Umhverfisráðuneyti

531/1993

Reglugerð um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli - Brottfallin

Reglugerð

um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli

I. KAFLI

Gildissvið og skilgreiningar

1. gr.

Reglugerð þessi gildir fyrir fullunnin efni og hluti sem eru eingöngu úr plasti og er ætlað að snerta matvæli. Þá gildir reglugerðin einnig fyrir efni og hluti sem eru lagskipt þannig að þau lög sem ekki eru eingöngu úr plasti eru lím eða annars konar bindiefni.

2.gr.

Plast er efni úr lífrænum stórsameindum, sem fengist hafa með fjölliðun og/eða öðrum svipuðum aðferðum á sameindum með lægri sameindarþunga eða með því að breyta náttúrulegum stórsameindum. Silíkon og aðrar áþekkar stórsameindir teljast einnig til plasts.

Eftirfarandi efni teljast ekki til plasts:

a)

lakkaðar eða ólakkaðar filmur úr sellulósa;

b)

teygjanleg efni sem og tilbúið eða náttúrulegt gúmmí;

c)

pappír eða pappi, einnig pappír sem búið er að breyta með viðbættu plasti;

d)

jónaskiptaresín;

e)

húðunarefni úr parafínvaxi, tilbúnu, örkristölluðu eða plastblöndum af því.

Hermir er efni eða efnablanda, notað til að líkja eftir áhrifum matvæla á plast.

II. KAFLI

Almenn ákvæði

3. gr.

Heildarflæði úr efnum og hlutum skal ekki fara yfir 10 mg/dm2 af yfirborði þeirra. Heildarflæði skal þó ekki fara yfir 60 mg/kg af matvælum þegar um er að ræða:

a)

hluti sem eru ílát eða líkja má við ílát, eða má fylla, og taka ekki minna en 500 ml og ekki meira en 10 l;

b)

hluti sem hægt er að fylla og þar sem ógerlegt er að meta yfirborðsflötinn sem  snertir matvælin;

c)

hettur, tappa, þéttingar og annað því líkt.

4. gr.

Á öðrum stigum dreifingar en í smásölu, skal skriflegt vottorð fylgja efnum og hlutum, sem er ætlað að snerta matvæli, um að þau uppfylli þær kröfur sem til þeirra eru gerðar. Undanskilin þessu ákvæði eru efni og hlutir sem augljóslega eru ætluð undir matvæli.

III. KAFLI

Efnanotkun

5. gr.

Aðeins er heimilt að nota þau efni sem skráð eru í viðauka 1 til að framleiða plast og skulu þau aðeins notuð þannig að plastið, fullunnið, uppfylli þær kröfur sem til þess eru gerðar, svo sem hvað varðar mögulegt flæði efna í matvæli og leyfilegt magn ákveðinna efna. Þá er heimilt að nota þau efni sem skráð eru í viðauka 5 sem aukefni til framleiðslu á plasti.

Heimilt er að breyta lista A í viðauka 1, ýmist með því að færa efni af lista B á lista A eða með því að bæta nýjum efnum á listann. Slíkar breytingar skulu vera í samræmi við 10. gr. reglugerðar um efni og hluti sem er ætlað að snerta matvæli.

6. gr.

Efnin sem eru á listunum í viðauka 1 eru einliður og önnur upphafsefni til að framleiða plast.

Þessi efni eru:

a)

efni sem fjölliðast eða hvarfast á annan hátt og mynda stórsameindir;

b)

náttúrulegar eða tilbúnar stórsameindir sem má breyta;

c)

efni til að breyta stórsameindum.

7. gr.

Á listunum í viðauka 1 er ekki kveðið á um hvaða efni eru leyfileg í fullunnu plasti, heldur hvaða efni er leyfilegt að nota til framleiðslu þess. Það geta því verið til staðar, í fullunnu plasti, efni sem ekki eru á listunum. Þessi efni geta verið blöndur af leyfilegum efnum, fáliður, náttúrulegar og tilbúnar stórsameindir eða blöndur af þeim, svo framarlega sem þau efni sem þarf til að mynda þau séu á listunum. Einnig skulu efni og hlutir sem úr þeim eru unnin uppfylla ákvæði 3. gr. reglugerðar um efni og hluti sem er ætlað að snerta matvæli.

Ekki verður hjá því komist að einhver óhreinindi úr hvarfefnum séu í plasti, en þau skulu þó ekki vera í meira magni en eðlilegt getur talist miðað við að notuð séu efni af viðurkenndum hreinleika.

8. gr.

Viðauki 1 gildir ekki fyrir þau efni sem eru einungis notuð til að framleiða prentsvertu, epoxýresín, silíkon, lím, límhvata, gerjunarafurðir og húðunarefni sem unnin eru úr kvoðukenndum efnum eða fjölliðum í vökvafasa, sem duft eða til íblöndunar, eins og t.d. lakk, lakkmálning og málning.

9.gr.

Mörk fyrir flæði einstakra efna í viðauka 1 eru sett í mg/kg af matvælum. Miðað skal við yfirborðsflöt plastsins og flæðið gefið upp í mg/dm2, þegar um er að ræða:

a)

hluti sem eru ílát, eða sambærileg ílátum, eða sem hægt er að fylla og rúma minna en 500 ml eða meira en 10 l;

b)

blöð, filmur eða aðra hluti, sem ekki er hægt að fylla, eða ófært er að meta sambandið á milli stærðar yfirborðs og magns matvæla sem það snertir.

Til þess að umbreyta mörkum sem miðuð eru við magn matvæla (mg/kg) í mörk sem miðuð eru við stærð yfirborðs (mg/dm2) skal deila í hin fyrrnefndu með tölunni 6.

IV. KAFLI

Flæðiprófanir

10. gr.

Þar til skilgreindar verða sérstakar aðferðir til að framkvæma flæðiprófanir á plasti skal notast við hefðbundnar flæðiprófanir með hermum. Í viðauka 2A eru skilgreindir þeir hermar sem nota skal við mælingar á flæði efna úr plasti í matvæli.

Ef flæðipróf með hermi D í viðauka 2A eru óhentug vegna tæknilegra erfiðleika við greiningu skal framkvæma mælingar eins og sagt er til um í viðauka 2B. Í stað flæðiprófana með hermi D er einnig heimilt að nota önnur flæðipróf, sem fram koma í viðauka 2C, ef skilyrðum þar um er fullnægt.

Í framangreindum flæðiprófum er leyfilegt að:

Framkvæma aðeins þær mælingar, sem í hverju tilfelli fyrir sig, teljast til verstu aðstæðna samkvæmt vísindalegum gögnum.

Sleppa mælingum þegar sönnun liggur fyrir því að flæði fer ekki yfir leyfileg mörk við fyrirsjáanlegar notkunaraðstæður plastsins.

11. gr.

Fyrir plast sem er ætlað að snerta margskonar matvæli gildir að framkvæma skal flæðiprófanir með hermum A, B, C og D, sbr. viðauka 2A og nota nýtt plast fyrir hvern hermi. Í stað hefðbundins hermis D er leyfilegt að nota aðra fituherma, sbr. viðauka 2A. Ef flæði mælist yfir mörkum í öðrum fituhermum er skylda að staðfesta niðurstöður með hermi D (ólífuolíu). Ef það er ekki tæknilega mögulegt telst plastið ónothæft.

Plast sem einungis er ætlað fyrir ákveðna gerð matvæla skal prófa með eftirfarandi hætti. Fyrir liði a) og c) skal velja hermi samkvæmt viðauka 3 og fyrir lið b) skal velja hermi samkvæmt viðauka 6. Ef matvælin eða matvælaflokkinn er ekki að finna í viðauka 3 skal nota viðauka 6.

Plastið er þegar notað fyrir þekkt matvæli.

Plastinu fylgja upplýsingar fyrir hvaða matvæli, í viðauka 2A, má nota það.

Plastinu fylgja upplýsingar fyrir hvaða matvæli eða matvælaflokka, í viðauka 3, má nota það. Á smásölustigi skulu upplýsingarnar gefa til kynna á einfaldan hátt fyrir hvaða matvæli eða matvælaflokka nota má plastið. Á öðrum sölustigum skal koma fram tilvísunarnúmer eða lýsing á matvælum samkvæmt viðauka 3.

 

12. gr.

Mæling á flæði efna úr plastefnum og -hlutum í matvæli skal gerð undir ströngustu notkunarskilyrðum (tími og hitastig) sem gera má ráð fyrir.

Við mælingar á mögulegu flæði efna úr plasti í hermi, skal fylgja grundvallarreglum um flæðiprófanir sem gefnar eru upp í viðauka 4A.

13. gr.

Ef heildarflæði efna mælist undir flæðimörkum fyrir einstök efni sem í plastinu eru, er ekki skylt að mæla flæði þessara efna sérstaklega, enda telst þá plastið uppfylla þær kröfur sem til þess eru gerðar varðandi flæði.

14. gr.

Við flæðiprófun er plastsýnið ýmist efnið eða hluturinn sjálfur eða hluti af efninu eða hlutnum. Einnig má búa til sérstakt sýni af plastinu fyrir flæðiprófunina. Sýnið og hermirinn skulu snertast þannig að einungis sá hluti plastsins, sem er ætlað að snerta matvæli við eðlilega notkun, snerti herminn. Þetta á sérstaklega við um lagskipt(a) efni og hluti, tappa, þéttingar og annað slíkt.

15. gr.

Þegar flæði er ekki mælt á hlutnum eða efninu sjálfu, heldur á sérstöku sýni úr sama efni, skal leiðrétta fyrir þeim mun sem er á stærð flatarins sem snertir matvæli við eðlilega notkun og þess flatar sem snertir herminn, eða matvælin, við flæðiprófun. Til að leiðrétta fyrir þessum mun skal setja inn í eftirfarandi jöfnu:

M = (m * a2 /a1 * q) 1000

þar sem:

M = flæði í mg/kg;

m = magn efnis í mg sem sýnið gefur frá sér;

a1 = yfirborð sýnisins í dm2 sem snertir matvæli við mælingu;

a2 =yfirborð efnisins eða hlutarins í dm2 sem snertir matvæli við fyrirsjáanleg notkunarskilyrði

q = magn matvælanna í grömmum sem eru í snertingu við efnið eða hlutinn við fyrirsjáanleg notkunarskilyrði.

V. KAFLI

Eftirlit og gildistaka

16. gr.

Heilbrigðisnefndir hafa undir yfirumsjón Hollustuverndar ríkisins, hver á sínum stað, eftirlit með því að farið sé að ákvæðum þessarar reglugerðar.

Þeir sem framleiða eða flytja inn efni og hluti úr plasti sem ætlað er að snerta matvæli, skulu tilkynna starfsemi sína til Hollustuverndar ríkisins. Stofnunin getur gert kröfu um að lögð verði fram gögn til staðfestingar á því að efni og hlutir uppfylli ákvæði þessarar reglugerðar og reglugerðar nr. 537/1993.


Reglugerð þessari (nr. 531/1993 um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli) hefur verið breytt með reglugerð nr. 576/1997 sem sett er með stoð í lögum nr. 93/1995 um matvæli og 2. gr. laga nr. 81/1988 um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, með síðari breytingum. Einnig var höfð hliðsjón af samningnum um Evrópskt efnahagssvæði, sem vísað er til í  II. viðauka, XII. kafla, tilskipunar 95/3/EB um breytingu á tilskipun 90/128/EBE um plastefni og -hluti sem ætlað er að komist í snertingu við matvæli. Jafnframt var höfð hliðsjón af tilskipun 96/11/EB um breytingu á 90/128/EBE.

Reglugerð þessari (nr. 531/1993 um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli) hefur einnig verið breytt með reglugerð nr. 705/1998 sem sett er með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir. Einnig var höfð hliðsjón af ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæði, sem vísað er í XII kafla, II viðauka, tilskipun 97/48/EB um breytingu á tilskipun 82/711/EBE.

Reglugerð þessari (nr. 531/1993 um efni og hluti úr plasti sem er ætlað að snerta matvæli) hefur jafnframt verið breytt með reglugerð nr. 209/1999 sem sett er með stoð í 18. gr. laga nr. 93/1995 um matvæli og lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

 

 


Viðauki 1

Listar yfir leyfilegar einliður og önnur grunnefni við framleiðslu á plastefnum og -hlutum.

 

1. dálkur: Tilvísunarnúmer fyrir efni sem notuð eru í umbúðir innan EBE (PM/Ref. No)

2. dálkur: Skráningarnúmer efnisins hjá Chemical Abstract Service1 (CAS No.)

3. dálkur: Efnaheiti 2

4. dállkur: Ýmis skilyrði, svo sem flæðimark fyrir efnið, leyfilegt hámarksmagn þess í plasti o.fl.

 

Ýmsar skammstafanir sem koma fyrir í 4. dálki listans:

FM:

Flæðimörk fyrir efnið í matvælum eða hermi nema annað sé tilgreint.

FM(T):

Flæðimörk fyrir efnið í matvælum eða hermi sem heild af þeim efnum sem eru gefin upp.

GM:

Greiningarmörk aðferðar.

FE:

Fullunnið efni eða hlutur.

HM:

Leyfilegt hámarksmagn efnaleifa í plastefninu eða -hlutnum.

HM(T):

Leyfilegt hámarksmagn efnaleifa í plastefninu eða -hlutnum sem heild af því sem gefið er upp.

NCO:

Ísósýanat.

Í þeim tilvikum sem ósamræmi er á milli skráningarnúmers hjá CAS og efnafræðilegs heitis skal efnaheiti gilda. Ef ósamræmi er á milli þess CAS númers sem birt er í EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) og CAS skránni skal númerið í CAS skránni gilda.

2

Efnaheiti sýra, fenóla og alkóhóla standa einnig fyrir sölt áls, ammóníaks, kalks, járns, kalíums, magnesíums, natríums og sínks af þeim. Þegar efnaheiti á listunum falla einnig undir almennara heiti gilda þau skilyrði sem sett eru fyrir sértækara heitið.

 

LISTI A

LEYFILEGAR EINLIÐUR OG ÖNNUR GRUNNEFNI

  

PM/tilvísunar-
númer
(1)

CAS-númer
(2)

Efnaheiti
(3)

Takmarkanir
(4)

10030

000514-10-3

Abíetínsýra

 

10060

000075-07-0 

Asetaldehýð

 

10090

000064-19-7 

Ediksýra

 

10120

000108-05-4

Ediksýra, vinýlester

FM = 12 mg/kg

10150

000108-24-7 

Asetanhýdríð

 

10210

000074-86-2

Asetýlen

 

10660

015214-89-8 

Akrýlamíðómetýlprópansúlfónsýrur

TFM = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7 

Akrýlsýra

 

10750

002495-35-4

Akrýlsýra, bensýlester

 

10780

000141-32-2

Akrýlsýra, n-bútýlester

 

10810

002998-08-5

Akrýlsýra, sec-bútýlester

 

10840

001663-39-4

Akrýlsýra, tert-bútýlester

 

11470

000140-88-5

Akrýlsýra, etýlester

 

 

000818-61-1

Akrýl, hýdroxýetýlester

Sjá ''akrýlsýra, mónóester með etýlenglýkól"

11590

00106-63-8

Akrýlsýra, ísóbútýlester

 

11680

000689-12-3

Akrýlsýra, ísóprópýlester

 

11710

000096-33-3

Akrýlsýra, metýlester

 

11830

000818-61-1

Akrýlsýra, mónóester með etýlenglýkóli

 

11890

002499-59-4

  Akrýlsýra, n-oktýlester

 

11980

000925-60-0

Akrýlsýra, própýlester

 

12100

000107-13-1

Akrýlónítríl

FM = greiningarmörk (GM= 0,020 mg/kg, þar með talin vikmörk)

12130

000124-04-9

Adipínsýra

 

12280

002035-75-8

Adipínanhýdríð

 

12310

000124-04-9 

Albúmín

 

12340

000124-04-9

Albúmín, hleypt með formaldehýði

 

12375

000124-04-9

Alkóhól, alífatísk, mónóhýdrísk, mettuð, ógreinótt, prímer (C4-C22)

 

12670

002855-13-2 

1-amínó-3-amínómetýl-3,5,5-trímetýl-sýklóhexan

FM = 6 mg/kg

12788

002432-99-7

11-amínóundekanósýra

FM = 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Ammóníak

 

12820

000123-99-9 

Aselsýra

 

12970

004196-95-6

Aselanhýdríð

 

13000

001477-55-0

1,3-bensendímetanamín

  FM = 0,05 mg/kg

13090

000065-85-0

Bensósýra

 

13150

000100-51-6

Bensýlalkóhól

 

 

000111-46-6

Bis(2-hýdroxýetýl)eter

  Sjá ''díetýlenglýkól"

 

000077-99-6

2,2-bis(hýdroxýmetýl)-1-bútanól

sjá ''1,1,1-trímetýlólprópan"

13390

000105-08-8

1,4-bis(hýdroxýmetýl)sýklóhexan

 

13480

000080-05-7

2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan

FM = 3 mg/kg

13510

001675-54-3

  2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan-bis(2,3-   epoxýprópýl)eter

HM = 1 mg/kg í FE eða TFM= greiningarmörk (GM =0,020 mg/kg, þar með talin vikmörk)

 

000110-98-5

Bis(hýdroxýprópýl)eter

Sjá ''díprópýlenglýkól"

 

005124-30-1

Bis(4-ísósýanatósýklóhexýl)metan

Sjá''dísýklóhexýlmetan- 4,4-dí-ísósýanat"

13530

038103-06-9

2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própan-bis(ftalanhýdríð)

 

13600

047465-97-4

3,3-bis(3-metýl-4-hýdroxýfenýl-2- indólínon

FM = 1,8 mg/kg

 

000080-05-7

Bisfenól A

sjá ''2,2-bis(4-hýdroxýfenýl) própan"

 

001675-54-3

Bisfenól A bis(2,3-epoxýprópýl)eter

sjá''2,2 bis(4-hýdroxýfenýl) própan-bis(2,3-epoxýprópýl)eter"

13630

000106-99-0

Bútadíen

HM = 1 mg/kg í FE eða FM = greiningarmörk (GM = 0,02 mg/kg, þar með talin vikmörk)

13690

000107-88-0

1,3-bútandíól

 

13840

000071-36-3

1-bútanól

 

13870

000106-98-9

1-búten

 

13900

000107-01-7

2-búten

 

14110

000123-72-8

Bútýraldehýð

 

14140

000107-92-6

Bútýrsýra

 

14170

000106-31-0

Bútýranhýdríð

 

14200

000105-60-2

Kaprólaktam

   FM (T) = 15 mg/kg

14230

002123-24-2

Kaprólaktam,natríumsalt

  FM(T) = 15 mg/kg (gefið upp sem kaprólaktam)

14320

000124-07-2

Kaprýlsýra

 

14350

000630-08-0

Kolmónoxíð

 

14380

000075-44-5

Karbónýlklóríð

HM = 1 mg/kg í FE

14411

  008001-79-4

Laxerolía

 

14500

009004-34-6

Sellulósi

 

14530

007782-50-5

Klór

 

 

000106-89-8

1-klór-2,3-epoxýprópan

Sjá ''epíklórhýdrín"

14680

000077-92-9

Sítrónusýra

 

14710

000108-39-4

m-kresól

 

14740

000095-48-7

o-kresól

 

14770

00106-44-5

p-kresól

 

 

000105-08-8

1,4-sýklóhexandímetanól

Sjá ''1,4-bis(hýdroxýmetýl) sýklóhexan"

14950

003173-53-3

Sýklóhexýlísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

15070

001647-16-1

1,9-dekadíen

TFM = 0,05 mg/kg

15095

000334-48-5

Dekanósýra

 

15100

000112-30-1

1-dekanól

 

 

000107-15-3

1,2-díamínóetan

Sjá ''etýlendíamín"

 

000124-09-4

1,6-díamínóhexan

Sjá ''hexametýlendíamín"

15250

000110-60-1

1,4-díamínóbútan

 

15565

000106-46-7

1,4-díklórbensen

FM = 12 mg/kg

15700

005124-30-1

  Dísýklóhexýlmetan-4,4'-díísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

15760

000111-46-6

Díetýlenglýkól

FM(T) = 30 mg/kg ein sér eða með etýlenglýkóli

15790

000111-40-0

Díetýlentríamín

FM = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

  4,4'-díflúorebensófenón

FM = 0,05mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-díhýdroxýbensen

FM = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-díhýdroxýbensen

FM = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

  1,4-díhýdroxýbensen

FM = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

  4,4'-díhýdroxýbensófenón

FM = 6 mg/kg

16000

000092-88-6

4,4'-díhýdroxýbífenýl

FM = 6 mg/kg

16150

000108-01-0

Dímetýlamínóetanól

FM = 18 mg/kg

16240

000091-97-4

  3,3'-dímetýl-4,4'-díísósýanatóbífenýl

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

16480

000126-58-9

Dípentaerýtrítól

 

16570

004128-73-8

Dífenýl eter-4,4'-díísósýanat

HM(T) = mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

16600

005873-54-1

Dífenýlmetan-2,4'-díísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

16630

000101-68-8

Dífenýlmetan-4,4'-díísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

16660

000110-98-5

Díprópýlenglýkól

 

16750

000106-89-8

Epíklórhýdrín

  HM = 1 mg/kg í FE

16780

000064-17-5

Etanól

 

16950

000074-85-1

Etýlen

 

16960

000107-15-3

Etýlendíamín

  FM = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Etýlenglýkól

  FM(T) = 30 mg/kg eitt sér eða með díetýlenglýkóli

17005

000151-56-4 

Etýlenímín

FM = greiningarmörk (GM= 0,010 mg/kg)

17020

000075-21-8 

Etýlenoxíð

HM = 1 mg/kg í FE

17050

000104-76-7

2-etýl-1-hexanól

TFM = 30 mg/kg

17160

000097-53-0

Eugenól

FM = 0,01 mg/kg

17170

061788-47-4

Fitusýrur úr kókósolíu

 

17200

068308-53-2

Fitusýrur úr sojaolíu

 

17230

061790-12-3

  Fitusýrur úr furuolíu

 

17260

000050-00-0

Formaldehýð

  FM = 15 mg/kg

17290

000110-17-8

Fúmarsýra

 

17530

000050-99-7

Glúkósi

 

18010

000110-94-1

Glútarsýra

 

18100

000056-81-5

Glýseról

 

18250

000115-28-6

Hexaklórendómetýlentetrahýdróftalsýra

FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Hexaklórendómetýlentetrahýdróftalanhýdríð

FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

  1-hexadekanól

 

18430

000116-15-4

Hexaflúorprópýlen

FM =greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Hexametýlendíamín

  FM = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Hexametýlen díísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

18670

000100-97-0

Hexametýlentetramín

 

 

000123-31-9

Hýdrókínón

Sjá ''1,4-díhýdroxýbensen"

18880

000099-96-7

p-hýdroxýbensósýra

 

19000

000115-11-7

Ísóbúten

 

19210

001459-93-4

Ísóftalsýra, dímetýlester

FM = 0,05 mg/kg

19270

000097-65-4

Ítakónsýra

 

19460

000050-21-5

Mjólkursýra

 

19470

000143-07-7

Lársýra

 

19480

002146-71-6

Lárínsýra, vinýl ester

 

19510

011132-73-3

Lignósellulósi

 

19540

000110-16-7

Malínsýra

FM(T) = 30 mg/kg

19960

000108-31-6

Malínanhýdríð

FM(T) = 30 mg/kg
(gefið upp sem malínsýra)

 

000108-78-1

Melamín

Sjá''2,4,6-tríamínó-1,3,5-tríasín"

20020

000079-41-4

Metakrýlsýra

 

20080

002495-37-6

Metakrýlsýra, bensýlester

 

20110

000097-88-1

Metakrýlsýra, bútýlester

 

20140

002998-18-7

Metakrýlsýra, sec-bútýlester

 

20170

000585-07-9

Metakrýlsýra, tert-bútýlester

 

20890

000097-63-2

Metakrýlsýra, etýlester

 

21010

000097-86-9

  Metakrýlsýra, ísóbútýlester

 

21100

004655-34-9

  Metakrýlsýra, ísóprópýlester

 

21130

000080-62-6

Metakrýlsýra, metýlester

 

21190

000868-77-9

  Metakrýlsýra, mónóester með etýlenglýkól

 

21280

002177-70-0

  Metakrýlsýra, fenýlester

 

21340

002210-28-8

  Metakrýlsýra, própýlester

 

21460

000760-93-0

Metakrýlanhýdríð

 

21490

000126-98-7

Metakrýlnítríl

FM =greiningarmörk (GM
= 0,020 mg/kg, þar með talin vikmörk)

21550

000067-56-1

Metanól

 

21940

000924-42-5

N-metýlólakrýlamíð

FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)

22150

000691-37-2

4-metýl-1-penten

 

22350

000544-63-8

Mýristin sýra

 

22390

000840-65-3

2,6-naftalendíkarboxýlsýra, dímetýl ester

FM = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

1,5-naftalen díísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

22450

009004-70-0

Nítrósellulósi

 

22480

000143-08-8

1-nónanól

 

22570

000112-96-9

Oktadesýl ísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp sem NCO)

22600

000111-87-5

1-oktanól

 

22660

000111-66-0

1-okten

  FM = 15 mg/kg

22763

000112-80-1

Olíusýra

 

22780

000057-10-3

Palmitínsýra

 

22840

000115-77-5

Pentaerýtrítól

 

22870

000071-41-0

1-pentanól

 

22960

000108-95-2

Fenól

 

23050

000108-45-2

1,3-fenýlendíamín

HM = 1 mg/kg í FE

 

000075-44-5

Fosgen

Sjá ''karbónýlklóríð"

23170

007664-38-2

Fosfórsýra

 

 

007664-38-2

Ftalsýra

Sjá ''tereftalsýra"

23200

000088-99-3

o-ftalsýra

 

23230

000131-17-9

Ftalsýra, diallýl ester

FM = greiningarmörk
(GM = 0,01 mg/kg)

23380

000085-44-9

Ftalanhýdríð

 

23470

000080-56-8

alfa-pínen

 

23500

000127-91-3

beta-pínen

 

23590

025322-68-3

Pólýetýlenglýkól

 

23650

025322-69-4

Pólýprópýlenglýkól (Mólþungi meiri en 400)

 

23651

025322-69-4

Pólýprópýlenglýkól

 

23740

000057-55-6

1,2-própandíól

 

23800

000071-23-8

1-própanól

 

23830

000067-63-0

2-própanól

 

23860

000123-38-6

Própíónaldehýð

 

23890

000079-09-4

Própíónsýra

 

23950

000123-62-6

Própíónanhýdríð

 

23980

000115-07-1

Própýlen

 

24010

000075-56-9

Própýlenoxíð

HM = 1 mg/kg í FE

 

000120-80-9

Pýrókatekól

Sjá ''1,2-díhýdroxýbensen"

24057

000089-32-7

Pýrómellítanhýdríð

FM = 0,05 mg/kg (skráð sem pýrómellítsýra)

24070

073138-82-6

Resin- og rósinsýrur

 

 

000108-46-3

Resorsínól

Sjá ''1,3-díhýdroxýbensen"

24100

008050-09-7

Rósin

 

24130

008050-09-7

Rósinlím

  Sjá "Rósín"

24160

008052-10-6

Rósínfuruolía

 

24190

009014-63-5

Rósinviður

 

24250

009006-04-6

Náttúrlegt gúmmí

 

24270

000069-72-7

Salisíl sýra

 

24280

000111-20-6

Sebaksýra

 

24430

002561-88-8

Sebakanhýdríð

 

24475

001313-82-2

Natríum súlfíð

 

24490

000050-70-4

Sorbítól

 

24520

008001-22-7

Sojabaunaolía

 

24540

009005-25-8

Sterkja, neysluhæf

 

24550

000057-11-4

Sterínsýra

 

24610

000100-42-5

Stýren

 

24820

000110-15-6

Rafsýra

 

24850

000108-30-5

Rafanhýdríð

 

24880

000057-50-1

Súkrósi

 

24887

006362-79-4

  5-súlfóísóftalsýra, einnatríum salt

TFM = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-súlfóísóftalsýra, einnatríum salt, dímetýl ester

FM = 0,05 mg/kg

24910

000100-21-0

Tereftalsýra

FM = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Tereftalsýra díklóríð

FM(T) = 7,5 mg/kg (skráð sem tereftalsýra)

24970

000120-61-6

Tereftalsýra, dímetýlester

 

25090

000112-60-7

Tetraetýlenglýkól

 

25120

000116-14-3

Tetraflúoretýlen

FM = 0.05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetrahýdrófúran

FM = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N,N,N',N'-tetrakis(2-hýdroxýprópýl)etýlendíamín

 

25210

000584-84-9

2,4-tólúen díísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp í NCO)

25240

000091-08-7

2,6-tólúen díísósýanat

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp í NCO)

25270

026747-90-0

2,4-tólúen díísósýanat, tvíliða

HM(T) = 1 mg/kg í FE (gefið upp í NCO)

25360

026747-90-0

2,3-epoxýprópýltríalkýl(C5-C15)asetat

FM = 6 mg/kg

25420

000108-78-1

2,4,6-tríamínó-1,3,5-tríasín

  FM = 30 mg/kg

25510

000112-27-6

Tríetýlenglýkól

 

25600

000077-99-6

1,1,1-trímetýlólprópan

FM = 6 mg/kg

25960

000057-13-6

Þvagefni

 

26050

000075-01-4

Vinýlklóríð

Sjá tilskipun ráðsins 78/142/EBE

26110

000075-35-4

Vinýlídenklóríð

HM = 5 mg/kg í FE eða FM= greiningarmörk (GM =0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Vinýlídenflúoríð

TFM = 5 mg/kg

 

 

LISTI B

LEYFILEGAR EINLIÐUR OG ÖNNUR GRUNNEFNI SEM HEIMILT ER AÐ NOTA
ÞAR TIL ÁKVÖRÐUN HEFUR VERIÐ TEKIN UM HVORT ÞAU SKULI SETT Í LISTA A

PM/tilvísunar-
númer
(1)

CAS-númer
(2)

Efnaheiti
(3)

Takmarkanir
(4)

 

000542-02-9

Asetógúanamín

Sjá "2,4-díamínó-6-metýl-1,3,5-tríasín"

10599/90A

061788-89-4

Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, eimaðar

 

10599/91

061788-89-4

Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, óeimaðar

 

10599/92A

068783-41-5

Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, hertar, eimaðar

 

10599/93

068783-41-5

Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, hertar, óeimaðar

 

10599/90

061788-89-4

Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður

 

10599/92

068783-41-5

Fitusýrur, ómettaðar (C 18), tvíliður, hertar

 

10600

000556-08-1

Sýrur, ógreinóttar, með jafna tölu kolefnis-atóma (C 8-C 22) ásamt tví- og þríliðum af ómettuðum sýrum

 

10720

000999-55-3

Akrýlsýra, allýlester

 

10775

084100-23-2

Akrýlsýra, 4-tert-bútýlsýklóhexýl ester

 

10990

002156-96-9

Akrýlsýra, desýlester

 

11000

050976-02-8

Akrýlsýra, dísýklópentadíenýlester

 

11005

012542-30-2

Akrýlsýra, dísýklópentenýlester

 

11010

024447-78-7

Akrýlsýra, díester með 2,2-bis(4-hýdroxyfenýl)-própan bis(2-hýdroxyetýl)eter

 

11020

019485-03-1

Akrýlsýra, díester með 1,3-bútandíól

 

11080

004074-88-8

Akrýlsýra, díester með díetýlenglýkól

 

11110

002274-11-5

Akrýlsýra, díester með etýlenglýkól

 

11140

013048-33-4

Akrýlsýra, díester með 1,6-hexandíól

 

11170

026570-48-9

Akrýlsýra, díester með pólýetýlenglýkóli

 

11200

002426-54-2

Akrýlsýra, 2-(díetýlamínó)etýlester

 

11230

002439-35-2

Akrýlsýra, 2-(dímetýlamínó)etýlester

 

11245

002156-97-0

Akrýlsýra, dódesýl ester

 

11260

000106-90-1

Akrýlsýra, 2,3-epoxýprópýlester

HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxý)

11500

000103-11-7

Akrýlsýra, 2-etýlhexýlester

 

11530

000999-61-1

Akrýlsýra, 2-hýdroxýprópýlester

 

11532

002761-08-2

Akrýlsýra, 3-hýdroxýprópýl ester

 

11860

013533-05-6

Akrýlsýra, mónóester með própýlenglýkóli

 

11875

004813-57-4

Akrýlsýra, oktadesýl ester

 

12265

004074-90-2

Adipínsýra, dívínýl ester

 

12640

000106-92-3

Allýl 2,3-epoxýprópýleter

HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxý)

12910

001732-10-1

Aselsýra, dímetýlester

 

 

000528-44-9

1,2,4-bensentríkarboxýlsýra

Sjá ''trímellítsýra"

13060

004422-95-1

1,3,5-bensentríkarboxýlsýra tríklóríð

 

 

000091-76-9

Bensógúanamín

Sjá''2,4-díamínó-6-fenýl-1,3,5-tríasín"

13210

001761-71-3

Bis(4-amínósýklóhexýl)metan

 

13328

000104-38-1

Bis(2-hýdroxýetýl)eter af hýdrókínón

 

13720

000110-63-4

1,4-bútandíól

 

13780

002425-79-8

1,4-bútandíól-bis(2,3-epoxýprópýl)eter

HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxý)

13810

000505-65-7

1,4-bútandíólformal

 

13932

000598-32-3

3-búten-2-ól

 

14008

000098-52-2

4-tert-bútýlsýklóhexanól

 

14020

000098-54-4

4-tert-bútýlfenól

 

14035

001746-23-2

4-tert-bútýlstýren

 

14260

000502-44-3

Kaprólaktón

 

14560

000126-99-8

2-klór-1,3-bútadíen

 

14650

000079-38-9

Klórtríflúoretýlen

  HM = 5 mg/kg í FE

14800

003724-65-0

Krótónsýra

 

14833

000623-43-8

Krótonsýra, metýl ester

 

14980

001631-25-0

N-sýklóhexýlmalimíð

HM = 5 mg/kg í FE

15030

000931-88-4

Sýklóokten

 

15060

000142-29-0

Sýklópenten

 

15130

000872-05-9

1-dekene

 

15260

000646-25-3

1,10-díamínódekan

 

15270

002783-17-7

1,12-díamínódekan

 

15295

000373-44-4

1,8-díamínóoktan

 

15310

000091-76-9

2,4-díamínó-6-fenýl-1,3,5-tríasín

 

15370

003236-53-1

1,6-díamínó-2,2,4-trímetýlhexan

 

15400

003236-54-2

  1,6-díamínó-2,4,4-trímetýlhexan

 

15610

000080-07-9

  4,4'-díklórdífenýlsúlfón

 

15730

000077-73-6

Dísýklópentadíen

 

16090

000080-09-1

4,4'-díhýdroxýdífenýlsúlfón

 

16120

000110-97-4

Díísóprópanólamín

 

16180

005205-93-6

N-(dímetýlamínóprópýl)metakrýlamíð

 

16252

000110-03-2

2,5-dímetýl-2,5-hexandíól

 

16210

006864-37-5

3,3'-dímetýl-4,4'-díamínódísýklóhexýlmetan

 

16360

000576-26-1

2,6-dímetýlfenól

 

16390

000126-30-7

2,2-dímetýl-1,3-própandíól

 

16450

000646-06-0

1,3-díoxólan

 

16510

000138-86-3

Dípenten

 

16540

000102-09-0

Dífenýlkarbónat

 

16690

001321-74-0

Dívinýlbensen

 

16697

000693-23-2

Dódekandíkarboxýlsýra

 

16719

003813-52-3

Endómetýlentetrahýdróftalsýra

 

16900

013036-41-4

N-(Etoxýmetýl)akrýlamíð

 

17110

016219-75-3

5-etýlídenbísýkló(2,2,1)hept-2-en

 

17116

005877-42-9

4-etýl-1-oktýn-3-ól

 

17150

000078-27-3

1-etýnýlsýklóhexanól

 

17305

000141-02-6

  Fúmarsýra, bis(2-etýlhexyl)ester

 

17320

002807-54-7

Fúmarsýra, díallýlester

 

17350

000105-75-9

Fúmarsýra, díbútýlester

 

17380

000623-91-6

Fúmarsýra, díetýlester

 

17398

007283-68-3

Fúmarsýra, díoktadesýlester

 

17800

000098-01-1

Glúkósíðar fengnir úr glúkósa og pentaerýtrítóli

 

17830

000098-01-1

Glúkósíðar fengnir úr glúkósa og pólýetýlenglýkóli (mólþungi meiri en 200)

 

17860

000098-01-1

Glúkósíðar fengnir úr glúkósa og pólýprópýlenglýkóli (mólþungi meiri en 400)

 

18220

068564-88-5

N-heptýlamínóundekanósýra

 

18370

000592-45-0

1,4-hexadíen

 

18436

001687-30-5

Hexahýdróftalsýra

 

18441

000085-42-7

Hexahýdróftalanhýdríð

 

18490

015511-81-6

Hexametýlendíamínadipínat

 

18610

006422-99-7

  Hexametýlendíamínsebakat

 

18700

000629-11-8

1,6-hexandíól

 

18820

000592-41-6

1-hexen

 

18850

000107-41-5

Hexýlenglýkól

 

18865

003031-66-1

  3-hexyn-2,5-díól

 

19060

000109-53-5

Ísóbútýlvinýleter

 

19140

026952-21-6

Ísóoktanól

 

19150

000121-91-5

Ísóftalsýra

 

19180

000099-63-8

Ísóftalsýra díklóríð

 

19480

002146-71-6

Lársýra, vinýlester

 

19490

000947-04-6

Lárólaktam

 

19570

000999-21-3

Malínsýra, díallýlester

 

19600

000105-76-0

Malínsýra, díbútýlester

 

19660

000141-05-9

Malínsýra, díetýlester

 

19690

014234-82-3

Malínsýra, díísóbútýlester

 

19720

001330-76-3

Malínsýra, díísóoktýlester

 

19750

000624-48-6

Malínsýra, dímetýlester

 

19915

000925-21-3

Malínsýra, mónóbútýlester

 

19990

000079-39-0

Metakrýlamíð

 

20050

000096-05-9

Metakrýlsýra, allýlester

 

20095

046729-07-1

Metakrýlsýra, 4-tert-bútýlsýklóhexylester

 

20200

001888-94-4

Metakrýlsýra, 2-klóretýlester

 

20260

000101-43-9

Metakrýlsýra, sýklóhexýlester

 

20320

003179-47-3

Metakrýlsýra, desýlester

 

20380

001189-08-8

Metakrýlsýra, díester með 1,3-bútandíóli

 

20410

002082-81-7

Metakrýlsýra, díester með 1,4-bútandíóli

 

20440

000097-90-5

Metakrýlsýra, díester með etýlenglýkóli

 

20455

006606-59-3

Metakrýlsýra, díester með 1,6-hexandíól

 

20530

002867-47-2

Metakrýlsýra, 2-(dímetýlamínó)etýlester

 

20560

000142-90-5

Metakrýlsýra, dódesýlester

 

20590

000106-91-2

Metakrýlsýra, 2,3-epoxýprópýlester

HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem epoxý)

20830

024493-59-2

Metakrýlsýra, esterar með 1,2-própandíóli

 

20920

000688-84-6

Metakrýlsýra, 2-etýlhexýlester

 

20945

004664-49-7

Metakrýlsýra, 2-hýdroxýísóprópýl ester (= metakrýlsýra, 2-hýdroxý-1-metýletýl ester)

 

20965

002761-09-3

Metakrýlsýra, 3-hýdroxýprópýl ester

 

20980

007534-94-3

Metakrýlsýra, ísóbornýlester

 

21040

029964-84-9

Metakrýlsýra, ísódesýlester

 

21070

028675-80-1

Metakrýlsýra, ísóoktýlester

 

21170

000997-46-6

Metakrýlsýra, mónóester með 1,4-bútandíól

 

21250

002157-01-9

Metakrýlsýra, N-oktýlester

 

21310

003683-12-3

Metakrýlsýra, fenýletýlester

 

21370

010595-80-9

Metakrýlsýra, 2-súlfóetýlester

 

21400

054276-35-6

Metakrýlsýra, súlfóprópýlester

 

21430

004245-37-8

Metakrýlsýra, vinýlester

 

21520

001561-92-8

Metallýsúlfónsýra, natríumsalt

HM = 5 mg/kg í FE

21640

000078-79-5

2-metýl-1,3-bútadíen

 

21670

000563-46-2

2-metýl-1-búten

 

21730

000563-45-1

3-metýl-1-búten

 

21733

000115-19-5

2-metýl-3-bútýn-2-ól

 

21736

002549-61-3

alfa-metýl-epsilon-kaprólaktón

 

21739

002549-60-2

beta-metýl-epsilon-kaprólaktón

 

21742

002549-58-8

delta-metýl-epsilon-kaprólaktón

 

21745

002549-59-9

epsilon-metýl-epsilon-kaprólaktón

 

21748

002549-42-0

gamma-metýl-epsilon-kaprólaktón

 

21850

000095-71-6

Metýlhýdrókínón

 

21880

000717-27-1

Metýlhýdrókínóndíasetat

 

21970

000923-02-4

N-metýlólmetakrýlamíð

 

22210

000098-83-9

alfa-metýlstýren

 

22360

001141-38-4

2,6-naftalenendíkarboxýlsýra

 

 

000126-30-7 

Neópentýlglýkól

Sjá ''2,2-dímetýl-1,3 - própandíól"

22428

051000-52-3

Neódekanósýra, vínýlester

 

22465

000112-05-0

Nónanósýra

 

 

000498-66-8 

Norbornen

Sjá''bísýkló(2.2.1)hept-2-en"

22690

001806-26-4

4-oktýlfenól

 

22720

000140-66-9

4-tert-oktýlfenól

 

22811

000591-93-5

1,4-pentadíen

 

22842

002590-16-1

Pentaerýtrítól díallýleter

 

22858

005343-92-0

1,2-pentandíól

 

22861

000111-29-5

1,5-pentandíól

 

22900

000109-67-1

1-penten

 

22901

000109-68-2

2-penten

 

22935

003823-94-7

Perflúormetýl vinýl eter

 

22937

001623-05-8

Perflúorprópýl perflúorvinýl eter

 

22940

006996-01-6

Perflúorprópýl vinýl eter

 

23140

000092-69-3

4-fenýlfenól

 

 

000092-69-3

Ftalsýrur

Sjá ''ísó- eða o-ftalsýrur"

23140

000092-69-3

4-fenýlfenól

 

 

000092-69-3 

Ftalsýrur

Sjá ''ísó- eða o-ftalsýrur"

23770

000504-63-2

1,3-própandíól

 

23920

000105-38-4

Própíónsýra,vinýlester

 

24370

000106-79-6

Sebaksýra, dímetýlester

 

24760

026914-43-2 

Stýrensúlfónsýra

 

25158

000088-98-2

1,2,3,6-tetrahýdróftalsýra

 

25380

 

Tríalkýl (C5-C15) ediksýra, vinýl ester (= vinýl versatat)

 

25390

000101-37-1 

Tríallýlsýanúrat

 

25450

026896-48-0 

Trísýklódekandímetanól

 

25540

000528-44-9 

Trímellítsýra

HM(T) = 5 mg/kg í FE

25550

000552-30-7 

Trímellítanhýdríð

HM(T) = 5 mg/kg í FE (gefið upp sem trímellítsýra)

25630

037275-47-1 

1,1,1-trímetýlólprópandíakrýlat

 

25645

000682-09-7

1,1,1-trímetýlprópan díallýl eter

 

25780

025723-16-4

1,1,1-trímetýlólprópan, própoxýlerað

 

25810

015625-89-5

1,1,1-trímetýlólprópantríakrýlat

 

25840

003290-92-4

1,1,1-trímetýlólprópantrímetakrýlat

 

25900

000110-88-3

Tríoxan

 

 

000102-71-6

Trís(2-hýdroxýetýl)amín

Sjá ''tríetanólamín"

25930

001067-53-4

Trís(2-metoxýetoxý)vinýlsílan

HM = 5 mg/kg í FE

26170

003195-78-6

N-vinýl-N-metýlasetamíð

HM = 5 mg/kg í FE

26200

002867-48-3

N-vinýl-N-metýlformamíð

 

26230

000088-12-0

Vinýlpýrrolídón

 

26260

001184-84-5

Vinýlsúlfonsýra

 

 

000622-97-9

p-vinýltólúen

Sjá ''p-metýlstýren"

 

000105-67-9

m-xýlenól

Sjá ''2,4-dímetýlfenól"

 

000526-75-0

o-xýlenól

Sjá ''2,3-dímetýlfenól"

 

000095-87-4

p-xýlenól

Sjá ''2,5-dímetýlfenól"

 

Viðauki 2A

Tafla yfir herma til notkunar við mælingar á flæði efna úr

plastefnum og hlutum.

 

Matvælategund

Flokkun

Hermar

Stytting

Vatnskennd matvæli með pH >4,5

Matvæli samanber viðauka 3

Eimað eða afjónað vatn

Hermir A

Súr matvæli með pH £ 4,5

Matvæli samanber viðauka 3

3% (w/v) ediksýrulausn

Hermir B

Áfeng matvæli

Matvæli samanber viðauka 3

10% (v/v) etanóllausn1

Hermir C

Feit matvæli

Matvæli samanber viðauka 3

Hreinsuð ólífuolía eða aðrir fituhermar2

Hermir D

Þurr matvæli

 

Enginn

 

 

1)Ef alkóhólstyrkur matvæla er meiri en 10% miðað við rúmmál skal mæla flæði með etanóllausn af sama styrkleika og matvælin.

2)Aðrir fituhermar eru tríglýseríðblanda, sólblómaolía og maísolía

Gera skal ráð fyrir því að eðlisþyngd allra hermanna sé 1 g/cm3. Þannig er það magn efnis sem dregst út fyrir hvern lítra það sama og dregst út fyrir hvert kíló hermis.

 

Eiginleikar hreinsaðrar ólífuolíu:

 

Joðtala (Wijs)

= 80-88

Ljósbrotstuðull við 25 °C

= 1,4665-1,4679

Sýrustig (gefið upp í % olíusýru)

= hámark 0,5 %

Peroxíðtala (í millíjafngildum súrefnis/kg olíu)

= hámark 10

Samsetning blöndu tilbúinna tríglýseríða:

 

Dreifing fitusýra

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi C-atóma í
fitusýruleifum 

6

8

10

12

14

16

18

annað

GLC-svæði (%) 

1

6-9

8-11

45-52 

12-15

8-10

8-12

£ 1

 

 

Hreinleiki

Mónóglýseríðmagn (ensímákvarðað)

£ 0,2 %

Díglýseríðmagn (ensímákvarðað)

£ 2,0 %

Ósápanleg efni

£ 0,2 %

Joðtala (Wijs)

£ 0,1 %

Sýrustig

£ 0,1 %

Vatnsinnhald

£ 0,1 %

Bræðslumark

28 ± 2°C

 

Dæmigert gleypniróf (þykkt lags d = 1 cm; samanburður : vatn við 35°C)

Bylgjulengd (nm)     

290

310

330

350

370

390

430

470

510

Gegnhleypni (%)        

2

15

37

64

80

88

95

97

98

A.m.k. 10 % ljósgegnhleypni við 310 nm (1 cm kúvetta, samanburður: vatn 35°C)

Eiginleikar sólblómaolíu:

Joðtala (Wijs)

= 120 - 145

Ljósbrotsstuðull við 20°C

= 1,474 - 1,476

Sápunartala

= 188 - 193

Eðlismassi við 20°C

= 0,918 - 0,925

Ósápanleg efni

= 0,5 % - 1,5 %

 

Viðauki 2B

Próf sem nota skal þegar flæðipróf með hermi D eru óhentug vegna tæknilegra erfiðleika við greiningu.

1. Ef ekki er hentugt að nota hermi D vegna tæknilegra erfiðleika við greiningu skal framkvæma próf með öllum hermum sem fram koma í töflunni hér að neðan. Ef notast á við aðrar aðstæður en þær sem fram koma í töflunni, skal nota hana til viðmiðunar en taka einnig mið af fenginni reynslu af plastinu sem um ræðir.

2. Nota skal nýtt plastsýni fyrir hvert próf. Sömu reglur gilda fyrir þessi próf og fyrir próf með hermi D eins og þau eru skilgreind í þessari reglugerð. Þar sem við á skal deila í niðurstöður mælinga eins og gert er ráð fyrir í viðauka 3. Þegar flæðið er metið skal miða við hæsta gildi sem fæst út úr þessum prófum.

3. Ef eðlisbreyting eða önnur breyting verður á plastinu við þau skilyrði sem mælt er við, en ekki við verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði, skal sleppa þeirri niðurstöðu og taka í staðinn mið af hæsta gildi þeirra niðurstaðna sem eftir standa.

4. Mögulegt er að sleppa einu eða tveimur prófum, sem fram koma í töflunni hér að neðan, ef þau þykja óviðeigandi fyrir plastið sem verið er að prófa og hægt er að sýna fram á vísindaleg rök sem styðja það.

 

Mæliaðstæður fyrir herma sem notaðir eru í stað hermis D.

Mæliaðstæður fyrir hermi D

Mæliaðstæður fyrir ísóoktan

Mæliaðstæður fyrir 95% etanóllausn

Mæliaðstæður fyrir MPPO(*)

10 dagar við 5°C

0,5 dagar við 5°C

10 dagar við 5°C

---

10 dagar við 20°C

1 dagur við 20°C

10 dagar við 20°C

---

10 dagar við 40°C

2 dagar við 20°C

10 dagar við 40°C

---

2 klst. við 70°C

0,5 klst. við 40°C

2 klst. við 60°C

---

0,5 klst. við 100°C

0,5 klst. við 60°C(**)

2,5 klst. við 60°C

0,5 klst. við 100°C

1 klst. við 100°C

1 klst. við 60°C(**)

3 klst. við 60°C(**)

1 klst.við 100°C

2 klst. við 100°C

1,5 klst. við 60°C(**)

3,5 klst. við 60°C(**)

2 klst. við 100°C

0,5 klst, við 121°C

1,5 klst. við 60°C(**)

3,5 klst. við 60°C(**)

0,5 klst. við 121°C

1 klst. við 121°C

2 klst. við 60°C(**)

4 klst. við 60°C(**)

1 klst. við 121°C

2 klst. við 121°C

2,5 klst. við 60°C(**)

4,5 klst. við 60°C(**)

2 klst. við 121°C

0,5 klst. við 130°C

2 klst. við 60°C(**)

4 klst. við 60°C(**)

0,5 klst. við 130°C

1 klst. við 130°C

2,5 klst. við 60°C(**)

4,5 klst. við 60°C(**)

1 klst. við 130°C

2 klst. við 150°C

3 klst. við 60°C(**)

5 klst. við 60°C(**)

2 klst. við 150°C

2 klst. við 175°C

4 klst. við 60°C(**)

6 klst. við 60°C(**)

2 klst. við 175°C

 

(*) MPPO = Umbreytt polyfenýl oxíð ("Modified polyphenyl oxide")

(**) Hámarks hitastig fyrir rokgjörnu hermana er 60°C. Forsenda þess að nota þessi próf er að plastið þoli þær aðstæður sem notaðar væru fyrir hermi D. Dýfa skal plastsýni í ólífuolíu við þær mæliaðstæður sem notaðar eru fyrir hermi D. Ef eðlisbreytingar verða telst plastið óhentugt til notkunar við það hitastig. Ef engar breytingar verða skal taka nýtt plastsýni og framkvæma próf samkvæmt töflunni.

 

 

Viðauki 2C

Próf sem nota má, í stað flæðiprófa með hermi D, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.

1. Leyfilegt er að nota prófin að þessum skilyrðum uppfylltum:

a) Samanburðarpróf sýna að niðurstöður úr þeim eru jafn háar eða hærri en niðurstöður úr flæðiprófum með hermi D.

b) Niðurstöður úr þeim eru innan leyfilegra marka þegar búið er að deila í niðurstöðurnar eins og gert er ráð fyrir í viðauka 3.

2. Leyfilegt er að sleppa samanburðarprófum ef til eru vísindalegar niðurstöður sem sýna að niðurstöður úr umræddum prófum eru jafn háar eða hærri en niðurstöður úr flæðiprófum með hermi D.

3. Flæðiprófum sem uppfylla ofangreind skilyrði má skipta á eftirfarandi hátt:

a) Próf með rokgjörnum leysum: Í þessi próf eru notaðir rokgjarnir leysar, s.s. ísóoktan og 95% etanóllausn, eða aðrir rokgjarnir leysar eða blöndur þeirra.

b) Útdráttar próf: Próf með miðlum, sem hafa sterka útdráttareiginleika við ítrustu aðstæður, má nota ef vísindaleg gögn sýna að niðurstöður úr þeim eru jafn háar eða hærri en niðurstöður úr flæðiprófunum með hermi D.


 

Viðauki 3

Listi yfir matvæli og matvælaflokka og þá herma sem nota skal í þeirra stað við flæðiprófanir.

Aðeins skal nota þann hermi sem merkt er við með "x", í stað matvæla eða matvælaflokks. Ef ekki er merkt við matvæli eða matvælaflokk er þess ekki krafist að prófað sé fyrir flæði efna. Ef deilt er í merkið ("x") með ákveðinni tölu skal deila í niðurstöðu flæðiprófuninnar með þeirri sömu tölu.

 

 

Hermar sem skal nota

Tilvísunarnr

Lýsing á matvælum

A

B

  C

D

01

Drykkjarvörur

 

 

 

 

01.01.

Óáfengir drykkir eða áfengir drykkir með minni alkóhólstyrkleika en 5% miðað við rúmmál:
Vatn, epla-, ávaxta- eða grænmetissafi af  venjulegum styrk eða þykktur, ávaxtanektar, límonaði og ölkelduvatn, sykruð ávaxtasaft, bitterar, jurtate, kaffi, te, súkkulaði, öl o.fl.

X(1)

X(1)

 

 

01.02.

Áfengir drykkir, 5% eða meira að alkóhólstyrkleika miðað við rúmmál:
Drykkir taldir upp í 01.01 en 5% að alkóhólstyrkleika eða meira miðað við rúmmál:
Léttvín, brenndir drykkir og líkjörar

 

X(2)

X(3)

 

01.03.

Ýmislegt: óeðlisbreytt etanól

 

X(2)

X(3)

 

02

Korn, kornvörur, sætabrauð, kökur og aðrar brauðvörur

 

 

 

 

02.01.

Sterkja

 

 

 

 

02.02.

Korn, óverkað, útblásið, í flögum (þar á meðal poppkorn, kornflögur o.þ.h.)

 

 

 

 

02.03.

Mjöl og grjón úr korni

 

 

 

 

02.04.

Makkarónur, spaghetti o.þ.h.

 

 

 

 

02.05.

Sætabrauð, kex, kökur og aðrar þurrar brauðvörur:

 

 

 

 

 

A. Með fituefnum á yfirborði

 

 

 

X/5

 

B. Aðrar vörur

 

 

 

 

02.06.

Sætabrauð, kex, kökur og aðrar nýjar brauðvörur:

 

 

 

 

 

A. Með fituefnum á yfirborði

 

 

 

X/5

 

B. Aðrar vörur

X

 

 

 

03

Súkkulaði, sykur og vörur úr súkkulaði og sykri; sælgæti

 

 

 

 

03.01.

Súkkulaði, vörur hjúpaðar súkkulaði, súkkulíki og vörur hjúpaðar súkkulíki

 

 

 

X/5

03.02.

Sælgæti

 

 

 

 

 

A. Í föstu formi:

 

 

 

 

 

I. Með fituefnum á yfirborði

 

 

 

X/5

 

II. Aðrar vörur

 

 

 

 

 

B. Sem massi:

 

 

 

 

 

I. Með fituefnum á yfirborði

 

 

 

X/3

 

II. Rakt

X

 

 

 

03.03.

Sykur og sykurvörur:

 

 

 

 

 

A. Í föstu formi

 

 

 

 

 

B. Hunang o.þ.h.

X

 

 

 

 

C. Melassi og síróp

X

 

 

 

04

Ávextir, grænmeti og afurðir þeirra

 

 

 

 

04.01.

Heilir ávextir, nýir eða kældir

 

 

 

 

04.02.

Verkaðir ávextir:

 

 

 

 

 

A. Þurrkaðir eða vatnsskertir ávextir, heilir eða muldir

 

 

 

 

 

B. Ávextir í bitum, mauki eða sem massi

X(1)

X(1)

 

 

 

C. Niðurlagðir ávextir (sulta o.þ.h., heilir ávextir, í bitum eða muldir, geymdir í legi):

 

 

 

 

 

I. Í vatnslausn

X(1)

X(1)

 

 

 

II. Í olíu

X(1)

X(1)

 

X

 

III. Í alkóhóli (> 5% miðað við rúmmál)

 

X(2)

X

 

04.03.

Hnetur (jarðhnetur, kastaníuhnetur, möndlur, heslihnetur, valhnetur, furuhnetur o.fl.):

 

 

 

 

 

A. Án skurnar, þurrkaðar

 

 

 

 

 

B. Án skurnar, brenndar

 

 

 

X/5(4)

 

C. Sem massi eða krem

X

 

 

X/3(4)

04.04.

Heilt grænmeti, nýtt eða kælt

 

 

 

 

04.05.

Verkað grænmeti:

 

 

 

 

 

A. Þurrkað eða vatnsskert grænmeti, heilt eða mulið

 

 

 

 

 

B. Grænmeti; skorið, í mauki

X(1)

X(1)

 

 

 

C. Niðurlagt grænmeti:

 

 

 

 

 

I. Í vatnslausn

X(1)

X(1)

 

 

 

II. Í olíu 

X(1)

X(1)

 

X

 

III. Í alkóhóli (> 5% miðað við rúmmál) 

 

X(2)

X

 

05

Feiti og olíur

 

 

 

 

05.01.

Dýra- og jurtafeiti og dýra- og jurtaolíur, óunnar eða unnar (þar á meðal kakósmjör, hreinsuð svínafeiti, brætt smjör)

 

 

 

X

05.02.

Smjörlíki, smjör og önnur feiti úr olíu- og vatnsþeyti

 

 

 

X/2

06

Vörur úr dýraríkinu og egg

 

 

 

 

06.01.

Fiskur:

 

 

 

 

 

A. Nýr, kældur, saltaður, reyktur

X

 

 

X/3(4)

 

B. Sem massi 

X

 

 

X/3(4)

06.02.

Krabba- og lindýr (þar á meðal ostrur, kræklingar, sniglar) án skeljar eða kuðungs

X

 

 

 

06.03.

Kjöt af öllum æðri dýrum (þar á meðal alifuglum og veiðibráð):

 

 

 

 

 

A. Nýtt, kælt, saltað, reykt

X

 

 

X/4

 

B. Sem massi eða krem

X

 

 

X/4

06.04.

Unnar kjötvörur (skinka, salami, flesk o.fl.)

X

 

 

X/4

06.05.

Niðurlagt og hálfniðurlagt kjöt og fiskur:

 

 

 

 

 

A. Í vatnslausn 

X(1)

X(1)

 

 

 

B. Í olíu

X(1)

X(1)

 

X

06.06.

Egg án skurnar:

 

 

 

 

 

A. Mulin eða þurrkuð

 

 

 

 

 

B. Annað

X

 

 

 

06.07.

Eggjarauða:

 

 

 

 

 

A. Fljótandi

X

 

 

 

 

B. Mulin eða fryst

 

 

 

 

06.08.

Þurrkuð eggjahvíta

 

 

 

 

07

Mjólkurvörur

 

 

 

 

07.01.

Mjólk

 

 

 

 

 

A. Nýmjólk

X

 

 

 

 

B. Niðurseydd

X

 

 

 

 

C. Undanrenna eða léttmjólk

X

 

 

 

 

D. Þurrmjólk

 

 

 

 

07.02.

Gerjuð mjólk eins og jógúrt, súrmjólk og vörur af því tagi að viðbættum ávöxtumog ávaxtavörum

 

X

 

 

07.03.

Rjómi og sýrður rjómi 

X(1)

X(1)

 

 

07.04.

Ostar:

 

 

 

 

 

A. Heilir, með skorpu

 

 

 

 

 

B. Bræddir ostar 

X(1)

X(1)

 

 

 

C. Allir aðrir ostar

X(1)

X(1)

 

X/3(4)

07.05.

Ostahleypir:

 

 

 

 

 

A. Fljótandi eða seigfljótandi

X(1)

X(1)

 

 

 

B. Mulinn eða þurrkaður

 

 

 

 

08

Ýmsar vörur

 

 

 

 

08.01.

Edik

 

X

 

 

08.02.

Steikt matvæli:

 

 

 

 

 

A. Djúpsteiktar kartöflur o.þ.h.

 

 

 

X/5

 

B. Af dýrum

 

 

 

X/4

08.03.

Súpur og seyði, teningar, duft og kjarnar, einsleit samsett matvæli, tilbúnir réttir:

 

 

 

 

 

A. Mulið eða þurrkað

 

 

 

 

 

I. Með fituefnum á yfirborði

 

 

 

X/5

 

II. Annað

 

 

 

 

 

B. Fljótandi eða massi:

 

 

 

 

 

I. Með fituefnum á yfirborði 

X(1)

X(1)

 

X/3

 

II. Annað

X(1)

X(1)

 

 

08.04.

Ger og önnur lyftiefni:

 

 

 

 

 

A. Sem massi

X(1)

X(1)

 

 

 

B. Þurrkað

 

 

 

 

08.05.

Salt

 

 

 

 

08.06.

Sósur:

 

 

 

 

 

A. Án fituefna á yfirborði

X(1)

X(1)

 

 

 

B. Majones, sósur úr majonesi, salatsósur, og aðrar olíu- og vatnsþeytur

X(1)

X(1)

 

X/3

 

C. Sósur úr olíu og vatni sem mynda tvo aðskilda fasa

X(1)

X(1)

 

X

08.07.

Sinnep (nema sinnepsduft í lið 08.17)

X(1)

X(1)

 

X/3(4)

08.08.

Samlokur, ristað brauð o.þ.h. með ýmsu áleggi:

 

 

 

 

 

A. Með fituefnum á yfirborði

 

 

 

X/5

 

B. Annað

 

 

 

 

08.09.

Rjómaís

X

 

 

 

08.10.

Þurrkuð matvæli:

 

 

 

 

 

A. Með fituefnum á yfirborði

 

 

 

X/5

 

B. Annað

 

 

 

 

08.11.

Fryst eða djúpfryst matvæli

 

 

 

 

08.12.

Þykktur kjarni, 5% eða meira að alkóhólstyrkleika miðað við rúmmál

X(2)

X

 

 

08.13.

Kakó:

 

 

 

 

 

A. Kakóduft

 

 

 

X/5(4)

 

B. Kakómassi

 

 

 

X/3(4)

08.14.

Kaffi, brennt, kaffínsneytt eða leysanlegt, kaffilíki, kornótt eða sem duft

 

 

 

 

08.15.

Kaffikjarnalausn

X

 

 

 

08.16.

Kryddjurtir og önnur grös: kamilla, moskusrós, minta, te, lindiblóm o.fl.

 

 

 

 

08.17.

Krydd og kryddblöndur í náttúrulegu formi: kanill, negull, sinnepsduft, pipar, vanilla, safran o.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skýringar:

 

 

 

 

 

(1)

Ef sýrustig matvæla er hærra en 4,5 skal nota hermi A, annars hermi B.

 

 

 

 

(2)

Ef sýrustig matvæla er hærra en 4,5 má sleppa mælingu.

 

 

 

 

(3)

Ef alkóhólstyrkur matvæla er meiri en 10% miðað við rúmmál skal mæla flæði með etanóllausn af sama styrk og matvælin.

 

 

 

 

(4)

Ef hægt er að sýna fram á að engin fita snerti plastið má sleppa mælingu með olíuhermi.

 

 

 

 

 

Viðauki 4A

Grundvallarreglur fyrir flæðiprófanir með hermum

1. Hermirinn skal vera í snertingu við sýnið við það hitastig og í svo langan tíma sem samsvarar verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrðum. Nota skal töfluna hér að neðan til þess að ákveða hversu lengi og við hvaða aðstæður hermirinn á að snerta sýnið.

2. Ef plastefnin eða -hlutirnir eru ætluð til endurtekinnar notkunar við mismunandi aðstæður skal mæla flæði úr sýninu við allar verstu fyrirsjáanlegu aðstæður eins og sagt er til um í töflunni hér að neðan. Nota skal sama herminn við allar mælingarnar.

Ef plastið er ætlað til endurtekinnar notkunar við sömu aðstæður skal draga þrisvar sinnum út við þau skilyrði sem samsvara þessum aðstæðum og nota nýjan hermi í hvert sinn. Hins vegar nægir að mæla magn efna eftir þriðja útdráttinn. Ef hægt er að sýna fram á að ekki dragist meira út í öðrum og þriðja útdrætti er ekki nauðsynlegt að endurtaka útdrátt, að því gefnu að flæðið eftir fyrsta útdrátt mælist undir flæðimörkum.

3. Ef engar leiðbeiningar eru gefnar um snertihitastig og snertitíma skal framkvæma flæðiprófanir, með viðeigandi hermum, við eftirfarandi aðstæður:

Hermar A, B og C: 4 klst. við 100 °C eða 4 klst. við endurflæðishitastig.

Hermir D: 2 klst. við 175 °C.

4. Ef plastefnið eða -hlutirnir er merkt til notkunar við stofuhita eða lægra hitastig eða ef hluturinn er eðli sínu samkvæmt til notkunar við það hitastigsbil skal prófa flæði við 40 °C í 10 daga.

5. Þegar mæla á flæði rokgjarnra efna skal miða við verstu fyrirsjáanlegu aðstæður.

6. Ef mæla á flæði úr plastefnum eða -hlutum sem ætluð eru til notkunar í örbylgjuofnum, má notast við hvort sem er hefðbundinn ofn eða örbylgjuofn, að því gefnu að viðeigandi snertitíma og snertihitastigi sé náð.

7. Ef eðlisbreyting eða önnur breyting verður á plastinu við þau skilyrði sem mælt er við, en ekki við verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði, skal framkvæma flæðipróf við verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði þar sem þessar breytingar koma ekki fram.

8. Ef plastefnið eða -hlutirnir er ætlað til notkunar í <15 mínútur við hitastig á bilinu 70-100 °C, skal prófa flæði við 70 °C í 2 klst. Ef plastið er einnig ætlað til geymslu við stofuhita skal í staðinn nota flæðipróf við 40 °C í 10 daga.

9. Í þeim tilfellum sem taflan hér að neðan nær ekki yfir notkunaraðstæður, skal framkvæma flæðiprófanir við aðstæður sem eiga betur við, að því gefnu að um verstu fyrirsjáanlegu notkunarskilyrði sé að ræða.

Tafla

 

Mæliaðstæður (tími (t) og hiti (T) ) fyrir prófanir á flæði efna úr plasti í herma.

 

Verstu fyrirsjáanlegu notkunaraðstæður

Mæliaðstæður

Snertitími:

Mælitími:

t £ 5 mín

Sjá lið nr. 9 hér að framan

5 mín < t £ 0,5 klst.

0,5 klst.

0,5 klst.< t £ 1 klst.

1 klst.

1 klst.< t £ 2 klst.

2 klst.

2 klst.< t £ 4 klst.

4 klst.

4 klst.< t £ 24 klst.

24 klst.

t > 24 klst.

10 dagar

Snertihitastig:

Mælihitastig:

T £ 5°C

5°C

5°C < T £ 20°C

20°C

20°C < T £ 40°C

40°C

40°C < T £ 70°C

70°C

70°C < T £ 100°C

100°C eða endurflæðishitastig (reflux temp.)

100°C < T £ 121°C

121°C (*)

121°C < T £ 130°C

130°C (*)

130°C < T £ 150°C

150°C (*)

T >150°C

175°C (*)

 

(*) Þetta hitastig skal aðeins nota fyrir hermi D. Fyrir herma A, B og C skal mæla flæði við 100°C eða við endurflæðishitastig í fjórfaldan þann tíma sem við á samkvæmt töflunni.

 

Viðauki 4B

Sérákvæði um mælingu á heildarflæði.

10. Heildarflæði í vatnsleysanlega herma má ákvarða með því að láta herminn gufa upp og vigta efnaleifarnar.

11. Heildarflæði í fituleysanlega herma (hermir D) er heimilt að ákvarða á eftirfarandi hátt:

Plastsýnið er vegið fyrir og eftir snertingu við herminn. Hermirinn sem sýnið hefur dregið í sig er skilinn frá sýninu og magn hans ákvarðað. Vigt hermisins sem plastsýnið dró í sig er dregið frá vigt sýnisins. Mismunurinn á leiðréttri vigt plastsýnisins eftir snertingu við herminn og vigt plastsýnisins fyrir snertingu við herminn er heildarmagn efna sem flætt hafa úr sýninu.

12. Ef plastsýnið er ætlað til endurtekinnar notkunar og ógerlegt er að framkvæma þá mælingu sem lýst er í 2. tölulið í viðauka 4A, er leyfilegt að breyta mælingunni að því tilskildu að hægt sé að mæla flæðið þegar þriðji hermirinn hefur verið notaður til að draga efni út úr plastinu. Einn möguleiki er: Mæld eru þrjú sams konar sýni af plastinu, hér nefnd M1, M2 og M3. M1 skal snerta herminn eins og segir í töflunni í vuðauka 4A en M2 og M3 í tvöfalt og þrefalt lengri tíma. Plastið telst uppfylla þær kröfur sem til þess eru gerðar ef flæði úr M1 og M3 - M2 mælist undir heildarflæðimarki.

13. Ef heildarflæði úr plasti fer ekki meira yfir leyfileg mörk en sem nemur eftirtöldum vikmörkum telst það uppfylla kröfur varðandi heildarflæði:

Olíur: 3 mg/dm2 eða 20 mg/kg

Vatnslausnir: 1 mg/dm2 eða 6 mg/kg

14. Mæling á heildarflæði með olíur sem herma skulu ekki framkvæmdar ef sýnt er að slík greining er tæknilega ófullkomin. Þá gildir, fyrir þau efni sem undanþegin eru skilyrðum varðandi flæði eða hámarksmagn í plasti, almennt flæðimark 60 mg/kg eða 10 mg/dm2. Hins vegar má summan fyrir flæði einstakra efna aldrei fara yfir heildarflæðimark.

Viðauki 5

Aukefni sem heimilt er að nota við framleiðslu plastefna og -hluta.

 

PM/tilvísunar-númer

CAS-númer

Heiti

30000

000064-19-7

Ediksýra

30045

000123-86-4

Ediksýra, bútýlester

30140

000141-78-6

Ediksýra, etýlester

30280

000108-24-7

Asetanhýdríð

30295

000067-64-1

Aseton

30370

-

Asetýlediksýra, sölt

30400

-

Asetýleruð glýseríð

30960

-

Esterar af alifatískum mónókarboxýlsýrum (C6-C22) með pólýglýseróli

31328

-

Fitusýrur úr neysluhæfum fituefnum og olíum úr dýra- og jurtaríkinu

31730

000124-04-9

Adipsýra

33120

-

Alkóhól,alífatísk, mónóhýdrísk, mettuð, línuleg, prímer (C4-C24)

33350

009005-32-7

Algínsýra

34281

-

Alkýl (C8-C22) brennisteinssýrur, línulegar, prímer, með sléttri tölu kolefnisatóma

34475

-

Ál-kalsíum-hydroxíðfosfat, hýdrat

34480

-

Áltrefjar, -spænir og duft

34560

021645-51-2

Álhýdroxíð

34690

011097-59-9

Ál-magnesíum-hýdroxíðkarbónat

34720

001344-28-1

Áloxíð

35120

013560-49-1

3-Amínókrótonsýra, díester með þíóbis (2-hydroxýetýl) eter

35320

007664-41-7

Ammoníak

35440

012124-97-9

Ammóníumbrómíð

35600

001336-21-6

Ammóníumhýdroxíð

35840

000506-30-9

Arakínsýra

35845

007771-44-0

Arakídónsýra

36000

000050-81-7

Askorbínsýra

36080

000137-66-6

Askorbýlpalmítat

36160

010605-09-1

Askorbýlstearat

36880

008012-89-3

Bývax

36960

003061-75-4

Behenamíð

37040

000112-85-6

Behensýra

37280

001302-78-9

Bentónít

37600

000065-85-0

Bensósýra

37680

000136-60-7

Bensósýra, bútýlester

37840

000093-89-0

Bensósýra, etýlester

38080

000093-58-3

Bensósýra, metýlester

38160

002315-68-6

Bensósýra, própýlester

38950

079072-96-1

Bis (4-etýlbensýlíden) sorbitól

39890

087826-41-3

069158-41-4

054686-97-4

Bis (meýlbensýlíden) sorbitól

40400

010043-11-5

Bórnítríð

40570

000106-97-8

Bútan

41040

005743-36-2

Kalsíumbútýrat

41280

001305-62-0

Kalsíumhýdroxíð

41520

001305-78-8

Kalsíumoxíð

41600

012004-14-7

037293-22-4

Kalsíumsúlfóalúmínat

41760

008006-44-8

Kandelillavax

41960

000124-07-2

Kaprýlsýra

42160

000124-38-9

Koldíoxíð

42500

-

Kolsýra, sölt

42640

009000-11-7

Karboxýlmetýlsellulósi

42720

008015-86-9

Karnubavax

42800

009000-71-9

Kasín

42960

064147-40-6

Laxerolía, vatnssneydd

43200

-

Laxerolía, mónó- og díglýseríð

43280

009004-34-6

Sellulósi

43300

009004-36-8

Sellulósa-asetóbútýrat

43360

068442-85-3

Sellulósi, endurunninn

43440

008001-75-0

Seresín

44160

000077-92-9

Sítrónusýra

44640

000077-93-0

Sítrónusýra, tríetýlester

45280

-

Baðmullartrefjar

45560

014464-46-1

Kristóbalít

45760

000108-91-8

Sýklóhexýlamín

45920

009000-16-2

Dammar

45940

000334-48-5

n-Dekansýra

46070

010016-20-3

alfa-Dextrín

46080

007585-39-9

beta-Dextrín

46375

061790-53-2

Kísilgúr

46380

068855-54-9

Kísilgúr (vatnað kísiltvíoxíð), vatnssnautt natríumkarbónat (flux-calcinated)

46480

032647-67-9

Díbensýlídensorbitól

46790

004221-80-1

3,5-Dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensósýra, 2,4-dí-tert-bútýlfenýlester

46800

067845-93-6

3,5-Dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensósýra, hexadesýlester

46870

003135-18-0

3,5-Dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensýlfosfónsýra, díoktadesýlester

47440

000461-58-5

Dísýanódíamíð

49540

000067-68-5

Dímetýlsúlfoxíð

51200

000126-58-9

Dípentaerýtrítól

51760

025265-71-8

000110-98-5

Díprópýlenglýkól

52640

016389-88-1

Dólómít

52720

000112-84-5

Erúkamíð

52730

000112-86-7

Erúkasýra

52800

000064-17-5

Etanól

53270

037205-99-5

Etýlkarboxýmetýlsellulósi

53280

009004-57-3

Etýlsellulósi

53360

000110-31-6

N,N'-etýlen-bis-óleamíð

53440

005518-18-3

N,N'-etýlen-bis-palmítamíð

53520

000110-30-5

N,N'-etýlen-bis-steramíð

53600

000060-00-4

Etýlendíamíntetraediksýra

54005

005136-44-7

Etýlen-N-palmítamíð-N'-steramíð

54260

009004-58-4

Etýlhýdroxýetýlsellulósi

54270

-

Etýlhýdroxýmetýlsellulósi

54280

-

Etýlhýdroxýprópýlsellulósi

54450

-

Fita og olíur úr matvælum úr dýra- og jurtaríkinu

54480

-

Fitur og olíur, hertar, úr matvælum úr dýra og jurtaríkinu

55040

000064-18-6

Maurasýra

55120

000110-17-8

Fúmarsýra

55190

029204-02-2

Gadóleinsýra

55440

009000-70-8

Gelatín

55520

-

Glertrefjar

55600

-

Örkúlur úr gleri (microballs)

55680

000110-94-1

Glútarsýra

55920

000056-81-5

Glýseról

56020

099880-64-5

Glýseróldíbehenat

56360

-

Glýseról, ediksýruesterar

56486

-

Glýseról, esterar af alifatískum, mettuðum, línulegum sýrum með sléttri tölu kolefnisatóma (C14-C18) og með alifatískum, ómettuðum, línulegum sýrum með sléttri tölu kolefnisatóma (C16-C18)

56487

-

Glýseról, bútýrsýruesterar

56490

-

Glýseról, erúkasýruesterar

56495

-

Glýseról, 12- hydroxýstearínsýruesterar

56500

-

Glýseról, lárínsýruesterar

56510

-

Glýseról, línólsýruesterar

56520

-

Glýseról, mýristínsýruesterar

56540

-

Glýseról, olíusýruesterar

56550

-

Glýseról, palmitínsýruesterar

56565

-

Glýseról, nónansýruesterar

56570

-

Glýseról, própíónsýruesterar

56580

-

Glýseról, rikínólsýruesterar

56585

-

Glýseról, sterínsýruesterar

56610

030233-64-8

Glýserólmónóbehenat

56720

026402-23-3

Glýserólonohexanóat

56800

030899-62-8

Glýserólmónóláratdíasetat

56880

026402-26-6

Glýserólmónóoktanóat

57040

-

Glýserólmónóóleat, askorbínsýruesterar

57120

-

Glýserólmónóóleat, sítrónusýruesterar

57200

-

Glýserólmónópalmítat, askorbínsýruesterar

57280

-

Glýserólmónópalmítat, sítrónusýruesterar

57600

-

Glýserólmónósterat, askorbínsýruesterar

57680

-

Glýserólmónósterat, sítrónusýruesterar

57920

000620-67-7

Glýseróltríheptanóat

58300

-

Glýsín, sölt

58320

007782-42-5

Grafít

58400

009000-30-0

Gúargúmmí

58480

009000-01-5

Arabískt gúmmí

58720

000111-14-8

Heptansýra

59360

000142-62-1

Hexansýra

59760

019569-21-2

Húntít

59990

007647-01-0

Saltsýra

60030

012072-90-1

Hýdrómagnesít

60080

012304-65-3

Hýdrótalkít

60160

000120-47-8

4-Hýdroxýbensósýra, etýlester

60180

004191-73-5

4-Hýdroxýbensósýra, ísóprópýlester

60200

000099-76-3

4-Hýdroxýbensósýra, metýlester

60240

000094-13-3

4-Hýdroxýbensósýra, própýlester

60560

009004-62-0

Hýdroxýetýlsellulósi

60880

009032-42-2

Hýdroxýetýlmetýlsellulósi

61120

009005-27-0

Hýdroxýetýlsterkja

61390

037353-59-6

Hýdroxýmetýlsellulósi

61680

009004-64-2

Hýdroxýprópýlsellulósi

61800

009049-76-7

Hýdroxýprópýlsterkja

61840

000106-14-9

12-Hýdroxýstearínsýra

62140

006303-21-5

Hýpófosfórsýrlingur

62240

001332-37-2

Járnoxíð

62450

000078-78-4

Ísópentan

62640

008001-39-6

Japanvax

62720

001332-58-7

Kaólín

62800

-

Kaólín, brennt

62960

000050-21-5

Mjólkursýra

63040

000138-22-7

Mjólkursýra, bútýlester

63280

000143-07-7

Lárínsýra

63760

008002-43-5

Lesitín

63840

000123-76-2

Levúlínsýra

63920

000557-59-5

Lignóserínsýra

64015

000060-33-3

Línólsýra

64150

028290-79-1

Línólensýra

64500

-

Lýsín, sölt

64640

001309-42-8

Magnesíumhýdroxíð

64720

001309-48-4

Magnesíumoxíð

65020

006915-15-7

Eplasýra

65040

000141-82-2

Malónsýra

65520

000087-78-5

Mannitól

66200

037206-01-2

Metýlkarboxýmetýlsellulósi

66240

009004-67-5

Metýlsellulósi

66640

009004-59-5

Metýletýlsellulósi

66695

-

Metýlhydroxýmetýlsellulósi

66700

009004-65-3

Metýlhýdroxýprópýlsellulósi

67120

012001-26-2

Flögusilíkat (mica)

67200

001317-33-5

Mólýbdendísúlfíð

67840

-

Montansýrur og/eða esterar þeirra með etýlenglýkóli og/eða með 1,3 bútandíól og/eða með glýseróli

67850

008002-53-7

Montanvax

67891

000544-63-8

Mýristínsýra

68040

003333-62-8

7-[2H-Naftó-(1,2-D)tríasól-2-ýl]-3-fenýlkúmarín

68125

068187-64-4

Nefelínsýenít

68960

000301-02-0

Olíusýruamíð

69040

000112-80-1

Olíusýra

69760

000143-28-2

Óleýlalkóhól

70000

070331-94-1

2,2'-Oxamídóbis[etýl-3-(3,5-dí-tert-bútýl-4-hýdroxýfenýl)-própíónat]

70240

012198-93-5

Ósókerít

70400

000057-10-3

Palmitínsýra

71020

000373-49-9

Palmitólsýra

71440

009000-69-5

Pektín

71600

000115-77-5

Pentaerýtrítól

71680

006683-19-8

Pentaerýtrítól tetrakis[3-(3,5-dí-tert-bútýl-4-hýdroxýfenýl)-própíónat]

71720

000109-66-0

Pentan

72640

007664-38-2

Fosfórsýra

74240

031570-04-4

Fosfórsýrlingur, tris(2,4-dí-tert-bútýfenýl) ester

74480

000088-99-3

o-Ftalsýra

76320

000085-44-9

Ftalanhýdríð

76720

009016-00-6

063148-62-9

Pólýdímetýlsíloxan

76960

025322-68-3

Pólýetýlenglýkól

77600

061788-85-0

Pólýetýlenglýkól ester af hertri laxerolíu

77702

-

Pólýetýlenglýkól ester af alifatískum mónókarboxílsýrum (C6-C22) og ammóníum og natríum súlföt þeirra

79040

009005-64-5

Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónólárat

79120

009005-65-6

Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónóóleat

79200

009005-66-7

Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónópalmítat

79280

009005-67-8

Pólýetýlenglýkól-sorbítan-mónóstearat

79360

009005-70-3

Pólýetýlenglýkól-sorbítan-tríóleat

79440

009005-71-4

Pólýetýlenglýkól-sorbítan-trístearat

80240

029894-35-7

Pólýglýserólrísínóleat

80640

-

Pólýoxýalkýl(C2-C4)dímetýpólýsíloxan

80720

008017-16-1

Pólýfosfórsýrur

80800

025322-69-4

Pólýprópýlenglýkól

81520

007758-02-3

Kalíumbrómíð

81600

001310-58-3

Kalíumhýdroxíð

81840

000057-55-6

1,2-Própandíól

81882

000067-63-0

2-Própanól

82000

000079-09-4

Própíónsýra

82080

009005-37-2

1,2-Própýlenglýkólalgínat

82240

022788-19-8

1,2-Própýlenglýkóldílárat

82400

000105-62-4

1,2-Própýlenglýkóldíóleat

82560

033587-20-1

1,2-Própýlenglýkóldípalmítat

82720

006182-11-2

1,2-Própýlenglýkóldístearat

82800

027194-74-7

1,2-Própýlenglýkólmónólárat

82960

001330-80-9

1,2-Própýlenglýkólmónóóleat

83120

029013-28-3

1,2-Própýlenglýkólmónópalmítat

83300

001323-39-3

1,2-Própýlenglýkólmónóstearat

83320

-

Própýlhýdroxýetýlsellulósi

83325

-

Própýlhýdroxýmetýlsellulósi

83330

-

Própýlhýdroxýprópýlsellulósi

83440

002466-09-3

Pýrófosfórsýra

83455

013445-56-2

Pýrófosfórsýrlingur

83460

012269-78-2

Pýrófyllít

83470

014808-60-7

Kvarts

83610

073138-82-6

Resínsýrur og rósínsýrur

83840

008050-09-7

Rósín

84000

008050-31-5

Rósín, ester með glýseróli

84080

008050-26-8

Rósín, ester með pentaerýtrítóli

84210

065997-06-0

Rósín, vetnað

84240

065997-13-9

Rósín, vetnað, ester með glýserólí

84320

008050-15-5

Rósín, vetnað, ester með metanóli

84400

064365-17-9

Rósín, vetnað, ester með pentaerýtrítóli

84560

009006-04-6

Gúmmí, náttúrulegt

84640

000069-72-7

Salisýlsýra

85600

-

Silíköt, náttúruleg

85980

-

Kísilsýra, sölt

86000

-

Kísilsýra, silýleruð

86160

000409-21-2

Kísilkarbíð

86240

007631-86-9

Kísildíoxíð

86560

007647-15-6

Natríumbrómíð

86720

001310-73-2

Natríumhýdroxíð

87200

000110-44-1

Sorbínsýra

87280

029116-98-1

Sorbítandíóleat

87520

062568-11-0

Sorbítanmónóbehenat

87600

001338-39-2

Sorbítanmónólárat

87680

001338-43-8

Sorbítanmónóóleat

87760

026266-57-9

Sorbítanmónópalmítat

87840

001338-41-6

Sorbítanmónóstearat

87920

061752-68-9

Sorbítantetrastearat

88080

026266-58-0

Sorbítantríóleat

88160

054140-20-4

Sorbítantrípalmítat

88240

026658-19-5

Sorbítantrístearat

88320

000050-70-4

Sorbitól

88600

026836-47-5

Sorbitólmónóstearat

88800

009005-25-8

Sterkja, neysluhæf

88880

068412-29-3

Sterkja, vatnrofin

88960

000124-26-5

Sterínamíð

89040

000057-11-4

Sterínsýra

90720

058446-52-9

Steróýlbensóýlmetan

90800

005793-94-2

Steróýl-2-laktýlsýra, kalsíumsalt

90960

000110-15-6

Rafsýra

91200

000126-13-6

Súkrósaasetat-ísóbútýrat

91360

000126-14-7

Súkrósaoktaasetat

91840

007704-34-9

Brennisteinn

91920

007664-93-9

Brennisteinssýra

92080

014807-96-9

Talk

92160

000087-69-4

Vínsýra

92195

 

Tárín, sölt

92205

057569-40-1

Tereftalsýra, díester með 2,2'-metýlenbis(4-metýl-6-tert-bútýlfenól)

92350

000112-60-7

Tetraetýlenglýkól

92640

000102-60-3

N,N,N',N'-Tetrakis(2-hýdroxýprópýl)etýlendíamín

93440

013463-67-7

Títandíoxíð

93520

000059-02-9

010191-41-0

alfa-Tókóferól

93680

009000-65-1

Tragantgúmmí

94320

000112-27-6

Tríetýlenglýkól

95200

001709-70-2

1,3,5-Trímetýl-2,4,6-tris(3,5-dí-tert-bútýl-4-hýdroxýbensýl)bensen

95905

013983-17-0

Wollastónít

95920

 

Viðarmjöl og -trefjar, óunnið

95935

011138-66-2

Xantangúmmí

96190

020427-58-1

Sinkhýdroxíð

96240

001314-13-2

Sinkoxíð

96320

001314-98-3

Sinksúlfíð

 

Viðauki 6

Tafla yfir herma sem velja skal fyrir flæðiprófanir á plasti, sem einungis er ætlað fyrir ákveðin tiltekin matvæli.

 

 

Matvæli sem plast á að snerta

Hermir

Aðeins vatnskennd matvæli

A

Aðeins súr matvæli

B

Aðeins áfeng matvæli

C

Aðeins feit matvæli

D

Öll vatnskennd og súr matvæli

B

Öll áfeng og vatnskennd matvæli

C

Öll áfeng og súr matvæli

C og B

Öll feit og vatnskennd matvæli

D og A

Öll feit og súr matvæli

D og B

Öll feit, áfeng og vatnskennd matvæli

D og C

Öll feit, áfeng og súr matvæli

D, C og B

 


Þetta vefsvæði byggir á Eplica