og fitu, og mónó-, dí- og tríglýserólesterar þeirra (þar með taldar greinóttar fitusýrur af náttúrulegum uppruna)
30612
-
Mónókarboxýlsýrur, C2-C24, alifatískar, línulegar og tilbúnar og mónó-, dí- og tríglýserólesterar þeirra
30960
-
Esterar af alifatískum mónókarboxýlsýrum (C6-C22) með pólýglýseróli
31328
-
Fitusýrur úr neysluhæfum fituefnum og olíum úr dýra- og jurtaríkinu
31530
123968-25-2
Akrýlsýra, 2,4-dí-tert-pentýl-6-[1-(3,5-dí-tert-pentýl-2-hýdroxýfenýl)etýl] ester TFM = 5 mg/kg
31730
000124-04-9
Adipsýra
33120
-
Alkóhól,alífatísk, mónóhýdrísk, mettuð, línuleg, prímer (C4-C24)
33350
009005-32-7
Algínsýra
33801
-
n-alkýl(C10-C13)bensensúlfonsýra TFM = 30 mg/kg
34240
-
Alkýl(C10-C20)súlfónsýra, esterar með fenólum TFM = 6 mg/kg. Leyft til 1. janúar 2002
34281
-
Alkýl (C8-C22) brennisteinssýrur, línulegar, prímer, með sléttri tölu kolefnisatóma
34475
-
Ál-kalsíum-hýdroxíðfosfat, hýdrat
34480
-
Áltrefjar, -spænir og duft
34560
021645-51-2
Álhýdroxíð
34690
011097-59-9
Ál-magnesíum-hýdroxíðkarbónat
34720
001344-28-1
Áloxíð
35120
013560-49-1
3-Amínókrótonsýra, díester með þíóbis (2-hýdroxýetýl) eter
35320
007664-41-7
Ammóníak
35440
012124-97-9
Ammóníumbrómíð
35600
001336-21-6
Ammóníumhýdroxíð
35840
000506-30-9
Arakínsýra
35845
007771-44-0
Arakídónsýra
36000
000050-81-7
Askorbínsýra
36080
000137-66-6
Askorbýlpalmítat
36160
010605-09-1
Askorbýlstearat
36640
000123-77-3
Asódíkarbónamíð Aðeins til nota sem þanefni
36880
008012-89-3
Bývax
36960
003061-75-4
Behenamíð
37040
000112-85-6
Behensýra
37280
001302-78-9
Bentónít
37360
000100-52-7
Bensaldehýð Í samræmi við athugasemd 10 viðauka 8
37600
000065-85-0
Bensósýra
37680
000136-60-7
Bensósýra, bútýlester
37840
000093-89-0
Bensósýra, etýlester
38080
000093-58-3
Bensósýra, metýlester
38160
002315-68-6
Bensósýra, própýlester
38320
005242-49-9
4-(2-bensoxasólýl)-4´-(5-metýl-2-bensoxasólýl)stilben Í samræmi við forskriftirnar sem er mælt fyrir um í viðauka 7
38510
136504-96-6
1,2-bis(3-amínóprópýl)etýlendíamín, fjölliða með N-bútýl-2,2,6,6-tetrametýl-4-píperídínamín og 2,4,6-tríklóró-1,3,5-tríasíni. TFM = 5 mg/kg
38515
001533-45-5
4,4-bis(2-bensoxasólýl)stilben TFM = 0,05 mg/kg (1)
38810
080693-00-1
Bis(2,6-dí-tert-bútýl-4-metýlfenýl)pentaerýtrítól dífosfít TFM = 5 mg/kg (summa fosfíts og fosfats)
38879
135861-56-2
Bis(3,4-dímetýlbensýlíden)sorbitól
38950
079072-96-1
Bis (4-etýlbensýlíden) sorbitól
39200
006200-40-4
Bis(2-hýdroxýetýl)-2-hýdroxýprópýl-3-(dódekýloxý)metýlammóníumklóríð TFM = 1,8 mg/kg
39815
182121-12-6
9,9-bis(metoxýmetýl)flúoren HMY = 0,05 mg/6 dm2
39890
087826-41-3
069158-41-4
054686-97-4
081541-12-0
Bis (metýlbensýlíden) sorbitól

40120
-
Bis(pólýetýlenglýkól) hýdroxýmetýlfosfónat TFM = 0,6 mg/kg. Leyft til 1. janúar 2002
40400
010043-11-5
Bórnítríð
40570
000106-97-8
Bútan
41040
005743-36-2
Kalsíumbútýrat
41280
001305-62-0
Kalsíumhýdroxíð
41520
001305-78-8
Kalsíumoxíð
41600
012004-14-7
037293-22-4
Kalsíumsúlfóalúmínat
41680
000076-22-2
Kamfóra Í samræmi við athugasemd 10, viðauka 8
41760
008006-44-8
Kandelillavax
41960
000124-07-2
Kaprýlsýra
42160
000124-38-9
Koldíoxíð
42320
007492-68-4
Kolsýra, koparsalt TFM(T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
42500
-
Kolsýra, sölt
42640
009000-11-7
Karboxýlmetýlsellulósi
42720
008015-86-9
Karnubavax
42800
009000-71-9
Kasín
42960
064147-40-6
Laxerolía, vatnssneydd
43200
-
Laxerolía, mónó- og díglýseríð
43280
009004-34-6
Sellulósi
43300
009004-36-8
Sellulósa-asetóbútýrat
43360
068442-85-3
Sellulósi, endurunninn
43440
008001-75-0
Seresín
43515
-
Kólínesterklóríð af fitusýrum í kókosfeiti HMY = 0,9 mg/6 dm²
44160
000077-92-9
Sítrónusýra
44640
000077-93-0
Sítrónusýra, tríetýlester
45195
007787-70-4
Koparbrómíð TFM(T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
45200
001335-23-5
Koparjoðíð TFM(T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar) og TFM = 1 mg/kg (gefið sem joð
45280
-
Baðmullartrefjar
45450
068610-51-5
p-kresól-dísýklópentadíen-ísóbútýlen, fjölliða TFM = 0,05 mg/kg (1)
45560
014464-46-1
Kristóbalít
45760
000108-91-8
Sýklóhexýlamín
45920
009000-16-2
Dammar
45940
000334-48-5
n-Dekansýra
46070
010016-20-3
alfa-Dextrín
46080
007585-39-9
beta-Dextrín
46375
061790-53-2
Kísilgúr
46380
068855-54-9
Kísilgúr (vatnað kísiltvíoxíð), vatnssnautt natríumkarbónat (flux-calcinated)
46480
032647-67-9
Díbensýlídensorbitól
46790
004221-80-1
3,5-Dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensósýra, 2,4-dí-tert-bútýlfenýlester
46800
067845-93-6
3,5-Dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensósýra, hexadesýlester
46870
003135-18-0
3,5-Dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensýlfosfónsýra, díoktadesýlester
46880
065140-91-2
Mónóetýl-3,5-dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensýlfosfónat, kalsíumsalt TFM = 6 mg/kg
47440
000461-58-5
Dísýanódíamíð
47680
000111-46-6
Díetýlenglýkól TFM(T) = 30 mg/kg (3)
48460
000075-37-6
1,1-díflúoretan
49485
134701-20-5
2,4-dímetýl-6-(1-metýlpentadekýl)fenól TFM = 1 mg/kg
49540
000067-68-5
Dímetýlsúlfoxíð
51200
000126-58-9
Dípentaerýtrítól
51700
147315-50-2
2-(4,6-dífenýl-1,3,5-tríasín-2-ýl)-5-(hexýloxý)fenól TFM = 0,05 mg/kg
51760
025265-71-8
000110-98-5
Díprópýlenglýkól

52640
016389-88-1
Dólómít
52720
000112-84-5
Erúkamíð
52730
000112-86-7
Erúkasýra
52800
000064-17-5
Etanól
53270
037205-99-5
Etýlkarboxýmetýlsellulósi
53280
009004-57-3
Etýlsellulósi
53360
000110-31-6
N,N'-etýlen-bis-óleamíð
53440
005518-18-3
N,N'-etýlen-bis-palmítamíð
53520
000110-30-5
N,N'-etýlen-bis-steramíð
53600
000060-00-4
Etýlendíamíntetraediksýra
53610
054453-03-1
Etýlendíamíntetraedikssýra, koparsalt TFM(T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
53650
000107-21-1
Etýlenglýkól TFM(T) = 30 mg/kg (3)
54005
005136-44-7
Etýlen-N-palmítamíð-N'-steramíð
54260
009004-58-4
Etýlhýdroxýetýlsellulósi
54270
-
Etýlhýdroxýmetýlsellulósi
54280
-
Etýlhýdroxýprópýlsellulósi
54300
118337-09-0
2,2´etýlídenbis(4,6-dí-tert-bútýlfenýl) flúorfosfónít TFM = 6 mg/kg
54450
-
Fita og olíur úr matvælum úr dýra- og jurtaríkinu
54480
-
Fitur og olíur, hertar, úr matvælum úr dýra- og jurtaríkinu
54930
025359-91-5
Formaldehýð-1-naftól, fjölliða [=pólý(1-hýdroxýnaftýl-metan] TFM = 0,05 mg/kg
55040
000064-18-6
Maurasýra
55120
000110-17-8
Fúmarsýra
55190
029204-02-2
Gadóleinsýra
55440
009000-70-8
Gelatín
55520
-
Glertrefjar
55600
-
Örkúlur úr gleri (microballs)
55680
000110-94-1
Glútarsýra
55920
000056-81-5
Glýseról
56020
099880-64-5
Glýseróldíbehenat
56360
-
Glýseról, ediksýruesterar
56486
-
Glýseról, esterar af alifatískum, mettuðum, línulegum sýrum með sléttri tölu kolefnisatóma (C14-C18) og með alifatískum, ómettuðum, línulegum sýrum með sléttri tölu kolefnisatóma (C16-C18)
56487
-
Glýseról, bútýrsýruesterar
56490
-
Glýseról, erúkasýruesterar
56495
-
Glýseról, 12- hýdroxýstearínsýruesterar
56500
-
Glýseról, lárínsýruesterar
56510
-
Glýseról, línólsýruesterar
56520
-
Glýseról, mýristínsýruesterar
56540
-
Glýseról, olíusýruesterar
56550
-
Glýseról, palmitínsýruesterar
56565
-
Glýseról, nónansýruesterar
56570
-
Glýseról, própíónsýruesterar
56580
-
Glýseról, rikínólsýruesterar
56585
-
Glýseról, sterínsýruesterar
56610
030233-64-8
Glýserólmónóbehenat
56720
026402-23-3
Glýserólonohexanóat
56800
030899-62-8
Glýserólmónóláratdíasetat
56880
026402-26-6
Glýserólmónóoktanóat
57040
-
Glýserólmónóóleat, askorbínsýruesterar
57120
-
Glýserólmónóóleat, sítrónusýruesterar
57200
-
Glýserólmónópalmítat, askorbínsýruesterar
57280
-
Glýserólmónópalmítat, sítrónusýruesterar
57600
-
Glýserólmónósterat, askorbínsýruesterar
57680
-
Glýserólmónósterat, sítrónusýruesterar
57800
018641-57-1
Glýseról tríbehenat
57920
000620-67-7
Glýseróltríheptanóat
58300
-
Glýsín, sölt
58320
007782-42-5
Grafít
58400
009000-30-0
Gúargúmmí
58480
009000-01-5
Arabískt gúmmí
58720
000111-14-8
Heptansýra
59360
000142-62-1
Hexansýra
59760
019569-21-2
Húntít
59990
007647-01-0
Saltsýra
60030
012072-90-1
Hýdrómagnesít
60080
012304-65-3
Hýdrótalkít
60160
000120-47-8
4-Hýdroxýbensósýra, etýlester
60180
004191-73-5
4-Hýdroxýbensósýra, ísóprópýlester
60200
000099-76-3
4-Hýdroxýbensósýra, metýlester
60240
000094-13-3
4-Hýdroxýbensósýra, própýlester
60480
003864-99-1
2-(2-hýdroxý-3,5-dí-tert-bútýl-fenýl)-5-klórbensótríasól TFM = 30 mg/kg
60560
009004-62-0
Hýdroxýetýlsellulósi
60880
009032-42-2
Hýdroxýetýlmetýlsellulósi
61120
009005-27-0
Hýdroxýetýlsterkja
61390
037353-59-6
Hýdroxýmetýlsellulósi
61680
009004-64-2
Hýdroxýprópýlsellulósi
61800
009049-76-7
Hýdroxýprópýlsterkja
61840
000106-14-9
12-Hýdroxýstearínsýra
62140
006303-21-5
Hýpófosfórsýrlingur
62240
001332-37-2
Járnoxíð
62450
000078-78-4
Ísópentan
62640
008001-39-6
Japanvax
62720
001332-58-7
Kaólín
62800
-
Kaólín, brennt
62960
000050-21-5
Mjólkursýra
63040
000138-22-7
Mjólkursýra, bútýlester
63280
000143-07-7
Lárínsýra
63760
008002-43-5
Lesitín
63840
000123-76-2
Levúlínsýra
63920
000557-59-5
Lignóserínsýra
64015
000060-33-3
Línólsýra
64150
028290-79-1
Línólensýra
64500
-
Lýsín, sölt
64640
001309-42-8
Magnesíumhýdroxíð
64720
001309-48-4
Magnesíumoxíð
65020
006915-15-7
Eplasýra
65040
000141-82-2
Malónsýra
65520
000087-78-5
Mannitól
66200
037206-01-2
Metýlkarboxýmetýlsellulósi
66240
009004-67-5
Metýlsellulósi
66560
004066-02-8
2,2´metýlenbis(4-metýl-6-sýkló-hexýlfenól) TFM(T) = 3 mg/kg (6)
66580
000077-62-3
2,2´metýlenbis[4-metýl-6-(1-metýlsýkló-hexýl)fenól] TFM(T) = 3 mg/kg (6)
66640
009004-59-5
Metýletýlsellulósi
66695
-
Metýlhýdroxýmetýlsellulósi
66700
009004-65-3
Metýlhýdroxýprópýlsellulósi
66755
002682-20-4
2-metýl-4-ísóþíasólín-3-on TFM = ÓG (GM = 0,02 mg/kg, þar með talin greiningarvikmörk)
67120
012001-26-2
Flögusilíkat (mica)
67170
-
Blanda af (80 – 100% w/w) 5,7-dí-tert-bútýl-3-(3,4-dímetýlfenýl)-2(3H)-bensófúranón og (0 til 20% w/w)5,7-dí-tert-bútýl-3-(2,3-dí-metýlfenýl)-2(3H)-bensófúranon TFM = 5 mg/kg
67180
-
Blanda af (50% w/w) ftalsýra, n-dekýl n-oktýl ester, (25% w/w) ftalsýra dí-n-dekýl ester, (25% w/w) ftalsýra dí-n-dekýl ester, og (25% w/w) ftalsýra dí-n-oktýl ester TFM = 5 mg/kg (1)
67200
001317-33-5
Mólýbdendísúlfíð
67840
-
Montansýrur og/eða esterar þeirra með etýlenglýkóli og/eða með 1,3 bútandíól og/eða með glýseróli

67850
008002-53-7
Montanvax
67891
000544-63-8
Mýristínsýra
68040
003333-62-8
7-[2H-Naftó-(1,2-D)tríasól-2-ýl]-3-fenýlkúmarín
68125
037244-96-5
Nefelínsýenít
68145
080410-33-9
2,2´,2´´-nítríló[tríetýl tris(3,3´,5,5´-tetra-tert-bútýl-1,1´-bí-fenýl-2,2´-díýl)fosfít] TFM = 5 mg/kg (summa fosfíts og fosfats)
68960
000301-02-0
Olíusýruamíð
69040
000112-80-1
Olíusýra
69760
000143-28-2
Óleýlalkóhól
70000
070331-94-1
2,2'-Oxamídóbis[etýl-3-(3,5-dí-tert-bútýl-4-hýdroxýfenýl)-própíónat]
70240
012198-93-5
Ósókerít
70400
000057-10-3
Palmitínsýra
71020
000373-49-9
Palmitólsýra
71440
009000-69-5
Pektín
71600
000115-77-5
Pentaerýtrítól
71635
025151-96-6
Pentaerýtrítól díóleat TFM = 5 mg/kg. Ekki til nota í fjölliðum sem komast í snertingu við matvæli, enda er í tilskipun 85/572/EBE mælt fyrir um matvælalíki D fyrir þau matvæli.
71680
006683-19-8
Pentaerýtrítól tetrakis[3-(3,5-dí-tert-bútýl-4-hýdroxýfenýl)-própíónat]
71720
000109-66-0
Pentan
72640
007664-38-2
Fosfórsýra
73720
000115-96-8
Fosfórsýra, tríklóróetýl ester TFM = ÓG (GM = 0,02 mg/kg, þar með talin greiningarvikmörk)
74010
145650-60-8
Fosfórsýra, bis(2,4,-dí-tert-bútýl-6-metýlfenýl) etýl ester TFM = 5 mg/kg (summa fosfíts og fosfats)
74240
031570-04-4
Fosfórsýrlingur, tris(2,4-dí-tert-bútýfenýl) ester
74480
000088-99-3
o-Ftalsýra
76320
000085-44-9
Ftalanhýdríð
76721
009016-00-6
063148-62-9
Pólýdímetýlsíloxan (mólþungi > 6800) Í samræmi við forskriftir sem er mælt fyrir um í viðauka 7
76865
-
Pólýesterar af 1,2-própandíól og/eða 1,3- og 1,4-bútandíóli og/eða pólýprópýlenglýkóli með adipínsýru, einnig með ediksýru eða fitusýrum (C10-C18) eða n-oktanól og/eða n-dekanóli í endastöðu TFM = 30 mg/kg
76960
025322-68-3
Pólýetýlenglýkól
77600
061788-85-0
Pólýetýlenglýkól ester af hertri laxerolíu
77702
-
Pólýetýlenglýkól ester af alifatískum mónókarboxílsýrum (C6-C22) og ammóníum og natríum súlföt þeirra
77895
068439-49-6
Pólýetýlenglýkól (EO = 2-6) mónóalkýl(C16-C18) eter TFM = 0,05 mg/kg
79040
009005-64-5
Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónólárat
79120
009005-65-6
Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónóóleat
79200
009005-66-7
Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónópalmítat
79280
009005-67-8
Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónóstearat
79360
009005-70-3
Pólýetýlenglýkól-sorbítan-tríóleat
79440
009005-71-4
Pólýetýlenglýkól-sorbítan-trístearat
80240
029894-35-7
Pólýglýserólrísínóleat
80640
-
Pólýoxýalkýl(C2-C4)dímetýpólýsíloxan
80720
008017-16-1
Pólýfosfórsýrur
80800
025322-69-4
Pólýprópýlenglýkól
81515
087189-25-1
Pólý(sink glýserólat)
81520
007758-02-3
Kalíumbrómíð
81600
001310-58-3
Kalíumhýdroxíð
81760
-
Duft, flögur og trefjar úr látúni, bronsi, kopar, ryðfríu stáli, tini og málmblöndum kopars, tins og járns. TFM(T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar); TFM = 48 mg/kg (gefið upp sem járn)
81840
000057-55-6
1,2-Própandíól
81882
000067-63-0
2-Própanól
82000
000079-09-4
Própíónsýra
82080
009005-37-2
1,2-Própýlenglýkólalgínat
82240
022788-19-8
1,2-Própýlenglýkóldílárat
82400
000105-62-4
1,2-Própýlenglýkóldíóleat
82560
033587-20-1
1,2-Própýlenglýkóldípalmítat
82720
006182-11-2
1,2-Própýlenglýkóldístearat
82800
027194-74-7
1,2-Própýlenglýkólmónólárat
82960
001330-80-9
1,2-Própýlenglýkólmónóóleat
83120
029013-28-3
1,2-Própýlenglýkólmónópalmítat
83300
001323-39-3
1,2-Própýlenglýkólmónóstearat
83320
-
Própýlhýdroxýetýlsellulósi
83325
-
Própýlhýdroxýmetýlsellulósi
83330
-
Própýlhýdroxýprópýlsellulósi
83440
002466-09-3
Pýrófosfórsýra
83455
013445-56-2
Pýrófosfórsýrlingur
83460
012269-78-2
Pýrófyllít
83470
014808-60-7
Kvarts
83610
073138-82-6
Resínsýrur og rósínsýrur
83840
008050-09-7
Rósín
84000
008050-31-5
Rósín, ester með glýseróli
84080
008050-26-8
Rósín, ester með pentaerýtrítóli
84210
065997-06-0
Rósín, vetnað
84240
065997-13-9
Rósín, vetnað, ester með glýserólí
84320
008050-15-5
Rósín, vetnað, ester með metanóli
84400
064365-17-9
Rósín, vetnað, ester með pentaerýtrítóli
84560
009006-04-6
Gúmmí, náttúrulegt
84640
000069-72-7
Salisýlsýra
85360
000109-43-3
Sebasik sýra, díbútýl ester
85600
-
Silíköt, náttúruleg
85610
-
Silíköt, náttúruleg, silýleruð (nema asbest)
85840
053320-86-8
Kísilsýra, litíum magnesíum natríum salt TFM (T) = 0,6 mg/kg (8) (gefið upp sem litíum)
85980
-
Kísilsýra, sölt
86000
-
Kísilsýra, silýleruð
86160
000409-21-2
Kísilkarbíð
86240
007631-86-9
Kísildíoxíð
86285
-
Silíkon díoxíð, silýleruð
86560
007647-15-6
Natríumbrómíð
86720
001310-73-2
Natríumhýdroxíð
87200
000110-44-1
Sorbínsýra
87280
029116-98-1
Sorbítandíóleat
87520
062568-11-0
Sorbítanmónóbehenat
87600
001338-39-2
Sorbítanmónólárat
87680
001338-43-8
Sorbítanmónóóleat
87760
026266-57-9
Sorbítanmónópalmítat
87840
001338-41-6
Sorbítanmónóstearat
87920
061752-68-9
Sorbítantetrastearat
88080
026266-58-0
Sorbítantríóleat
88160
054140-20-4
Sorbítantrípalmítat
88240
026658-19-5
Sorbítantrístearat
88320
000050-70-4
Sorbitól
88600
026836-47-5
Sorbitólmónóstearat
88640
008013-07-8
Sojaolía, epoxuð Í samræmi við forskriftir sem er mælt fyrir um í viðauka 7
88800
009005-25-8
Sterkja, neysluhæf
88880
068412-29-3
Sterkja, vatnrofin
88960
000124-26-5
Sterínamíð
89040
000057-11-4
Sterínsýra
89200
007617-31-4
Stearic sýra, koparsalt TFM (T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
89440
-
Sterínsýra, esterar með etýlenglýkól TFM(T) = 30 mg/kg (3)
90720
058446-52-9
Steróýlbensóýlmetan
90800
005793-94-2
Steróýl-2-laktýlsýra, kalsíumsalt
90960
000110-15-6
Rafsýra
91200
000126-13-6
Súkrósaasetat-ísóbútýrat
91360
000126-14-7
Súkrósaoktaasetat
91840
007704-34-9
Brennisteinn
91920
007664-93-9
Brennisteinssýra
92030
010124-44-4
Súlfúrsýra, koparsalt TFM(T) = 30 mg/kg (7) (gefið upp sem kopar)
92080
014807-96-9
Talk
92160
000087-69-4
Vínsýra
92195
Tárín, sölt
92205
057569-40-1
Tereftalsýra, díester með 2,2'-metýlenbis(4-metýl-6-tert-bútýlfenól)
92350
000112-60-7
Tetraetýlenglýkól
92640
000102-60-3
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hýdroxýprópýl)etýlendíamín
92700
078301-43-6
2,2,4,4-tetrametýl-20-(2,3-epoxýprópýl)-7-oxa-3,20-díasadíspíró[5.1.11.2]-heneikósan-21-on, fjölliða TFM = 5mg/kg
92930
120218-34-0
Þíódíetanólbis(5-metoxýkarbónýl-2,6-dímetýl-1,4-díhýdrópýridín-3-karboxýlat) TFM = 6 mg/kg
93440
013463-67-7
Títandíoxíð
93520
000059-02-9
010191-41-0
alfa-Tókóferól
93680
009000-65-1
Tragantgúmmí
94320
000112-27-6
Tríetýlenglýkól
94960
000077-99-6
1,1,1-trímetýlólprópan TFM = 6 mg/kg
95200
001709-70-2
1,3,5-Trímetýl-2,4,6-tris(3,5-dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensýl)bensen
95725
110638-71-6
Vermikúlít, myndefni með sítrónusýru, litíum salt TFM (T) = 0,6 mg/kg (8) (gefið upp sem litíum)
95855
007732-18-5
Vatn Í samræmi við tilskipun 98/83/EB
95859
-
Vax, hreinsað, unnið úr jarðolíu eða kolvatnsefnum unnum úr fóðurjurtum. Í samræmi við forskriftir sem er mælt fyrir um í viðauka 7
95883
-
Hvítar parafínríkar olíur unnar úr hráefnum sem eru fengin úr kolvatnsefnum úr jarðolíu Í samræmi við forskriftir sem er mælt fyrir um í viðauka 7
95905
013983-17-0
Wollastónít
95920
Viðarmjöl og -trefjar, óunnið
95935
011138-66-2
Xantangúmmí
96190
020427-58-1
Sinkhýdroxíð
96240
001314-13-2
Sinkoxíð
96320
001314-98-3
Sinksúlfíð

VIÐAUKI 6
Hermar sem velja skal fyrir flæðiprófanir á plasti,
sem einungis er ætlað fyrir ákveðin tiltekin matvæli.

Matvæli sem plast á að snerta
Hermir
Aðeins vatnskennd matvæli
A
Aðeins súr matvæli
B
Aðeins áfeng matvæli
C
Aðeins feit matvæli
D
Öll vatnskennd og súr matvæli
B
Öll áfeng og vatnskennd matvæli
C
Öll áfeng og súr matvæli
C og B
Öll feit og vatnskennd matvæli
D og A
Öll feit og súr matvæli
D og B
Öll feit, áfeng og vatnskennd matvæli
D og C
Öll feit, áfeng og súr matvæli
D, C og B
VIÐAUKI 7 A
Almennar forskriftir.
(ákvarðaðar síðar)

VIÐAUKI 7 B
Aðrar forskriftir.
PM/tilvísunar-
númer
(1)
Aðrar forskriftir
18888 3-HÝDROXÝBÚTANSÝRA-3-HÝDROXÝPENTANSÝRA, FJÖLLIÐA

Skilgreining  Þessar fjölliður eru framleiddar með stýrðri gerjun með Alcaligenes eutrophus og kolefnisgjafinn er blanda af glúkósa og própansýru. Lífveran sem er notuð er ekki erfðabreytt, heldur er hún komin af einni frumu af villigerð Alcaligenes eutrophus, stofni H16 NCIMB 10442. Frumstofn lífverunnar er geymdur frostþurrkaður í ampúlum. Unnið er með stofna sem fengnir eru frá frumstofninum, geymdir í fljótandi köfnunarefni og notaðir til að sá í gerjunartankinn. Sýni úr gerjunartanki eru rannsökuð daglega bæði með smásjá og leitað er eftir breytingum á lögun kólonía á mismunandi ætum og við mismunandi hitastig. Fjölliðurnar eru einangraðar úr hitameðhöndluðum gerlum með stýrðri sundrun á öðrum frumuhlutum, þvotti og þurrkun. Þessar fjölliður eru venjulega á formi samsettra korna, mótuðum úr bráðnu efni, sem innihalda aukefni á borð við kyrni (nucleating agents), mýkingarefni, fylliefni, varðveisluefni og fastlitarefni sem öll samræmast almennum og einstökum forskriftum.- Efnaheiti   Pólý(3-D-hýdroxýbútanat-co-3-D-hýdroxýbútanat)- CAS-númer   80181-31-3- Byggingarformúla
- Meðalmólþungi   Ekki undir 150 000 daltonum (mælt með gagnsvökvaskiljun (gel permeation chromatography))- Innihald   Ekki undir 98% pólý(3-D-hýdroxýbútanóat-co-3-D-hýdroxýpentanóat) greint eftir vatnsrof sem blanda af 3-D-hýdroxýbútansýru og 3-D-hýdroxýpentansýruLýsing   Hvítt eða beinhvítt duft að lokinni aðgreiningu frá öðrum efnum Eiginleikar

- Sanngreiningarprófanir:- Leysni   Leysanleg í klóruðum kolvatnsefnum á borð við klóróform og díklórmetan, en nánast óleysanleg í etanóli, alifatískum alkönum og vatni.- Flæði   Flæði krótonsýru má ekki vera meira en 0,05 mg/kg matvæla

- Hreinleiki   Fyrir kyrningu skal fjölliðuduftið í hráefninu innihalda :

- Köfnunarefni   Ekki meira en 2500 mg/kg af plasti
- Sink     Ekki meira en 100 mg/kg af plasti
- Kopar     Ekki meira en 5 mg/kg af plasti
- Blý     Ekki meira en 2 mg/kg af plasti
- Arsen     Ekki meira en 1 mg/kg af plasti
- Króm     Ekki meira en 1 mg/kg af plasti
23547 PÓLÝDÍMETÝLSÍLOXAN (mólþungi>6800)
Seigja að lágmarki 100 x 10-6 m²/s (=100 sentístók) við 25°C
25385 TRÍALLÝLAMÍN
40 mg/kg af hlaupi að hámarksmagninu 1,5 grömm af hlaupi fyrir hvert kg matvæla. Aðeins til nota í hlaupi sem er ekki ætlað að komast í beina snertingu við matvæli.
38320 4-(2-BENSOXASÓLÝL)-4´-(5-METÝL-2-BENSOXASÓLÝL)STILBEN
Ekki meira en 0,05% w/w (magn efnis sem er notað/magn í efnablöndunni)
76721 PÓLÝDÍMETÝLSÍLOXAN (mólþungi >6800)
Seigja að lágmarki 100 x 10-6 m²/s (= 100 sentístók) við 25°C
88640 SOJAOLÍA, EPOXUÐ
Oxíran <8%, joðtala < 6
95859 VAX, HREINSAÐ, UNNIÐ ÚR JARÐOLÍU EÐA HRÁEFNUM SEM ERU TILBÚIN KOLVATNSEFNI
Varan skal hafa eftirfarandi forskrift :
Innihalda kolvatnsefni úr jarðolíu, sem hafa lægri kolefnistölu en 25: ekki meira en 5% (w/w)
Seigja ekki minni en 11 x 10-6 m²/s (= 11 sentístók) við 100°C.
Meðalmólþungi ekki minni en 500
95883 HVÍTAR, PARAFÍNRÍKAR OLÍUR UNNAR ÚR HRÁEFNUM SEM ERU FENGIN ÚR KOLVATNSEFNUM ÚR JARÐOLÍU
Varan skal hafa eftirfarandi forskrift :
Innihald kolvatnsefna úr jarðolíu, sem hafa lægri kolefnistölu en 25: ekki meira en 5% (w/w)
Seigja ekki minni en 8,5 x 10-6 m²/s (= 8,5 sentístók) við 100°C.
Meðalmólþungi ekki minni en 480

VIÐAUKI 8
Merkingar talna sem eru gefnar í sviga í dálkinum
"Takmarkanir og/eða tilgreiningar" í viðaukum 1 og 5.

1) Viðvörun: hætta er á að farið sé yfir TFM þegar um er að ræða matvælalíki fyrir fiturík matvæli.
2) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með PM/tilvísunarnúmerum 10060 og 23920, má ekki vera umfram takmörkunina.
3) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með PM/tilvísunarnúmerum 15760, 16990, 47680, 53650 og 89440, má ekki vera umfram takmörkunina.
4) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með PM/tilvísunarnúmerum 19540 og 19960, má ekki vera umfram takmörkunina.
5) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með PM/tilvísunarnúmerum 14200 og 14230, má ekki vera umfram takmörkunina.
6) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með PM/tilvísunarnúmerum 66560 og 66580, má ekki vera umfram takmörkunina.
7) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með PM/tilvísunarnúmerum 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 og 92030, má ekki vera umfram takmörkunina.
8) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að summan af flæði eftirfarandi efna, sem eru tilgreind með PM/tilvísunarnúmerum 85840 og 95725, má ekki vera umfram takmörkunina.
9) TFM(T) í þessu sérstaka tilviki merkir að takmörkunin má ekki vera minni en summan af flæði eftirfarandi efna:
a) Badge (= 2,2-bis/4-hýdroxýfenýl)própan bis(2,3-epoxýprópýl) eter:
b) Badge. H2O.
c) Badge. HCl.
d) Badge. 2HCl.
e) Badge. H2O.HCl
Hins vegar skulu TFM(T) fyrir vatnsrík matvælalíki einnig ná yfir Badge. 2H2O (c) nema viðkomandi efni eða hlutur sé þannig merktur að fram komi að það/hann skuli eingöngu notast þar sem snerting verður við matvæli, þar með taldar drykkjarvörur, þar sem staðfest hefur verið að summa flæðis þessara fimm framangreindu efna, a), b), c), d), e) og f), geti ekki orðið meiri en 1 mg/kg.
10) Viðvörun: hætta er á að flæði efnisins rýri skynmatseinkenni matvælanna, sem þau komast í snertingu við, og því er einnig hætta á að fullunnin varan samræmist ekki öðrum undirlið 2. gr. tilskipunar 89/109/EBE.

Þetta vefsvæði byggir á Eplica