Umhverfisráðuneyti

439/2005

Reglugerð um gildistöku tiltekinna gerða Evrópusambandsins um aðskotaefni í matvælum. - Brottfallin

1. gr.

Ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið sem vísað er til í XII. kafla, II. viðauka, skulu öðlast gildi með breytingum og viðbótum sem leiðir af II. viðauka, bókun 1 við samninginn og öðrum ákvæðum hans. Á grundvelli eftirtalinna ákvarðana sameiginlegu EES-nefndarinnar öðlast eftirfarandi EB-gerðir gildi hér á landi:

a) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2174/2003, frá 12. desember 2003um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar aflatoxín. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124 frá 24. september 2004 og var birt í EES-viðbæti nr. 12, 10. mars 2005.
b) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 242/2004, frá 12. febrúar 2004um breytingu á reglugerð (EB) nr. 466/2001 að því er varðar ólífrænt tin í matvælum. Reglugerðin var felld inn í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 124 frá 24. september 2004 og var birt í EES-viðbæti nr. 12, 10. mars 2005.

Framangreindar EB-gerðir eru birtar sem fylgiskjal 1og 2við reglugerð þessa.


2. gr.

Heilbrigðisnefndir sveitarfélaga undir yfirumsjón Umhverfisstofnunar fara með eftirlit með því að ákvæðum þessarar reglugerðar sé framfylgt nema annað sé ákvarðað samkvæmt lögum eða sérreglum.


3. gr.

Með brot gegn reglugerð þessari skal farið samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli, með síðari breytingum samanber og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.


4. gr.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 18. gr. laga um matvæli, nr. 93/1995, samanber og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, með síðari breytingum.

Við birtingu þessarar reglugerðar falla brott hámarksgildi fyrir tin í matvælum, sem birt eru í viðauka 2 við reglugerð um ýmis aðskotaefni í matvælum, nr. 411/2004. Reglugerðin öðlast gildi við birtingu.


Umhverfisráðuneytinu, 25. apríl 2005.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.
Sigríður Auður Arnardóttir.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica